Chapter 3

1King Nebuchadnezzar made an image of gold, its height sixty cubits, its width six cubits; he set it up in the plain of Dura, in the capital city of Babylon.   אנְבֽוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֗א עֲבַד֙ צְלֵ֣ם דִּֽי־דְהַ֔ב רוּמֵהּ֙ אַמִּ֣ין שִׁתִּ֔ין פְּתָיֵ֖הּ אַמִּ֣ין שִׁ֑ת אֲקִימֵהּ֙ בְּבִקְעַ֣ת דּוּרָ֔א בִּמְדִינַ֖ת בָּבֶֽל:
made an image: He had an urge to make an image of gold.   עבד וגו': מלאה לבו לעשות צלם של זהב:
its width six cubits; he set it up etc.: If its thickness was only six [cubits], how could it stand at a height of sixty cubits? Said Rav Bibi: They would set it up and it would fall, until they brought all the gold of Jerusalem and poured a base around its feet, to fulfill what was said (Ezek. 7:19): “and their gold will be for a repugnant thing.”   פתיה אמין שית אקימה וגו': אם אין עביו אלא שש היאך יכול לעמוד בגובה אמין שתין אמר רב ביבי מעמידין אותו ונופל עד שהביאו כל זהב של ירושלים ושפכו דימוס על רגליו לקיים מה שנאמ' (יחזקאל ז) וזהבם לנידה יהיה:
in the plain of Dura: the name of a place.   בבקעת דורא: שם מקום:
2And Nebuchadnezzar sent to gather the satraps, the prefects, the governors, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the capital cities to come to the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up.   בוּנְבֽוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֡א שְׁלַ֡ח לְמִכְנַ֣שׁ| לַֽאֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֡א סִגְנַיָּ֣א וּפַֽחֲוָתָ֡א אֲדַרְגָּֽזְרַיָּא֩ גְדָֽבְרַיָּ֚א דְּתָֽבְרַיָּא֙ תִּפְתָּיֵ֔א וְכֹ֖ל שִׁלְטֹנֵ֣י מְדִֽינָתָ֑א לְמֵתֵא֙ לַֽחֲנֻכַּ֣ת צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבֽוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא:
the satraps: Aram. לַאֲחַשְּׁדַרְפְּנַיָּא dukes.   לאחשדרפניא: דוכסין:
governors: rulers.   פחותא: שלטונין:
the judges, the treasurers, etc.: They are all names of nations.   אדרגזריא גדבריא וגו': כולם שם עכו"ם הם:
the dedication of the image: the beginning of its worship.   לחנוכת צלמא: תחלת עבודותיו:
3Then, the satraps, the prefects, the governors, the judges, the treasurers, the counselors, the sheriffs, and all the rulers of the capital cities were gathered to the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up, and they were standing opposite the image that Nebuchadnezzar had set up.   גבֵּאדַ֡יִן מִֽתְכַּנְּשִׁ֡ין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֡א סִגְנַיָּ֣א וּפַֽחֲוָתָ֡א אֲדַרְגָּֽזְרַיָּ֣א גְדָֽבְרַיָּא֩ דְּתָ֨בְרַיָּ֜א תִּפְתָּיֵ֗א וְכֹל֙ שִׁלְטוֹנֵ֣י מְדִֽינָתָ֔א לַֽחֲנֻכַּ֣ת צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבֽוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֑א וְקָֽיְמִין֙ (כתיב וְקָֽאְמִין֙) לָֽקֳבֵ֣ל צַלְמָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבוּכַדְנֶצַּֽר:
4And the announcement was issued aloud, "To you we are saying O peoples, nations and tongues.   דוְכָֽרוֹזָ֖א קָרֵ֣א בְחָ֑יִל לְכ֚וֹן אָֽמְרִין֙ עַמְמַיָּ֔א אֻמַּיָּ֖א וְלִשָּׁנַיָּֽא:
And the announcement was issued aloud: [as translated,] and the announcement was issued aloud.   וכרוזא קרא בחיל: הכרוז יוצא בכח גדול:
To you we are saying, O peoples: [as translated,] To you, all peoples and nations, we are announcing the command of the king as a message from the king.   לכון אמרין עממיא: לכם כל העמים והלשונות אומרים מכרוז מצות המלך במשלחת המלך:
5At the time that you hear the sound of the whistling horn, the clavichord, the harp, the psaltery, the bagpipes, and all kinds of music, you shall fall and prostrate yourselves to the golden image that King Nebuchadnezzar has set up.   הבְּעִדָּנָ֡א דִּֽי־תִשְׁמְע֡וּן קָ֣ל קַרְנָ֣א מַ֠שְׁרֽוֹקִיתָא קַתְרֹ֨ס (כתיב קַיתְרֹ֨ס) סַבְּכָ֚א פְּסַנְתְּרִין֙ סֽוּמְפֹּ֣נְיָ֔ה וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א תִּפְּל֚וּן וְתִסְגְּדוּן֙ לְצֶ֣לֶם דַּֽהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבֽוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא:
At the time you hear the sound of the whistling horn: Aram. קָל קַרְנָא מַשְּׁרוֹקֵיתָא, the sound of the whistling horn, like (Zech. 10:8) “I will whistle (אֶשְּׁרְקָא) to them, and I will gather them.”   בעדנא דתשמעון קל קרנא משרוקיתא: קול הקרן שורקת כמו (זכריה י׳:ח׳) אשרקה להם ואקבצם:
the clavichord, the harp, etc.: They are all musical instruments.   קתרוס סבכא וגו': כולם כלי זמר הם:
kinds of music: Aram. זְנֵי זְמָרָא kinds of music. (Gen. 1:11) “After its kind,” Onkelos renders: לִזְנוֹהִי.   זני זמרא: מיני זמר למינו ת"א לזנוהי:
6And whoever will not fall and prostrate himself, will at that time be cast into a burning, fiery furnace."   ווּמַן־דִּי־לָ֥א יִפֵּ֖ל וְיִסְגֻּ֑ד בַּהּ־שַֽׁעֲתָ֣א יִתְרְמֵ֔א לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָֽקִדְתָּֽא:
a fiery furnace: a pit that is made to burn rocks into lime, and that is כִּבְשָּׁן in all the Scriptures.   אתון נורא: גומא שעושין לשרוף בה אבנים לסיד והוא כבשן שבכל המקרא:
7In view of this, at that time, when all peoples heard the sound of the whistling horn, the clavichord, the harp, the psaltery, and all kinds of music, all peoples, nations, and tongues would prostrate themselves to the golden image that King Nebuchadnezzar had set up.   זכָּל־קֳבֵ֣ל דְּנָ֡ה בֵּהּ־זִמְנָ֡א כְּדִ֣י שָֽׁמְעִ֣ין כָּל־עַמְמַיָּ֡א קָ֣ל קַרְנָא֩ מַשְׁר֨וֹקִיתָ֜א קַתְרֹ֚ס (כתיב קַיתְרֹ֚ס) שַׂבְּכָא֙ פְּסַנְטֵרִ֔ין וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א נָֽפְלִ֨ין כָּל־עַמְמַיָּ֜א אֻמַיָּ֣א וְלִשָּֽׁנַיָּ֗א סָֽגְדִין֙ לְצֶ֣לֶם דַּֽהֲבָ֔א דִּ֥י הֲקֵ֖ים נְבֽוּכַדְנֶצַּ֥ר מַלְכָּֽא:
In view of this: in view of this, that they took heed to observe the king’s command concerning this. bagpipes would be played.   כל קבל דנה: כל עומת זו שנזהרו במצות המלך על כך:
at that time: At the time that they hear the sound of the music, which is a sign that those who prostrate themselves should come to prostrate, all peoples would fall etc.   בה זמנא: בו בזמן שישמעו קול הזמר שהוא לסימן שיבואו המשתחוים להשתחוות נפלין כל עממיא וגו':
8In view of this, at that time, some Chaldean men approached and denounced the Jews.   חכָּל־קֳבֵ֚ל דְּנָה֙ בֵּֽהּ־זִמְנָ֔א קְרִ֖בוּ גֻּבְרִ֣ין כַּשְׂדָּאִ֑ין וַֽאֲכַ֥לוּ קַרְצֵיה֖וֹן דִּ֥י יְהֽוּדָיֵֽא:
In view of this: in view of this, that their enemies saw that there is a time to denounce them.   כל קבל דנה: כל עומת זו שראו שונאי היהודי' שיש שעה להלשין עליהם:
some Chaldean men approached and denounced: Aram. וַאֲכַלוּ קַרְצֵיהוֹן informed about them. (Lev. 19:16) “Do not go as a talebearer among your people,” is translated by Targum as קוּרצִין לָא תֵיכוּ I say that it was the custom of talebearers to eat a meal in the place where they informed, and that was a sign of the verification of their words; for at that time it was incumbent upon them to clarify their words and to verify the slander that they spoke, and that meal was called eating קוּרצִין, an expression of (Prov. 6:13) “he winks (קוֹרֵץ) with his eyes,” which is a sign of slander.   קריבו גוברין כשדאין ואכלו קרצהון: הלשינו עליהם, לא תלך רכיל (ויקרא י״ט:ט״ז) מתרגמינן ולא תיכול קורצין, ואומר אני שכן היתה דת של הולכי רכיל לאכול לגימא במקום שמלשינין שם והוא סימן קיום דברים שמאותה שעה יש עליהם לברר דבריהם ולאמת לשון הרע שאמרו ואותה סעודה נקראת אכילת קורצין לשון קורץ בעיניו (משלי ו׳:י״ג) שהוא לסימן לשון הרע:
9They spoke up and said to King Nebuchadnezzar, "May the king live forever!   טעֲנוֹ֙ וְאָ֣מְרִ֔ין לִנְבֽוּכַדְנֶצַּ֖ר מַלְכָּ֑א מַלְכָּ֖א לְעָֽלְמִ֥ין חֱיִֽי:
They spoke up and said: Aram. עֲנוֹ, they shouted. Every [expression of] עֲנִיָה in Scriptures is an expression of raising the voice.   ענו ואמרין: צוחו כל עניה שבמקרא לשון קול רם הוא:
10You, O king, gave an order that any person who hears the sound of the whistling horn, the clavichord, the harp, the psaltery, the bagpipes, and all kinds of music, shall fall and prostrate himself to the golden image.   יאַ֣נְתְּ (כתיב אַ֣נְתְּה) מַלְכָּא֘ שַׂ֣מְתָּ טְעֵם֒ דִּֽי־כָל־אֱנָ֡שׁ דִּ֣י יִשְׁמַ֡ע קָ֣ל קַרְנָ֣א מַ֠שְׁרוֹקִיתָא קַתְרֹ֨ס (כתיב קַיתְרֹ֨ס) שַׂבְּכָ֚א פְסַנְתֵּרִין֙ וְסוּפֹּ֣נְיָ֔ה (כתיב וְסיּפֹּ֣נְיָ֔ה) וְכֹ֖ל זְנֵ֣י זְמָרָ֑א יִפֵּ֥ל וְיִסְגֻּ֖ד לְצֶ֥לֶם דַּֽהֲבָֽא:
gave an order: issued a decree.   שמת טעם: גזרת דבר:
11And whoever does not fall and prostrate himself shall be cast into the fiery furnace.   יאוּמַן־דִּי־לָ֥א יִפֵּ֖ל וְיִסְגֻּ֑ד יִתְרְמֵ֕א לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָֽקִדְתָּֽא:
12There are Judahite men whom you appointed over the affairs of the capital cities of Babylon, namely Shadrach, Meshach, and Abed-nego; these men did not take counsel to follow your decree, O king. They do not worship your god and they do not prostrate themselves to the golden image that you have set up."   יבאִיתַ֞י גֻּבְרִ֣ין יְהֽוּדָאִי֗ן דִּֽי־מַנִּ֚יתָ יָֽתְהוֹן֙ עַל־עֲבִידַת֙ מְדִינַ֣ת בָּבֶ֔ל שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַֽעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ לָא־שָׂ֨מֽוּ עֲלָ֚ךְ (כתיב עֲלָ֚יךְ) מַלְכָּא֙ טְעֵ֔ם לֵֽאלָהָךְ֙ (כתיב לֵֽאלָהָיךְ֙) לָ֣א פָֽלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּֽהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ לָ֥א סָגְדִֽין:
There are: Aram. אִיתַי   איתי: יש:
Judahite men: of the tribe of Judah.   יהודאין: משבט יהודה:
these: Aram. אִלֵּךְ   אלך: אלה: לא שמו:
did not take counsel to follow your decree: Aram. עֲלָיִךְ מַלְכָּא טְעֵם לָא שָּׂמוּ. They did not care to give themselves counsel to care for your decrees.   עלך מלכא טעם: לא חשו לתת עצה לעצמן לחוש על גזרותיך:
13Then Nebuchadnezzar, in wrath and anger, ordered to bring Shadrach, Meshach, and Abed-nego. Then these men were brought before the king.   יגבֵּאדַ֚יִן נְבֽוּכַדְנֶצַּר֙ בִּרְגַ֣ז וַֽחֲמָ֔ה אֲמַר֙ לְהַיְתָיָ֔ה לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַֽעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ בֵּאדַ֙יִן֙ גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֔ךְ הֵיתָ֖יוּ קֳדָ֥ם מַלְכָּֽא:
ordered to bring: [as translated,] ordered to bring.   אמר להיתיה: צוה להביא:
were brought: [as translated,] were brought.   היתיו: הובאו:
14Nebuchadnezzar spoke up and said to them, "Is it [my decree] meaningless, O Shadrach, Meshach, and Abed-nego, that you do not worship my god and that you do not prostrate yourselves to the golden image that I have set up?"   ידעָנֵ֚ה נְבֻֽכַדְנֶצַּר֙ וְאָמַ֣ר לְה֔וֹן הַצְדָּ֕א שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַֽעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ לֵֽאלָהִ֗י לָ֚א אִֽיתֵיכוֹן֙ פָּֽלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּֽהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימֶת לָ֥א סָֽגְדִֽין:
Is it meaningless: Aram. הַצְדָא. Are my decrees void and desolate and an empty thing in your eyes, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not worship my god? The “hey” of הַצְדָא is used as an interrogative expression.   הצדא: שמא גזרותי צדו ושממה ודבר רק היא בעיניכם אתם שדרך מישך ועבד נגו אשר לאלוהי אינכם עובדים, ה"א של הצדא משמשת בלשון תמיהה:
that I have set up: [as translated,] that I have set up.   די הקמת: שהקמותי:
15Now behold, you are destined, at the time that you hear the whistling horn, the clavichord, the harp, the psaltery, the bagpipes, and all kinds of music, to fall and prostrate yourselves to the image that I made, and if you do not prostrate yourselves, at that time you shall be cast into a burning, fiery furnace, and who is a god who will save you from my hand?   טוכְּעַ֞ן הֵ֧ן אִֽיתֵיכ֣וֹן עֲתִידִ֗ין דִּ֣י בְעִדָּנָ֡א דִּֽי־תִשְׁמְע֡וּן קָ֣ל קַרְנָ֣א מַשְׁרֽוֹקִיתָ֣א קַתְרֹ֣ס (כתיב קַיתְרֹ֣ס) שַׂבְּכָ֡א פְּסַנְתֵּרִין֩ וְסוּמְפּ֨וֹנְיָ֜ה וְכֹ֣ל| זְנֵ֣י זְמָרָ֗א תִּפְּל֣וּן וְתִסְגְּדוּן֘ לְצַלְמָ֣א דִֽי־עַבְדֵת֒ וְהֵן֙ לָ֣א תִסְגְּד֔וּן בַּהּ־שַֽׁעֲתָ֣ה תִתְרְמ֔וּן לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָֽקִדְתָּ֑א וּמַן־ה֣וּא אֱלָ֔הּ דִּֽי־יְשֵֽׁיזְבִנְכ֖וֹן מִן־יְדָֽי:
Now, behold you are destined: Now, behold you are destined against your will to accept this upon yourselves.   כען הן איתיכון עתידין: עתה הנכם עתידים על כרחכם לקבל זו עליכם:
and if you do not prostrate yourselves: and if you do not prostrate yourselves, you shall be cast.   והן לא תסגדון: ואם לא תשתחוו תהיו מושלכים:
into: into the midst of.   לגו: לתוך:
and who is a god: and who is a god who will save you from my hands?   ומן הוא אלה: ומי הוא שום אלוה שיציל אתכם מידי:
16Shadrach, Meshach, and Abed-nego answered and said to the king, "Nebuchadnezzar, we do not care to answer you about this matter.   טזעֲנ֗וֹ שַׁדְרַ֚ךְ מֵישַׁךְ֙ וַֽעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ וְאָֽמְרִ֖ין לְמַלְכָּ֑א נְבֽוּכַדְנֶצַּ֔ר לָֽא־חַשְׁחִ֨ין אֲנַ֧חְנָא עַל־דְּנָ֛ה פִּתְגָּ֖ם לַֽהֲתָֽבוּתָֽךְ:
to the king, ‘Nebuchadnezzar: Why is his name mentioned? But this is what they said to him: “If [it concerns] taking upon ourselves to pay taxes, either the tax from the crops or the head taxes, you are king over us, [but] if [it concerns] denying the Holy One, blessed be He, [you are merely] Nebuchadnezzar. In our eyes, you are a lowly person and the most despised of the people. You and a dog are equal.”   למלכא נבוכדנצר: למה הוזכר שמו אלא כך אמרו לו אם לקבל עלינו גזירתך לתת מסין וארנוניות וגולגליות אתה מלך עלינו אם לכפור בהקב"ה נבוכדנצר שפל אנשים בעינינו ובזוי עם אתה:
we do not care: We do not care to take counsel on what to answer you, for the answer is ready and fluent in our mouths.   לא חשחין אנחנא: לא חוששין אנו על זאת ליטול עצה מה להשיבך כי המענה מוכן ושגור בפינו:
17Behold there is our God whom we worship; He can save us. From the burning, fiery furnace and from your hands, O king, He will save [us].   יזהֵ֣ן אִיתַ֗י אֱלָהָ֙נָא֙ דִּֽי־אֲנַ֣חְנָא פָֽלְחִ֔ין יָכִ֖ל לְשֵׁיזָֽבוּתָ֑נָא מִן־אַתּ֨וּן נוּרָ֧א יָֽקִדְתָּ֛א וּמִן־יְדָ֥ךְ מַלְכָּ֖א יְשֵׁיזִֽב:
He can save us: He can save us from all our troubles.   יכיל לשזבותנא: יכול להצילנו מכל צרה:
From the burning fiery furnace and from your hands, O king, He will save us: from the furnace and from your hands He will save.   מן אתון נורא: ומן ידך מלכא ישזיב מן הכבשן ומן ידך יציל:
18And if not, let it be known to you, O king, that we will not worship your god, neither will we prostrate ourselves to the golden image that you have set up."   יחוְהֵ֣ן לָ֔א יְדִ֥יעַ לֶֽהֱוֵא־לָ֖ךְ מַלְכָּ֑א דִּ֚י לֵֽאלָהָךְ֙ (כתיב לֵֽאלָהָיךְ֙) לָֽא־אִיתָ֣נָא פָֽלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּֽהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ לָ֥א נִסְגֻּֽד:
And if not: And if He will not wish to save our bodies, let it be known to you, etc.   והן לא: ואם לא יחפוץ להציל גופינו ידיע להוי לך:
19Then Nebuchadnezzar was filled with wrath, and the features of his face changed against Shadrach, Meshach, and Abed-nego; he shouted and ordered to heat the furnace seven times as much as it should be heated.   יטבֵּאדַ֨יִן נְבֽוּכַדְנֶצַּ֜ר הִתְמְלִ֣י חֱמָ֗א וּצְלֵ֚ם אַנְפּ֙וֹהִי֙ אֶשְׁתַּנִּ֔י (כתיב אֶשְׁתַּנִּ֔ו) עַל־שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַֽעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ עָנֵ֚ה וְאָמַר֙ לְמֵזֵ֣א לְאַתּוּנָ֔א חַ֨ד־שִׁבְעָ֔ה עַ֛ל דִּ֥י חֲזֵ֖ה לְמֵֽזְיֵֽהּ:
was filled with wrath: [as translated,] was filled with wrath.   התמלי חמא: נתמלא חמה:
and the features of his face changed: [as translated,] and the features of his face changed.   וצלם אנפוהי אשתני: ופרצוף פניו נשתנו:
to heat the furnace: to light the fiery furnace and to heat it.   למזא לאתונא: להצית לכבשן האש ולחממו:
seven times as much as it should be heated: instead of once, seven times as much as they calculated to heat it up; and it was as though they would kindle it seven times as much as it required.   חד שבעה על די חזה למזיה: על אחת שבע פעמים ששיערוהו עד כדי הסיקו וכאילו יבעירוהו ז' שיעורין כמוהו:
to be heated: lit. to heat it.   למזיה: להסיקו:
20And he commanded certain mighty men in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abed-nego, to cast them into the burning, fiery furnace.   כוּלְגֻבְרִ֚ין גִּבָּֽרֵי־חַ֙יִל֙ דִּ֣י בְחַיְלֵ֔הּ אֲמַר֙ לְכַפָּתָ֔ה לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַֽעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ לְמִרְמֵ֕א לְאַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָֽקִדְתָּֽא:
certain mighty men in his army: [as translated,] certain mighty men in his army.   ולגבורין גברי חיל די בחיליה: ולאנשים גבורי כח אשר בחילו:
And he commanded… to bind: He commanded to bind them because he saw that they were strengthening themselves to answer him harshly, and he said, “These are mighty”; so he commanded the mighty men in his army to bind them.   אמר לכפתה: צוה לאסור אותם שראה מתחזקים לענותו קשות ואמר גבורים הם אלו וצוה לגבורים אשר בחילו לאסור אותם:
21Then these men were bound in their cloaks, their trousers, their robes, and their [other] garments, and they were cast into the burning, fiery furnace.   כאבֵּאדַ֜יִן גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ כְּפִ֙תוּ֙ בְּסַרְבָּֽלֵיהוֹן֙ פַּטְּשֵׁיה֔וֹן (כתיב פַּטְּישֵׁיה֔וֹן) וְכַרְבְּלָֽתְה֖וֹן וּלְבוּשֵׁיה֑וֹן וּרְמִ֕יו לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָֽקִדְתָּֽא:
these men: [as translated,] these men.   גובריא אלך: אנשים אלו:
were bound in their cloaks: They were bound in the garments in which they enwrapped themselves.   כפיתו בסרבליהון: נתקשרו בבגדי מעטפותן:
their trousers, their robes: types of royal raiment that they had; and although they were going forth to be judged before Nebuchadnezzar regarding their death sentence, they did not change their clothes to humble their greatness. From here the Sages learned that even in times of danger, a person should not change from the ruling position to which he has become accustomed.   פטשיהון וכרבלתהון: מיני מלבוש מלכות שהיה להם ואע"פ שהיו יוצאין לידון לפני נ"נ דיני מיתה לא שנו בגדיהם להשפיל את גדולתם מכאן למדו חכמים שאפי' בשעת הסכנה לא ישנה אדם מן השררה שהוחזק בה:
their robes: Aram. וְכַרְבְּלָתְהוֹן. There is a word similar to this (in I Chron. 15:27): "And David was clothed (מְכֻרְבָּל).   וכרבלתהון: יש לו דוגמא (בד"ה א' טו) ודוד מכורבל:
and they were cast into the burning, fiery furnce: [as translated,] and they were cast into the burning, fiery furnace.   ורמיו לגוא אתון נורא: והושלכו לתוך כבשן בוערה:
22In view of this, since the word of the king was urgent and the furnace was heated excessively, these men who had brought up Shadrach, Meshach, and Abed-nego were killed by a spark of fire.   כבכָּל־קֳבֵ֣ל דְּנָ֗ה מִן־דִּ֞י מִלַּ֚ת מַלְכָּא֙ מַחְצְפָ֔ה וְאַתּוּנָ֖א אֵזֵ֣ה יַתִּ֑ירָא גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ דִּ֚י הַסִּ֙קוּ֙ לְשַׁדְרַ֚ךְ מֵישַׁךְ֙ וַֽעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ קַטִּ֣ל הִמּ֔וֹן שְׁבִיבָ֖א דִּ֥י נוּרָֽא:
In view of this: in view of this, that the king’s command was strong.   כל קבל דנה: כל עומת זאת אשר מצות המלך היתה עזה:
and the furnace was heated excessively: and the furnace was heated to a great degree.   ואתונא אזה יתירא: והכבשן הוסק מאד:
these men: these mighty men who had bound Hananiah, Mishael, and Azariah and had cast them into the furnace.   גובריא אלך: אלו האנשים הגבורים אשר קשרו את חנניה מישאל ועזריה והשליכום לכבשן:
were killed by a spark of fire: The power of a spark of fire burned them.   קטיל המון שביבא די נורא: שרף אותם כח שביב האש:
23And these men, the three of them, Shadrach, Meshach, and Abed-nego, fell into the burning, fiery furnace, bound.   כגוְגֻבְרַיָּ֚א אִלֵּךְ֙ תְּלָ֣תֵּה֔וֹן שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֖ךְ וַֽעֲבֵ֣ד נְג֑וֹ נְפַ֛לוּ לְגֽוֹא־אַתּֽוּן־נוּרָ֥א יָֽקִדְתָּ֖א מְכַפְּתִֽין:
bound: [as translated,] bound.   מכפתין: קשורין:
24Then King Nebuchadnezzar was bewildered and stood up in haste. He shouted and said to his leaders, "Did I not cast three men into the fiery furnace, bound?" They answered and said to the king, "The king is true."   כדאֱדַ֙יִן֙ נְבֽוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֔א תְּוַ֖הּ וְקָ֣ם בְּהִתְבְּהָלָ֑ה עָנֵ֨ה וְאָמַ֜ר לְהַדָּֽבְר֗וֹהִי הֲלָא֩ גֻבְרִ֨ין תְּלָתָ֜ה רְמֵ֚ינָא לְגֽוֹא־נוּרָא֙ מְכַפְּתִ֔ין עָנַ֚יִן וְאָמְרִין֙ לְמַלְכָּ֔א יַצִּיבָ֖א מַלְכָּֽא:
was bewildered: Aram. תְּוַהּ, wondered.   תוה: תמה:
and stood up in haste: Aram. וְקָם בְּהִתְבְּהָלָה.   וקם בהתבהלה: ועמד בבהלה:
answered and said: Aram. עָנַיִן וְאָמְרִין They answered and said to the king.   ענין ואמרין: עונין ואומרי' למלך:
The king is true: Aram. יַצִיבָא מַלְכָּא The king has spoken the truth.   יציבא מלכא: אמת דבר המלך:
25He called out and said, "Behold, I see four free men walking in the midst of the fire, and there is no wound upon them, and the form of the fourth one is like [that of] an angel."   כהעָנֵ֣ה וְאָמַ֗ר הָֽא־אֲנָ֨ה חָזֵ֜ה גֻּבְרִ֣ין אַרְבְּעָ֗ה שְׁרַ֙יִן֙ מַהְלְכִ֣ין בְּגֽוֹא־נוּרָ֔א וַֽחֲבַ֖ל לָֽא־אִיתַ֣י בְּה֑וֹן וְרֵוֵהּ֙ דִּ֣י רְבִיעָאָ֔ה (כתיב רְבִיעָי֔אָ) דָּמֵ֖ה לְבַר־אֱלָהִֽין:
free men walking in the midst of the fire: freed from their bonds and walking in the midst of the fire.   שרין מהלכין בגוא נורא: מותרין מאסוריהן והולכים בתוך האש:
and there is no wound upon them: [as translated,] and there is no wound upon them.   וחבל לא איתי בהון: וחבלה לא יש בהם:
and the form of the fourth: [as translated,] and the form of the fourth.   ורוה די: רביעאה ותוארו של רביעי:
is like [that of] an angel: It is like the angel I saw when I was with Sannecherib, when his armies were burned, as it is said (II Kings 19:35): “[And an angel of the Lord went forth] and slew… of the camp of Assyria.” And Nebuchadnezzar was there and fled among the ten who fled from them.   דמה לבר אלהין: דומה למלאך שראיתי בהיותי עם סנחרב כשנשרפו אוכלוסיו שנאמר (ישעיהו ל״ז:ל״ו) ויך במחנה אשור ונבוכדנצר היה שם ונמלט בתוך עשרה שנמלטו מהם:
26Then Nebuchadnezzar approached the gate of the burning, fiery furnace. He shouted and said, "Shadrach, Meshach, and Abed-nego, the servants of the Most High God! Step out and come!" Then Shadrach, Meshach, and Abed-nego came out of the midst of the fire.   כובֵּאדַ֜יִן קְרֵ֣ב נְבֽוּכַדְנֶצַּ֗ר לִתְרַע֘ אַתּ֣וּן נוּרָ֣א יָֽקִדְתָּא֒ עָנֵ֣ה וְאָמַ֗ר שַׁדְרַ֨ךְ מֵישַׁ֧ךְ וַֽעֲבֵד־נְג֛וֹ עַבְד֛וֹהִי דִּֽי־אֱלָהָ֥א עִלָּאָ֖ה (כתיב עִלָּיאָ֖) פֻּ֣קוּ וֶֽאֱת֑וֹ בֵּאדַ֣יִן נָֽפְקִ֗ין שַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֛ךְ וַֽעֲבֵ֥ד נְג֖וֹ מִן־גּ֥וֹא נוּרָֽא:
approached the gate of the… fiery furnace: He approached the gate of the court, in which the furnace was situated, to speak with them, and at first, he saw them from afar.   קרב: לתרע אתון נורא נגש לשער החצר שהכבשן בתוכה לדבר עמהם ומתחלה היה רואה אותם מרחוק:
Step out and come: “step out and come,” but he did not say to them, “step out and ascend.” From here we learn that the floor of the furnace floated up and became even with the ground, so that they should not be troubled to go up.   פוקו ואתו: צאו ובאו ולא אמר להם עלו ובואו מכאן למדנו שצף קרקעית הכבשן והשוה לארץ שלא יטרחו לעלות:
Then… came out: Although they were confident of the miracle that had been performed for them, they did not dare to treat the king lightly, to go out without permission.   באדין נפקון: אע"פ שבטוחין בנס העשוי להם לא מלאה לבם לזלזל במלכות לצאת שלא ברשות:
27And the satraps, the prefects, the governors, and the leaders of the king gathered [and] saw these men, that the fire had taken no effect on their bodies, the hair of their heads was not singed, their robes had not changed, and the smell of fire had not been absorbed by them.   כזוּ֠מִֽתְכַּנְּשִׁין אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֞א סִֽגְנַיָּ֣א וּפַֽחֲוָתָא֘ וְהַדָּֽבְרֵ֣י מַלְכָּא֒ חָזַ֣יִן לְגֻבְרַיָּ֣א אִלֵּ֡ךְ דִּי֩ לָֽא־שְׁלֵ֨ט נוּרָ֜א בְּגֶשְׁמְה֗וֹן וּשְׂעַ֚ר רֵֽאשְׁהוֹן֙ לָ֣א הִתְחָרַ֔ךְ וְסַרְבָּֽלֵיה֖וֹן לָ֣א שְׁנ֑וֹ וְרֵ֣יחַ נ֔וּר לָ֥א עֲדָ֖ת בְּהֽוֹן:
And the satraps… gathered: Four nations were counted above in the first gathering who were not counted here: Adargazeria, Dethaveria, Gedaveria, Tiftaei. They are the mighty men whom the spark of fire had killed when they cast Hananiah and his colleagues into the fire.   ומתכנשין אחשדרפניא: ד' אומות נמנו למעלה באסיפה הראשונה שלא נמנו כאן אדרגזריא דתבריא גדבריא תפתיא הם גבורי החיל אשר הרגם שביב האש בהשליכם את חנניה וחבריו לאור:
saw these men: saw these men: Hananiah and his colleagues.   חזין לגובריא אלך: רואין את האנשים האלה חנניה וחבריו:
that the fire had taken no effect on their bodies: [as translated,] that the fire had taken no effect on their bodies.   די לא שלט נורא בגשמהון: אשר לא שלטה האש בגופם:
on their bodies: בְּגֶשְּׁמְהוֹן, their bodies, in Aramaic, and there are many [instances of it] in this Book.   גשמהון: גופן בל' ארמי ויש רבים בזה הספר:
the hair of their heads was not singed: [as translated,] the hair of their heads was not singed.   ושער ראשיהון לא התחרך: שער ראשיהון לא נחרך:
their robes were not changed: They did not change from their appearance.   לא שנו: לא נשתנו ממראיתן:
and the smell of fire had not been absorbed by them: Aram. לָא עֲדַת בְּהוֹן, did not pass into their midst.   לא עדת בהון: לא סרה לתוכם:
28Nebuchadnezzar cried out and said, "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego, Who sent His angel and rescued His servants, who trusted Him, deviated from the command of the king, and risked their lives in order not to worship or prostrate themselves to any god except to their God.   כחעָנֵ֨ה נְבֽוּכַדְנֶצַּ֜ר וְאָמַ֗ר בְּרִ֚יךְ אֱלָֽהֲהוֹן֙ דִּֽי־שַׁדְרַ֚ךְ מֵישַׁךְ֙ וַֽעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ דִּֽי־שְׁלַ֚ח מַלְאֲכֵהּ֙ וְשֵׁזִ֣יב לְעַבְד֔וֹהִי דִּ֥י הִתְרְחִ֖צוּ עֲל֑וֹהִי וּמִלַּ֚ת מַלְכָּא֙ שַׁנִּ֔יו וִיהַ֣בוּ גֶשְׁמְה֗וֹן (כתיב גֶשְׁמְיה֗וֹן) דִּ֠י לָֽא־יִפְלְח֚וּן וְלָֽא־יִסְגְּדוּן֙ לְכָל־אֱלָ֔הּ לָהֵ֖ן לֵאלָֽהֲהֽוֹן:
Nebuchadnezzar cried out: [as translated,] Nebuchadnezzar cried out.   ענה נבוכדנצר: צוח נבוכדנצר:
who trusted him: [as translated,] who trusted him.   די התרחיצו עלוהי: אשר בטחו עליו:
deviated from the command of the king: They deviated from the king’s command by not fulfilling it.   ומלת מלכא שניו: ומלת המלך שנו שלא לקיימו:
and risked their lives: lit. delivered their bodies.   ויהבו גשמהון: ומסרו גופם:
except to their God: [as translated,] except to their God.   לאלההון: זולתי לאלהיהם:
29Now an order is issued by me that any people, nation, or tongue that will speak amiss about the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego shall be torn limb from limb and his house shall be made a dungheap because there is no other god who can save in this manner."   כטוּמִנִּי֘ שִׂ֣ים טְעֵם֒ דִּי֩ כָל־עַ֨ם אֻמָּ֜ה וְלִשָּׁ֗ן דִּֽי־יֵאמַ֚ר שָׁלֻו֙ (כתיב שָׁלֻה֙) עַ֣ל אֱלָֽהֲה֗וֹן דִּֽי־שַׁדְרַ֚ךְ מֵישַׁךְ֙ וַֽעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ (כתיב נְג֔וֹא) הַדָּמִ֣ין יִתְעֲבֵ֔ד וּבַיְתֵ֖הּ נְוָלִ֣י יִשְׁתַּוֵּ֑ה כָּל־קֳבֵ֗ל דִּ֣י לָ֚א אִיתַי֙ אֱלָ֣הּ אָֽחֳרָ֔ן דִּֽי־יִכֻּ֥ל לְהַצָּלָ֖ה כִּדְנָֽה:
Now an order is issued by me: [as translated,] Now an order is issued by me.   שים טעם: כלומר יושם חק:
that will speak amiss: that will speak in error, i.e., any disrespectful word.   די יאמר: שלו אשר יאמר משגה כלומר שום דבר של גנאי:
limb from limb: Aram הַּדָּמִין limbs; i.e., they will cut him into limbs.   הדמין: אברים כלומר ינתחוהו לאברים:
shall be made a dungheap: [as translated,] shall be made a dungheap.   נולי ישתוה: אשפה יושם:
that can save in this manner: [as translated,] that can save in this manner.   די יכול להצלה כדנה: אשר יכול להציל כזאת:
30Then the king made Shadrach, Meshach, and Abed-nego prosper in the capital city of Babylon.   לבֵּאדַ֣יִן מַלְכָּ֗א הַצְלַ֛ח לְשַׁדְרַ֥ךְ מֵישַׁ֛ךְ וַֽעֲבֵ֥ד נְג֖וֹ בִּמְדִינַ֥ת בָּבֶֽל:
made… prosper: made them prosper and aggrandized them.   הצלח: הצליח והגדיל אותם:
31King Nebuchadnezzar, [said] to all peoples, nations, and tongues that dwell in the whole earth, "May your welfare increase!   לאנְבֽוּכַדְנֶצַּ֣ר מַלְכָּ֗א לְכָל־עַמְמַיָּ֞א אֻמַּיָּ֧א וְלִשָּֽׁנַיָּ֛א דִּֽי־דָיְרִ֥ין (כתיב דָאְרִ֥ין) בְּכָל־אַרְעָ֖א שְׁלָֽמְכ֥וֹן יִשְׂגֵּֽא:
King Nebuchadnezzar [says] to all peoples: This is the text of the missive: King Nebuchadnezzar greets all peoples.   נבוכדנצר מלכא לכל עממיא: זה טופס כתב האגרת נבוכדנצר המלך שואל לשלום לכל העמים:
32The signs and wonders that the Most High God has done with me it behooves me to recite.   לבאָֽתַיָּא֙ וְתִמְהַיָּ֔א דִּי עֲבַ֣ד עִמִּ֔י אֲלָהָ֖א עִלָּאָ֑ה (כתיב עִלָּיאָ֑) שְׁפַ֥ר קֳדָמַ֖י לְהַֽחֲוָיָֽה:
it behooves me to recite: It is good for me to tell.   שפר קדמי להחויה: טוב לי להגיד:
33How great are His signs, and how mighty are His wonders! His kingdom is an eternal kingdom, and His dominion is with every generation."   לגאָת֙וֹהִי֙ כְּמָ֣ה רַבְרְבִ֔ין וְתִמְה֖וֹהִי כְּמָ֣ה תַקִּיפִ֑ין מַלְכוּתֵהּ֙ מַלְכ֣וּת עָלַ֔ם וְשָׁלְטָנֵ֖הּ עִם־דָּ֥ר וְדָֽר: