ב"ה

Chassidic Discourses Vol. II

נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם
אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים
יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחי׳ לפניו
ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב נאום ה
יענך ה׳ ביום צרה ישגבך שם אלקי יעקב
דעו כי ה׳ הוא אלקים הוא עשנו
ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו
וקבל היהודים את אשר החלו לעשות
אמר רבי יהושע בן לוי בכל יום בת קול
יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי
רבי חנינא בן דוסא אומר כל שיראת
חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת
וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו
אין חכמתו מתקיימת
הוא הי׳ אומר כל שמעשיו מרובין מחכמתו
חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו מרובהממעשיו אין חכמתו מתקיימת
הוא הי׳ אומר כל שרוח הבריות נוחה
הימנו רוח המקום נוחה הימנו וכל שאין
רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו
יתה לי דמעתי לחם יומם ולילה
באמר אלי כל היום אי׳ אלקיך
מאי חנוכה דתנו רבנן בכ״ה בכסלו יומי דחנוכה
תמניא אינון כו׳
כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר
כי אני הו׳ לא שניתי ואתם בני יעקב
אתה הוא עד שלא נברא העולם
אתה הוא משנברא העולם
בכל דור ודור חייב לראות את עצמו כאילו הוא
יצא ממצרים שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא
לאמר בעבור זה עשה ה׳ לי בצאתי ממצרים
יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אובד
זכור ה׳ מה הי׳ לנו הביטה וראה את חרפתנו
שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול