Chapter 81

1For the conductor, on the gittith, of Asaph.   אלַֽמְנַצֵּ֬חַ | עַל־הַגִּתִּ֬ית לְאָסָֽף:
on the gittith: A musical instrument that comes from Gath.   על הגתית: כלי שיר הבא מגת:
2Sing praises to the God Who is our might, sound the shofar to the God of Jacob.   בהַרְנִינוּ לֵֽאלֹהִ֣ים עוּזֵּ֑נוּ הָ֜רִ֗יעוּ לֵֽאלֹהֵ֥י יַֽעֲקֹֽב:
sound the shofar: on Rosh Hashanah.   הריעו: בר"ה:
3Raise [your voice in] song and give forth [with] a timbrel, a pleasant harp with a lyre.   גשְֽׂאוּ־זִ֖מְרָה וּתְנוּ־תֹ֑ף כִּנּ֖וֹר נָעִ֣ים עִם־נָֽבֶל:
a pleasant harp with a lyre: Rabbi Chiyya bar Abba says: The “kinnor” and the “nevel” are the same. Rabbi Simon says: The [number of] strings distinguishes one from the other. Why is it called “nevel?” Because it puts all other types of music to shame.   כנור נעים עם נבל: ר' חייא בר אבא אומר הוא נבל הוא כנור, ורבי שמעון אומר נימין (ויתידות) יתירות שבין זה לזה למה נקרא שמו נבל שהוא מנבל כל מיני זמר:
4Sound the shofar on the New Moon, on the appointed time for the day of our festival.   דתִּקְע֣וּ בַחֹ֣דֶשׁ שׁוֹפָ֑ר בַּ֜כֶּ֗סֶה לְי֣וֹם חַגֵּֽנוּ:
on the New Moon: When the moon renews itself.   בחדש: בחדוש הלבנה:
on the appointed time: The appointed day for it, and so (Prov. 7:20): “on the appointed day (בכסה) he will come home”; to the appointed time that had been fixed.   בכסה: יום מועד קבוע לכך וכן (משלי ז׳:כ׳) ליום הכסא יבוא ביתו למועד הקבוע:
5For it is a statute for Israel, the judgment of the God of Jacob.   הכִּ֚י חֹ֣ק לְיִשְׂרָאֵ֣ל ה֑וּא מִ֜שְׁפָּ֗ט לֵֽאלֹהֵ֥י יַֽעֲקֹֽב:
For it is a statute: for Israel from the Holy One, blessed be He, to sound the shofar on that day, the day of the judgment of the Holy One, blessed be He.   כי חק: הוא לישראל מאת הקב"ה לתקוע באותו היום והוא יום המשפט להקב"ה:
6As a testimony for Jehoseph, He ordained it, when he went forth over the land of Egypt, [when] I understood a language that I had not known.   ועֵ֚דוּת | בִּֽיה֘וֹסֵ֚ף שָׂמ֗וֹ בְּ֖צֵאתוֹ עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם שְׂפַ֖ת לֹֽא־יָדַ֣עְתִּי אֶשְׁמָֽע:
As a testimony for Jehoseph He ordained it: On Rosh Hashanah, Joseph went out of prison.   עדות ביהוסף שמו: בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים:
[when] I understood a language that I had not known: It is explained in tractate Sotah (36b) that [the angel] Gabriel taught him seventy languages.   שפת לא ידעתי אשמע: מפורש במס' סוטה שלמדו גבריאל שבעים לשון:
7I removed his shoulder from burdens; his hands were removed from the cauldron.   זהֲסִיר֣וֹתִי מִסֵּ֣בֶל שִׁכְמ֑וֹ כַּ֜פָּ֗יו מִדּ֥וּד תַּֽעֲבֹֽרְנָה:
from the cauldron: From slave labor to cook the pots in the manner of other slaves.   מדוד: מעבודת עבדות לבשל קדירות כדרך שאר העבדים:
from the cauldron: Heb. מדוד, a pot, as (I Sam. 2:14): “And he would thrust into the fire-pot or into the pot (הדוד).”   מדוד: קדירה כמו (שמואל א ב׳:י״ד) והכה בכיור או בדוד:
8In distress, you called and I released you; I answered you-[though you called] in secret- with thunder; I tried you by the waters of Meribah, forever.   חבַּצָּרָ֥ה קָרָ֗אתָ וָֽאֲחַ֫לְּצֶ֥ךָּ אֶֽ֖עֶנְךָ בְּסֵ֣תֶר רַ֑עַם אֶבְחָֽנְךָ֨ עַל־מֵ֖י מְרִיבָ֣ה סֶֽלָה:
In distress, you called: to Me, all of you. You called from the distress of the labor of the burdens of Egypt, and I released you.   בצרה קראת: לי כלכם קראתם מצרת עבודת סבלות מצרים ואחלץ אתכם:
I answered you in secret with thunder: You called in secret between Me and you, but I answered you with a voice of thunder; I made known My might and My awesome deeds in public.   אענך בסתר רעם: אתה קראתני בסתר ביני ובינך ואני עניתיך בקול רעם הודעתי גבורות ונוראות בפרהסיא:
I tried you by the waters of Meribah, forever: Although it was revealed and tried before Me that you were destined to provoke Me with the waters of Meribah. So it was taught in Mechilta (Exod. 19:2).   אבחנך על מי מריבה סלה: ואע"פ שגלוי ובחון לפני שאתם עתידים להמרותי במי מריבה, כך שנויה במכילתא:
9Hearken, My people, and I shall admonish you, Israel, if you hearken to Me.   טשְׁמַ֣ע עַ֖מִּי וְאָעִ֣ידָה בָּ֑ךְ יִ֜שְׂרָאֵ֗ל אִם־תִּשְׁמַע־לִֽי:
Hearken, My people: Since I did all this for you, it is fitting for you to hearken to Me.   שמע עמי: אחרי שכל זאת עשיתי לך כדאי אתה לשמוע לי:
10No strange god shall be within you, neither shall you prostrate yourself to a foreign god.   ילֹֽא־יִהְיֶ֣ה בְ֖ךָ אֵ֣ל זָ֑ר וְלֹ֥א תִֽ֜שְׁתַּֽחֲוֶ֗ה לְאֵ֣ל נֵכָֽר:
11I am the Lord, your God, Who brought you up from the land of Egypt; open your mouth wide, and I shall fill it.   יאאָֽנֹכִ֨י | יְהֹ֘וָ֚ה אֱלֹהֶ֗יךָ הַ֖מַּֽעַלְךָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם הַרְחֶב־פִּ֜֗יךָ וַֽאֲמַלְאֵֽהוּ:
open your mouth wide: to request of Me whatever your heart desires.   הרחב פיך: לשאול ממני כל תאות לבך:
and I shall fill it: According to whatever you ask I will fill.   ואמלאהו: ככל אשר תשאל אמלא:
12But My people did not hearken to My voice, neither did Israel desire to [follow] Me.   יבוְלֹֽא־שָׁמַ֣ע עַמִּ֣י לְקוֹלִ֑י וְ֜יִשְׂרָאֵ֗ל לֹא־אָ֥בָה לִֽי:
13So I let them go after their heart's fantasies; let them go in their counsels.   יגוָֽאֲשַׁלְּחֵהוּ בִּשְׁרִיר֣וּת לִבָּ֑ם יֵֽ֜לְכ֗וּ בְּֽמֽוֹעֲצֽוֹתֵיהֶֽם:
after their heart’s fantasies: Heb. בשרירותלבם, after the views of their heart, as (above 5:9): “because of those who lie in wait for me (שוררי).”   בשרירות לבם: במראית לבם כמו (לעיל ה') למען שוררי:
14If only My people would hearken to Me, if Israel would go in My ways.   ידל֣וּ עַ֖מִּי שֹׁמֵ֣עַ לִ֑י יִ֜שְׂרָאֵ֗ל בִּדְרָכַ֥י יְהַלֵּֽכוּ:
If only My people would hearken to Me: Still, if they desired to return to Me and to hearken to Me…   לו עמי שומע לי: עדיין אם היו רוצין לשוב לי ולשמוע אלי:
15In a short time I would subdue their enemies and upon their enemies I would return My hand.   טוכִּמְעַט אֽוֹיְבֵיהֶ֣ם אַכְנִ֑יעַ וְעַל־צָֽ֜רֵיהֶ֗ם אָשִׁ֥יב יָדִֽי:
In a short time I would subdue their enemies: In a short time I would subdue their enemies.   כמעט אויביהם אכניע: בשעה מועטת הייתי מכניע אויביהם:
I would return My hand: I would return my blow from upon you to lay it upon them, and then…   אשיב ידי: אשיב מכתי מעליכם לתת אותה עליהם ואז:
16The enemies of the Lord would lie to Him, and their time would be forever.   טזמְשַׂנְאֵ֣י יְ֖הֹוָה יְכַֽחֲשׁוּ־ל֑וֹ וִיהִ֖י עִתָּ֣ם לְעוֹלָֽם:
The enemies of the Lord would lie to Him, and their time would be: [The time of] their retribution [would be] forever.   משנאי ה' יכחשו לו ויהי עתם: פורענות' לעול':
17Then He would feed them with the fat of wheat and I would sate you with honey from a rock.   יזוַיַּֽאֲכִילֵהוּ מֵחֵ֣לֶב חִטָּ֑ה וּ֜מִצּ֗וּר דְּבַ֣שׁ אַשְׂבִּיעֶֽךָּ:
Then He would feed them: Israel.   ויאכילהו: לישראל:
and… from a rock: He sated them with honey when they went in His ways, as the matter that is stated (Deut. 32:13): “He suckled them with honey from the rock.”   ומצור: השביעם דבש כשהלכו בדרכיו כענין שנאמר (דברים ל״ב:י״ג) ויניקהו דבש מסלע: