Chapter 3

1These are the descendants of Aaron and Moses on the day that the Lord spoke to Moses at Mount Sinai.   אוְאֵ֛לֶּה תּֽוֹלְדֹ֥ת אַֽהֲרֹ֖ן וּמשֶׁ֑ה בְּי֗וֹם דִּבֶּ֧ר יְהוָֹ֛ה אֶת־משֶׁ֖ה בְּהַ֥ר סִינָֽי:
These are the descendants of Moses and Aaron: Yet only the sons of Aaron are mentioned. However, they are considered descendants of Moses because he taught them Torah. This teaches us that whoever teaches Torah to the son of his fellow man, Scripture regards it as if he had begotten him - [Sanh. 19b]   ואלה תולדת אהרן ומשה: ואינו מזכיר אלא בני אהרן. ונקראו תולדות משה, לפי שלמדן תורה. מלמד שכל המלמד את בן חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו:
on the day that the Lord spoke to Moses: they became his descendants, because he taught them what he had learned from the Almighty.   ביום דבר ה' את משה: נעשו אלו התולדות שלו, שלמדן מה שלמד מפי הגבורה:
2These are the names of the sons of Aaron: Nadab the firstborn Abihu, Eleazar, and Ithamar.   בוְאֵ֛לֶּה שְׁמ֥וֹת בְּנֵי־אַֽהֲרֹ֖ן הַבְּכֹ֣ר | נָדָ֑ב וַֽאֲבִיה֕וּא אֶלְעָזָ֖ר וְאִֽיתָמָֽר:
3These are the names of the sons of Aaron, the anointed kohanim, whom he consecrated to serve as kohanim.   גאֵ֗לֶּה שְׁמוֹת֙ בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹ֔ן הַכֹּֽהֲנִ֖ים הַמְּשֻׁחִ֑ים אֲשֶׁר־מִלֵּ֥א יָדָ֖ם לְכַהֵֽן:
4Nadab and Abihu died before the Lord when they brought alien fire before the Lord in the Sinai desert, and they had no children. Eleazar and Ithamar, however, served as kohanim in the presence of Aaron, their father.   דוַיָּ֣מָת נָדָ֣ב וַֽאֲבִיה֣וּא לִפְנֵ֣י יְהוָֹ֡ה בְּהַקְרִבָם֩ אֵ֨שׁ זָרָ֜ה לִפְנֵ֤י יְהוָֹה֙ בְּמִדְבַּ֣ר סִינַ֔י וּבָנִ֖ים לֹֽא־הָי֣וּ לָהֶ֑ם וַיְכַהֵ֤ן אֶלְעָזָר֙ וְאִ֣יתָמָ֔ר עַל־פְּנֵ֖י אַֽהֲרֹ֥ן אֲבִיהֶֽם:
in the presence of Aaron: During his lifetime. [Num. Rabbah 2:26, Lev. Rabbah 20:11, Pesikta d’Rav Kahana p. 173b]   על פני אהרן: בחייו:
5The Lord spoke to Moses saying:   הוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
6Bring forth the tribe of Levi and present them before Aaron the kohen, that they may serve him.   והַקְרֵב֙ אֶת־מַטֵּ֣ה לֵוִ֔י וְהַֽעֲמַדְתָּ֣ אֹת֔וֹ לִפְנֵ֖י אַֽהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֑ן וְשֵֽׁרְת֖וּ אֹתֽוֹ:
that they may serve him: What form does this service take? “They shall keep his charge” (verse 7). Since guarding the Sanctuary so that no stranger (non- kohen) should come near is his obligation, as it says, “You, your sons, and your father’s house with you, shall bear the iniquity of the Sanctuary” (Num. 18:1), and these Levites assisted him this was the service.   ושרתו אתו: ומהו השירות, ושמרו את משמרתו, לפי ששמירת המקדש עליו שלא יקרב זר, כמו שנאמר (במדבר יח, א) אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש, והלוים הללו מסייעין אותם, זה הוא השירות:
7They shall keep his charge and the charge of the entire community before the Tent of Meeting, to perform the service of the Mishkan.   זוְשָׁמְר֣וּ אֶת־מִשְׁמַרְתּ֗וֹ וְאֶת־מִשְׁמֶ֨רֶת֙ כָּל־הָ֣עֵדָ֔ה לִפְנֵ֖י אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד לַֽעֲבֹ֖ד אֶת־עֲבֹדַ֥ת הַמִּשְׁכָּֽן:
They shall keep his charge: Any office to which a person is appointed and [the duty] he is bound to carry out, is מִשְׁמֶרֶת in Scripture and in Mishnaic idiom, as in reference to Bigthan and Teresh [where it says], “But my duty is not similar to your duty” (Meg. 13b), [meaning that the hours of my service do not coincide with those of yours]. Similarly [we find the word used in the clause],“The watches (מִשְׁמְרוֹת) of the kehuna and of the Levites.”   ושמרו את משמרתו: כל מנוי שהאדם ממונה עליו ומוטל עליו לעשותו, קרוי משמרת בכל המקרא ובלשון משנה, כמו שאמרו בבגתן ותרש (מגילה יג ב) והלא אין משמרתי ומשמרתך שוה, וכן משמרות כהונה ולויה:
8They shall take charge of all the vessels of the Tent of Meeting and the charge of the children of Israel, to perform the service of the Mishkan.   חוְשָֽׁמְר֗וּ אֶת־כָּל־כְּלֵי֙ אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד וְאֶת־מִשְׁמֶ֖רֶת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל לַֽעֲבֹ֖ד אֶת־עֲבֹדַ֥ת הַמִּשְׁכָּֽן:
the charge of the children of Israel: All of them were bound [to take care of] the needs of the Sanctuary, but the Levites were in their stead, as their agents. Thus, in reward, they [the Levites] take tithes from them [the Israelites], as it says,“for it is your reward, in exchange for your service” (Num. 18: 31).   ואת משמרת בני ישראל: שכולן היו זקוקין לצרכי המקדש, אלא שהלוים באים תחתיהם בשליחותם, לפיכך לוקחים מהם המעשרות בשכרן, שנאמר (במד' יח, לא) כי שכר הוא לכם חלף עבודתכם:
9You shall give over the Levites to Aaron and his sons; they shall be wholly given over to him from the children of Israel.   טוְנָֽתַתָּה֙ אֶת־הַֽלְוִיִּ֔ם לְאַֽהֲרֹ֖ן וּלְבָנָ֑יו נְתוּנִ֨ם נְתוּנִ֥ם הֵ֨מָּה֙ ל֔וֹ מֵאֵ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
Given over to him: for assistance.   נתונים המה לו: לעזרה:
from the children of Israel: Heb. מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, like מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, from among the children of Israel, that is to say, they have been singled out for this purpose from the rest of the congregation by the decree of the Omnipresent, and He gave them to him, as it says, “And I have given the Levites, they are… given” (Num. 8:19).   מאת בני ישראל: כמו מתוך בני ישראל, כלומר משאר כל העדה נבדלו לכך בגזרת המקום, והוא נתנם לו, שנאמר (במד' ח, יט) ואתנה את הלוים נתונים וגו':
10You shall appoint Aaron and his sons, and they shall keep their kehunah; any outsider [non kohen] who approaches shall be put to death.   יוְאֶת־אַֽהֲרֹ֤ן וְאֶת־בָּנָיו֙ תִּפְקֹ֔ד וְשָֽׁמְר֖וּ אֶת־כְּהֻנָּתָ֑ם וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת:
You shall appoint Aaron…: [The word תִּפְקֹד is] an expression of appointment, not of counting.   ואת אהרן ואת בניו תפקד: לשון פקידות ואינו לשון מנין:
They shall observe their kehunah: [This refers to] receiving the blood [in a basin], dashing the blood, burning [the fats], and other rites entrusted to the priests.   ושמרו את כהנתם: קבלת דמים וזריקה והקטרה ועבודות המסורות לכהנים:
11The Lord spoke to Moses, saying.   יאוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
12As for Me I have taken the Levites from among the children of Israel in place of all firstborns among the children of Israel who have opened the womb, and the Levites shall be Mine.   יבוַֽאֲנִ֞י הִנֵּ֧ה לָקַ֣חְתִּי אֶת־הַֽלְוִיִּ֗ם מִתּוֹךְ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל תַּ֧חַת כָּל־בְּכ֛וֹר פֶּ֥טֶר רֶ֖חֶם מִבְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְהָ֥יוּ לִ֖י הַֽלְוִיִּֽם:
As for Me: I have taken-As for Me; what right do I have to them ?   ואני הנה לקחתי: ואני מהיכן זכיתי בהן:
from among the children of Israel: That the Israelites should have to hire them for My service? I gained My right to them through the [Israelite] firstborns, taking them [the Levites] in their place. For [originally] the service was performed by the firstborns, but when they sinned by [worshipping] the [golden] calf, they became disqualified. The Levites, who had not committed idolatry, were chosen in their stead. [Midrash Aggadah]   מתוך בני ישראל: שיהיו ישראל שוכרין אותן לשירות שלי. על ידי הבכורות זכיתי בהם ולקחתים תמורתם, לפי שהיתה העבודה בבכורות, וכשחטאו בעגל נפסלו, והלוים שלא עבדו עבודה זרה נבחרו תחתיהם:
13For all the firstborns are Mine; since the day I smote all the firstborns in the land of Egypt, I sanctified for Myself all the firstborns of Israel, both man and beast they shall become Mine, I am the Lord.   יגכִּ֣י לִי֘ כָּל־בְּכוֹר֒ בְּיוֹם֩ הַכֹּתִ֨י כָל־בְּכ֜וֹר בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֗יִם הִקְדַּ֨שְׁתִּי לִ֤י כָל־בְּכוֹר֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל מֵֽאָדָ֖ם עַד־בְּהֵמָ֑ה לִ֥י יִֽהְי֖וּ אֲנִ֥י יְהוָֹֽה:
14The Lord spoke to Moses in the Sinai desert, saying:   ידוַיְדַבֵּ֤ר יְהוָֹה֙ אֶל־משֶׁ֔ה בְּמִדְבַּ֥ר סִינַ֖י לֵאמֹֽר:
15Count the children of Levi according to their fathers' house according to their families. Count all males from the age of one month and upward.   טופְּקֹד֙ אֶת־בְּנֵ֣י לֵוִ֔י לְבֵ֥ית אֲבֹתָ֖ם לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם כָּל־זָכָ֛ר מִבֶּן־חֹ֥דֶשׁ וָמַ֖עְלָה תִּפְקְדֵֽם:
From the age of one month and upward: When he is no longer in the category of [possible] premature birth, he is counted among those called, “keepers of the holy charge.” R. Judah the son of R. Shalom said: That tribe is accustomed to being counted from the womb, as it says, “whom she bore to Levi in Egypt” ; as she entered the gate of Egypt, she bore her [Jochebed], yet she [Jochebed] was counted as one of the seventy souls. For if you count their total, you find only sixty-nine, but she completed the number. [Mid. Tanchuma , Bamidbar 16]   מבן חדש ומעלה: משיצא מכלל נפלים הוא נמנה ליקרא שומר משמרת הקדש. אמר ר' יהודה ברבי שלום למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטן, שנאמר (במד' כו, כט) אשר ילדה אותה ללוי במצרים, עם כניסתה בפתח מצרים ילדה אותה. ונמנית בשבעים נפש, שכשאתה מונה חשבונם לא תמצאם אלא שבעים חסר אחת, והיא השלימה את המנין:
16So Moses counted them according to God's word, just as he was commanded.   טזוַיִּפְקֹ֥ד אֹתָ֛ם משֶׁ֖ה עַל־פִּ֣י יְהוָֹ֑ה כַּֽאֲשֶׁ֖ר צֻוָּֽה:
according to God’s word: Moses said to the Holy One, blessed is He, “How can I enter their tents to know the number of their sucklings?” The Holy One, blessed is He, replied to him, “You do yours, and I will do Mine.” Moses went and stood at the entrance to the tent, and the Divine Presence preceded him. A heavenly voice then emanated from the tent, saying, “There are this many babies in this tent.” That is why it says, “according to God’s word.” [Num. Rabbah 3:9]   על פי ה': אמר משה לפני הקב"ה היאך אני נכנס לבתי כלם ולתוך אהליהם לדעת מנין יונקיהם. אמר לו הקב"ה עשה אתה את שלך ואני אעשה את שלי. הלך משה ועמד על פתח האהל והשכינה מקדמת לפניו, ובת קול יוצאת מן האהל ואומרת כך וכך תינוקות יש באהל זה, לכך נאמר על פי ה':
17These were the names of Levi's sons: Gershon, Kohath, and Merari.   יזוַיִּֽהְיוּ־אֵ֥לֶּה בְנֵֽי־לֵוִ֖י בִּשְׁמֹתָ֑ם גֵּֽרְשׁ֕וֹן וּקְהָ֖ת וּמְרָרִֽי:
18The names of the sons of Gershon according to their families were Libni and Shim'ei.   יחוְאֵ֛לֶּה שְׁמ֥וֹת בְּנֵי־גֵֽרְשׁ֖וֹן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם לִבְנִ֖י וְשִׁמְעִֽי:
19And the sons of Kohath according to their families were Amram, Itzhar, Hebron, and Uziel.   יטוּבְנֵ֥י קְהָ֖ת לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם עַמְרָ֣ם וְיִצְהָ֔ר חֶבְר֖וֹן וְעֻזִּיאֵֽל:
20And the sons of Merari according to their families were Mahli and Mushi. These are the families of Levi according to their fathers' houses.   כוּבְנֵ֧י מְרָרִ֛י לְמִשְׁפְּחֹתָ֖ם מַחְלִ֣י וּמוּשִׁ֑י אֵ֥לֶּה הֵ֛ם מִשְׁפְּחֹ֥ת הַלֵּוִ֖י לְבֵ֥ית אֲבֹתָֽם:
21For Gershon, the Libnite family and the Shim'eite family; these are the Gershonite families.   כאלְגֵ֣רְשׁ֔וֹן מִשְׁפַּ֨חַת֙ הַלִּבְנִ֔י וּמִשְׁפַּ֖חַת הַשִּׁמְעִ֑י אֵ֣לֶּה הֵ֔ם מִשְׁפְּחֹ֖ת הַגֵּֽרְשֻׁנִּֽי:
For Gershon, the Libnite family: That is to say, from Gershon, those counted were the Libnite family and Shim’eite family; their numbers were so many and so many.   לגרשון משפחת הלבני: כלומר לגרשון היו הפקודים משפחת הלבני ומשפחת השמעי פקודיהם כך וכך:
22Their sum was made according to the number of males from the age of one month and upward; the tally amounted to seven thousand, five hundred.   כבפְּקֻֽדֵיהֶם֙ בְּמִסְפַּ֣ר כָּל־זָכָ֔ר מִבֶּן־חֹ֖דֶשׁ וָמָ֑עְלָה פְּקֻ֣דֵיהֶ֔ם שִׁבְעַ֥ת אֲלָפִ֖ים וַֽחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת:
23The Gershonite families shall camp behind the Mishkan, to the west.   כגמִשְׁפְּחֹ֖ת הַגֵּֽרְשֻׁנִּ֑י אַֽחֲרֵ֧י הַמִּשְׁכָּ֛ן יַֽחֲנ֖וּ יָֽמָּה:
24The prince of the father's house of the Gershonites is Eliasaph the son of Lael.   כדוּנְשִׂ֥יא בֵית־אָ֖ב לַגֵּֽרְשֻׁנִּ֑י אֶלְיָסָ֖ף בֶּן־לָאֵֽל:
25The charge of the sons of Gershon in the Tent of Meeting [included] the Mishkan, the Tent, its cover, and the screen for the entrance to the Tent of Meeting.   כהוּמִשְׁמֶ֤רֶת בְּנֵי־גֵֽרְשׁוֹן֙ בְּאֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד הַמִּשְׁכָּ֖ן וְהָאֹ֑הֶל מִכְסֵ֕הוּ וּמָסַ֕ךְ פֶּ֖תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵֽד:
the Mishkan: The bottom curtains.   המשכן: יריעות התחתונות:
the Tent: The curtains made of goats’ hair, which served as the roof.   והאהל: יריעות עזים העשויות לגג:
its cover: Ram skins and tachash skins.   מכסהו: עורות אילים ותחשים:
the screen for the entrance: This is the curtain.   ומסך פתח: הוא הוילון:
26The hangings of the courtyard, the screen at the entrance to the courtyard, which is around the Mishkan and the altar, its ropes, as well as all the work involved.   כווְקַלְעֵ֣י הֶֽחָצֵ֗ר וְאֶת־מָסַךְ֙ פֶּ֣תַח הֶֽחָצֵ֔ר אֲשֶׁ֧ר עַל־הַמִּשְׁכָּ֛ן וְעַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִ֑יב וְאֵת֙ מֵֽיתָרָ֔יו לְכֹ֖ל עֲבֹֽדָתֽוֹ:
and its ropes: of the Mishkan and the tent, but not of the courtyard.   ואת מיתריו: של משכן והאהל ולא של חצר:
27For Kohath, the Amramite family, the Izharite family, the Hebronite family, and the Uzielite family; these are the families of Kohath.   כזוְלִקְהָ֗ת מִשְׁפַּ֤חַת הָֽעַמְרָמִי֙ וּמִשְׁפַּ֣חַת הַיִּצְהָרִ֔י וּמִשְׁפַּ֨חַת֙ הַֽחֶבְרֹנִ֔י וּמִשְׁפַּ֖חַת הָֽעָזִּֽיאֵלִ֑י אֵ֥לֶּה הֵ֖ם מִשְׁפְּחֹ֥ת הַקְּהָתִֽי:
28The number of all males from the age of one month and upward amounted to eight thousand six hundred, the keepers of the charge of the holy.   כחבְּמִסְפַּר֙ כָּל־זָכָ֔ר מִבֶּן־חֹ֖דֶשׁ וָמָ֑עְלָה שְׁמֹנַ֤ת אֲלָפִים֙ וְשֵׁ֣שׁ מֵא֔וֹת שֹֽׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת הַקֹּֽדֶשׁ:
29The families of the sons of Kohath shall camp to the south side of the Mishkan.   כטמִשְׁפְּחֹ֥ת בְּנֵֽי־קְהָ֖ת יַֽחֲנ֑וּ עַ֛ל יֶ֥רֶךְ הַמִּשְׁכָּ֖ן תֵּימָֽנָה:
The families of the sons of Kohath shall camp to the south: Near them was the division of Reuben, who camped to the south. Woe to the wicked, woe to his neighbor! This explains why Dathan, Abiram, and two hundred and fifty men were smitten with Korah and his congregation, for they were drawn into the dispute along with them. [Tanchuma, Bamidbar 12]   משפחת בני קהת יחנו וגו' תימנה: וסמוכין להם דגל ראובן החונים תימנה, אוי לרשע ואוי לשכנו, לכך לקו מהם דתן ואבירם ומאתים וחמשים איש עם קרח ועדתו, שנמשכו עמהם במחלוקתם:
30The prince of the father's house of the Kohathite families is Elizaphan the son of Uziel.   לוּנְשִׂ֥יא בֵית־אָ֖ב לְמִשְׁפְּחֹ֣ת הַקְּהָתִ֑י אֱלִֽיצָפָ֖ן בֶּן־עֻזִּיאֵֽל:
31Their charge [included] the ark, the table, the menorah, the altars, and the holy utensils with which they would minister, and the screen and all the work involved.   לאוּמִשְׁמַרְתָּ֗ם הָֽאָרֹ֤ן וְהַשֻּׁלְחָן֙ וְהַמְּנֹרָ֣ה וְהַמִּזְבְּחֹ֔ת וּכְלֵ֣י הַקֹּ֔דֶשׁ אֲשֶׁ֥ר יְשָֽׁרְת֖וּ בָּהֶ֑ם וְהַ֨מָּסָ֔ךְ וְכֹ֖ל עֲבֹֽדָתֽוֹ:
the screen: This refers to the dividing curtain [at the entrance to the Holy of Holies], for it is also known as [a screen, as in the phrase] “the screening dividing curtain” (Ex. 40:21).   והמסך: היא הפרכת, שאף היא קרויה פרכת המסך:
32The prince over all the princes of the Levites shall be Eleazar the son of Aaron the kohen, the appointment of all the keepers of the charge of the Holy.   לבוּנְשִׂיא֙ נְשִׂיאֵ֣י הַלֵּוִ֔י אֶלְעָזָ֖ר בֶּן־אַֽהֲרֹ֣ן הַכֹּהֵ֑ן פְּקֻדַּ֕ת שֹֽׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת הַקֹּֽדֶשׁ:
The prince over all the princes of the Levites: He was appointed over all of them. In what regard was he prince over them? “The appointment of all the keepers of the charge of the Holy” - they were all appointed by him.   ונשיא נשיאי הלוי: ממונה על כלם. ועל מה היא נשיאותו, פקודת שומרי משמרת הקודש, על ידו היה פקודת כולם:
33For Merari, the Machlite family and the Mushite family; these are the families of Merari.   לגלִמְרָרִ֕י מִשְׁפַּ֨חַת֙ הַמַּחְלִ֔י וּמִשְׁפַּ֖חַת הַמּוּשִׁ֑י אֵ֥לֶּה הֵ֖ם מִשְׁפְּחֹ֥ת מְרָרִֽי:
34Their tally according to the number of males from the age of one month and upward was six thousand two hundred.   לדוּפְקֻֽדֵיהֶם֙ בְּמִסְפַּ֣ר כָּל־זָכָ֔ר מִבֶּן־חֹ֖דֶשׁ וָמָ֑עְלָה שֵׁ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים וּמָאתָֽיִם:
35The prince of the father's house of the Merarite families is Zuriel the son of Abihail; they shall camp on the north side of the Mishkan.   להוּנְשִׂ֤יא בֵית־אָב֙ לְמִשְׁפְּחֹ֣ת מְרָרִ֔י צֽוּרִיאֵ֖ל בֶּן־אֲבִיחָ֑יִל עַ֣ל יֶ֧רֶךְ הַמִּשְׁכָּ֛ן יַֽחֲנ֖וּ צָפֹֽנָה:
36The appointment of the charge of the sons of Merari [included] the planks of the Mishkan, its bars, its pillars, and its sockets, all its utensils, and all the work involved.   לווּפְקֻדַּ֣ת מִשְׁמֶ֘רֶת֘ בְּנֵ֣י מְרָרִי֒ קַרְשֵׁי֙ הַמִּשְׁכָּ֔ן וּבְרִיחָ֖יו וְעַמֻּדָ֣יו וַֽאֲדָנָ֑יו וְכָ֨ל־כֵּלָ֔יו וְכֹ֖ל עֲבֹֽדָתֽוֹ:
37Also the pillars of the surrounding courtyard, their sockets, their stakes, and their ropes.   לזוְעַמֻּדֵ֧י הֶֽחָצֵ֛ר סָבִ֖יב וְאַדְנֵיהֶ֑ם וִיתֵֽדֹתָ֖ם וּמֵֽיתְרֵיהֶֽם:
38Camping in front of the Mishkan, in front of the Tent of Meeting to the east were Moses, Aaron and his sons, the keepers of the charge of the Sanctuary as a trust for the children of Israel; any outsider who approaches shall be put to death.   לחוְהַֽחֹנִ֣ים לִפְנֵ֣י הַמִּשְׁכָּ֡ן קֵ֣דְמָה לִפְנֵי֩ אֹֽהֶל־מוֹעֵ֨ד | מִזְרָ֜חָה משֶׁ֣ה | וְאַֽהֲרֹ֣ן וּבָנָ֗יו שֹֽׁמְרִים֙ מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּקְדָּ֔שׁ לְמִשְׁמֶ֖רֶת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת:
Moses, Aaron and his sons: Near them was the division of the camp of Judah, next to whom camped Issachar and Zebulun. It is good for the righteous, and it is good for his neighbor; because they were neighbors of Moses, who was engaged in Torah study, they became great Torah scholars, as it says, “Judah is my lawgiver” (Ps. 60:9). The descendants of Issachar were those “who had understanding of the times” (I Chron. 12:32)… the two hundred heads of the Sanhedrin,“and from Zebulun came those who wield the scribe’s quill” (Jud. 5:14). [Tanchuma 12]   משה ואהרן ובניו: וסמוכין להם דגל מחנה יהודה, והחונים עליו יששכר וזבולן, טוב לצדיק טוב לשכנו, לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה, נעשו גדולים בתורה, שנאמר (תהלים ס, ט) יהודה מחוקקי, ומבני יששכר יודעי בינה וגו' (דה"י א' יב לג) מאתים ראשי סנהדראות, ומזבולן מושכים בשבט סופר (שופטים ה יד):
39The sum of the male Levites according to their families, from the age of one month and upward, counted by Moses and Aaron according to the word of the Lord, was twenty two thousand.   לטכָּל־פְּקוּדֵ֨י הַֽלְוִיִּ֜ם אֲשֶׁר֩ פָּקַ֨ד משֶׁ֧ה וְ֗אַֽ֗הֲ֗רֹ֛֗ן֗ עַל־פִּ֥י יְהוָֹ֖ה לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם כָּל־זָכָר֙ מִבֶּן־חֹ֣דֶשׁ וָמַ֔עְלָה שְׁנַ֥יִם וְעֶשְׂרִ֖ים אָֽלֶף:
counted by Moses and Aaron: There are dots over the word וְאַהֲרֹן to show that he was not included in the sum of the Levites. [Bech. 4a]   אשר פקד משה ואהרן: נקוד על ואהרן, לומר שלא היה במנין הלוים:
twenty-two thousand: But when you count them individually, you will find another three hundred: the descendants of Gershon were seven thousand, five hundred; the descendants of Kohath were eight thousand, six hundred, and the descendants of Merari, six thousand, two hundred. Why were they not included with the rest to redeem the firstborn, thus exempting the two hundred and seventy-three firstborns who were in excess [of the number of Levites] from redemption (see verses 46-48)? Our Sages in Tractate Bechorot (5a) answer that those three hundred Levites were firstborns, and it was enough that they exempt themselves from redemption.   שנים ועשרים אלף: ובפרטן אתה מוצא שלש מאות יתרים, בני גרשון שבעת אלפים וחמש מאות, בני קהת שמונת אלפים ושש מאות, בני מררי ששת אלפים ומאתים, [הרי שנים ועשרים אלף ושלש מאות]. ולמה לא כללן עם השאר ויפדו את הבכורות, ולא יהיו זקוקים השלשה ושבעים ומאתים בכורות העודפים על המנין לפדיון, אמרו רבותינו במסכת בכורות (בכורות ה א) אותן שלש מאות לוים בכורות היו ודים שיפקיעו עצמם מן הפדיון:
40The Lord said to Moses: Count every firstborn male aged one month and upward of the children of Israel, and take the number of their names.   מוַיֹּ֨אמֶר יְהוָֹ֜ה אֶל־משֶׁ֗ה פְּקֹ֨ד כָּל־בְּכֹ֤ר זָכָר֙ לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל מִבֶּן־חֹ֖דֶשׁ וָמָ֑עְלָה וְשָׂ֕א אֵ֖ת מִסְפַּ֥ר שְׁמֹתָֽם:
Count every firstborn male aged one month and upward: From the time he is no longer categorized as possibly a premature birth.   פקד כל בכור זכר וגו' מבן חדש ומעלה: משיצא מכלל ספק נפלים:
41And you shall take the Levites for Me I am the Lord instead of all firstborns among the children of Israel. And [take] the Levites' animals instead of all the firstborn animals of the children of Israel.   מאוְלָֽקַחְתָּ֙ אֶת־הַֽלְוִיִּ֥ם לִי֙ אֲנִ֣י יְהוָֹ֔ה תַּ֥חַת כָּל־בְּכֹ֖ר בִּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְאֵת֙ בֶּֽהֱמַ֣ת הַֽלְוִיִּ֔ם תַּ֣חַת כָּל־בְּכ֔וֹר בְּבֶֽהֱמַ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
42So Moses counted every firstborn of Israel, as the Lord had commanded him.   מבוַיִּפְקֹ֣ד משֶׁ֔ה כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָֹ֖ה אֹת֑וֹ אֶת־כָּל־בְּכ֖וֹר בִּבְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
43The firstborn males aged one month and upward, according to the number of names, was twenty two thousand, two hundred and seventy three.   מגוַיְהִי֩ כָל־בְּכ֨וֹר זָכָ֜ר בְּמִסְפַּ֥ר שֵׁמֹ֛ת מִבֶּן־חֹ֥דֶשׁ וָמַ֖עְלָה לִפְקֻֽדֵיהֶ֑ם שְׁנַ֤יִם וְעֶשְׂרִים֙ אֶ֔לֶף שְׁלשָׁ֥ה וְשִׁבְעִ֖ים וּמָאתָֽיִם:
44The Lord spoke to Moses, saying:   מדוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
45Take the Levites instead of all the firstborns among the children of Israel and the Levites' animals instead of their animals, and the Levites shall be Mine I am the Lord.   מהקַ֣ח אֶת־הַֽלְוִיִּ֗ם תַּ֤חַת כָּל־בְּכוֹר֙ בִּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְאֶת־בֶּֽהֱמַ֥ת הַֽלְוִיִּ֖ם תַּ֣חַת בְּהֶמְתָּ֑ם וְהָֽיוּ־לִ֥י הַֽלְוִיִּ֖ם אֲנִ֥י יְהוָֹֽה:
and the Levites animals…: The Levites’ animals did not redeem the clean firstborn animals of the Israelites, but their firstborn donkeys. One lamb belonging to a Levite could exempt many firstborn donkeys of an Israelite. The proof is that [Scripture] counts the excess number of [firstborn] men, but not the extra animals. [Bech. 4b]   ואת בהמת הלוים וגו': לא פדו בהמות הלוים את בכורי בהמה טהורה של ישראל, אלא את פטרי חמוריהם, ושה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים של ישראל, תדע שהרי מנה העודפים באדם ולא מנה העודפים בבהמה:
46As for the two hundred and seventy three of the children of Israel who required redemption, who are in excess of the Levites,   מווְאֵת֙ פְּדוּיֵ֣י הַשְּׁלשָׁ֔ה וְהַשִּׁבְעִ֖ים וְהַמָּאתָ֑יִם הָעֹֽדְפִים֙ עַל־הַֽלְוִיִּ֔ם מִבְּכ֖וֹר בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
As for the two hundred and seventy-three of the children of Israel who required redemption: The firstborn among them who require redemption-these are the two hundred and seventy-three in excess of the Levites; from them you shall take five shekels per head. Such was the sale [price] of Joseph, the firstborn of Rachel, [for the price was] twenty silver pieces [i.e., twenty dinarim, four of which equal a sela]. [Gen. Rabbah 84:18]   ואת פדויי השלשה וגו': ואת הבכורות הצריכין להפדות בהם, אלו השלשה ושבעים ומאתים העודפים בהם, יתרים על הלוים, מהם תקח חמשת שקלים לגלגלת, כך היתה מכירתו של יוסף עשרים כסף, שהיה בכורה של רחל:
47you shall take five shekels per head, according to the holy shekel, by which the shekel is twenty gerahs.   מזוְלָֽקַחְתָּ֗ חֲמֵ֧שֶׁת חֲמֵ֛שֶׁת שְׁקָלִ֖ים לַגֻּלְגֹּ֑לֶת בְּשֶׁ֤קֶל הַקֹּ֨דֶשׁ֙ תִּקָּ֔ח עֶשְׂרִ֥ים גֵּרָ֖ה הַשָּֽׁקֶל:
48You shall give the money to Aaron and his sons, in redemption for the firstborns who are in excess of them.   מחוְנָֽתַתָּ֣ה הַכֶּ֔סֶף לְאַֽהֲרֹ֖ן וּלְבָנָ֑יו פְּדוּיֵ֕י הָעֹֽדְפִ֖ים בָּהֶֽם:
49So Moses took the redemption money for those in excess of those redeemed by the Levites.   מטוַיִּקַּ֣ח משֶׁ֔ה אֵ֖ת כֶּ֣סֶף הַפִּדְי֑וֹם מֵאֵת֙ הָעֹ֣דְפִ֔ים עַ֖ל פְּדוּיֵ֥י הַֽלְוִיִּֽם:
in excess of those redeemed by the Levites: Those remaining after the Levites had redeemed them with their very selves.   העדפים על פדויי הלוים: על אותן שפדו הלוים בגופן:
50He took the money from the firstborn of the children of Israel; one thousand, three hundred and sixty five of the holy shekels.   נמֵאֵ֗ת בְּכ֛וֹר בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לָקַ֣ח אֶת־הַכָּ֑סֶף חֲמִשָּׁ֨ה וְשִׁשִּׁ֜ים וּשְׁל֥שׁ מֵא֛וֹת וָאֶ֖לֶף בְּשֶׁ֥קֶל הַקֹּֽדֶשׁ:
one thousand, three hundred and sixty-five: This is the sum total, at five shekels per head: for two hundred firstborn, a thousand shekels. For seventy firstborn, three hundred and fifty shekels; for three firstborn, fifteen shekels. He [Moses] said, “How shall I do it? If I tell a firstborn to give five shekels, he will tell me, 'I am one of those redeemed by the Levites.’” What did he do? He brought twenty-two thousand slips [of paper] and wrote on them, “Levite.” [Then] two hundred and seventy-three slips and wrote on them, “five shekels.” He jumbled them and put them into an urn and told them,“Come and take your slips according to lot.” [Sanh. 17a]   חמשה וששים ושלש מאות ואלף: כך סכום החשבון חמשת שקלים לגלגלת. למאתים בכורות אלף שקל, לשבעים בכורות שלש מאות וחמשים שקל, לשלש בכורות חמשה עשר שקל. אמר כיצד אעשה, בכור שאומר לו תן חמשת שקלים, יאמר לי אני מפדויי הלוים. מה עשה, הביא שנים ועשרים אלף פתקין וכתב עליהן בן לוי, ומאתים ושבעים ושלשה פתקין כתב עליהן חמשה שקלים, בללן ונתנן בקלפי, אמר להם בואו וטלו פתקיכם לפי הגורל:
51Then Moses gave the money of those redeemed to Aaron and his sons, in accordance with the word of the Lord, as the Lord had commanded Moses.   נאוַיִּתֵּ֨ן משֶׁ֜ה אֶת־כֶּ֧סֶף הַפְּדיִּ֛ם לְאַֽהֲ֥רֹן וּלְבָנָי֖ו עַל־פִּ֣י יְהוָֹ֑ה כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהוָֹ֖ה אֶת־משֶֽׁה: