Chapter 45

1For the conductor on shoshannim, of the sons of Korah, a maskil a song of loves.   אלַֽמְנַצֵּ֣חַ עַל־שֽׁ֖שַֹׁנִּים לִבְנֵי־קֹ֑רַח מַ֜שְׂכִּ֗יל שִׁ֣יר יְדִידֹֽת:
on shoshannim: They founded this psalm in honor of the Torah scholars, who are as tender as roses and as beautiful as roses, and perform good deeds as fresh as roses.   על שושנים: לכבוד תלמידי חכמים יסדו השיר הזה שהם רכים כשושנים ונאי' כשושני' ומרטיבי' מעשים טובים כשושנים:
a maskil: Through an interpreter.   משכיל: ע"י תורגמן:
a song of loves: Heb. שיר ידידות, a song of loves, a song of praise for them [the Torah scholars] to endear them to the people and to endear their Torah to them [the people].   שיר ידידות: שיר אהובים שיר של שבח להם להאהיבם על הבריות ולהאהיב תורתם עליהם:
2My heart is astir with a good theme; I say, "My works are for a king; my tongue is a pen of an expert scribe."   ברָ֘חַ֚שׁ לִבִּ֨י | דָּ֘בָ֚ר ט֗וֹב אֹמֵ֣ר אָ֖נִי מַֽעֲשַׂ֣י לְמֶ֑לֶךְ לְ֜שׁוֹנִ֗י עֵ֚ט | סוֹפֵ֬ר מָהִֽיר:
My heart is astir: In this manner, the Psalmist commenced his song: My heart caused a good theme to swarm within me in your praise, O Torah scholar.   רחש לבי: כך התחיל המשורר בשירו השריץ לבי בקרבי דבר טוב בשבחך את הת"ח:
is astir: Heb. רחש, an expression of moving, and so is every expression of swarming and crawling.   רחש: לשון נענוע וכן כל לשון שירוץ וריחוש:
I say, “My works are for a king”: This song, which I have founded and composed, I say to one who is fit to be a king, as it is stated (Prov. 8:15): “Kings reign with me.”   אומר אני מעשי למלך: השיר הזה שיסדתי ועשיתי אני אומרו למלך שנאמ' (משלי ח׳:ט״ו) בי מלכים ימלוכו:
my tongue is: as poetic as the pen of an expert scribe. I saw in the commentary of Rabbi Moses the Preacher: מָהִיר in Arabic means expert.   לשוני: צח בשירים כעט סופר מהיר, ראיתי ביסודו של רבי משה הדרשן מהיר בלשון ערבי בקי:
3You are more handsome than [other] men; charm is poured into your lips. Therefore, God blessed you forever.   גיָפְיָפִ֡יתָ מִבְּנֵ֣י אָדָ֗ם ה֣וּצַק חֵ֖ן בְּשִׂפְתוֹתֶ֑יךָ עַל־כֵּ֚ן בֵּֽרַכְךָ֖ אֱלֹהִ֣ים לְעוֹלָֽם:
You are more handsome than [other] men: who engage in the work of transitory life. Why? Because charm is poured into your lips to instruct according to the halachah. הוּצַק means “poured,” as (Exod. 38:27): “to cast (לצקת);” (Gen. 28:18), “and he poured (ויצק) oil.”   יפיפית מבני אדם: העוסקים במלאכת חיי שעה, למה לפי שהוצק חן בשפתותיך להורות כהלכה, הוצק כמו נשפך כמו מוצקות (זכריה ד'), ויצק עליה שמן (ויקרא ב׳:א׳):
Therefore… blessed you: as it is stated (below 29:11): “The Lord shall grant strength to His people.” And what is their reward?“The Lord shall bless His people with peace.”   על כן ברכך: כמו שנאמר ה' עוז לעמו יתן ומה שכרן ה' יברך את עמו בשלום (לעיל כ"ט):
4Gird a sword on your thigh, O mighty one, your majesty and your glory.   דחֲגֽוֹר־חַרְבְּךָ֣ עַל־יָרֵ֣ךְ גִּבּ֑וֹר הֽ֜וֹדְךָ֗ וַֽהֲדָרֶֽךָ:
Gird a sword on your thigh: to wage the war of Torah, and that is your majesty and that is your glory.   חגור חרבך על ירך: להלחם מלחמתה של תורה והוא הודך והוא הדרך:
5And your glory is that you will pass and ride for the sake of truth and righteous humility, and it shall instruct you so that your right hand shall perform awesome things.   הוַֽהֲדָֽ֬רְךָ | צְלַ֬ח רְכַ֗ב עַל־דְּבַר־אֱ֖מֶת וְעַנְוָה־צֶּ֑דֶק וְתֽוֹרְךָ֖ נֽוֹרָא֣וֹת יְמִינֶֽךָ:
for the sake of truth: To instruct according to the law and to behave with righteous humility.   על דבר אמת: להורות כדת ולהתנהג בענות צדק:
and it shall instruct you: The Torah and the matter of truth in which you shall engage shall teach you tactics of war so that your right should perform awesome things. Since he mentions the study of Torah in an expression of war, the expression of the right hand, prepared to fight, is appropriate (i.e., it is customary to fight with the right hand).   ותורך: התורה ודבר האמת שתעסוק בו היא תורה אותך טכסיסי המלחמה לעשות ימינך נוראות לפי שהזכיר תלמוד תורה בלשון מלחמה נופל בו ל' ימין המיומנת להלחם, (כלומר הסדר להלחם ביד ימין):
6Your arrows are sharpened, nations shall fall under you, in the heart of the king's enemies.   וחִצֶּ֗יךָ שְׁנ֫וּנִ֥ים עַ֖מִּים תַּחְתֶּ֣יךָ יִפְּל֑וּ בְּ֜לֵ֗ב אֽוֹיְבֵ֥י הַמֶּֽלֶךְ:
Your arrows are sharpened, etc., in the heart of the king’s enemies: Heb. שְּׁנוּנִים, is aiguises in French, sharpened. This is a transposed verse. We find that the disciples are called arrows, as it is stated (above 127:4): “As arrows in the hand of a mighty man, so are the children of youth.” And Torah scholars who argue with each other about halachah are called enemies to each other for the time, as it is stated: “they will not be ashamed when they speak with the enemies in the gate.”   חציך שנונים: בלב אויבי המלך שנונים אגיישוץ בלע"ז, והרי זה מקרא מסורס מצינו שהתלמידים קרוים חצים שנאמר כחצים ביד גבור כן בני הנעורים (לקמן קכ"ז) ותלמידי חכמים (המזויינים) בהלכה קרוים אויבים זה לזה לפי שעה שנאמר לא יבושו כי ידברו את אויבי' בשער (שם):
nations shall fall under you: As a reward for Torah, nations shall fall under Israel.   עמים תחתיך יפלו: בשכר התורה יפלו העובדי גלולים תחתיהם של ישראל:
7Your throne, O judge, [will exist] forever and ever; the scepter of equity is the scepter of your kingdom.   זכִּסְאֲךָ֣ אֱ֖לֹהִים עוֹלָ֣ם וָעֶ֑ד שֵׁ֥בֶט מִ֜ישֹׁ֗ר שֵׁ֣בֶט מַלְכוּתֶֽךָ:
Your throne, O judge: Your throne, O prince and judge, shall exist forever and ever, as the matter that is stated (Exod. 7:1): “I have made you a judge אלהים) (נתתיך over Pharaoh.” And why? Because “a scepter of equity is the scepter of your kingdom,” that your judgments are true, and you are fit to govern.   כסאך אלהים: כסאך שר ושופט לעולם ועד כענין שנאמר נתתיך אלהים לפרעה (שמות ו') ולמה בשביל ששבט מישור שבט מלכותך שמשפטיך אמת וראוי אתה למלוך:
8You loved righteousness and you hated wickedness; therefore God, your God, anointed you with oil of joy from among your peers.   חאָהַ֣בְתָּ צֶּדֶק֘ וַתִּשְׂנָא־רֶ֗שַׁע עַל־כֵּ֚ן | מְשָֽׁחֲךָ֡ אֱלֹהִ֣ים אֱ֖לֹהֶיךָ שֶׁ֥מֶן שָׂשׂ֗וֹן מֵֽחֲבֵרֶֽךָ:
anointed you… with oil of joy: Every expression of greatness is depicted by the anointment of oil, as is the custom of the kings.   משחך וגו' שמן ששון: כל לשון גדולה נופל עליה ל' משיחת שמן כדת המלכים:
9Myrrh and aloes and cassia are all your garments; more than ivory palaces, those that are Mine will cause you to rejoice.   טמֹ֤ר וַֽאֲהָל֣וֹת קְ֖צִיעוֹת כָּל־בִּגְדֹתֶ֑יךָ מִן־הֵ֥יכְלֵי שֵׁ֜֗ן מִנִּ֥י שִׂמְּחֽוּךָ:
Myrrh and aloes and cassia: Heb. קדה (Exod. 30: 24) is translated קציעתא, cassia.   מר ואהלות קציעות: קידה מתרגמינן קציעתא:
all your garments: All your garments smell with the fragrance of spices. Its midrashic interpretation is: All your betrayals (בגידותיך) and sins are expiated and smell of a fragrant scent.   כל בגדותיך: כל בגדיך מריחים כריח בשמים, ומדרשו כל בגדותיך וסרחוניך מתכפרים ומריחים ריח ערב:
more than ivory palaces, those that are Mine will cause you to rejoice: More than the best ivory palaces, are the palaces that are prepared for you in Paradise to cause you to rejoice with them. שֵּׁן is ivoire in French, ivory.   מן היכלי שן מני שמחוך: יותר מהיכלי שן משובחים ההיכלות המתוקני' לך בגן עדן לשמחך בהם, שן איבוייר"א בלע"ז:
those that are Mine will cause you to rejoice: The palaces that are Mine, they will make you rejoice, those that give you your reward.   מני שמחוך: היכלות אשר מני הם שמחוך הנותנים שכרך:
10The daughters of kings will visit you; the queen will stand at your right [bedecked] with golden jewelry from Ophir.   יבְּנ֣וֹת מְ֖לָכִים בִּיקְּרוֹתֶ֑יךָ נִצְּבָ֖ה שֵׁגָ֥ל לִ֜ימִֽינְךָ֗ בְּכֶ֣תֶם אוֹפִֽיר:
The daughters of kings: will visit you, as the matter that is stated (Isa. 49:23): “and their princesses your wet nurses.”   בנות מלכים: יהיו מבקרות אותך כענין שנאמ' ושרותיהם מיניקותיך (ישעיה מ"ט):
will visit you: lit. your visitors. Heb. ביקרותיך. The “kaph” is punctuated with a “dagesh” because it is an expression of visiting, although it is preceded by a “yud.” I saw in Rav Saadia’s punctuation that this word is arranged with (Isa. 42:24), “Who subjected Jacob to plunder (למשיסה),” which is written with a “yud” although the “sammech” is punctuated with a “dagesh.” Menachem, however, associated it as an expression of value, as (Job 28:16): "with precious (יקר) onyx.   ביקרותיך: קו"ף דגוש לפי שהוא לשון בקור ואף על פי שכתוב יו"ד לפניה, ראיתי בנקוד רב סעדיה תיבה זו סדורה עם מי נתן למשיסה יעקב (שם מ"ב) שכתוב בו יו"ד והסמ"ך מודגשת, ומנחם חברו לשון יוקר כמו יקר מכלי פז (סא"א):
the queen: Heb. שגל, the queen, as (Neh. 2:6): “and the queen (השגל) was sitting beside him;” (Dan. 5:2), “and they shall drink with them, the king and his nobles, his queen (שגלתה) and his concubines.” Your wife will stand at your right.   שגל: מלכה כמו והשגל יושבת אצלו (דניאל ה׳:ב׳) וישתון בהון מלכא רברבנוהי שגלתיה ולחינתיה אשתך תתיצב לימינך:
with golden jewelry from Ophir: with a collection of golden ornaments that comes from Ophir.   בכתם אופיר: בקבוצת עדי זהב הבא מאופיר:
11Hearken, daughter, and see, and incline your ear, and forget your people and your father's house.   יאשִׁמְעִי־בַ֣ת וּ֖רְאִי וְהַטִּ֣י אָזְנֵ֑ךְ וְשִׁכְחִ֥י עַ֜מֵּ֗ךְ וּבֵ֥ית אָבִֽיךְ:
Hearken, daughter, and see: Hearken, O nation of Israel, and see the good way.   שמעי בת וראי: שמעי כנסת ישראל וראי דרך הטוב:
and incline your ear: to the Torah.   והטי אזנך: לתורה:
and forget your people: The nations among whom you were raised.   ושכחי עמך: מעבר הנהר שאת גדילה ביניהם:
and your father’s house: The idolatry that your fathers worshipped on the other side of the river.   ובית אביך: ע"א שעבדו אבותיך בעבר הנהר:
12And the King shall desire your beauty, for He is your Lord, and prostrate yourself to Him.   יבוְיִתְאָ֣ו הַמֶּ֣לֶךְ יָפְיֵ֑ךְ כִּי־ה֥וּא אֲ֜דֹנַ֗יִךְ וְהִשְׁתַּֽחֲוִי־לֽוֹ:
And the King shall desire your beauty: And if you do this, the King, the Holy One, blessed be He, will desire the beauty of your deeds.   ויתאו המלך יפיך: ואם תעשי כן יתאוה המלך הקב"ה לנויי מעשיך:
13And the daughter of Tyre shall seek your presence with tribute, those who are the richest of the people.   יגוּבַת־צֹ֨ר | בְּ֖מִנְחָה פָּנַ֥יִךְ יְחַלּ֗וּ עֲשִׁ֣ירֵי עָֽם:
And the daughter of Tyre shall seek your presence with tribute: Heb. יחלו, as (Exod. 32:11): “And Moses prayed (ויחל).” And as reward for this, you will merit that those who are now the richest of the people will bring you tribute and gifts.   ובת צר במנחה פניך יחלו: כמו (שמות ל״ב:י״א) ויחל משה ובשכר זה תזכו שיביאו לך אשכרים ודורון אותם שהם עכשיו עשירי עם:
14All honor [awaits] the King's daughter who is within; her raiment is superior to settings of gold.   ידכָּל־כְּבוּדָּ֣ה בַת־מֶ֣לֶךְ פְּנִ֑ימָה מִמִּשְׁבְּצ֖וֹת זָהָ֣ב לְבוּשָֽׁהּ:
All honor [awaits] the King’s daughter who is within, etc.: Those who deserve all honor, and they are the nation of the King, who behaved with modesty now their garments will be more esteemed than the settings of gold of the High Priests. משבצוֹת is chatons in French, settings.   כל כבודה בת מלך פנימה וגו': אותם שכל כבוד תלוי בהם והם כנסיו' של מלך אשר נהגו עצמם בצניעות עתה בגדיהם חשובים ממשבצות זהב של כהני' גדולי', משבצות קאטונ"ש בלע"ז:
15With embroidered garments, she will be brought to the King; and virgins in her train who are her companions will be brought to You.   טולִרְקָמוֹת֘ תּוּבַ֪ל לַ֫מֶּ֥לֶךְ בְּתוּל֣וֹת אַֽ֖חֲרֶיהָ רֵֽעוֹתֶ֑יהָ מ֖וּבָא֣וֹת לָֽךְ:
With embroidered garments, she will be brought to the King: In embroidered garments, they will bring her as a gift to the King of all the earth. רקמוֹת is a broderies in French. This is what is stated (Isa. 66:20): “And they shall bring all your brethren from all the nations as a tribute, etc.”   לרקמות תובל למלך: בבגדי רקמה יביאום מנחה למלך על כל הארץ, רקמות אברודי"ץ בלע"ז, זה שנאמר והביאו את כל אחיכם מכל הגוים מנחה וגו' (ישעיהו ס״ו:כ׳):
virgins in her train who are her companions: Some of the idolatrous nations will follow them, as the matter that is stated (Zech. 8:23): “shall take hold of the skirt of a Jewish man, saying, ‘Let us go with you, for we have heard that God is with you.’”   בתולות אחריה רעותיה: ילכו אחריהם כענין שנאמר (זכריה ח׳:כ״ג) והחזיקו בכנף איש יהודי וגו' לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם:
will be brought to You: The Psalmist addresses the Holy One, blessed be He.   מובאות לך: כלפי הקב"ה אמרו המשורר:
16They shall be brought with joy and exultation; they shall come forth into the King's palace.   טזתּ֖וּבַלְנָה בִּשְׂמָחֹ֣ת וָגִ֑יל תְּ֜בוֹאֶ֗ינָה בְּהֵ֣יכַל מֶֽלֶךְ:
17Instead of your forefathers will be your sons; you shall appoint them as princes throughout the land.   יזתַּ֣חַת אֲ֖בֹתֶיךָ יִֽהְי֣וּ בָנֶ֑יךָ תְּשִׁיתֵ֥מוֹ לְ֜שָׂרִ֗ים בְּכָל־הָאָֽרֶץ:
Instead of your forefathers, etc.: He addresses each Israelite.   תחת אבותיך וגו': לכל אחד מישראל אמר:
18I will mention Your name in every generation; therefore peoples shall thank You forever and ever.   יחאַזְכִּ֣ירָה שִׁ֖מְךָ בְּכָל־דֹּ֣ר וָדֹ֑ר עַל־כֵּ֚ן עַמִּ֥ים יְ֜הוֹד֗וּךָ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד:
I will mention Your name: The Psalmist addresses the Holy One, blessed be He.   אזכירה שמך: כלפי הקב"ה אמרו המשורר: