Chapter 27

1Then Job again took up his parable and said,   אוַיֹּ֣סֶף אִ֖יּוֹב שְׂאֵ֥ת מְשָׁל֗וֹ וַיֹּֽאמַר:
Then Job again: His friends refrained from answering as Elihu reprimanded them, for they stood and replied no more (32:3).   ויוסף: עמדו ריעיו מענות כאשר הוכיחם אליהוא כי עמדו ולא ענו עוד (לקמן לב):
2"As God lives, Who has taken away my right, and the Almighty has embittered my soul.   בחַי־אֵ֖ל הֵסִ֣יר מִשְׁפָּטִ֑י וְ֜שַׁדַּ֗י הֵמַ֥ר נַפְשִֽׁי:
As God lives: I swear that indeed He took away my right. From here Rabbi Joshua derived that Job served the Omnipresent out of love. No one swears by the king’s life unless he loves the king.   חי אל: שבועה היא כי באמת הסיר את משפטי ומכאן דרש ר' יהושע שמאהבה עבד איוב את המקום אין אדם נודר בחיי המלך אלא א"כ אוהב את המלך:
3For as long as my soul is within me and the spirit of God is in my nostrils,   גכִּֽי־כָל־ע֣וֹד נִשְׁמָתִ֣י בִ֑י וְר֖וּחַ אֱל֣וֹהַּ בְּאַפִּֽי:
4my lips will speak no injustice and my tongue will utter no deceit.   דאִם־תְּדַבֵּ֣רְנָה שְׂפָתַ֣י עַוְלָ֑ה וּלְ֜שׁוֹנִ֗י אִם־יֶהְגֶּ֥ה רְמִיָּֽה:
5Far be it from me that I should justify you; until I die, I will not give up my innocence.   החָלִ֣ילָה לִּי֘ אִם־אַצְדִּ֪יק אֶ֫תְכֶ֥ם עַד־אֶגְוָ֑ע לֹֽא־אָסִ֖יר תֻּמָּתִ֣י מִמֶּֽנִּי:
that I should justify you: That I should say that you are right in condemning me.   אם אצדיק אתכם: אם אומר הדין עמכם לחייבני:
I will not give up my innocence: I will not concede to your words and say that I am not innocent.   לא אסיר תומתי: לא אודה לדבריכם לומר שאיני תם:
6I have maintained my righteousness, and I will not let it go; my heart will not reproach [me] because of my days.   ובְּצִדְקָתִ֣י הֶֽ֖חֱזַקְתִּי וְלֹ֣א אַרְפֶּ֑הָ לֹא־יֶֽחֱרַ֥ף לְ֜בָבִ֗י מִיָּמָֽי:
I have maintained my righteousness: To say that I am righteous.   בצדקתי החזקתי: לומר שאני צדיק:
my heart will not reproach: me because of my days, i.e., because of any manner or trait with which I deported myself in my days. Therefore, perforce, my enemy shall be like a wicked man.   לא יחרף לבבי: אותי מימי מכל דרך ומדה שנהגתי בימי ועל כרחו יהי כרשע אויבי:
7My enemy shall be like a wicked man and he who rises up against me like an unjust one.   זיְהִ֣י כְ֖רָשָׁע אֹ֣יְבִ֑י וּמִתְקֽוֹמְמִ֥י כְעַוָּֽל:
8For what is the hope of a flatterer who robs, when God casts off his soul?   חכִּ֚י מַה־תִּקְוַ֣ת חָ֖נֵף כִּ֣י יִבְצָ֑ע כִּ֚י יֵ֖שֶׁל אֱל֣וֹהַּ נַפְשֽׁוֹ:
For what is the hope of a flatterer: For why should I be a wicked man and a robber? What is the end of a wicked man who takes money by force?   כי מה תקות חנף: כי למה אהיה רשע וגזלן מה סופו של רשע הגוזל ממון:
when God casts off: Heb. ישל. When the Omnipresent casts his soul off him. This is an expression of (Exod. 3:5), “Remove (של) your shoes” ; (Deut. 19:5), “and the iron [head] slips off (ונשל).”   כי ישל: כי ישליך המקום את נפשו מעליו לשון של נעלך (שמות ג) ונשל הברזל (דברים יט):
9Will God hearken to his cry when trouble befalls him?   טהֲצַֽעֲקָתוֹ יִשְׁמַ֥ע | אֵ֑ל כִּֽי־תָב֖וֹא עָלָ֣יו צָרָֽה:
10Or will he delight with the Almighty? Will he call God at all times?   יאִם־עַל־שַׁדַּ֥י יִתְעַנָּ֑ג יִקְרָ֖א אֱל֣וֹהַּ בְּכָל־עֵֽת:
Or will he delight with the Almighty: The double interrogative is like all double interrogatives. the first one is customarily prefixed by a “hey” and the second one by אִם; e.g., (Amos 6:12), “Will horses run (הירצון) on the rock, or (אִם) will one plow with cattle?” (Job 6:30), “Is there (היש) injustice in my tongue, or (אִם) will my palate not understand wickedness?” Here, too, will God hearken to his cry… or will he delight with the Almighty? Will one who is a wicked man or a flatterer perhaps be able to delight and rely on the salvations of the Holy One, blessed be He, and call to Him in time of trouble? This is a question.   אם על שדי יתענג: כפל התמיהה היא ככל התמיהות הכפולות שכן דרך הראשונה בה"א והשנייה באם כמו הירוצון בסלע סוסים אם יחרוש בבקרים (עמוס ו׳:י״ב), היש בלשוני עולה ואם חכי לא יבין הוות (לעיל ו) אף כאן הצעקתו ישמע אל אם על שדי יתענג, שמא או מי שהוא רשע חנף יכול הוא להתענג ולסמוך על ישועת הקב"ה ולקרא אליו בעת צרתו בתמיה:
11I will instruct you [what is] in God's hand; what is with the Almighty I will not conceal.   יאאוֹרֶ֣ה אֶתְכֶ֣ם בְּיַד־אֵ֑ל אֲשֶׁ֥ר עִם־שַׁ֜דַּ֗י לֹ֣א אֲכַחֵֽד:
I will instruct you: what the standard is that is in God’s hand, and the way…   אורה אתכם: מה המדה שביד אל ודרך:
what is with the Almighty I will not conceal: Like (above 23:10), “Because He knows the way that is with me.”   אשר עם שדי לא אכחד: כמו כי ידע דרך עמדי (לעיל כג):
12Behold all of you have seen; now why do you become altogether vain?   יבהֵֽן־אַתֶּ֣ם כֻּלְּכֶ֣ם חֲזִיתֶ֑ם וְלָמָּה־זֶּ֜֗ה הֶ֣בֶל תֶּהְבָּֽלוּ:
all of you have seen: that this is the portion of a wicked man.   כולכם חזיתם: שזה חלק אדם רשע:
now why do you become altogether vain?: To be wicked and hypocritical.   ולמה זה הבל תהבלו: להיות רשעים וחניפים:
13This is the portion of a wicked man with God, and the inheritance of the powerful, which they receive from the Almighty.   יגזֶ֚ה | חֵֽלֶק־אָדָ֖ם רָשָׁ֥ע | עִם־אֵ֑ל וְֽנַֽחֲלַ֥ת עָ֜רִיצִ֗ים מִשַּׁדַּ֥י יִקָּֽחוּ:
14If his sons increase, they will be for the sword, and his grandchildren will not be sated with bread.   ידאִם־יִרְבּ֣וּ בָנָ֣יו לְמוֹ־חָ֑רֶב וְ֜צֶֽאֱצָאָ֗יו לֹ֣א יִשְׂבְּעוּ־לָֽחֶם:
If his sons increase: they will increase for the sword.   אם ירבו בניו למו חרב: ירבו:
15His survivors will be buried in death, and his widows will not weep.   טושְׂרִידָיו בַּמָּ֣וֶת יִקָּבֵ֑רוּ וְ֜אַלְמְנֹתָ֗יו לֹ֣א תִבְכֶּֽנָה:
in death: They will die amidst suffering and sicknesses, until his widows will be happy at their death and will not weep.   במות: וימותו ביסורים ותחלואים עד כי ישמחו אלמנותיו במיתתן ולא תבכינה
16If he gathers money like dust and prepares clothing like clay,   טזאִם־יִצְבֹּ֣ר כֶּעָפָ֣ר כָּ֑סֶף וְ֜כַחֹ֗מֶר יָכִ֥ין מַלְבּֽוּשׁ:
17he will prepare, and a righteous man will wear [them], and He will distribute [his] money to the innocent.   יזיָכִין וְצַדִּ֣יק יִלְבָּ֑שׁ וְ֜כֶ֗סֶף נָקִ֥י יַֽחֲלֹֽק:
and He will distribute [his] money to the innocent: The Holy One, blessed be He, will distribute the wicked man’s money to an innocent one.   (וכסף נקי: כספו של רשע לנקי יחלקנו הקב"ה):
18He builds his house as a moth, and as a booth that a watchman made.   יחבָּנָ֣ה כָעָ֣שׁ בֵּית֑וֹ וּכְ֜סֻכָּ֗ה עָשָׂ֥ה נֹצֵֽר:
He builds… as a moth: As a moth, who builds his hole which does not endure, and like a booth that the watchman of the fig tree and the vineyard makes, which is not permanent. (Another explanation: that the watchman of the vineyard, who does not watch it at all times, made. I heard this. Absent in certain editions.)   בנה כעש: כתולע הבונה חור שאינו מתקיים וכסוכה שעשה נוצר התאנה והכרם שאינה של קיימא (ע"א נוצר הכרם שאינו שומרה בכל עת זה שמעתי סא"א):
19He dies rich and will not be gathered in; he opened his eyes and he is not here.   יטעָשִׁ֣יר יִ֖שְׁכַּב וְלֹ֣א יֵֽאָסֵ֑ף עֵינָ֖יו פָּקַ֣ח וְאֵינֶֽנּוּ:
He dies rich: He will die with his riches, but sometimes he will not be gathered in to burial.   עשיר ישכב: ימות בעשרו ופעמים שלא יאסף לקבורה:
20Terrors shall overtake him like water; at night a tempest snatches him away.   כתַּשִּׂיגֵ֣הוּ כַ֖מַּיִם בַּלָּה֑וֹת לַ֜֗יְלָה גְּנָבַ֥תּוּ סוּפָֽה:
Terrors: Demons.   בלהות: שדים:
a tempest snatches him away: and casts him away in disgrace.   גנבתו סופה: ותשליכהו לדראונים:
21The east wind carries him off and he goes away, and it sweeps him out of his place.   כאיִשָּׂאֵ֣הוּ קָדִ֣ים וְיֵלַ֑ךְ וִֽ֜ישַֽׂעֲרֵ֗הוּ מִמְּקֹמֽוֹ:
22And he will cast upon him and not have compassion; from his hand he will flee.   כבוְיַשְׁלֵ֣ךְ עָ֖לָיו וְלֹ֣א יַחְמ֑וֹל מִ֜יָּד֗וֹ בָּר֥וֹחַ יִבְרָֽח:
And he will cast upon him: i.e., the one who casts evil upon him will show no compassion.   וישלך עליו: המשליך עליו רעה ולא יחמול:
from his hand: of the wicked man, and from his strength. from his place.   מידו: של רשע ומכחו וממקומו:
he will flee: His counselor, who assisted him from the start, will flee from assisting him at the time of his downfall, as Charbonah did to Haman (Esther 7:9).   ברוח יברח: בן עצתו שהיה מסייעו בתחלה יברח מעזור ידו בשעת כשלונו כמו שעשה חרבונה להמן (מגילה ז):
23They clap their hands over them, and those of his place hiss over him.   כגיִשְׂפֹּ֣ק עָלֵ֣ימוֹ כַפֵּ֑ימוֹ וְיִשְׁרֹ֥ק עָ֜לָ֗יו מִמְּקֹמֽוֹ:
They clap their hands over them: Those who knew [him] long ago and now see his ruin.   ישפוק עלימו כפימו: היודעים (אותו) לפנים ועתה רואים בשברו: