Chapter 6

1Then King Darius gave an order, and they searched in the library in which the archives were stored in Babylon.   אבֵּאדַ֛יִן דָּֽרְיָ֥וֶשׁ מַלְכָּ֖א שָׂ֣ם טְעֵ֑ם וּבַקַּ֣רוּ | בְּבֵ֣ית סִפְרַיָּ֗א דִּ֧י גִנְזַיָּ֛א מְהַֽחֲתִ֥ין תַּמָּ֖ה בְּבָבֶֽל:
Then: then when the letter reached Darius’s hand.   באדין: אז כאשר הגיע המכתב ליד דריוש:
gave an order: The king ordered the matter.   שם טעם: צוה המלך הדבר:
and they searched: They searched in the library where the archives were stored in Babylon.   ובקרו: ובדקו בבית הספרים שהאוצרות מונחים שם בבבל:
2And there was found in a pouch in the citadel of the province of Media one scroll, and so was written therein a memorandum:   בוְהִשְׁתְּכַ֣ח בְּאַחְמְתָ֗א בְּבִֽירְתָ֛א דִּ֛י בְּמָדַ֥י מְדִינְתָּ֖א מְגִלָּ֣ה חֲדָ֑ה וְכֵן־כְּתִ֥יב בְּגַוַּ֖הּ דִּכְרוֹנָֽה:
And there was found in a pouch: And a text of one scroll was found there in an אַחְמְתָא. So did the interpreters interpret, that it is a receptacle made for letters, written sheets and books, and they established it from the root of (Gen. 21:14): “a skin of water (וְחֵמַת מַיִם) ,” and the “aleph” in the word is not a radical, like the rest of the Aramaic language.   והשתכח באחמתא: ונמצא מכתב של מגילה אחת שם באחמתא כן פתרו אנשי הפתרון שהוא כלי העשוי לאגרות ולגליונים ולספרים והעמידוהו מגזרת חמת מים והאל"ף אשר בתיבה אינה עיקר כיתר המלין אשר בשאר ל' ארמית:
in the citadel: in that citadel that was in the province of Media.   בבירתא: באותה בירה אשר במדי המדינה:
and so was written: and so was written therein its memorandum.   וכן כתיב: וכן היה כתוב בתוכה זכרון שלה:
3In the first year of King Cyrus, King Cyrus gave an order regarding the House of God in Jerusalem, that the House should be built, a place where they offer up sacrifices, and its walls should be founded, its height sixty cubits and its width sixty cubits.   גבִּשְׁנַ֨ת חֲדָ֜ה לְכ֣וֹרֶשׁ מַלְכָּ֗א כּ֣וֹרֶשׁ מַלְכָּא֘ שָׂ֣ם טְעֵם֒ בֵּֽית־אֱלָהָ֚א בִירֽוּשְׁלֶם֙ בַּיְתָ֣א יִתְבְּנֵ֔א אֲתַר֙ דִּי־דָֽבְחִ֣ין דִּבְחִ֔ין וְאֻשּׁ֖וֹהִי מְסֽוֹבְלִ֑ין רוּמֵהּ֙ אַמִּ֣ין שִׁתִּ֔ין פְּתָיֵ֖הּ אַמִּ֥ין שִׁתִּֽין:
the House of God in Jerusalem: regarding the House of God in Jerusalem; what should be with it?“The House should be built.”   בית אלהא בירושלים: בבית אלהים בירושלים מה יהא עליו הבית יבנה:
a place where they offer up sacrifices: which is a place where they offer up sacrifices.   אתר די דבחין: שהוא מקום שזובחים שם זבח:
and its walls should be founded: Aram. וְאֻשּׁוֹהִי. And its walls should be founded, like (4: 12): “and its walls (וְאֻשַּׁיָא) they have joined.”   ואושוהי מסובלין: וכותליו יהיו מיוסדין, כמו ואושיא יחיטו (לעיל):
its height sixty cubits: the height of the House was sixty cubits, and sixty cubits was its width.   רומיה אמין שתין: רום הבית ששים אמה וששים אמה רחבו:
4Three rows of marble and a row of new wood, and the expenditures shall be given from the royal house.   דנִדְבָּכִ֞ין דִּי־אֶ֚בֶן גְּלָל֙ תְּלָתָ֔א וְנִדְבָּ֖ךְ דִּי־אָ֣ע חֲדַ֑ת וְנִ֨פְקְתָ֔א מִן־בֵּ֥ית מַלְכָּ֖א תִּתְיְהִֽב:
rows: Aram. נִדְבָּכִין, an expression for walls. The walls were of marble.   נדבכין: ל' כתלים וקירות הכתלים היו של אבן גלל:
marble: Aram. גְּלָל (marmre in Old French).   גלל: מרמר"א בלע"ז:
and a row: and a wall of new wood from within, in the manner of the building of the Temple that Solomon built.   ונדבך: וכותל של עץ חדש מבפנים כענין בנין הבית אשר בנה שלמה:
and the expenditures: And the expenditures for the needs of the House and for the other matters pertaining to the House shall be given them from the royal palace.   ונפקתא: והוצאה לצורך הבית ולשאר דברים אשר לבית תנתן להם מבית המלך:
5And also the vessels of the House of God, of gold and silver, which Nebuchadnezzar took out of the Temple that is in Jerusalem and brought to Babylon, let them be given over and brought to the Temple that is in Jerusalem to its place, and they shall be deposited in the House of God.   הוְ֠אַף מָאנֵ֣י בֵֽית־אֱלָהָא֘ דִּ֣י דַֽהֲבָ֣ה וְכַסְפָּא֒ דִּ֣י נְבֽוּכַדְנֶצַּ֗ר הַנְפֵּ֛ק מִן־הֵֽיכְלָ֥א דִֽי־בִירֽוּשְׁלֶ֖ם וְהֵיבֵ֣ל לְבָבֶ֑ל יַֽהֲתִיב֗וּן וִ֠יהַךְ לְהֵֽיכְלָ֚א דִֽי־בִירֽוּשְׁלֶם֙ לְאַתְרֵ֔הּ וְתַחֵ֖ת בְּבֵ֥ית אֱלָהָֽא:
And also the vessels of: and also the sacred vessels of the House of God, of gold and silver, which Nebuchadnezzar took out of the Temple in Jerusalem and brought to Babylon.   ואף מאני: ואף כלי הקדש של בית האלהים של זהב וכסף אשר נבוכדנצר הוציאם מן היכל שבירושלים והוליכם לבבל:
let them be given over: [as translated,] let them be given over.   והיבל: אשר הוליך:
and brought: which he brought.   יהתיבון: ינתנו:
and brought: Let all this work be brought to the Temple that is in Jerusalem, to its place.   ויהך: ילך כל המעשה הזה להיכל אשר בירושלים למקומו:
and it shall be deposited: And it shall be deposited in the House of the Holy One, blessed be He.   ותחת: ויהי מונח בביתו של הקב"ה:
6"Now Tattenai, the governor of the other side of the river, Shethar-Bozenai, and their companies, the Apharsechites, who are on the other side of the river, distance yourselves from there.   וכְּעַ֡ן תַּ֠תְּנַי פַּחַ֨ת עֲבַר־נַֽהֲרָ֜ה שְׁתַ֚ר בּֽוֹזְנַי֙ וּכְנָוָ֣תְה֔וֹן אֲפַרְסְכָיֵ֔א דִּ֖י בַּֽעֲבַ֣ר נַֽהֲרָ֑ה רַחִיקִ֥ין הֲו֖וֹ מִן־תַּמָּֽה:
Now, Tattenai: This is the reply with which Darius answered Tattenai and Shethar-Bozenai.   כען תתני וגו': זו היא תשובה אשר השיב דריוש אל תתני ושתר בוזני:
who are on the other side of the river: to the side of the land of Israel, which is the other side of the river to those in Babylon   די בעבר נהרה: לצד ארץ ישראל שהוא עבר הנהר לאותן שבבבל:
distance yourselves from there: Distance yourselves from the building of the Temple, so that you do not disturb the workers.   רחיקין הוו מן תמה: רחוקים תהיו משם מבנין בהמ"ק שלא תרפו ידי עושי המלאכה:
7Leave the work of this House of God; [to] the governors of the Jews, and [to] the elders of the Jews, [I command] this House of God they shall build in its place.   זשְׁבֻ֕קוּ לַֽעֲבִידַ֖ת בֵּֽית־אֱלָהָ֣א דֵ֑ךְ פַּחַ֚ת יְהֽוּדָיֵא֙ וּלְשָׂבֵ֣י יְהֽוּדָיֵ֔א בֵּֽית־אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ יִבְנ֥וֹן עַל־אַתְרֵֽהּ:
this: [as translated,] this.   דך: זה:
the governors of the Jews: The rulers of the Jews shall do this thing.   פחת יהודיא: שלטוני היהודים יעשו דבר זה:
and to the elders of the Jews: And to the elders of the Jews I command.   ולשבי יהודיא: ולזקני היהודים אני מצוה:
this House of God: [as translated,] this House of God.   בית אלהא דך: בית אלהים זה:
8And from me shall be issued an order regarding what you shall do with these elders of the Jews to build this House of God, and from the king's property from the taxes of the other side of the river [it shall] quickly [be built.] The expenses shall be given to these men so that they should not be disrupted.   חוּמִנִּי֘ שִׂ֣ים טְעֵם֒ לְמָ֣א דִי־תַֽעַבְד֗וּן עִם־שָׂבֵ֚י יְהֽוּדָיֵא֙ אִלֵּ֔ךְ לְמִבְנֵ֖א בֵּֽית־אֱלָהָ֣א דֵ֑ךְ וּמִנִּכְסֵ֣י מַלְכָּ֗א דִּי מִדַּת֙ עֲבַ֣ר נַֽהֲרָ֔ה אָסְפַּ֗רְנָא נִפְקְתָ֛א תֶּֽהֱוֵ֧א מִתְיַֽהֲבָ֛א לְגֻבְרַיָּ֥א אִלֵּ֖ךְ דִּי־לָ֥א לְבַטָּלָֽא:
And from me shall be issued an order: And from me this command will go forth.   ומני שים טעם: וממני יהיה צווי זה:
regarding what you shall do: regarding that building, the work that you shall do with these elders of the Jews to build the House of the Holy One, blessed be He.   למא די תעבדון: לאותו בנין המלאכה אשר תעשון עם זקני היהודים האלה לבנות ביתו של הקב"ה:
and from the king’s property: And from the king’s property they shall make ths building.   ומנכסי מלכא: מנכסי המלך יהיו עושים הבנין הזה:
from the taxes of the other side of the river: from the taxes of the other side of the river, which belong to the king.   די מדת עבר נהרה: מן המס של עבר הנהר אשר למלך:
taxes: Aram. מִדַּת, tax, like (4:13): “the king’s due (מִנְדָּה), the head tax, or the meal tax.”   מדת: מדת מס כמו מנדה בלו והלך (לעיל ד'):
quickly: Aram. אָסְפַּרְנָא. The building shall quickly be built; esploytosemant in Old French.   אספרנא: מהרה יבנה הבנין אספרנה אישפלונטמנ"ט בלע"ז:
The expenses shall be given: The expenses shall be given to these men so that they should not idle from their work.   נפקתא תהוא מתיהבא: הוצאה תהיה ניתנת לאנשים האלה אשר לא יתבטלו ממלאכתן:
9And what they require, and young bulls, and rams, and lambs for burnt offerings to the God of the heavens, wheat, salt, wine, and oil, according to the statement of the priests who are in Jerusalem, let it be given to them daily without delay.   טוּמָ֣ה חַשְׁחָ֡ן וּבְנֵ֣י תוֹרִ֣ין וְדִכְרִ֣ין וְאִמְּרִ֣ין | לַֽעֲלָוָ֣ן | לֶֽאֱלָ֪הּ שְׁמַיָּ֠֩א חִנְטִ֞ין מְלַ֣ח | חֲמַ֣ר וּמְשַׁ֗ח כְּמֵאמַ֨ר כָּֽהֲנַיָּ֚א דִי־בִירֽוּשְׁלֶם֙ לֶֽהֱוֵ֨א מִתְיְהֵ֥ב לְהֹ֛ם י֥וֹם | בְּי֖וֹם דִּי־לָ֥א שָׁלֽוּ:
And what they require: and what they are concerned about.   ומה חשחן: ומה שיהיו חוששין:
and young bulls: young bulls, rams and lambs for burnt offerings to the God of heaven.   ובני תורין: בני בקר ואילים וכבשים לעולות לאלהי השמים:
wheat: for fine flour.   וחנטין: לסלתות:
salt: for sacrifices.   ומלח: לקרבנות:
wine: for libations.   ויין: לנסכים:
and oil: for the meal-offerings. When the priests who are in Jerusalem will say [what they need], that shall be given to them the requirements of each day on its day.   ושמן: למנחות כאשר יאמרו הכהנים אשר בירושלים יהי נתון להם דבר יום ביומו:
without delay: Aram. דִּי לָא שָּׁלוּ (son destorber in Old French).   די לא שלו: בלא דיחוי שנ"צ דישטורבי"ר בלע"ז:
10That they should offer up pleasing sacrifices to the God of heaven and pray for the lives of the king and his children.   ידִּי־לֶֽהֱו‍ֹ֧ן מְהַקְרְבִ֛ין נִֽיחוֹחִ֖ין לֶֽאֱלָ֣הּ שְׁמַיָּ֑א וּמְצַלַּ֕יִן לְחַיֵּ֥י מַלְכָּ֖א וּבְנֽוֹהִי:
That they should: in order that they should offer up pleasing sacrificing to the God of the heavens, and that they should pray for the life of the king and his children.   די להון: למען אשר יהיו מקריבים ניחוחים לאלהי השמים ויהיו מתפללים על חיי המלך ובניו:
11And an order is issued by me that whatever person disobeys this order, a beam shall be torn from his house, and a gallows [shall be made], upon which to place him, and his house shall be made a dungheap because of this.   יאוּמִנִּי֘ שִׂ֣ים טְעֵם֒ דִּ֣י כָל־אֱנָ֗שׁ דִּ֚י יְהַשְׁנֵא֙ פִּתְגָּמָ֣א דְנָ֔ה יִתְנְסַ֥ח אָע֙ מִן־בַּיְתֵ֔הּ וּזְקִ֖יף יִתְמְחֵ֣א עֲלֹ֑הִי וּבַיְתֵ֛הּ נְוָל֥וּ יִתְעֲבֵ֖ד עַל־דְּנָֽה:
And an order is issued by me: And a command is issued by me, along with the issue of a word regarding any person who disobeys this word.   ומני שים טעם: וממני שים צווי ושימת דבר אשר כל אדם אשר ישנה דבר זה יתנסח. יחרב עציו מביתו שיחרב ביתו, יתנסח כמו ונסחתם מעל האדמה (דברים כ״ח:ס״ג):
shall be torn: Aram. יִתְנְסַח. The beams of his house shall be destroyed. יִתְנְסַח is like (Deut. 28:63): “and you shall be uprooted (וְנִסַחְתֶּם) from the land.”   וזקיף יתמחא עלוהי: ועץ לתלותו יהא גבוה עליו שיתלה על העץ:
and a gallows upon which to place him: And a gallows upon which to hang him shall be [raised up] high, so that he be hanged upon the gallows.   וביתה נולו יתעבד: וביתו יעשה אשפה על כך:
and his house shall be made a dungheap: and his house shall be made a dungheap because of this. נְוָלוּ connotes filth and excrement.   נולו: ענין טינוף ומחראות:
12And God, Who caused His name to rest there, will cast down any king or people that lays a hand to alter and destroy this House of God, which is in Jerusalem; I, Darius, have issued an edict; it shall be swiftly executed."   יבוֵֽאלָהָ֞א דִּ֣י שַׁכִּ֧ן שְׁמֵ֣הּ תַּמָּ֗ה יְמַגַּ֞ר כָּל־מֶ֚לֶךְ וְעַם֙ דִּ֣י | יִשְׁלַ֣ח יְדֵ֗הּ לְהַשְׁנַיָּ֛ה לְחַבָּלָ֛ה בֵּֽית־אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ דִּֽי־בִירֽוּשְׁלֶ֑ם אֲנָ֚א דָֽרְיָ֙וֶשׁ֙ שָׂ֣מֶת טְעֵ֔ם אָסְפַּ֖רְנָא יִתְעֲבֵֽד:
And God, Who caused His name to rest there: [as translated,] and God, Who caused His name to rest there.   ואלהא די שכן שמיה: והאלהים אשר שכן שמו שם:
will cast down: will cast down and destroy any such king and any such people that will stretch forth a hand to lay waste and destroy His house that is in Jerusalem.   ימגר: ימגר ויפגר כל אותו מלך וכל אותו עם אשר ישלח ידו להחריב ולהשחית ביתו זה של ה' אשר בירושלים:
have issued an edict: I have issued a command concerning this matter, that the building be constructed swiftly. Until here is Darius’s reply.   שמת טעם: שמתי ציווי דבר זה אשר יעשה הבנין מהרה עד כאן תשובתו של דריוש:
13Then, Tattenai, the governor of the land beyond the river, Shethar-Bozenai, and their companies, in view of what King Darius had sent, as was said, acted swiftly.   יגאֱ֠דַיִן תַּתְּנַ֞י פַּחַ֧ת עֲבַר־נַֽהֲרָ֛ה שְׁתַ֥ר בּֽוֹזְנַ֖י וּכְנָוָֽתְה֑וֹן לָֽקֳבֵ֗ל דִּֽי־שְׁלַ֞ח דָּֽרְיָ֧וֶשׁ מַלְכָּ֛א כְּנֵ֖מָא אָסְפַּ֥רְנָא עֲבַֽדוּ:
as was said: [as translated,] as was said.   כנמא: כאשר נאמר:
acted swiftly: [as translated,] acted swiftly.   אספרנא עבדו: מהרה עשו:
14And the elders of the Jews were building and succeeding with the prophecy of Haggai the prophet and Zechariah, the son of Iddo, and they built and founded it by the command of the God of Israel and by the command of Cyrus, Darius, and Artaxerxes, the king of Persia.   ידוְשָׂבֵ֚י יְהֽוּדָיֵא֙ בָּנַ֣יִן וּמַצְלְחִ֔ין בִּנְבוּאַת֙ חַגַּ֣י נְבִיָּ֔אהְ וּזְכַרְיָ֖ה בַּר־עִדּ֑וֹא וּבְנ֣וֹ וְשַׁכְלִ֗לוּ מִן־טַ֙עַם֙ אֱלָ֣הּ יִשְׂרָאֵ֔ל וּמִטְּעֵם֙ כּ֣וֹרֶשׁ וְדָֽרְיָ֔וֶשׁ וְאַרְתַּחְשַׁ֖שְׂתְּא מֶ֥לֶךְ פָּרָֽס:
And the elders of the Jews: And the elders of the Jews were building and succeeding in their work, according to the prophecy of Haggai and Zechariah, and they built and founded the building by the command of the God of Israel and by the authorization of Cyrus, the first king of Persia, in whose days the laying of the foundation was commenced, and by the authorization of this Darius, the king of Persia.   ושבי יהודיא: וזקני היהודים היו בונין ומצליחין במלאכתן כנבואת חגי וזכריה ובנו ויסדו את הבנין מן צווי של אלהי ישראל ומרשות כורש מלך פרס הראשון אשר הוחל יסוד הבנין בימיו ומרשות דריוש זה מלך פרס:
and Artaxerxes: He is Darius, but he was called Artaxerxes because of the province and the kingdom, for all kings of Persia were thus named just as all the kings of Egypt were called Pharaoh.   וארתחששתא: הוא דריוש ונקרא ארתחששתא ע"ש המדינה והמלכות כי כל מלכי פרס היו נקראים כך כאשר כל מלכי מצרים נקראים פרעה:
15And the completion of this House was on the third day of the month of Adar, which was in the sixth year of the reign of King Darius.   טווְשֵׁיצִי֙ (כתיב וְשֵׁיצִיא֙) בַּיְתָ֣ה דְנָ֔ה עַ֛ד י֥וֹם תְּלָתָ֖ה לִירַ֣ח אֲדָ֑ר דִּי־הִ֣יא שְׁנַת־שֵׁ֔ת לְמַלְכ֖וּת דָּֽרְיָ֥וֶשׁ מַלְכָּֽא:
And the completion of this House: And the end of the completion of this House was until the third day of the month of Adar, which is the sixth year of King Darius; hence the building of the House took four years.   ושיציא: ביתה דנה וסוף תשלום בית זה היה עד יום שלישי לחדש אדר שהיא שנת שש לדריוש המלך ונמצא בנין הבית היה ד' שנים:
16And the Children of Israel, the priests, the Levites, and the rest of the members of the exile, performed the dedication of this House of God with joy.   טזוַֽעֲבַ֣דוּ בְנֵֽי־יִ֠שְׂרָאֵל כָּֽהֲנַיָּ֨א וְלֵֽוָיֵ֜א וּשְׁאָ֣ר בְּנֵי־גָֽלוּתָ֗א חֲנֻכַּ֛ת בֵּֽית־אֱלָהָ֥א דְנָ֖ה בְּחֶדְוָֽה:
17And they offered up for the dedication of this House of God a hundred bulls, two hundred rams, four hundred lambs; and twelve he-goats for sin-offerings for all Israel, according to the number of the tribes of Israel.   יזוְהַקְרִ֗יבוּ לַֽחֲנֻכַּת֘ בֵּֽית־אֱלָהָ֣א דְנָה֒ תּוֹרִ֣ין מְאָ֔ה דִּכְרִ֣ין מָאתַ֔יִן אִמְּרִ֖ין אַרְבַּ֣ע מְאָ֑ה וּצְפִירֵ֨י עִזִּ֜ין לְחַטָּאָ֚ה (כתיב לְחַטָּיָא֚) עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל֙ תְּרֵֽי־עֲשַׂ֔ר לְמִנְיַ֖ן שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
And they offered up for the dedication: They offered up for the dedication of this House these sacrifices, and it was a temporary ruling.   והקריבו לחנוכת: הקריבו לחנוכת בית זה קרבנות הללו והוראת שעה היתה:
18Now they set up the priests in their divisions and the Levites in their classes over the service of God, which was in Jerusalem, as is written in the Book of Moses.   יחוַֽהֲקִ֨ימוּ כָֽהֲנַיָּ֜א בִּפְלֻגָּֽתְה֗וֹן וְלֵֽוָיֵא֙ בְּמַחְלְקָֽתְה֔וֹן עַל־עֲבִידַ֥ת אֱלָהָ֖א דִּ֣י בִירֽוּשְׁלֶ֑ם כִּכְתַ֖ב סְפַ֥ר מֹשֶֽׁה:
Now they set up the priests in their divisions: for the priests were divided in their service and the Levites in their watches.   והקימו כהניא בפלוגתהון: שהיו הכהנים חלוקים בעבודתם ולוי' במשמרות':
19Now the people of the exile made the Passover [offering] on the fourteenth of the first month.   יטוַיַּֽעֲשׂ֥וּ בְנֵֽי־הַגּוֹלָ֖ה אֶת־הַפָּ֑סַח בְּאַרְבָּעָ֥ה עָשָׂ֖ר לַחֹ֥דֶשׁ הָֽרִאשֽׁוֹן:
the Passover [offering]: Now Israel made the Passover offering on this fourteenth of Nissan, which followed this Adar, when the building was completed.   את הפסח: עכשיו עשו ישראל את הפסח בי"ד בניסן זה הבא אחר אדר זה שהושלם הבנין בו:
20For the priests and the Levites purified themselves as one, so they were all pure; and they slaughtered the Passover [offering] for all the people of the exile, and for their brethren, the priests, and for themselves.   ככִּ֣י הִטָּֽהֲר֞וּ הַכֹּֽהֲנִ֧ים וְהַֽלְוִיִּ֛ם כְּאֶחָ֖ד כֻּלָּ֣ם טְהוֹרִ֑ים וַיִּשְׁחֲט֚וּ הַפֶּ֙סַח֙ לְכָל־בְּנֵ֣י הַגּוֹלָ֔ה וְלַֽאֲחֵיהֶ֥ם הַכֹּֽהֲנִ֖ים וְלָהֶֽם:
and for themselves: Heb. וְלָהֶם, lit. and for them, and for themselves.   ולהם: ולעצמם:
21And the Children of Israel, who had returned from the exile, and whoever separated from the defilement of the nations of the land, to seek the Lord God of Israel, partook [of it].   כאוַיֹּֽאכְל֣וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֗ל הַשָּׁבִים֙ מֵֽהַגּוֹלָ֔ה וְכֹ֗ל הַנִּבְדָּ֛ל מִטֻּמְאַ֥ת גּוֹיֵֽי־הָאָ֖רֶץ אֲלֵהֶ֑ם לִדְרֹ֕שׁ לַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
and whoever separated: They are the proselytes, who were separated from the defilement of the nations to cleave to Israel.   וכל הנבדל: הם הגרים שנבדלו מטומאת העבוד' כוכבים לידבק בישראל:
22And they celebrated the feast of unleavened bread seven days with joy, for the Lord made them joyful and turned the heart of the king of Assyria toward them to strengthen their hands in the work of the House of God, the God of Israel.   כבוַיַּֽעֲשׂ֧וּ חַג־מַצּ֛וֹת שִׁבְעַ֥ת יָמִ֖ים בְּשִׂמְחָ֑ה כִּ֣י | שִׂמְּחָ֣ם יְהֹוָ֗ה וְֽהֵסֵ֞ב לֵ֚ב מֶֽלֶךְ־אַשּׁוּר֙ עֲלֵיהֶ֔ם לְחַזֵּ֣ק יְדֵיהֶ֔ם בִּמְלֶ֥אכֶת בֵּית־הָֽאֱלֹהִ֖ים אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
and turned the heart of the king of Assyria toward them: And the Holy One, blessed be He, turned the heart of the king of Assyria toward the Israelites who were dwelling under his dominion in the land of Assyria, to strengthen them and to assist in the work of the building.   והסב לב מלך אשור עליהם: והקב"ה הסב לב מלך אשור על ישראל היושבים בממשלתו בארץ אשור להחזיקם ולסייע במלאכת הבנין: