Chapter 6

1Woe to those who are at ease in Zion and to those who are secure in the mountain of Samaria, those called the first of the nations, and the house of Israel has come to them.   אהוֹי הַשַּֽׁאֲנַנִּ֣ים בְּצִיּ֔וֹן וְהַבֹּֽטְחִ֖ים בְּהַ֣ר שֹֽׁמְר֑וֹן נְקֻבֵי֙ רֵאשִׁ֣ית הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֥אוּ לָהֶ֖ם בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל:
those called the first of the nations: You were called the most praiseworthy of the nations.   נקובי ראשית הגוים: לכם היו קוראים גוי המשובח שבעכו"ם:
and the house of Israel has come to them: They chose the ordinances of the nations and came to be included among them.   ובאו להם בית ישראל: הם בחרו במשפטיהם ובאו לכללם:
2Proceed to Calneh and see, and go from there to the great Hamath, and go down to Gath of the Philistines-are they better than these kingdoms, or is their border greater than your border?   בעִבְר֚וּ כַֽלְנֵה֙ וּרְא֔וּ וּלְכ֥וּ מִשָּׁ֖ם חֲמַ֣ת רַבָּ֑ה וּרְד֣וּ גַת־פְּלִשְׁתִּ֗ים הֲטוֹבִים֙ מִן־הַמַּמְלָכ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה אִם־רַ֥ב גְּבוּלָ֖ם מִגְּבֻלְכֶֽם:
Proceed to Calneh and see: Why have you rejected My Torah to cleave to the ordinances of the nations? Go over and see the prominent nations, whether they are better than these kingdoms which are in Samaria and in Jerusalem.   עברו כלנה וראו: למה מאסתם בתורתי לדבק בחוקות עכו"ם עברו וראו בעכו"ם החשובים אם טובים הם מן הממלכות האלה שבשומרון ושבירושלים:
or is their border greater than your border: So what wrong have you found in Me?   כלנה: בבל:
Calneh: Babylon.   חמת: אנטוכיא:
Hamath: Antioch.   גת פלשתים: חשובה שבחמשת סרניהם שהיא קרויה מתג האמה (שמואל ב ח׳:א׳) על שם שרודה את כולם והיא אם המלכות:
Gath of the Philistines: The most prominent of their five lords, called Metheg-ammah, ox-goad, since it ruled over all of them, and that was the “mother” of the kingdom.   אם רב גבולם מגבולכם: ומה מצאתם בי עול:
3You, who bring yourselves closer to the day of evil, and you bring near the dwelling amidst violence.   גהַֽמְנַדִּ֖ים לְי֣וֹם רָ֑ע וַתַּגִּישׁ֖וּן שֶׁ֥בֶת חָמָֽס:
You, who bring yourselves near to the day of evil: You who cause yourselves to move to the day of evil.   המנדים ליום רע: אתם מנידים עצמיכם ליום רע:
and you bring near: You bring yourselves near to dwell in the exile of Esau your brother who robs you, as it is said: (Obadiah 1:10) “From the violence of your brother Jacob.” This is the midrash of Rabbi Simon of blessed memory. [Note that this is also found in Lev. Rabbah 5:3.] Another explanation.   ותגישון: עצמיכם לשבת בגלות אשר יחמס אתכם שנאמר בו מחמס אחיך יעקב (עובדי' א) זה מדרשו של רבי שמשון זצ"ל, ד"א:
You who despise the day of evil: You who despise the prophecy of the days of evil, which the prophets prophesy to them.   המנדים ליום רע: המבזים על נבואת ימי רע שהנביאים מתנבאים להם:
and you bring near a dwelling of violence: This is as Isaiah states: (5:8) “ Woe to those who join a house to a house.” You bring near dwelling in their midst one beside the other through violence.   ותגישון שבת חמס: זהו כמו שאמר ישעיה הוי מגיעי בית בבית ותגישון שבת בתוכם זו אצל זו על ידי חמס:
4Those who lie on couches of ivory and stretch out on their beds, and eat lambs of the flock and calves out of the stall.   דהַשֹּֽׁכְבִים֙ עַל־מִטּ֣וֹת שֵׁ֔ן וּסְרֻחִ֖ים עַל־עַרְשֹׂתָ֑ם וְאֹֽכְלִ֚ים כָּרִים֙ מִצֹּ֔אן וַֽעֲגָלִ֖ים מִתּ֥וֹךְ מַרְבֵּֽק:
and stretch out on their beds: Heb. וּסְרֻחִים. They spread themselves out and stretch themselves out on their beds. Our Sages, however, explained that they would exchange wives with one another and befoul their beds with semen that is not theirs. [from Shabbath 62b]   וסרוחים על ערשותם: משתטחין ומאריכין עצמם על ערסותם ורבותינו פי' מחליפין נשותיהם זה לזה ומסריחין ערסותיהן בשכבת זרע שאינה שלהם:
lambs: Heb. כָּרִים Lambs.   כרים: כבשים:
out of the stall: The place where the calves are gathered, and in O.F. kopled, a pen.   מרבק: מקום כנוס העגלים ובלע"ז קופל"א:
5Who sing according to the tone of the lute. They thought that their musical instruments were like [those of] David.   ההַפֹּֽרְטִ֖ים עַל־פִּ֣י הַנָּ֑בֶל כְּדָוִ֕יד חָֽשְׁב֥וּ לָהֶ֖ם כְּלֵי־שִֽׁיר:
Who sing according to the tone of the lute: Menahem (Machbereth Menahem p. 145) classifies it with (Lev. 19:10) “And the single grapes (וּפֶרֶט) of your vineyard,” and I approve of his view, for the one who sings with a musical instrument separates the speech individually, everything according to the tone of the instrument, whether to raise [the note] or to lower [it].   הפורטים על פי הנבל: מנחם חברו עם ופרט כרמך (ויקרא ט) ורואה אני את דבריו שהמשורר על פי כלי זמר מחתך את הדבור בפרוטרוט הכל לפי נעימות קול הכלי להגביה ולהנמיך:
they thought their musical instruments were like [those of] David: They thought their musical instruments were like the musical instruments of your servant David, which were meant for the sake of Heaven, but these were for enjoyment.   כדויד חשבו להם וגו': חשבו כלי שיר שלהם ככלי שיר של דוד שהם לשמים ואלו להתענג:
6Who drink from basins of wine, and with the first oils they anoint themselves, and they feel no pain concerning the destruction of Joseph.   והַשֹּׁתִ֚ים בְּמִזְרְקֵי֙ יַ֔יִן וְרֵאשִׁ֥ית שְׁמָנִ֖ים יִמְשָׁ֑חוּ וְלֹ֥א נֶחְל֖וּ עַל־שֵׁ֥בֶר יוֹסֵֽף:
Who drink from basins of wine: Heb. בְּמִזְרְקֵי. Some of our Sages state in Tractate Shabbath (62b) that they would throw their cups to each other, and some explain that this was the name of a vessel that had two mouths, and it was long, and one would drink from here and one from here, it would be cast from this one’s mouth to this one’s mouth.   השותים במזרקי יין: יש מרבותינו שאומרים במסכת שבת שהיו זורקין כוסותיהן זה לזה וי"מ על שם כלי שהיו לו שתי פיות והוא ארוך ושותה זה מכאן וזה מכאן הוא נזרק מפיו אל פיו:
and with the first oils: The best of the oils, which is balsamum.   וראשית שמנים: מובחר שבשמנים והוא אפרסמון:
and they feel no pain: Heb. וְלֹא נֶחְלוּ, an expression of illness.   ולא נחלו: לשון חולי:
concerning the destruction of Joseph: For they heard from the prophet that it was destined to befall them.   על שבר יוסף: ששמעו מפי הנביאים שעתיד לבא עליהם:
7Therefore, now they shall go into exile at the head of the exiles, and the banquet of the haughty shall pass away.   זלָכֵ֛ן עַתָּ֥ה יִגְל֖וּ בְּרֹ֣אשׁ גֹּלִ֑ים וְסָ֖ר מִרְזַ֥ח סְרוּחִֽים:
and the banquet of the haughty shall pass away: Heb. וְסָר מִרְזָח סְרוּחִים. And the banquets of the aggrandized and the haughty shall be abolished. מִרְזָח is an expression of banquets. In Sifre, in the section commencing: (Num. 25:1) “And Israel sojourned in Shittim,” I found: And they returned to make מִרְזָחִים for them, and they would invite them, and they would eat.   וסר מרזח סרוחים: ויבטלון משתאות המגודלים וגסי הרוח מרזחות לשון משתאות בסיפרי בפרשת וישב ישראל בשיטים מצאתי וחזרו לעשות להם מרזחים והיו קוראים להם ואוכלים:
8The Lord God swore by Himself. The Lord God of Hosts says; I abhor the pride of Jacob, and I hate his palaces, and I will deliver the city and the fullness thereof.   חנִשְׁבַּע֩ אֲדֹנָ֨י יֱהֹוִ֜ה בְּנַפְשׁ֗וֹ נְאֻם־יְהֹוָה֙ אֱלֹהֵ֣י צְבָא֔וֹת מְתָאֵ֚ב אָֽנֹכִי֙ אֶת־גְּא֣וֹן יַֽעֲקֹ֔ב וְאַרְמְנֹתָ֖יו שָׂנֵ֑אתִי וְהִסְגַּרְתִּ֖י עִ֥יר וּמְלֹאָֽהּ:
by Himself: With knowledge and intention.   בנפשו: מדעת וכוונה:
abhor: Heb. מְתָאֵב. Like מְתָעֵב And so did Jonathan render it: I abhor the Temple, the greatness of Jacob. For the Temple is called the pride of their strength, as is stated: (Ezekiel 24:21) “Behold I profane My Sanctuary, the pride of your strength.”   מתאב: כמו מתעב וכן תירגם יונתן מנבל אנא ית בית מקדש' רבותיה דיעקב שהמקדש נקרא גאון עוזם שנאמר הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם (יחזקאל כד):
the city and the fullness thereof: Jerusalem and its inhabitants.   עיר ומלואה: ירושלים ויושביה:
9And it shall be, if ten men are left in one house, they shall die.   טוְהָיָ֗ה אִם־יִוָּ֨תְר֜וּ עֲשָׂרָ֧ה אֲנָשִׁ֛ים בְּבַ֥יִת אֶחָ֖ד וָמֵֽתוּ:
if… are left: from the pestilence and the sword in one house, they shall die, for the enemies shall burn the house upon them when they take the city.   אם יותרו: מן הדבר והחרב בבית אחד ומתו. שישרפו האויבים את הבית עליהם בלכדם את העיר:
10And his kinsman and the one who saved him from burning shall carry him to take out bones from the house, and he shall say to [the one] who is in the end of the house, "Are there any more with you?" and he shall say, "There is none." And he shall say, "Take them out." [This is] for not mentioning the Name of the Lord.   יוּנְשָׂא֞וֹ דּוֹד֣וֹ וּמְסָֽרְפ֗וֹ לְהוֹצִ֣יא עֲצָמִים֘ מִן־הַבַּיִת֒ וְאָמַ֞ר לַֽאֲשֶׁ֨ר בְּיַרְכְּתֵ֥י הַבַּ֛יִת הַע֥וֹד עִמָּ֖ךְ וְאָמַ֣ר אָ֑פֶס וְאָמַ֣ר הָ֔ס כִּ֛י לֹ֥א לְהַזְכִּ֖יר בְּשֵׁ֥ם יְהֹוָֽה:
And his kinsman and the one who saved him from burning shall carry him: His kinsman and his friend who saved his bones from the fire. In this manner, Jonathan rendered it: And his kinsman shall carry him out of the fire.   ונשאו דודו ומסרפו: קרובו ואוהבו המציל את עצמותיו מן השריפה כן תרגום יונתן ויטיליניה קריביה מיקידא:
and he shall say: I.e, the one who takes [the bodies] out of the fire.   ואמר: המוציא מן השריפה:
to [the one] who is in the end of the house: I.e, to his friend who went to search within the house.   לאשר בירכתי הבית: לחבירו שהלך לבדוק בתוך הבית:
“Are there any more with you?”: Is there any living person besides you who escaped among the hidden ones?   העוד עמך: אדם חי זולתך שנמלט מן החבואים:
and he shall say, “There is none.”: There is no living one, only dead. And this one says to him, “Take out the corpses.” הָס, Cast out and eliminate everything. For this comes to them because they did not want to mention the Name of the Lord. In this manner, Jonathan rendered it.   ואמר אפס: אין חי אלא מתים ואמר זה אליו הס את הפגרים ואמר הס השלך וסלק הכל כי זאת להם על אשר לא רצו להזכיר בשם ה' כן ת"י:
11For behold, the Lord commands, and he shall smite the great house into splinters, and the small house into chips.   יאכִּֽי־הִנֵּ֚ה יְהֹוָה֙ מְצַוֶּ֔ה וְהִכָּ֛ה הַבַּ֥יִת הַגָּד֖וֹל רְסִיסִ֑ים וְהַבַּ֥יִת הַקָּטֹ֖ן בְּקִעִֽים:
into splinters: That it shall be splintered into fine chips.   רסיסים: שיהא מרוסס לבקיעות דקות:
chips: Larger than splinters. According to its prominence, shall be its destruction. In this manner did Jonathan render: And he shall smite the large kingdom with a mighty blow, and the small kingdom with a weak blow.   בקיעים: גדולים מרסיסים לפי חשיבותו תהי מכתו כן תרגום יונתן וימחי מלכו רבא מחא תקיפא ומלכו זעירא מחא חלשא:
12Will horses run on the rock, or will one plow with cattle, for you have perverted justice to hemlock and the fruit of righteousness to wormwood?   יבהַיְרֻצ֚וּן בַּסֶּ֙לַע֙ סוּסִ֔ים אִם־יַֽחֲר֖וֹשׁ בַּבְּקָרִ֑ים כִּֽי־הֲפַכְתֶּ֚ם לְרֹאשׁ֙ מִשְׁפָּ֔ט וּפְרִ֥י צְדָקָ֖ה לְלַֽעֲנָֽה:
Will horses run on the rock: I.e, will they maintain their running when they change the order of the world?   הירוצון בסלע סוסים: כלום יעמדו במרוצתם בשנותם סדורו של עולם:
or will one plow: [I.e.] will a man [plow] with oxen on the rock, that you think to pervert the good way and survive and prosper?   אם יחרוש: אדם בבקרים. בסלע שאתם סבורים לשנות דרך הטובה ותתקיימו ותצליחו:
13Those who rejoice over a thing of nought, who say, "With our strength we have taken horns for ourselves."   יגהַשְּׂמֵחִ֖ים לְלֹ֣א דָבָ֑ר הָאֹ֣מְרִ֔ים הֲלֹ֣א בְחָזְקֵ֔נוּ לָקַ֥חְנוּ לָ֖נוּ קַרְנָֽיִם:
over a thing of naught: Over their greatness and their wealth, which is nought, since it will not endure.   ללא דבר: על גדולתם ועושרם שאינו כלום שלא יתקיים:
horns: Strength and might to gore the poor and needy with the horns.   קרנים: חוזק וגבורה לנגח בקרנים עניים ואביונים:
14For, behold I will raise up against you a nation, O house of Israel, says the Lord God of Hosts, and they shall oppress you from the approach to Hamath until the brook of the Arabah.   ידכִּ֡י הִֽנְנִי֩ מֵקִ֨ים עֲלֵיכֶ֜ם בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֗ל נְאֻם־יְהֹוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י הַצְּבָא֖וֹת גּ֑וֹי וְלָֽחֲצ֥וּ אֶתְכֶ֛ם מִלְּב֥וֹא חֲמָ֖ת עַד־נַ֥חַל הָֽעֲרָבָֽה:
from the approach to Hamath: which is in the northwestern corner of Eretz Israel.   מלבא חמת: שהוא במקצוע צפונית מערבית של ארץ ישראל:
until the brook of the Arabah: The brook of Egypt, which is in the southwestern corner.   עד נחל הערבה: נחל מצרים שהוא במקצוע דרומית מערבית: