Chapter 118

1Give thanks to the Lord because He is good, for His kindness is eternal.   אהוֹד֣וּ לַֽיהֹוָ֣ה כִּי־ט֑וֹב כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ:
2Israel shall now say, "For His kindness is eternal."   ביֹֽאמַר־נָ֥א יִשְׂרָאֵ֑ל כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ:
Israel shall now say: because His kindness is eternal.   הודו לה' וגו' יאמר נא ישראל: לפי שלעולם חסדו:
3The house of Aaron shall now say, "For His kindness is eternal."   גיֹאמְרוּ נָ֥א בֵּֽית־אַֽהֲרֹ֑ן כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ:
4Those who fear the Lord shall now say, "For His kindness is eternal."   דיֹ֣אמְרוּ נָ֖א יִרְאֵ֣י יְהֹוָ֑ה כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ:
Those who fear the Lord: These are the Levites, about whom it is written (Exod. 32:26): “Whoever is the Lord’s, let him come to me! And all the sons of Levi gathered around him,” in the episode of the [Golden] Calf, and they fought with Israel when they said (Num. 14:4), “Let us appoint a leader and return to Egypt.”   יראי ה': אלו בני לוי שכתוב בהם מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי (שמות ל״ב:כ״ו) במעשה העגל ונלחמו עם ישראל כשאמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה (במדבר י״ד:ד׳):
5From the straits I called God; God answered me with a vast expanse.   המִן־הַ֖מֵּצַֽר קָרָ֣אתִי יָּ֑הּ עָ֜נָ֗נִי בַּמֶּרְחָ֣ב יָֽהּ:
6The Lord is for me; I shall not fear. What can man do to me?   ויְהֹוָ֣ה לִ֖י לֹ֥א אִירָ֑א מַה־יַּֽעֲשֶׂ֖ה לִ֣י אָדָֽם:
7The Lord is for me with my helpers, and I shall see [revenge] in my enemies.   זיְהֹוָ֣ה לִ֖י בְּעֹֽזְרָ֑י וַֽ֜אֲנִ֗י אֶרְאֶ֥ה בְשֹֽׂנְאָֽי:
8It is better to take shelter in the Lord than to trust in man.   חט֗וֹב לַֽחֲס֥וֹת בַּֽיהֹוָ֑ה מִ֜בְּטֹ֗חַ בָּֽאָדָֽם:
It is better to take shelter in the Lord: Heb. לחסות. This shelter (חסיון) is only an expression of the shelter of a shadow, a small thing. Trust (מבטח) is a stout and strong support. Nevertheless, to take shelter in the Lord is better than the promises of human beings.   טוב לחסות בה' וגו': חסיון זה אינו אלא לשון חסיון צל ודבר מועט הוא מבטח דבר בריא וסמך חזק ואעפ"כ לחסות בה' טוב מהבטחת בני אדם:
9It is better to take shelter in the Lord than to trust in princes.   טט֗וֹב לַֽחֲס֥וֹת בַּֽיהֹוָ֑ה מִ֜בְּטֹ֗חַ בִּנְדִיבִֽים:
10All nations surrounded me; in the name of the Lord that I shall cut them off.   יכָּל־גּוֹיִ֥ם סְבָב֑וּנִי בְּשֵׁ֥ם יְ֜הֹוָ֗ה כִּ֣י אֲמִילַֽם:
All nations surrounded me: This speaks about the war of Gog and Magog, when all the nations will be there, as it is said (Zech. 14:2): “And I shall gather all the nations to Jerusalem to wage war.”   כל גוים סבבוני: מדבר במלחמות גוג ומגוג שכל הגוים יהיו שם, כמו שנאמ' ואספתי את כל הגוי' אל ירושלים למלחמה (זכריה י"ד):
I shall cut them off: Heb. אמלים, I shall cut them off, an expression of (above 90:6): “it is cut off (ימולל) and withers.”   אמילם: אכרית' לשון ימולל ויבש (לעיל ב'):
11They encircled me, yea they surrounded me; in the name of the Lord that I shall cut them off.   יאסַבּ֥וּנִי גַם־סְבָב֑וּנִי בְּשֵׁ֥ם יְ֜הֹוָ֗ה כִּ֣י אֲמִילַֽם:
12They encircled me like bees; they were extinguished like a thorn fire; in the name of the Lord that I shall cut them off.   יבסַבּ֚וּנִי כִדְבֹרִ֗ים דֹּ֖֣עֲכוּ כְּאֵ֣שׁ קוֹצִ֑ים בְּשֵׁ֥ם יְ֜הֹוָ֗ה כִּ֣י אֲמִילַֽם:
they were extinguished like a thorn fire: Every expression of דעיכה coincides with an expression of springing and skipping. It hastens to spring and skip from its place. Therefore, it fits with an expression of fire or with an expression of water, like (Job 6:17): “they jump (נדעכו) from their place.” Similarly (Job 17:1), “my days flicker (נדעכו);” similarly (Job 18:6), “and his candle that is over him shall go out (ידעך),” in the way that the flame springs from the wick and ascends upward when it is extinguished.   דעכו כאש קוצים: כל לשון דעיכה נופל על לשון קפיצה ונתור ממהר להיות נתר ונתק ממקומו על כן הוא נופל על לשון אש ועל לשון מים כמו נדעכו ממקומם (איוב ו׳:י״ז) וכן ימי נדעכו (שם יז) וכן נרו עליו ידעך (שם יח) כדרך שלהבת הנתקת מן הפתילה ועולה למעלה כשהיא כבה:
13You pushed me to fall, but the Lord helped me.   יגדָּחֹ֣ה דְחִיתַ֣נִי לִנְפֹּ֑ל וַ֖יהֹוָ֣ה עֲזָרָֽנִי:
You pushed me to fall: You, my enemy.   דחה דחיתני לנפול: אתה אויבי:
14The might and the cutting power of God was my salvation.   ידעָזִּ֣י וְזִמְרָ֣ת יָ֑הּ וַֽיְהִי־לִ֜֗י לִֽישׁוּעָֽה:
The might and the cutting power of God was my salvation: Heb. עזי וזמרת, the might of the Holy One, blessed be He, was my salvation. עזי has a superfluous “yud” because we do not [usually] find עזי vowelized with a short “kamatz” instead of a “shuruk,” except in three places, where it is next to וזמרת, and perforce is attached to the word denoting the name of God. You cannot explain it as “my praise.” Do not wonder about ויהי לי, that he did not say היה לי לישועה, for there are many like these in Scripture, [e.g.] (Exod. 9:21): “And whoever did not pay attention… left (ויעזב) his slaves, etc.” He should have written עַזָב.   עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה: עזי וזמר' גבורת הקב"ה היה לי לישועה, עזי יו"ד יתיר' כי לא מצינו במקר' עזי נקוד חטף קמץ אלא שורק חוץ משלשה מקומות שהוא סמוך אצל וזמרת וע"כ וזמרת דבוק לתיבת השם ואינך יכול לפרשו וזמרתי, ואל תתמה על ויהי לי שלא אמר היה לי לישוע' שהרב' כאלה במקרא, ואשר לא שם לבו וגו' ויעזוב את עבדיו וגו' (שמות ט׳:כ״א) היה לו לכתוב עזב:
15A voice of singing praises and salvation is in the tents of the righteous; the right hand of the Lord deals valiantly.   טוק֚וֹל | רִנָּ֬ה וִֽישׁוּעָ֗ה בְּאָֽהֳלֵ֥י צַדִּיקִ֑ים יְמִ֥ין יְ֜הֹוָ֗ה עֹ֣שָׂה חָֽיִל:
A voice of singing praises and salvation: will in the future be in the tents of the righteous, and what is that voice of singing praises? “The right hand of the Lord deals valiantly.” They will sing, “The right hand of the Lord is exalted, etc.”   קול רנה וישועה: תהיה לעתיד באהלי צדיקי' ומהו קול הרנה ימין ה' עשה חיל ימין ה' רוממה וגו':
16The right hand of the Lord is exalted; the right hand of the Lord deals valiantly.   טזיְמִ֣ין יְ֖הֹוָה רֽוֹמֵמָ֑ה יְמִ֥ין יְ֜הֹוָה עֹ֣שָׂה חָֽיִל:
The right hand of the Lord is exalted: The Midrash Aggadah states: The Holy One, blessed be He, created the celestial beings with His right hand; therefore, death has no power over them; as it says (Isa. 48:13): “Even my hand laid the foundation of the earth.” This is the left hand. “And My right hand measured the heavens with handbreadths.” This is the right hand. Similarly, the Psalmist says: “The right hand of the Lord is exalted,” that created those [that are] in the heights of the world. That is the right hand of the Lord that will make armies of righteous men in the future, and also with it [the right hand] He will resurrect them and they will live forever. And then, I shall not die, but I shall live forever.   ימין ה' רוממה: מדרש אגדה עליונים ברא הקב"ה בימין לפיכך לא שלטה בהם מיתה, שנאמר אף ידי יסדה ארץ (ישעי' מה) זה שמאל וימיני טפחה שמים זה ימין וכן אמר המשורר ימין ה' רוממה שבראת אותם שברומו של עולם היא ימין ה' שתעשה חיילות של צדיקים לע"ל וגם בה יחי' אות' ויחיו לעול' ואז לא אמות כי אחיה לעולם:
17I shall not die but I shall live and tell the deeds of God.   יזלֹֽא־אָמ֥וּת כִּֽי־אֶֽחְיֶ֑ה וַֽ֜אֲסַפֵּ֗ר מַֽ֘עֲשֵׂ֥י יָֽהּ:
I shall not die: I, the congregation of Israel, [shall not die] like the other peoples an eternal death, but I shall live, etc.   לא אמות: אני כנ"י כע"ג מיתת עולם כי אחיה וגו':
18God has chastised me, but He has not delivered me to death.   יחיַסֹּ֣ר יִסְּרַ֣נִּי יָּ֑הּ וְ֜לַמָּ֗וֶת לֹ֣א נְתָנָֽנִי:
God has chastised me: in exile, and there all my iniquities were expiated, and You did not deliver me to death.   יסור יסרני יה: בגלות ושם נתכפרו כל עונותי ולמות לא נתנני:
19Open for me the gates of righteousness; I shall enter them and thank God.   יטפִּתְחוּ־לִ֥י שַֽׁעֲרֵי־צֶ֑דֶק אָֽבֹא־בָ֜֗ם א֘וֹדֶ֥ה יָֽהּ:
Open for me the gates of righteousness: And these are the gates of righteousness.   פתחו לי שערי צדק: ואלו הן שערי צדק:
20This is the Lord's gate; the righteous will enter therein.   כזֶֽה־הַשַּׁ֥עַר לַֽיהֹוָ֑ה צַ֜דִּיקִ֗ים יָ֘בֹ֥אוּ בֽוֹ:
This is the… gate: of the Temple, which is the Lord’s, and the righteous will enter therein and there…   זה השער: של בית המקדש שהוא לה' והצדיקים יבואו בו ושם:
21I shall thank You because You answered me, and You were my salvation.   כאא֣וֹדְךָ כִּ֥י עֲנִיתָ֑נִי וַתְּהִי־לִ֜֗י לִֽישׁוּעָֽה:
I shall thank You because You answered me: from the exile.   אודך כי עניתני: מן הגלות:
22The stone that the builders rejected became a cornerstone.   כבאֶבֶן מָֽאֲס֣וּ הַבּוֹנִ֑ים הָֽ֜יְתָ֗ה לְרֹ֣אשׁ פִּנָּֽה:
The stone that the builders rejected: A people that was humble among the peoples.   אבן מאסו הבונים: עם שהיו שפל בין האומות:
23This was from the Lord; it is wondrous in our eyes.   כגמֵאֵ֣ת יְ֖הֹוָה הָ֥יְתָה זֹּ֑את הִ֖יא נִפְלָ֣את בְּעֵינֵֽינוּ:
This was from the Lord: So will everyone say.   מאת ה' היתה זאת: כך יאמרו הכל:
24This is the day that the Lord made; we shall exult and rejoice thereon.   כדזֶֽה־הַ֖יּוֹם עָשָׂ֣ה יְהֹוָ֑ה נָגִ֖ילָה וְנִשְׂמְחָ֣ה בֽוֹ:
25Please, O Lord, save now! Please, O Lord, make prosperous now!   כהאָֽנָּ֣א יְ֖הֹוָה הוֹשִׁ֣יעָה נָּ֑א אָֽנָּ֥א יְ֜הֹוָ֗ה הַצְלִ֘יחָ֥ה נָּֽא:
26Blessed be he who has come in the name of the Lord; we have blessed you in the name of the Lord.   כובָּר֣וּךְ הַ֖בָּא בְּשֵׁ֣ם יְהֹוָ֑ה בֵּֽ֜רַכְנוּכֶ֗ם מִבֵּ֥ית יְהֹוָֽה:
Blessed be he who has come in the name of the Lord: They will say to those who bring the first fruits and to those who perform the pilgrimages.   ברוך הבא בשם ה': יאמרו למביאי הבכורי' ולעולי הרגלים:
we have blessed you: we have blessed you.   ברכנוכם: ברכנו אתכם:
27The Lord is God, and He gave us light. Bind the sacrifice with ropes until [it is brought to] the corners of the altar.   כזאֵ֚ל | יְהֹוָה֘ וַיָּ֪אֶר לָ֥֫נוּ אִסְרוּ־חַ֥ג בַּֽעֲבֹתִ֑ים עַ֖ד קַרְנ֣וֹת הַמִּזְבֵּֽחַ:
Bind the sacrifice with ropes: The sacrifices and the festival offerings, which were clean and examined for a blemish, they would bind to the feet of their beds until they brought them to the Temple court at the corners of the altar. It is also possible to interpret the entire end of this psalm from (verse 17), “I shall not die but I shall live,” as referring to David himself: [18]   אסרו חג בעבותים: הזבחים והחגיגות שהיו נקיים ובדוקין ממום קושרין בכרעי מטותיהם עד שיביאום לעזרה בקרנות המזבח, ויש לפתור כל סוף המזמור הזה מלא אמות כי אחיה בדוד עצמו:
God has chastised me: For the episode of Bath sheba with torments, e.g. (II Sam. 12:6): “And the ewe-lamb he shall repay fourfold.” David was stricken with zaraath for six months.   יסור יסרני יה: על מעשה בת שבע ביסורין כגון תחת הכבשה ישלם ארבעתים (שמואל ב י"ב) ששה חדשים נצטרע דוד:
but He has not delivered me to death: (II Sam. 13) “Also the Lord has removed your sin; you shall not die.” [19]   ולמות לא נתנני: שנאמר גם ה' העביר חטאתך לא תמות (שם):
Open for me the gates of righteousness: And these are the gates of righteousness, those gates of synagogues and study halls, which are the Lord’s, and the righteous enter through them. [21]   פתחו לי שערי צדק: ואלו הן שערי צדק אותם השערים של בתי כנסיות ומדרשות אשר הם לה' והצדיקים באים בהם:
I shall thank You because You have answered me: From here on, David, Samuel, Jesse, and David’s brothers recited this, as is delineated in [the chapter entitled] “The eves of Passovers,” (Pes. 119a). He who said this did not say the other.   אודך כי עניתני: מכאן ואילך אמר דוד ושמואל וישי ואחי דוד כמו שמפורש בערבי פסחים מי שאמר זה לא אמר זה:
28You are my God and I shall thank You; my God, I shall exalt You.   כחאֵלִ֣י אַתָּ֣ה וְאוֹדֶ֑ךָּ אֱ֜לֹהַ֗י אֲרֽוֹמְמֶֽךָּ:
29Give thanks to the Lord because He is good, for His kindness is eternal.   כטהוֹד֣וּ לַיהֹוָ֣ה כִּ֖י ט֑וֹב כִּ֖י לְעוֹלָ֣ם חַסְדּֽוֹ: