ולא הוצרך כו' ומסייע עמו כו' כן כתוב באלי' זוטאא דלא כעולת תמידב , וכן משמע לפי מה שנתבאר בסימן יאג .