Chapter 5

1Now the prophets, Haggai the prophet and Zechariah, the son of Iddo, prophesied to the Jews who were in Judea and Jerusalem, in the Name of the God of Israel to them.   אוְהִתְנַבִּ֞י חַגַּ֣י נְבִיָּ֗א (כתיב נְבִיָּ֗אה) וּזְכַרְיָ֚ה בַר־עִדּוֹא֙ נְבִיַּאיָּ֔א עַל־יְה֣וּדָיֵ֔א דִּ֥י בִיה֖וּד וּבִירֽוּשְׁלֵ֑ם בְּשֻׁ֛ם אֱלָ֥הּ יִשְׂרָאֵ֖ל עֲלֵיהֽוֹן:
Now Haggai the prophet… prophesied: And now in the second year of Darius, there came a prophecy to Haggai and Zechariah, the prophets to the Jews who were in the land of Judea and in Jerusalem, in the Name of the God of Israel to them, to build the edifice of the Temple without the authorization of King Darius.   והתנבי חגי נביאה: ועתה בשנת שתים לדריוש נתנבאו חגי וזכריה הנביאים אל היהודים אשר בארץ יהודה ובירושלים בשם אלהי ישראל אליהם לבנות בנין הבית בלא רשות המלך דריוש:
to the Jews: Aram. עָל יְהוּדָיֵא lit. On the Jews.   על יהודיא: אל היהודים:
to them: Aram. עֲלֵיהוֹן, lit. on them.   עליהון: אליהם:
2Then Zerubbabel, the son of Shealtiel and Jeshua, the son of Jozadak arose and commenced to build the House of God, which is in Jerusalem, and with them were the prophets of God assisting them.   בבֵּאדַ֡יִן קָ֠מוּ זְרֻבָּבֶ֚ל בַּר־שְׁאַלְתִּיאֵל֙ וְיֵשׁ֣וּעַ בַּר־יֽוֹצָדָ֔ק וְשָׁרִ֣יו לְמִבְנֵ֔א בֵּ֥ית אֱלָהָ֖א דִּ֣י בִירֽוּשְׁלֶ֑ם וְעִמְּה֛וֹן נְבִיַּאיָּ֥ה דִֽי־אֱלָהָ֖א מְסַֽעֲדִ֥ין לְהֽוֹן:
Then: [as translated,] then.   באדין: אז:
and commenced: They began to build the House of the Holy One, blessed be He, which is in Jerusalem, and with them were the prophets of the Holy One, blessed be He, helping and assisting them.   ושריו: התחילו לבנות ביתו של הקב"ה אשר בירושלים ועמהם הנביאים של הקב"ה עוזרין ומסייעין להם:
3At that time, there came upon them Tattenai, the governor of the other side of the river, and Shethar- Bozenai, and their companies, and so they said to them, "Who issued to you the authorization to build this House and to found these walls?"   גבֵּֽהּ־זִמְנָא֩ אֲתָ֨ה עֲלֵיה֜וֹן תַּ֠תְּנַי פַּחַ֧ת עֲבַר־נַֽהֲרָ֛ה וּשְׁתַ֥ר בּֽוֹזְנַ֖י וּכְנָוָֽתְה֑וֹן וְכֵן֙ אָֽמְרִ֣ין לְהֹ֔ם מַן־שָׂ֨ם לְכֹ֜ם טְעֵ֗ם בַּיְתָ֚א דְנָה֙ לִבְנֵ֔א וְאֻשַּׁרְנָ֥א דְנָ֖ה לְשַׁכְלָלָֽה:
At that time, there came upon them: At that time, there came upon them these adversaries of Judah and Benjamin to accuse and to slander them regarding the matter of the building.   בה זמנא אתה עליהון: באותו הזמן באו עליהם הללו צרי יהודה ובנימין לקנתר ולהלשין עליהם על עסק הבנין:
the governor of the other side of the river: [as translated,] the governor of the other side of the river.   פחת עבר נהרה: שלטון של עבר הנהר:
and their companies: [as translated,] and their companies.   וכנותהון: וסיעתהון:
and so they said to them: [as translated,] and so they said to them.   וכן אמרין להום: וכן היו אומרים להם:
Who issued to you: Who ordered you, regarding the matter of building the Temple?   מן שם: מי צוה לכם דבר הבית לבנות:
and to found these walls: Aram. וְאֻשַּׁרְנָא, and to found these walls, like (4:12): “and the walls (וְאֻשַּׁיָא) they have joined,” the building of walls of bricks (לְבֵנִים) so did Menahem (p. 36) associate it.   ואושרנא דנה לשכללה: הכתלים האלה ליסד כמו ואושיא יחיטו (לעיל ד') ובנין חומות לבנים כך תברו מנחם:
4Then, as we will say, they said to them, "What are the names of the men who are constructing this building?"   דאֱדַ֥יִן כְּנֵ֖מָא אֲמַ֣רְנָא לְּהֹ֑ם מַן־אִנּוּן֙ שְׁמָהַ֣ת גֻּבְרַיָּ֔א דִּֽי־דְנָ֥ה בִנְיָנָ֖א בָּנַֽיִן:
Then: [as translated,] then.   אדין: אז:
as we will say: [as translated,] as we will say.   כנמא: כאשר נאמר:
they said to them: Those adversaries of Judah and Benjamin said to them [i.e.,] to Israel.   אמרנא להום: אמרו להם לישראל אותן צרי יהודה ובנימין:
What are: What are the names of the men?   מן אינון: מי הם שמות האנשים:
who… this: who are building this building.   די דנה: אשר זה הבנין הם בונים:
5And the eye of their God was on the elders of the Jews, and they did not stop them until the matter came to Darius, and then they would answer the letter concerning this.   הוְעֵ֣ין אֱלָֽהֲהֹ֗ם הֲוָת֙ עַל־שָׂבֵ֣י יְהֽוּדָיֵ֔א וְלָא־בַטִּ֣לוּ הִמּ֔וֹ עַד־טַעְמָ֖א לְדָֽרְיָ֣וֶשׁ יְהָ֑ךְ וֶֽאֱדַ֛יִן יְתִיב֥וּן נִשְׁתְּוָנָ֖א עַל־דְּנָֽה:
And the eye of their God: And the eye of the Holy One, blessed be He, Who is their God, was on the elders of the Jews to upraise them (sic) in the work of the building.   ועין אלההום: ועינו של הקב"ה שהוא אלהיהם היתה על זקני היהודים להעלותם במלאכת הבנין:
and they did not stop them: And they did not stop the builders.   ולא בטלו המו: ולא בטלו הם את הבונים:
until the matter came to Darius: And the elders of the Jews answered a word to those adversaries that they should not stop the building until the matter would go to King Darius.   עד טעמא לדריוש יהך: והשיבו זקני היהודים דבר לאותן הצרים שלא יבטלו את הבנין עד אשר ילך הדבר לדריוש המלך:
and then they would answer: And then the Jews would answer the writ of the letter concerning this, concerning Darius’ reply.   ואדין יתיבון: ואז ישיבו היהודים כתב הנשתון על כך על תשובתו של דריוש:
6The interpretation of the letter that Tattenai, the governor of the other side of the river, and Shethar-Bozenai, and his companies, the Apharsechites, who are on the other side of the river, sent to King Darius.   ופַּרְשֶׁ֣גֶן אִ֠גַּרְתָּא דִּֽי־שְׁלַ֞ח תַּתְּנַ֣י | פַּחַ֣ת עֲבַר־נַֽהֲרָ֗ה וּשְׁתַ֚ר בּֽוֹזְנַי֙ וּכְנָ֣וָתֵ֔הּ אֲפַ֨רְסְכָיֵ֔א דִּ֖י בַּֽעֲבַ֣ר נַֽהֲרָ֑ה עַל־דָּֽרְיָ֖וֶשׁ מַלְכָּֽא:
The interpretation: the interpretation of the text of the letter.   פרשגן: פתרון פתשגן האגרת:
and his companies: [as translated,] and his companies.   וכנותיה: וסיעותיו:
the Apharsechites: They are one nation that was in their companies.   אפרסכיא: אומה אחת הן שהיו בסיעותיהם:
to King Darius: Aram. מַלְכָּא עַל דָּרְיָוֶשּׁ, lit. on King Darius.   על דריוש מלכא: אל דריוש המלך:
7They sent a word to him, and so it was written in it: "To King Darius, all peace.   זפִּתְגָמָ֖א שְׁלַ֣חוּ עֲל֑וֹהִי וְכִדְנָה֙ כְּתִ֣יב בְּגַוֵּ֔הּ לְדָֽרְיָ֥וֶשׁ מַלְכָּ֖א שְׁלָמָ֥א כֹֽלָּא:
to him: Aram. עֲלוֹהִי, lit. on him.   עלוהי: אליו:
and so was written in it: and so was written in the letter.   וכדנה כתב בגויה: וכך היה כתוב בתוכה של אגרת:
all peace: All peace shall be his.   שלמא כולא: כל השלום יהיה לו:
8Let it be known to the king that we went to the province of Judea, to the House of the great God, and it is built of marble, and wood is laid in the walls, and this work was done quickly, and they succeeded with it.   חיְדִ֣יעַ | לֶֽהֱוֵ֣א לְמַלְכָּ֗א דִּֽי־אֲזַ֜לְנָא לִיה֚וּד מְדִֽינְתָּא֙ לְבֵית֙ אֱלָהָ֣א רַבָּ֔א וְה֚וּא מִתְבְּנֵא֙ אֶ֣בֶן גְּלָ֔ל וְאָ֖ע מִתְּשָׂ֣ם בְּכֻתְלַיָּ֑א וַֽעֲבִ֥ידְתָּא דָ֛ךְ אָסְפַּ֥רְנָא מִתְעַבְדָ֖א וּמַצְלַ֥ח בְּיֶדְהֹֽם:
Let it be known to the king: Let it be a known thing to the king.   ידיע להוא למלכא: דבר ידוע יהיה למלך:
that we went: that we went to the land of the province of Judea, to the House of the great God.   די אזלנא: אשר הלכנו אל ארץ יהודה המדינה לבית אלוה הגדול:
and it is built: And it, the House, is built.   והוא מתבנא: והוא הבית בנוי:
marble: Aram. גְּלָּל (marmre in Old French), marble.   גלל: מרמר"א בלע"ז:
and wood is laid in the walls: And wood is placed in the walls to reinforce the building in order that it endure for a long time.   ואע מתשם בכתליא: ועצים נתונים ומשומים בכתלים כדי להחזיק הבניין למען יעמוד ימים רבים:
  ועבידתא דך: ומלאכה זאת:
was done quickly: Aram. אָסְפַּרְנָא מִתְעַבְדָה, was done quickly. אָסְפַּרְנָא is (espleytosement in Old French), rapidly.   אספרנא מתעבדא: מהרה היתה נעשית:
quickly: אָסְפַּרְנָא is (espleytosement in Old French), rapidly.   אספרנא: אפנטומינש בלע"ז:
and they succeeded at it: Aram. וּמַצְלַח בְּיֶדְהם. And this work was successful in their hands.   ומצלח בידהום: והוצלח מעשה זה בידיהם:
9Then we asked these elders; as follows we said to them, 'Who issued to you the authorization to build this House and to finish this wall?'   טאֱדַ֗יִן שְׁאֵ֙לְנָא֙ לְשָֽׂבַיָּ֣א אִלֵּ֔ךְ כְּנֵ֖מָא אֲמַ֣רְנָא לְּהֹ֑ם מַן־שָׂ֨ם לְכֹ֜ם טְעֵ֗ם בַּיְתָ֚א דְנָה֙ לְמִבְנְיָ֔ה וְאֻשַּׁרְנָ֥א דְנָ֖ה לְשַׁכְלָלָֽה:
Then: When we saw the building, we asked these elders.   אדין: אז כשראינו הבניין שאלנו לזקנים האלה:
as follows we said to them: As we will say immediately following, we said to them.   כנמא אמרנא להום: כאשר נאמר בסמוך אמרנו אליהם:
Who issued to you: Who issued to you the authorization to build this house and to found these walls?   מן שם לכם: מי שם לכם דבר הבית הזה לבנותו וכתלים הללו ליסד:
and… wall: the building of a wall of bricks.   ואושרנא: בניין חומת לבנים:
10We also asked them their names, to let you know, that we should write the names of the men who are at their head.   יוְאַ֧ף שְׁמָֽהַתְהֹ֛ם שְׁאֵ֥לְנָא לְהֹ֖ם לְהֽוֹדָעוּתָ֑ךְ דִּ֛י נִכְתֻּ֥ב שֻׁם־גֻּבְרַיָּ֖א דִּ֥י בְרָֽאשֵׁהֹֽם:
also… their names: We also asked them the names of the builders, the heads of the construction, in order to let you know.   ואף שמהתהום: ואף שמותם של בונים ראשי הבנין שאלנו להם כדי להודיעך:
that we should write: that we should write to you the names of the men.   די נכתוב: אשר נכתוב שמות האנשים אליך:
who are at their head: in whose counsel and authorization they arose to build the House.   די בראשיהם: אשר בעצמם וברשותם קמו לבנות הבית:
11And as follows, they gave us a reply, saying, 'We are servants of the God of heaven and earth, and we are building the House that was built many years before this, and a great king of Israel built it and founded it.   יאוּכְנֵ֥מָא פִתְגָּמָ֖א הֲתִיב֣וּנָא לְמֵמַ֑ר אֲנַ֣חְנָא הִמּ֡וֹ עַבְדוֹהִי֩ דִֽי־אֱלָ֨הּ שְׁמַיָּ֜א וְאַרְעָ֗א וּבָנַ֚יִן בַּיְתָא֙ דִּֽי־הֲוָ֨א בְנֵ֜ה מִקַּדְמַ֚ת דְּנָה֙ שְׁנִ֣ין שַׂגִּיאָ֔ן וּמֶ֚לֶךְ לְיִשְׂרָאֵל֙ רַ֔ב בְּנָ֖הִי וְשַׁכְלְלֵֽהּ:
And as follows: Aram. וּכְנֵמָא, as we shall state the matter.   וכנמא פתגמא: כמו שנאמר הדבר:
they gave us a reply: They answered us a word.   התיבונא: השיבו לנו דבר:
We are: We are the servants of the God of the heavens and the earth.   אנחנא המו: אנחנו הם עבדיו של אלהי השמים והארץ:
and we are building the House: And we are building the House that was built many years ago.   ובנין ביתא: ואנו בונין הבית אשר היה בנוי קודם לכן שנים רבות:
and a great king of Israel: And a great king that Israel had, viz. King Solomon, built it and founded it.   ומלך לישראל רב: ומלך גדול שהיה לישראל הוא שלמה המלך בנה אותו ויסד אותו:
12But now, since our forefathers angered the God of heaven, He delivered them into the hands of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, the Chaldean, and he destroyed this House and exiled the people to Babylon.   יבלָהֵ֗ן מִן־דִּ֨י הַרְגִּ֚זוּ אֲבָֽהָתָ֙נָא֙ לֶֽאֱלָ֣הּ שְׁמַיָּ֔א יְהַ֣ב הִמּ֔וֹ בְּיַ֛ד נְבֽוּכַדְנֶצַּ֥ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֖ל כַּסְדָּאָ֑ה (כתיב כַּסְדָּיאָ֑) וּבַיְתָ֚ה דְנָה֙ סַתְרֵ֔הּ וְעַמָּ֖ה הַגְלִ֥י לְבָבֶֽל:
But now: But now, since our forefathers angered the God of the heavens, He delivered them into the hands of the Chaldean king of Babylon, and he destroyed this House and exiled the people to Babylon.   להן: ועכשיו מפני אשר הכעיסו אבותינו לאלהי השמים מסר אותם ביד מלך בבל הכשדי והבית הזה החריב ואת העם הגלה לבבל:
13But in the first year of Cyrus, the king of Babylon, King Cyrus issued an order to build this House of God.   יגבְּרַם֙ בִּשְׁנַ֣ת חֲדָ֔ה לְכ֥וֹרֶשׁ מַלְכָּ֖א דִּ֣י בָבֶ֑ל כּ֚וֹרֶשׁ מַלְכָּא֙ שָׂ֣ם טְעֵ֔ם בֵּית־אֱלָהָ֥א דְנָ֖ה לִבְנֵֽא:
But: But in the first year of Cyrus, king of Babylon, Cyrus issued a command to build the House.   ברם: אך בשנה אחת לכורש מלך בבל צוה כורש בדבר הזה לבנות הבית:
14And also the vessels of the House of God, of gold and silver, that Nebuchadnezzar had taken out of the Temple that was in Jerusalem and brought them to the temple of Babylon, King Cyrus took them from the temple of Babylon and gave them to one whose name is Sheshbazzar, whom he appointed governor.   ידוְ֠אַף מָֽאנַיָּ֣א דִי־בֵֽית־אֱלָהָא֘ דִּ֣י דַֽהֲבָ֣ה וְכַסְפָּא֒ דִּ֣י נְבֽוּכַדְנֶצַּ֗ר הַנְפֵּק֙ מִן־הֵֽיכְלָא֙ דִּ֣י בִירֽוּשְׁלֶ֔ם וְהֵיבֵ֣ל הִמּ֔וֹ לְהֵֽיכְלָ֖א דִּ֣י בָבֶ֑ל הַנְפֵּ֨ק הִמּ֜וֹ כּ֣וֹרֶשׁ מַלְכָּ֗א מִן־הֵֽיכְלָא֙ דִּ֣י בָבֶ֔ל וִיהִ֙יבוּ֙ לְשֵׁשְׁבַּצַּ֣ר שְׁמֵ֔הּ דִּ֥י פֶחָ֖ה שָׂמֵֽהּ:
And also the vessels: the holy vessels of silver and gold, which Nebuchadnezzar had taken out of the Temple that is in Jerusalem and brought to his temple that is in Babylon. Cyrus took them out of the temple of the king of Babylon and delivered them to the hand of Sheshbazzar-Daniel, who was called by that name.   ואף מאניא: כלי הקדש של כסף וזהב אשר הוציא נבוכדנצר מן ההיכל שבירושלים והוליכם להיכלו שבבבל הוציא אותם כורש מהיכל מלך בבל ומסרם ליד ששבצר דניאל ששמו כך:
and brought them: [as translated,] and brought them.   והיבל המו: והוליך אותם:
had taken out: [as translated,] had taken them out.   הנפק המו: הוציא אותם:
whom he appointed governor: for he was a prince and a governor and was called by the name governor.   די פחה שמה: שהוא היה נשיא ופחת ונקרא שמו פחה:
15And he said to him, 'Take these vessels, go, bring them down into the Temple that is in Jerusalem, and the House of God shall be built on its place.'   טווַֽאֲמַר־לֵ֓הּ | ֤אֵל (כתיב אֵלה) מָֽאנַיָּ֔א שֵֹא אֵֽזֶל־אֲחֵ֣ת הִמּ֔וֹ בְּהֵֽיכְלָ֖א דִּ֣י בִירֽוּשְׁלֶ֑ם וּבֵ֥ית אֱלָהָ֖א יִתְבְּנֵ֥א עַל־אַתְרֵֽהּ:
And he said to him: And so did Cyrus say to Sheshbazzar, “Take these vessels and bring them down into the Temple that is in Jerusalem, and the House of the Holy One, blessed be He, shall be built on its place.”   ואמר לה: וכך אמר לו כורש לששבצר אלה הכלים קח ולך והורד אותם בהיכל אשר בירושלים וביתו של הקב"ה יהא בנוי על מקומו:
16Then this Sheshbazzar came and began building the walls of the House of God that is in Jerusalem, and from then until now, it is built but not completed.   טזאֱדַ֙יִן֙ שֵׁשְׁבַּצַּ֣ר דֵּ֔ךְ אֲתָ֗א יְהַ֧ב אֻשַּׁיָּ֛א דִּי־בֵ֥ית אֱלָהָ֖א דִּ֣י בִירֽוּשְׁלֶ֑ם וּמִן־אֱדַ֧יִן וְעַד־כְּעַ֛ן מִתְבְּנֵ֖א וְלָ֥א שְׁלִֽם:
then: [as translated,] then.   אדין: אז:
this Sheshbazzar: Aram. דֵּ, came and built the walls of the House of the Holy One, blessed be He, that is in Jerusalem, and from then until now, the House has been built, but the building has not been completed.   ששבצר דך: זה בא ונתן כתלי ביתו של הקב"ה אשר בירושלים ומאז ועד עתה היה הבית בנוי ולא נגמר הבנין:
17And now, if it pleases the king, let the royal archives that are there in Babylon be searched, whether it is so that permission was issued by King Cyrus to build this House of God in Jerusalem, and the will of the king concerning this he shall send to us."   יזוּכְעַ֞ן הֵ֧ן עַל־מַלְכָּ֣א טָ֗ב יִ֠תְבַּקַּר בְּבֵ֨ית גִּנְזַיָּ֜א דִּֽי־מַלְכָּ֣א תַמָּה֘ דִּ֣י בְבָבֶל֒ הֵ֣ן אִיתַ֗י דִּֽי־מִן־כּ֚וֹרֶשׁ מַלְכָּא֙ שִׂ֣ים טְעֵ֔ם לְמִבְנֵ֛א בֵּֽית־אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ בִּירֽוּשְׁלֶ֑ם וּרְע֥וּת מַלְכָּ֛א עַל־דְּנָ֖ה יִשְׁלַ֥ח עֲלֶֽינָא:
And now: And now, if it pleases the king, let the matter be known and searched out in the king’s archives, which is located in Babylon.   וכען: ועתה אם על המלך טוב יהיה הדבר ידוע ומבוקר בבית גנזיו של מלך אשר שם בבבל:
whether it is so: whether this incident is so, that permission was issued by Cyrus to build this House, which is in Jerusalem.   הן איתי: אם יש המעשה הזה אשר מפי כורש יצא דבר לבנות בית זה אשר בירושלים:
and the will of the king: And the will of the king concerning this he shall send to us.   ורעות מלכא: רצון המלך על כן ישלח אלינו:
to us: Aram. עֲלֶינָא, lit. on us. Until here is the text of the letter that Tattenai and Shethar- bozenai sent.   עלינא: אלינו ע"כ מכתב האגרת אשר שלחו תתני ושתר בוזני: