Chapter 76

1For the conductor on neginoth, a psalm of Asaph, a song.   אלַֽמְנַצֵּ֥חַ בִּנְגִינֹ֑ת מִזְמ֖וֹר לְאָסָ֣ף שִֽׁיר:
2God is known in Judah; in Israel His name is great.   בנוֹדָ֣ע בִּֽיהוּדָ֣ה אֱלֹהִ֑ים בְּ֜יִשְׂרָאֵ֗ל גָּד֥וֹל שְׁמֽוֹ:
3His Tabernacle was in Salem, and His dwelling place in Zion.   גוַיְהִ֣י בְשָׁלֵ֣ם סוּכּ֑וֹ וּמְע֖וֹנָת֣וֹ בְצִיּֽוֹן:
4There He broke the arrows of the bow, shield and sword and war forever.   דשָׁמָּה שִׁבַּ֣ר רִשְׁפֵי־קָ֑שֶׁת מָגֵ֨ן וְחֶ֖רֶב וּמִלְחָמָ֣ה סֶֽלָה:
There He broke the arrows of the bow: of Sennacherib and his hosts.   שמה שבר רשפי קשת: של סנחריב ואוכלוסיו:
the arrows of the bow: Heb. רשפי. רִשְׁפֵי is not an expression of sparks of fire, because sparks of fire are not appropriate to a bow. Moreover, this word has no “dagesh,” yet רִשְׁפֵּי does have a “dagesh.” Rather, רִשְׁפֵי is an expression of (Deut. 32:24): “fought by demons (רשף),” which is translated as עוֹף, flying creatures, as (Job 5:7): “but flying creatures fly (רשף) upward.” Similarly (below 78:48): “and their cattle to the flying creatures (לרשפים). to the birds. Similarly, בְּנֵי רֶשֶׁף are flying creatures, demons, who fly upward. This one too is an expression of arrows, which fly, as the matter that is stated (below 91:5): ” from an arrow that flies by day." There He broke the arrows (רִשְׁפֵי) of the bow, the arrows that the bow lets fly, and this entire psalm speaks of the downfall of Sennacherib, for we find no enemy falling in Jerusalem but he.   רשפי קשת: אין רשפי קשת לשון רשפי אש שאין לשון רשפי אש נופלים בקשת וזה רפי ורשפי אש דגוש ורשפי קשת ל' ולחומי רשף (דברים ל״ב:כ״ד) דמתרגמינן עוף, ובני רשף יגביהו עוף (איוב ה׳:ז׳) וכן ומקניהם לרשפים (לקמן עח) לצפרים, וכן ובני רשף בני עפיפה הם שדים יגביהו לעוף אף זה לשון חצים המעופפים כענין שנאמר ומחץ יעוף יומם, שמה שבר רשפי קשת חצים שהקשת מעופף, וכל המזמור הזה מדבר במפלת סנחריב שלא מצינו אויב נופל בירושלים אלא הוא:
5You are destructive; mightier than the mountains of prey.   הנָאוֹר אַתָּ֥ה אַדִּ֗יר מֵֽהַרְרֵי־טָֽרֶף:
You are destructive; mightier: Heb. נאור, an expression of (Lam. 2:7): “He destroyed His Sanctuary;” (below 89:40), “You abolished the covenant of Your servant.” You destroy Your enemies and those who rise up against You and sweep them from the world. Because of His deeds, He is called נאור, destructive, like חנוּן, gracious; רחום, merciful; קנוא jealous, because He grants, because He pities, because He acts with zeal.   נאור אתה אדיר: לשון נאר מקדשו (איכה ב׳:ז׳) נארת ברית עבדך (לקמן פט) מנאר את אויביך וקמיך ומטאטאן מן העולם, נאור על שם מעשיו נקרא כמו חנון ורחום וקנא על שם שהוא חונן שהוא מרחם שהוא מקנא:
mightier than the mountains of prey: Stronger than the predatory giants, who are as tall as mountains, but against You, their might is not known.   אדיר מהררי טרף: חזק מענקים טורפים הגבוהים כהרים ולנגדך אין גבורת' נודעת:
6The stout-hearted became mad; they slumbered in their sleep, and none of the men of the army found their hands.   ואֶשְׁתּ֚וֹלְל֨וּ | אַבִּ֬ירֵי לֵ֗ב נָמ֥וּ שְׁנָתָ֑ם וְלֹֽא־מָֽצְא֖וּ כָל־אַנְשֵׁי־חַ֣יִל יְדֵיהֶֽם:
became mad: Heb. אשתוללו, like השתוללוּ. As (II Chron. 20:35): “And afterwards, Jehoshaphat the king of Judah joined (אתחבר) Ahaziah the king of Israel,” like התחבר. [The word] אשתוללוּ is derived from (Job 12:17): “He leads counselors away with madness (שולל).” It is an expression of error and tranquility, as madmen err, and the “tav” falls into the middle of the word in the reflexive, as in every word beginning with “shin.”   אשתוללו: כמו השתוללו כמו (דה"י ב' כ') ואחרי כן אתחבר אחזיה וגו' כמו התחבר ונגזר אשתוללו מגזרת (איוב יב) מוליך יועצים שולל, והוא לשון משגה ושלו כשוטים שוגים והתי"ו נופלת בלשון המתפעל באמצע התיבה בכל תיבה שתחילתה שי"ן:
slumbered in their sleep: They Heb. נמו. They fell into a deep sleep, an expression of תנוּמה slumber.   נמו שנתם: נרדמו בשינה לשון תנומה:
and none… found: their hands and their strength when You came to punish them.   ולא מצאו: ידיהם וכחם כשבאת ליפרע מהם:
7From Your rebuke, O God of Jacob, chariot and horse were stunned.   זמִגַּֽעֲרָ֣תְךָ אֱלֹהֵ֣י יַֽעֲקֹ֑ב נִ֜רְדָּ֗ם וְרֶ֣כֶב וָסֽוּס:
chariot and horse were stunned: Heb. ורכב וסוס. The “vav” of ורכב is superfluous, as (Gen. 36:24): “These are the sons of Ziv’on: Ayyah (ואיה) and Anah.” The “vav” of ואיה is superfluous.   נרדם ורכב וסוס: וי"ו של ורכב טפילה היא כמו (בראשית ל״ו:כ״ד) אלה בני צבעון ואיה וענה וי"ו של ואיה טפילה היא:
8You-awesome are You, and who can stand before You once You are angry?   חאַתָּ֚ה | נ֥וֹרָא אַ֗תָּה וּמִי־יַֽעֲמֹ֥ד לְ֜פָנֶ֗יךָ מֵאָ֥ז אַפֶּֽךָ:
once You are angry: From the time You became angry.   מאז אפך: משעה שאתה כועס:
9From heaven, You let judgment be heard; the earth feared and became calm.   טמִשָּׁמַיִם הִשְׁמַ֣עְתָּ דִּ֑ין אֶ֖רֶץ יָֽרְאָ֣ה וְשָׁקָֽטָה:
From heaven, You let judgment be heard: When Isaiah prophesied concerning the retribution of Sennacherib and it was fulfilled in him, then Eretz Israel, which feared him and his hosts, became calm.   משמים השמעת דין: כשנתנבא ישעיה על פורענותו של סנחרב ונתקיים בו, ארץ ישראל שיראה ממנו ומאוכלוסיו אז שקטה:
10When God rises for judgment, to save all the humble of the earth forever.   יבְּקוּם־לַמִּשְׁפָּ֥ט אֱלֹהִ֑ים לְהוֹשִׁ֖יעַ כָּל־עַנְוֵי־אֶ֣רֶץ סֶֽלָה:
When God rises for judgment: to execute judgment upon His enemies, to save Hezekiah and his company.   בקום למשפט אלהים: לעשות משפט מאויביו להושיע חזקיהו וסיעתו:
11For man's anger will thank You; it will prevent the residue of wrath.   יאכִּֽי־חֲמַ֣ת אָדָ֣ם תּוֹדֶ֑ךָּ שְׁאֵרִ֖ית חֵמֹ֣ת תַּחְגֹּֽר:
For man’s anger will thank you: The anger of the wicked results in the creatures thanking the Holy One, blessed be He. When they show their anger and the Holy One, blessed be He, punishes them, everyone praises Him when they see that their anger is of no avail. As we find (Dan. 3:28) concerning Nebuchadnezzar, when he cast Hananiah, Mishael, and Azariah into the fiery furnace, what is said there? “Blessed be the God of Shadrach, etc.” And thereby…   כי חמת אדם תודך: כעסן של רשעים גורם שהבריות מודים להקדוש ברוך הוא כשהם מראין כעסם והקב"ה נפרע מהם הכל מקלסין לפניו ואף הם עצמם מקלסין לפניו כשרואין שאין כעסן כלום כמו שמצינו בנבוכדנצר כשהשליך חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש מה נאמר שם יהא שמיה דאלהא מברך וגו' וע"י כן:
it will prevent the residue of wrath: Heb. תחגר. It will prevent and stop; the remaining wicked men are prevented and restrained from showing their pride and their wrath. תחגר is an expression of restraint in the language of the Mishnah (Chul. 18a): “The nick in a knife must be deep enough to catch (תחגר) the nail to disqualify it from slaughtering].” I heard in the name of Rabbi Eleazar the Gaon, the son of Rabbi Isaac, who brought this verse as testimony to that Mishnah (sic). It is also possible to interpret this according to its usual meaning of an expression of girding, and can be explained as follows: It is fitting for You to gird Yourself with wrath and to enwrap Yourself with zeal, for strength and ability are Yours; the expression of “residue” is that since man’s wrath is of no account, the girding of all wrath is reserved for You.   שארית החמת תחגור: תעכב ותחדול שאר הרשעים מעוכבים ונמנעים מלהראות גאותם וחמתם, תחגור ל' עכבה בלשון משנה פגימת הסכין כדי שתחגור בו הצפורן, ושמעתי משמו של רבי אלעזר הגאון בר' יצחק שהיה מביא המקרא הזה עדות לאותה משנה, ויש עוד לפתור חגירה זו כמשמעה לשון חגורה ופירושו לך נאה לחגור חימה ולעטות קנאה כי הכח והיכולת שלך ולשון שארית זה הוא מאחר שחמת אדם אינו כלום נשארו כל חגורות חימה לך:
12Vow and pay to the Lord your God; all those around Him will bring a gift to Him Who is to be feared.   יבנִֽדְר֣וּ וְשַׁלְּמוּ֘ לַֽיהֹוָ֪ה אֱֽלֹֽהֵ֫יכֶ֥ם כָּל־סְבִיבָ֑יו יֹבִ֖ילוּ שַׁ֣י לַמּוֹרָֽא:
Vow and pay: your vows.   נדרו ושלמו: נדריכם:
all those around Him: who hear of this salvation, and so they did, as it is stated (Isa. 19:18): “there will be five cities in the land of Egypt speaking the language of Canaan and swearing to the Lord of Hosts.”   כל סביביו: השומעים תשועה זו וכן עשו כמ"ש (ישעיהו י״ט:י״ח) יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות לה' צבאות:
will bring a gift to Him Who is to be feared: Why? Because at the time of His desire…   יובילו שי למורא: למה לפי שבעת חפצו:
13He will cut down the spirit of princes; He will be feared by the kings of the earth.   יגיִבְצֹר ר֣וּחַ נְגִידִ֑ים נ֜וֹרָ֗א לְמַלְכֵי־אָֽרֶץ:
He will cut down the spirit: the spirit of haughtiness of the princes and lessen their arrogance. יבצֹר means “He will lessen,” as (Gen. 11:6): “will it not be withheld (יבצר) from them?”   יבצור רוח: גסה של נדיבים ממעט גאותם, יבצור ימעט כמו (בראשית י״א:ו׳) לא יבצר מהם: