ואם מכר הגזלן כו' כן מבואר בסימן תרמטא . ואף שיש אומרים שם חוץ מיום ראשון, דבעינן לכםב וציצית נמי בעי לכם, מכל מקום, כבר כתב שם המגן אברהםג דמיירי לפני יאוש. ומה שמסיק שם להחמיר היינו בשאר הימים לפני יאוש, אבל אחר יאוש אפילו ביום ראשוןד כשר, כדמוכח בהדיא בגמראה גבי עובדא דאוונכרי. וכן משמע שם במגן אברהם סעיף קטן וו . וכן כתב שם בעטרת זקניםז , דלא כמשמעות הלבושח . והבאר היטב שםט לא דק בזה, ודו"ק.