Chapter 144

1Of David. Blessed is the Lord, my Rock, Who trains my hands for battle, my fingers for war.   אלְדָוִ֨ד | בָּ֘ר֚וּךְ יְהֹוָ֨ה | צוּרִ֗י הַֽמְלַמֵּ֣ד יָדַ֣י לַקְרָ֑ב אֶ֜צְבְּעוֹתַ֗י לַמִּלְחָמָֽה:
2My kindness and my fortress, my high tower and my deliverer, my shield in Whom I take refuge, Who flattens peoples beneath me.   בחַסְדִּ֥י וּמְצֽוּדָתִי֘ מִשְׂגַּבִּ֪י וּֽמְפַלְטִ֫י לִ֥י מָֽ֖גִנִּי וּב֣וֹ חָסִ֑יתִי הָֽרֹדֵ֖ד עַמִּ֣י תַחְתָּֽי:
Who flattens peoples beneath me: Who flattens and spreads out my people to rest in its place, as (Job 12:23): He spreads out (שוטח) the nations." He makes them great. רוֹדֵד is the Aramaic translation of רוֹקַע, as the Targum renders (Exod. 39:3): וַיְרַקְעוּ, and they spread out; וְרַדִּידוּ. Others interpret הרודד, Who weakens peoples under me. But in an accurate revised version, [the reading is]: עמי, upon which the Masorah states: In three cases, the meaning is עמים, peoples, but the reading is עמי, and on תחתי, it says: the reading is תחתיו, under Him.   הרודד עמי תחתי: הרוקע ושוטח את עמי לרבוץ במקומו כמו (איוב י"ב) שוטח לגוים מגדיל אותם, רודד תרגום של רוקע כדמתרגם וירקעו ורדידו, ויש פותרים הרודד עמים תחתי המחליש עמים תחתי אך בספר מדויק מוגה עמי ומסורה עליו ג' סבירין עמים וקורין עמי ועל תחתי יש מסורה עליו תחתיו קרי:
3O Lord, what is man that You should know him, the son of man, that You should consider him?   גיְהֹוָ֗ה מָה־אָ֖דָם וַתֵּֽדָעֵ֑הוּ בֶּן־אֱ֜נ֗וֹשׁ וַֽתְּחַשְּׁבֵֽהוּ:
what is man: What are Persia [Esau, acc. to mss.] and Ishmael before You that You know them to lavish greatness upon them?   מה אדם: מה פרס וישמעאל לפניך כי ידעתם להרבות להם גדולה:
4Man is like a breath; his days are as a fleeting shadow.   דאָדָם לַהֶ֣בֶל דָּמָ֑ה יָ֜מָ֗יו כְּצֵ֣ל עוֹבֵֽר:
his days are as a fleeting shadow: Solomon said (Ecc. 6:12): “that he do them like a shadow,” but he did not explain whether [this refers to] the shadow of a palm or the shadow of a wall, which are permanent. His father already explained, “as a fleeting shadow,” the shadow of a flying bird.   ימיו כצל עובר: שלמה אמר ויעשם כצל (קהלת ו׳ י״ב) ולא פירש אם צל דקל או צל כותל שהם קבועים כבר פי' אביו כצל עובר צלו של עוף הפורח:
5O Lord, bend Your heavens and descend; touch the mountains and they will smoke.   היְהֹוָה הַט־שָׁמֶ֥יךָ וְתֵרֵ֑ד גַּ֖ע בֶּֽהָרִ֣ים וְֽיֶֽעֱשָֽׁנוּ:
6Flash lightning and scatter them; send forth Your arrows and confound them.   ובְּרֹ֣ק בָּ֖רָק וּתְפִיצֵ֑ם שְׁלַ֥ח חִ֜צֶּ֗יךָ וּתְהֻמֵּֽם:
7Stretch forth hands from above; deliver me and rescue me from great waters, from the hands of foreigners.   זשְׁלַ֥ח יָדֶ֗יךָ מִמָּ֫ר֥וֹם פְּצֵ֣נִי וְ֖הַצִּילֵנִי מִמַּ֣יִם רַבִּ֑ים מִ֜יַּ֗ד בְּנֵ֣י נֵכָֽר:
deliver me: פצני, take me out. That is an expression of saving, and so is (verse 10): “Who delivers (הפוצה) David His servant.” (I found.)   פצני: הוציאני ולשון הצלה הוא וכן הפוצה את דוד עבדו (מצאתי):
8Whose mouth speaks vanity, and whose right hand is a right hand of falsehood.   חאֲשֶׁ֣ר־פִּיהֶ֥ם דִּבֶּר־שָׁ֑וְא וִֽ֜ימִינָ֗ם יְמִ֣ין שָֽׁקֶר:
Whose mouth speaks vanity, etc.: Scripture connects vanity with the mouth and falsehood with the right hand. When they come to tell with their mouth, they invent exaggerations of vanity, even to misrepresent what is known. If they come to stretch forth their right hand to swear, they refrain from vanity, lest they be caught as thieves, but they do swear falsely, for so is their lot.   פיהם דבר שוא וגו': תלה הכתוב שוא בפה ושקר בימין, באו לספר בפה בודים גוזמא על שוא אף לשנות את הידוע, באו לפשוט ימינם לשבועה חדלו משוא שנתפס עליו כגנב אבל בשקר נשבעין שכך גורלם:
9O God, I shall sing a new song for You; with a psaltery and a ten-stringed harp, I shall play music for You.   טאֱֽלֹהִ֗ים שִׁ֣יר חָ֖דָשׁ אָשִׁ֣ירָה לָּ֑ךְ בְּנֵ֥בֶל עָ֜שׂ֗וֹר אֲזַמְּרָה־לָּֽךְ:
10Who gives salvation to kings, Who delivers David His servant from an evil sword.   יהַנּוֹתֵ֥ן תְּשׁוּעָ֗ה לַמְּלָ֫כִ֥ים הַ֖פּוֹצֶה אֶת־דָּוִ֥ד עַבְדּ֗וֹ מֵחֶ֥רֶב רָעָֽה:
Who gives salvation to kings: This speaks about the Rock of the Divisions, when David was close to being seized by Saul (I Sam. 23:27): “A messenger came to Saul, saying, ‘Make haste and go, etc.’” He saved Saul from shedding innocent blood, and David from being killed.   הנותן תשועה למלכים: מדבר על סלע המחלקות שהיה דוד קרוב ליתפש ביד שאול ובא מלאך אל שאול מהרה ולכה וגו' (שמואל א כ״ג:כ״ז) הציל את שאול מהיות שופך דם נקי ואת דוד מהיות נהרג:
11Deliver me and rescue me from the hands of foreigners, whose mouth speaks vanity and whose right hand is a right hand of falsehood.   יאפְּצֵ֥נִי וְהַצִּילֵנִי֘ מִיַּ֪ד בְּנֵי־נֵ֫כָ֥ר אֲשֶׁר־פִּיהֶ֥ם דִּבֶּר־שָׁ֑וְא וִֽ֜ימִינָ֗ם יְמִ֣ין שָֽׁקֶר:
Deliver me and rescue me: As You delivered me then, so shall You deliver me now.   פצני והצילני: כאשר פצית אז כן פצני עתה:
12For our sons are like saplings, grown up in their youth; our daughters are like cornerstones, praised as the form of the Temple.   יבאֲשֶׁ֚ר בָּנֵ֨ינוּ | כִּנְטִעִים֘ מְגֻדָּלִ֪ים בִּנְעֽוּרֵ֫יהֶ֥ם בְּ֖נוֹתֵינוּ כְזָֽוִיֹּ֑ת מְ֜חֻטָּב֗וֹת תַּבְנִ֥ית הֵיכָֽל:
For our sons are, etc.: That is to say that now too this generation is righteous.   אשר בנינו וגו': כלומר גם עתה דור זה כשר הוא:
our sons are like saplings: which have no blemish, so pure are they from sin. (I found.)   בנינו כנטיעים: שאין בהם מום כל כך הם מנוקים מעבירה (מצאתי):
grown up in their youth: with this good name, that they are like saplings in their youth, growing all their lives; and this praise cannot be substantiated except in the generation of Hezekiah.   מגדלים בנעוריהם: בשם טוב זה שהם כנטיעים בנערותם גדלים כל ימיהם ואי אפשר לקיים כל שבח זה אלא בדורו של חזקיהו:
our daughters: are of tall, beautiful stature like the cornerstones of a stone house, in which the cornerstones are placed exactly one opposite the other, and it ascends upward until the corners are even.   בנותינו: גבוהות קומה נאה כזויות של בית אבנים שזויות אבן מכוונות כנגד חברתה ועולה למעלה עד שהזויות מיושרות:
praised as the form of the Temple: Praised by those who see them and compare them to the form of the height of the Temple. Our Rabbis, however, explained: Our daughters are like corners full of desire as the corners of the altar are full of blood, but they are intimate only with their husbands:   מחטבות תבנית היכל: מהוללות בפי רואיהן ומדמין אותם לתבנית קומת ההיכל, ורבותינו פירשו בנותינו כזויות מתמלאות תאוה כזויות מזבח המלאות דם ואינן נבעלות אלא לבעליהן:
13Our corners are full, supplying from harvest to harvest; our flocks produce thousands, yea, ten thousands in our streets.   יגמְזָוֵ֥ינוּ מְלֵאִ֗ים מְפִיקִ֥ים מִזַּ֗ן אֶ֫ל זַ֥ן צֹאונֵ֥נוּ מַֽאֲלִיפ֑וֹת מְ֜רֻבָּב֗וֹת בְּחֽוּצוֹתֵֽינוּ:
Our corners are full: The corners of our storehouses are full of goodness.   מזוינו מלאים: זויות אוצרותינו מלאים טוב:
supplying from harvest to harvest: Supplying food from year to year.   מפיקים מזן אל זן: מספיקים מזון משנה לשנה:
from harvest to harvest: Heb. מזן אל זן, from the time of the ingathering of this year’s food until the time of the ingathering of next year’s food. זַן is gouvernayl in Old French, food, provisions.   מזן אל זן: משעת אסיף מזון לשנה זו עד זמן אסיף לשנה אחרת, זן גובירניי"ל בלע"ז:
produce thousands, yea, ten thousands: They produce offspring of thousands and ten thousands.   מאליפות מרובבות: לאלפים ולרבבו' עושו' פרי:
14Our princes are borne; there is no breach nor rumor going out, nor is there a cry in our squares.   ידאַלּוּפֵ֗ינוּ מְסֻבָּ֫לִ֥ים אֵ֣ין פֶּ֖רֶץ וְאֵ֣ין יוֹצֵ֑את וְאֵ֥ין צְ֜וָחָ֗ה בִּרְחֹֽבֹתֵֽינוּ:
Our princes are borne: The great princes among us are borne by those smaller than they, for the small ones obey the greater ones, the result being that there is no breach among us.   אלופינו מסבלים: אלופים גדולים שבנו נסבלים על קטניהם שהקטנים נשמעים לגדולים ומתוך כך אין פרץ בנו:
nor rumor going out: No bad news goes far away.   ואין יוצאת: אין שמועה רעה יוצאת למרחוק:
nor is there a cry: There is no sound of the confusion of war.   ואין צוחה: ואין קול מהומות מלחמה:
15Praiseworthy is the people that has this; praiseworthy is the people whose God is the Lord.   טואַשְׁרֵ֣י הָ֖עָם שֶׁכָּ֣כָה לּ֑וֹ אַשְׁרֵ֥י הָ֜עָ֗ם שֶֽׁיְהֹוָ֥ה אֱלֹהָֽיו:
Praiseworthy is the people that has this: That has all this good.   שככה לו: שכל טובה הזאת שלו: