Chapter 46

1For the conductor, a song of the sons of Korah, on alamoth.   אלַֽמְנַצֵּ֥חַ לִבְנֵי־קֹ֑רַח עַל־עֲלָמ֥וֹת שִֽׁיר:
on alamoth: The name of a musical instrument in Chronicles (I Chron. 15:20).   על עלמות: שם של כלי שיר בדברי הימים:
2God is for us a shelter and a strength, a help in troubles; He is very accessible.   באֱלֹהִ֣ים לָ֖נוּ מַֽחֲסֶ֣ה וָעֹ֑ז עֶזְרָ֥ה בְ֜צָר֗וֹת נִמְצָ֥א מְאֹֽד:
3Therefore we will not fear when the earth changes and when mountains totter into the heart of seas.   געַל־כֵּ֣ן לֹא־נִ֖ירָא בְּהָמִ֣יר אָ֑רֶץ וּבְמ֥וֹט הָ֜רִ֗ים בְּלֵ֣ב יַמִּֽים:
when the earth changes: in the future, on the day concerning which Scripture states (Isa. 51:6): “and the earth shall rot away like a garment.” The sons of Korah saw the miracle that was performed for them, that all those around them were swallowed up while they [the sons of Korah] stood in the air and said to Israel, through the holy spirit, that a similar miracle would be performed for them in the future.   בהמיר ארץ: לעתיד לבא ביום שנאמר והארץ כבגד תבלה (ישעיה נא) ראו בני קרח נס שנעש' להם שנבלעו כל סביבותיה' והם עמדו באויר ואמרו לישראל ברוח הקדש שדוגמת הנס הזה יהיה עשוי להם לעתיד:
4His waters shall stir and be muddied; mountains shall quake from His pride forever.   דיֶֽהֱמ֣וּ יֶחְמְר֣וּ מֵימָ֑יו יִֽרְעֲשׁ֨וּ הָרִ֖ים בְּגַֽאֲוָת֣וֹ סֶֽלָה:
His waters shall stir and be muddied: Heb. יחמרו, they shall cast up mud, clay (חמר) , and dirt as is their wont. Menachem (pp. 90f.), however, associated it with (Lam. 1:20), “my reins have shriveled (חמרמרו),” regrezeliront in Old French, have shriveled.   יהמו יחמרו מימיו: יגרשו רפש וחומר וטיט (שם נז) כמשפטם, ומנחם חברו כמו מעי חמרמרו, (איכה ב') רגורזרונ"ט בלע"ז:
mountains shall quake from His pride: [The pride] of the Holy One, blessed be He, Who is mentioned in the beginning of the psalm (verse 2).   ירעשו הרים בגאותו: של הקב"ה שנזכ' בראש המזמור:
5But as for the river-its rivulets shall cause the city of God, the holy place of the dwellings of the Most High, to rejoice.   הנָהָ֗ר פְּלָגָ֗יו יְשַׂמְּח֥וּ עִיר־אֱלֹהִ֑ים קְ֜דֹ֗שׁ מִשְׁכְּנֵ֥י עֶלְיֽוֹן:
But as for the river its rivulets: Heb. פלגיו, ses ruisseaux in French, its rivulets.   נהר פלגיו: שושרויישיל"ש בלע"ז:
the river: of Paradise.   נהר: גן עדן:
6God is in its midst that it should not totter; God shall help it as morning approaches.   ואֱלֹהִ֣ים בְּ֖קִרְבָּהּ בַּל־תִּמּ֑וֹט יַעְזְּרֶ֥הָ אֱ֜לֹהִ֗ים לִפְנ֥וֹת בֹּֽקֶר:
as morning approaches: at the end of the redemption.   לפנות בקר: לקץ הגאולה:
7Nations have stirred, kingdoms have tottered; He let out His voice, the earth shall melt.   זהָמ֣וּ ג֖וֹיִם מָ֣טוּ מַמְלָכ֑וֹת נָתַ֥ן בְּקוֹל֗וֹ תָּמ֥וּג אָֽרֶץ:
Nations have stirred: Heb. המו, an expression of stirring.   המו גוים: לשון הומה:
shall melt: Shall melt - so explained Menachem, similar to (Exod. 15:15), “all the inhabitants of Canaan melted (נמוגו),” and to (Ezek. 21:12), “every heart will melt (למוג).” But Dunash explained it as an expression of movement, as in (I Sam. 14:16), “the multitude was wandering (נמוג), and it was coming closer,” and so in every instance.   תמוג: תמס, כן פתר מנחם (שמות ט״ו:ט״ו) נמוגו כל יושבי כנען, וכן למוג לב (יחזקאל כ״א:כ׳), אבל דונש פתר אותם לשון הנעה וכן (שמואל א י״ד:ט״ז) ההמון נמוג וילך והלום וכן כלם:
8The Lord of Hosts is with us; the God of Jacob is our fortress forever.   חיְהֹוָ֣ה צְבָא֣וֹת עִמָּ֑נוּ מִשְׂגַּב־לָ֜֗נוּ אֱלֹהֵ֖י יַֽעֲקֹ֣ב סֶֽלָה:
9Go and see the works of the Lord, that He has wrought devastation in the earth.   טלְכֽוּ־חֲ֖זוּ מִפְעֲל֣וֹת יְהֹוָ֑ה אֲשֶׁר־שָׂ֖ם שַׁמּ֣וֹת בָּאָֽרֶץ:
that He has wrought devastation: That He has made the lands of the nations desolate.   אשר שם שמות: אשר שם ארצות הגוים שממה:
10He puts a stop to wars until the end of the earth; He will break the bow and cut the spear [to pieces]; wagons He will burn with fire.   ימַשְׁבִּ֣ית מִלְחָמוֹת֘ עַד־קְצֵ֪ה הָ֫אָ֥רֶץ קֶ֣שֶׁת יְ֖שַׁבֵּר וְקִצֵּ֣ץ חֲנִ֑ית עֲ֜גָל֗וֹת יִשְׂרֹ֥ף בָּאֵֽשׁ:
He puts a stop to wars: from upon us.   משבית מלחמות: מעלינו:
until the end of the earth: that all the lands of the nations shall be at peace with us.   עד קצה הארץ: שכל ארצו' הגוים יהיו עמנו בשלום:
the bow: of the nations He shall break.   קשת: הגוים ישבר:
wagons He will burn with fire: The war chariots of the nations of the world. [The war chariots of the star worshippers.]   עגלות ישרף באש: רכבי מלחמות:
11Desist, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted upon the earth.   יאהַרְפּ֣וּ וּ֖דְעוּ כִּי־אָֽנֹכִ֣י אֱלֹהִ֑ים אָר֥וּם בַּ֜גּוֹיִ֗ם אָר֥וּם בָּאָֽרֶץ:
Desist: all nations from further marching upon Jerusalem.   הרפו: עצמכם מלבא עוד על ירושלים:
and know that I am God: That I will execute judgment upon you.   ודעו כי אנכי אלהים: שאעשה דין בכם:
I will be exalted among the nations: I will be exalted with My vengeance which I will wreak upon those nations.   ארום בארץ: אתרומם בנקמתי אשר אעשה בגוים:
12The Lord of Hosts is with us; the God of Jacob is our fortress forever.   יביְהֹוָ֣ה צְבָא֣וֹת עִמָּ֑נוּ מִשְׂגַּב־לָֹ֜נוּ אֱלֹהֵ֖י יַֽעֲקֹ֣ב סֶֽלָה: