Chapter 51

1For the conductor, a song of David.   אלַֽ֜מְנַצֵּ֗חַ מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד:
2When Nathan the prophet came to him when he went to Bath-sheba.   בבְּב֣וֹא אֵ֖לָיו נָתָ֣ן הַנָּבִ֑יא כַּֽאֲשֶׁר־בָּ֜֗א אֶל־בַּת־שָֽׁבַע:
3Be gracious to me, O God, according to Your kindness; according to Your great mercies, erase my transgressions.   גחָנֵּ֣נִי אֱלֹהִ֣ים כְּחַסְדֶּ֑ךָ כְּרֹ֥ב רַֽ֜חֲמֶ֗יךָ מְחֵ֣ה פְשָׁעָֽי:
4Wash me thoroughly of my iniquity, and purify me of my sin.   ד֖הֶֽרֶב (כתיב הֶרֶבה) כַּבְּסֵ֣נִי מֵֽעֲו‍ֹנִ֑י וּמֵ֖חַטָּאתִ֣י טַֽהֲרֵֽנִי:
5For I know my transgressions, and my sin is always before me.   הכִּֽי־פְ֖שָׁעַי אֲנִ֣י אֵדָ֑ע וְחַטָּאתִ֖י נֶגְדִּ֣י תָמִֽיד:
and my sin is always before me: Since I regret [my sin] and worry about it, it is as though it is constantly before me, always.   וחטאתי נגדי תמיד: מתוך שאני מתחרט ודואג עליו דומה לי כאילו הוא לפני תמיד כל שעה:
6Against You alone have I sinned, and I have done what is evil in Your sight, in order that You be justified in Your conduct, and right in Your judgment.   ולְךָ֚ לְבַדְּךָ֨ | חָטָ֗אתִי וְהָרַ֥ע בְּעֵינֶ֗יךָ עָ֫שִׂ֥יתִי לְמַעַֽן־תִּצְדַּ֥ק בְּדָבְרֶ֑ךָ תִּזְכֶּ֥ה בְשָׁפְטֶֽךָ:
Against You alone have I sinned: Therefore, it is in Your power to forgive [me]. Even in my sin against Uriah, I sinned against You, for You warned against the matter.   לך לבדך חטאתי: לפיכך בידך לסלוח ואף מה שהרעותי לאוריה לא חטאתי אלא לך שהזהרת על הדבר:
in order that You be justified in Your conduct: like במנהגך, in Your conduct. I had the strength to overpower my evil inclination, but, so that they should not say, “The servant overpowered his master,” for I said to You (Ps. 26:2), “Test me, O Lord, and try me,” and You tested me and I was not found perfect, in order that You should be justified and not I (Sanh. 107a). Another explanation:   למען תצדק בדברך: כמו במנהגך, (סא"א) כח היה לי להתגבר על יצרי אלא שלא יאמרו העבד נצח את רבו שאמרתי לפניך בחנני ונסני (לעיל כ"ו) ובחנתני ולא נמצאתי שלם כדי שתצדק אתה ולא אני, ד"א:
in order that You be justified in Your conduct: If You forgive me, You will be justified in Your judgment against all the wicked who do not repent, so that they will not be able to say, “If we had repented, it would not have availed us.”   למען תצדק בדברך: אם תמחול לי תצדק בדינך לנכח כל הרשעים שאינם שבים שלא יוכלו לומר כאילו עשינו תשובה לא הועלנו:
7Behold, with iniquity I was formed, and with sin my mother conceived me.   זהֵן־בְּעָו֥וֹן חוֹלָ֑לְתִּי וּ֜בְחֵ֗טְא יֶֽחֱמַ֥תְנִי אִמִּֽי:
Behold, with iniquity I was formed: Now how could I not sin when the main part of my creation was through coitus, the source of many iniquities? Another explanation: The main part of my creation is from a male and a female, both of whom are full of iniquity. There are many midrashim to this verse, but they do not fit the context of the psalm.   הן בעוון חוללתי: ואיך לא אחטא ועיקר יצירתי ע"י תשמיש הוא שכמה עונות באים על ידו, ד"א עיקר יצירתי מזכר ונקבה שכלם מלאים עון, יש מדרשים למקרא זה ואינם מתיישבים לפי ענין המדבר במזמור:
conceived me: Heb. יחמתני, an expression of heat, as (Gen. 30:38): “And they came into heat (ויחמנה) when they came to drink.”   יחמתני: ל' חמימות כמו (בראשי' ל') ויחמנה הצאן בבואן לשתות (סא"א):
8Behold, You desired that truth be in the hidden places, and in the concealed part You teach me wisdom.   חהֵ֣ן אֱ֖מֶת חָפַ֣צְתָּ בַטֻּח֑וֹת וּ֜בְסָתֻ֗ם חָכְמָ֥ה תוֹדִיעֵֽנִי:
Behold, You desired that truth be in the hidden places: and behold, I confess to the truth, that I sinned.   הן אמת חפצת בטחות: והריני מודה על האמת כי חטאתי:
in the hidden places: Heb. בטחות. These are the reins, which are smooth. Menachem (p. 97), however, associated it with (Gen. 21:16): “as it were a bowshot (כמטחוי קשת);” and so (Job 38:36): “Who placed wisdom in the inward parts (בטחות).” And their interpretation is an expression of drawing, for just as a bow is drawn, so is their yearning for knowledge.   בטוחות: אלו כליות שהן חלקות, ומנחם חברו עם כמטחוי קשת (בראשית כ"א), וכן מי שת בטוחות חכמה (איוב ל"ח) פתרונו לשון משך כי כאשר יש לקשת משך כן יש משך לדעת (סא"א):
and in the concealed part You teach me wisdom: And in the heart, which is concealed, You have taught me wisdom to confess.   ובסתום חכמה תודיעני: ובלב שהוא סתום הודעתני חכמה להתודו':
9Purify me with a hyssop, and I will become pure; wash me, and I will become whiter than snow.   טתְּחַטְּאֵ֣נִי בְאֵז֣וֹב וְאֶטְהָ֑ר תְּ֜כַבְּסֵ֗נִי וּמִשֶּׁ֥לֶג אַלְבִּֽין:
Purify me with a hyssop: As one purifies the “mezora” and the one who became unclean through contact with a corpse.   תחטאני באזוב: כמו שמטהר המצורע וטמא מת:
10Make me hear joy and gladness; let the bones that You crushed exult.   יתַּשְׁמִיעֵנִי שָׂשׂ֣וֹן וְשִׂמְחָ֑ה תָּ֜גֵ֗לְנָה עֲצָמ֥וֹת דִּכִּֽיתָ:
Make me hear joy and gladness: The forgiveness of the sin.   תשמיעני ששון ושמחה: סליחת החטא:
the bones that You crushed: when You were wroth with me.   עצמות דכית: כשכעסת עלי:
11Hide Your countenance from my sins, and erase all my iniquities.   יאהַסְתֵּ֣ר פָּ֖נֶיךָ מֵֽחֲטָאָ֑י וְכָל־עֲוֹ֖נֹתַ֣י מְחֵֽה:
12Create for me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.   יבלֵ֣ב טָ֖הוֹר בְּרָא־לִ֣י אֱלֹהִ֑ים וְר֥וּחַ נָ֜כ֗וֹן חַדֵּ֥שׁ בְּקִרְבִּֽי:
Create for me a pure heart, O God: so that I do not stumble again.   לב טהור ברא לי אלהים: שלא אכשל עוד:
13Do not cast me away from before You, and do not take Your holy spirit from me.   יגאַל־תַּשְׁלִיכֵ֥נִי מִלְּפָנֶ֑יךָ וְר֥וּחַ קָ֜דְשְׁךָ֗ אַל־תִּקַּ֥ח מִמֶּֽנִּי:
and do not take Your holy spirit from me: that the holy spirit should not be withdrawn from me.   ורוח קדשך אל תקח ממני: שלא יהא רוח הקודש מרוחק ממני (סא"א):
14Restore to me the joy of Your salvation, and let a noble spirit support me.   ידהָשִׁ֣יבָה לִּ֖י שְׂשׂ֣וֹן יִשְׁעֶ֑ךָ וְר֥וּחַ נְדִיבָ֣ה תִסְמְכֵֽנִי:
Restore to me the joy of Your salvation: The holy spirit, which has left me.   השיבה לי ששון ישעך: רוח הקודש שנסתלק מעלי:
noble: Heb. נדיבה, an expression of nobility and leadership.   נדיבה: לשון נדיבות קצינות:
15I will teach transgressors Your ways, and sinners will return to You.   טואֲלַמְּדָ֣ה פֹֽשְׁעִ֣ים דְּרָכֶ֑יךָ וְ֜חַטָּאִ֗ים אֵלֶ֥יךָ יָשֽׁוּבוּ:
I will teach transgressors Your ways: and they will learn from me. They will repent if they see that You forgive me.   אלמדה פושעים דרכיך: וממני ילמדו וישובו אם יראו שתסלח לי:
16Save me from blood, O God, the God of my salvation; let my tongue sing praises of Your charity.   טזהַצִּילֵ֚נִי מִדָּמִ֨ים | אֱֽלֹהִ֗ים אֱלֹהֵ֥י תְשׁוּעָתִ֑י תְּרַנֵּ֥ן לְ֜שׁוֹנִ֗י צִדְקָתֶֽךָ:
Save me from blood: that I should not die by the sword as a punishment for Uriah, whom I killed.   הצילני מדמים: שלא אמות בחרב על עונשו של אוריה שהרגתי:
17O Lord, You shall open my lips, and my mouth will recite Your praise.   יזאֲדֹנָי שְׂפָתַ֣י תִּפְתָּ֑ח וּ֜פִ֗י יַגִּ֥יד תְּהִלָּתֶֽךָ:
O Lord, You shall open my lips: Forgive me so that I will be able to open my lips to recite Your praise.   אדני שפתי תפתח: מחול לי ויהי לי פתחון פה להגיד תהלתך:
18For You do not wish a sacrifice, or I should give it; You do not desire a burnt offering.   יחכִּ֚י | לֹא־תַחְפֹּ֣ץ זֶ֣בַח וְאֶתֵּ֑נָה ע֜וֹלָ֗ה לֹ֣א תִרְצֶֽה:
For You do not wish a sacrifice: Because a sacrifice of a sin offering is not brought for a willful transgression.   כי לא תחפוץ זבח: שאין זבח חטאת בא על המזיד:
or I should give it: For if You desired it, I would give it to You.   ואתנה: שאם תחפוץ אתננו לך:
19The sacrifices of God are a broken spirit; O God, You will not despise a broken and crushed heart.   יטזִֽבְחֵ֣י אֱלֹהִים֘ ר֪וּחַ נִשְׁבָּ֫רָ֥ה לֵב־נִשְׁבָּ֥ר וְנִדְכֶּ֑ה אֱ֜לֹהִ֗ים לֹ֣א תִבְזֶֽה:
20With Your will, do good to Zion; build the walls of Jerusalem.   כהֵיטִ֣יבָה בִֽ֖רְצֽוֹנְךָ אֶת־צִיּ֑וֹן תִּ֜בְנֶ֗ה חוֹמ֥וֹת יְרֽוּשָׁלִָֽם:
do good: to build Your Temple in its midst in the days of my son, Solomon.   היטיבה: לבנות בית מקדשך בתוכה בימי שלמה בני:
21Then You will desire sacrifices of righteousness, a burnt offering and a whole offering; then they will offer up bulls on Your altar.   כאאָ֚ז תַּחְפֹּ֣ץ זִבְחֵי־צֶ֖דֶק עוֹלָ֣ה וְכָלִ֑יל אָ֚ז יַֽעֲל֖וּ עַל־מִזְבַּֽחֲךָ֣ פָרִֽים: