Chapter 41

1And he brought me to the Temple, and he measured the pillars, six cubits wide from here and six cubits wide from there, the width of the tent.   אוַיְבִיאֵ֖נִי אֶל־הַֽהֵיכָ֑ל וַיָּ֣מָד אֶת־הָֽאֵילִ֗ים שֵׁשׁ־אַמּ֨וֹת רֹ֧חַב מִפּ֛וֹ וְשֵֽׁשׁ־אַמּ֥וֹת רֹֽחַב־מִפּ֖וֹ רֹ֥חַב הָאֹֽהֶל:
six cubits wide: That is the width of the wall of the Heichal, between the Heichal and the hall (from east to west).   שש אמות רוחב: הוא עובי כותל ההיכל שבין ההיכל לאולם (ממזרח למערב):
the width of the tent: the width of the Hall, for it was in the width of the Hall and in the length of the Heichal. (In other commentaries:) The width of the tent - the tent of the entrance.   רוחב האהל: רוחב האולם שהוא ברחבו של אולם ובאורכו של היכל, בפירוש"ים אחרי"ם רחב האוהל אהלו של פתח:
2And the width of the entrance was ten cubits, and the sides of the entrance were five cubits from here and five cubits from there, and he measured its length forty cubits and its width twenty cubits.   בוְרֹ֣חַב הַפֶּתַח֘ עֶ֣שֶׂר אַמּוֹת֒ וְכִתְפ֣וֹת הַפֶּ֔תַח חָמֵ֚שׁ אַמּוֹת֙ מִפּ֔וֹ וְחָמֵ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּ֑וֹ וַיָּ֚מָד אָרְכּוֹ֙ אַרְבָּעִ֣ים אַמָּ֔ה וְרֹ֖חַב עֶשְׂרִ֥ים אַמָּֽה:
and the sides of the entrance were five cubits: for the Heichal was twenty cubits wide and the width of the entrance was ten. Its sides from here and there are found to be five cubits each.   וכתפות הפתח חמש אמות: שההיכל רחבו כ' אמה ורוחב הפתח י' נמצא כתפותיו מפה ומפה של ה' ה':
3And he came to the interior and measured the pillar of the entrance two cubits and the entrance six cubits and the width of the entrance seven cubits.   גוּבָ֣א לִפְנִ֔ימָה וַיָּ֥מָד אֵֽיל־הַפֶּ֖תַח שְׁתַּ֣יִם אַמּ֑וֹת וְהַפֶּ֙תַח֙ שֵׁ֣שׁ אַמּ֔וֹת וְרֹ֥חַב הַפֶּ֖תַח שֶׁ֥בַע אַמּֽוֹת:
And he came to the interior: to the wall that separated the Heichal from the Holy of Holies.   ובא לפנימה: אל המחיצה המפסקת בין ההיכל לקודש הקדשים:
and measured the pillar of the entrance: Its thickness was two cubits. This was not equal to the cubit for the partition.   וימד איל הפתח: עוביו שתים אמות אין זה שוה לאמה טרקסין:
and the entrance six cubits: I cannot explain this except as a reference to its height.   והפתח שש אמות: איני יכול לפרשו אלא לגבהו:
4And he measured its length twenty cubits and the width twenty cubits to the face of the Temple, and he said to me, "This is the Holy of Holies."   דוַיָּ֨מָד אֶת־אָרְכּ֜וֹ עֶשְׂרִ֣ים אַמָּ֗ה וְרֹ֛חַב עֶשְׂרִ֥ים אַמָּ֖ה אֶל־פְּנֵ֣י הַֽהֵיכָ֑ל וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֔י זֶ֖ה קֹ֥דֶשׁ הַקֳּדָשִֽׁים:
to the face of the Temple: on the face of the width of the Temple.   אל פני ההיכל: על פני רחבו של היכל:
5And he measured the wall of the house six cubits and the width of the cell four cubits around and around, around the House.   הוַיָּ֥מָד קִיר־הַבַּ֖יִת שֵׁ֣שׁ אַמּ֑וֹת וְרֹ֣חַב הַצֵּלָע֩ אַרְבַּ֨ע אַמּ֜וֹת סָבִ֧יב | סָבִ֛יב לַבַּ֖יִת סָבִֽיב:
And he measured the wall: the western wall.   קיר הבית: כותל מערבי:
and the width of the cell: [Heb. הַצֵלָע,] apendiz in Old French. The interior of the cell behind it was four amos in measurement, and in the Second Temple it was six (amos). And perforce this Temple is the one of the future, because there was no wall separating the Holy of Holies in the Second Temple.   ורוחב הצלע: אפנדי"ץ בלע"ז התא של אחריו ד' אמות חללו ושל בית שני היה שש ועל כרחך בית זה לעתיד לבא שהרי בבית שני לא היתה חומה מפסקת לבית קדשי הקדשים:
6And the cells, cell to cell thirty-three times, and they rested upon the inside of the wall of the cells around and around, that they might hold therein, and that they should not be held upon the wall of the House.   ווְהַצְּלָעוֹת֩ צֵלָ֨ע אֶל־צֵלָ֜ע שָׁל֧וֹשׁ וּשְׁלֹשִׁ֣ים פְּעָמִ֗ים וּ֠בָאוֹת בַּקִּ֨יר אֲשֶׁר־לַבַּ֧יִת לַצְּלָע֛וֹת סָבִ֥יב | סָבִ֖יב לִֽהְי֣וֹת אֲחוּזִ֑ים וְלֹֽא־יִֽהְי֥וּ אֲחוּזִ֖ים בְּקִ֥יר הַבָּֽיִת:
thirty-three times: eleven upon eleven, and eleven atop them. So did Jonathan render: eleven in a row, but in the Second Temple etc…. and with תָּא, and no more.)   צלע אל צלע: תא אל תא ותא על תא:
thirty-three times: But in the Second Temple, there were thirty-eight: fifteen in the north, and fifteen in the south - five upon five, and five atop them - and eight in the west. [The term] צֵלָע is synonymous with יָצִיעַ and with תָּא. I say that the cells in the north and the south were arranged as follows: each one was twelve cubits long, totaling sixty cubits for five cells, and five walls of five cubits each, totaling 85. The width of the cleared space was five cubits. Thus you have accounted for ninety cubits of the length of the wall, and so to the south. Those in the west were one on top of another, and a third atop them, and their length across their top was twenty cubits, paralleling the width of the Holy of Holies, making eleven in each row. So did Jonathan render: eleven in a row.   שלוש ושלשים פעמים: ובבית שני היו ל"ח ט"ו בצפון וט"ו בדרום חמשה על חמשה וחמשה על גביהם ושמונה במערב הוא צלע הוא יציע הוא תא, ואומר אני שהתאים שבצפון ובדרום כך סדרן שכל א' וא' ארכו י"ב אמה הרי ס' אמה לחמש תאים וה' כתלים של ה' ה' אמה הרי פ"ה ורחב ה' אמות של המונח פירנסת צ' אמה של אורך הכותל וכן לדרום ושבמערב א' ע"ג א' ושלישי על גביהן ואורכן על גביהם כ' אמה כנגד רחב בית קדשי הקדשים הרי י"א בכל סדר וכת"י חד עסרי בסידרא, (ס"א ל"ג פעמים ג"פ י"א ע"ג אחת עשר על גביהן וכן ת"י חד עסרי בסידור' ובבית שני וכו' עד הוא תא, ותו לא):
and they rested upon the inside of the wall: The beams of the cells of the top story - their ends on the side toward the cells’ outer wall would rest upon the wall, on its inner side, and puncture it. This is the meaning of “the inside of the wall of the cells” into the side that was toward the interior of the cells; and this is the meaning of “that they might hold therein,” - be fastened securely, po[r] pris in Old French, firmly held.   ובאות בקיר אשר לבית לצלעות: קורות עליות היציעים היו ראשיהם שלצד מחיצת התאים החיצונה באות ונוקבות בקיר בצדו הפנימי וזהו אשר לבית לצלעות בצדו אשר לתוך התאים וזהו להיות אחוזים בקיר הבית קבועים בחזקה פופרי"ש בלע"ז:
that they should not be held in the wall of the House: Their ends on the side toward the wall of the Heichal rested on, and penetrated the recesses, i.e., the wall of the Heichal protruded into the interior of the cells, as it is stated regarding Solomon’s [Temple] building (I Kings 6:6): “for he made rebatements in [the wall of] the House round about on the outside.” The width of the interior of the nethermost chamber was five cubits, and its upper story was six, for the wall of the Heichal was recessed from above one cubit; therefore the interior of the nethermost one was five cubits wide and the third chamber was seven cubits wide and this was atop the middle one, which had the wall of the Heichal protruding into it one cubit from above and these too were like them. And this is what is meant by “and they would nor be held in the wall of the House”; they did not penetrate into the wall of the Heichal as do ends of other low beams which are fastened onto a high wall, i.e., [builders usually] make holes in the wall and thrust the beams into the holes.   ולא יהיו אחוזים בקיר הבית: ראשיהם של צד קיר ההיכל היו באות ונוקבות על כניסות שהיה קיר ההיכל בולט לתוך התאים כמו שאמור בבנין שלמה (מלכים א ב) כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה היציע התחתונה חמש באמה רוחב חללה ועלייתה שש שהיה כותל ההיכל כנוס מלמעלה אמה לפיכך חלל התיכונה ו' אמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה והיא היתה עלייה של תיכונה שהיה כותל ההיכל כנוס לתוכה אמה מלמעלה ואף אלו היו כמותן וזהו שאמר ולא יהיו אחוזים בקיר הבית לא היו נוקבים בקיר ההיכל כשאר ראשי הקורות נמוכי' הקבועים בכותל גבוה שנוקבים הכותל ותוקעים ראשי הקורות בנקבי':
7And it became wider and it wound higher and higher to the cells, for the encompassing of the House went upward round about the House; therefore the widest part of the House was above, and so, [from] the nethermost [cell] one would ascend upon the uppermost one through the middle one.   זוְרָֽחֲבָ֡ה וְנָֽסְבָה֩ לְמַ֨עְלָה לְמַ֜עְלָה לַצְּלָע֗וֹת כִּ֣י מֽוּסַב־הַ֠בַּיִת לְמַ֨עְלָה לְמַ֜עְלָה סָבִ֚יב | סָבִיב֙ לַבַּ֔יִת עַל־כֵּ֥ן רֹֽחַב־לַבַּ֖יִת לְמָ֑עְלָה וְכֵ֧ן הַתַּחְתּוֹנָ֛ה יַֽעֲלֶ֥ה עַל־הָֽעֶלְיוֹנָ֖ה לַתִּֽיכוֹנָֽה:
And it became wider: And the cells constantly widened as they went upward, as I explained: the middle one was a cubit wider than the lowest one, and the uppermost [one] was a cubit [wider] than the middle one.   ורחבה: והצלעות היו הולכין ומרחיבין למעלה כמו שפירשתי האמצעית רחבה מן התחתונה אמה וכן העליונה מן האמצעית אמה:
and it wound higher and higher: [Heb. וְנָסְבָה,] and it was surrounded by a spiral staircase, fiz in Old French. This is a stone structure similar to a pillar, with steps winding around it. It seems to the person who is ascending upon it that he is encircling a stone pillar. In German it is called a wendelstein. This is what is [meant when it is] stated regarding Solomon’s Temple (I Kings 6:8): “and upon winding stairs (לוּלִים) they went up into the middle [chamber].” That too is translated [into Aramaic] as וּבִמְסִיבָתָא, like וְנָסְבָה לְמַעְלָה לְמַעְלָה and it wound higher and higher. The spiral staircase continued to wind higher and higher up to the roof of the uppermost cell, as he proceeds to explain, [so] that the spiral staircase ascended from the nethermost cell to the middle one and from the middle one to the uppermost one.   ונסבה למעלה למעלה: ומוסבה מסיבה שקורין וי"ץ בלע"ז של בנין אבנים הוא כמין עמוד ומעלות עולות בו והעולה בהם דומה לו כהולך ומקיף סביבות עמוד אבנים ובלשון אשכנז קרוי שווינד"ל שטיין הוא שאמו' בבנין שלמה ובלולי' יעלו אל התיכונה אף הוא מתורגם ובמסיבת' כמו ונסבה למעל' למעל' וכן מסיבה עולה למעלה עד גג התא העליון כמו שהוא מפרש והולך שהמסיבה עולה מן התחתון לאמצעי ומן האמצעי לעליון:
for the encompassing of the House: to the cells.   כי מוסב הבית: לצלעות:
went upward round about the House: therefore, the widest part of the House was above: Therefore, we said, “And it became wider and it wound higher and higher.” The widest part of the House within the cells was above. The uppermost [cell] was wider than all of them.   למעלה למעלה סביב סביב לבית על כן רוחב לבית למעל': ע"כ שאמרנו ורחבה למעלה למעלה רחב בית תוך הצלעות למעלה העליונה רחבה מכולן:
and so, [from] the nethermost: Jonathan rendered: “And so, with the spiral staircase they would ascend from the nethermost to the uppermost through the middle one.” And so they would ascend with the spiral staircase from the nethermost one to the uppermost one by way of the middle one.   וכן התחתונה: תרגם יונתן וכן במסיבתא סלקין מן ארעיתא לעיליתא באורך מציעתא וכן יעלו ע"י מסיבה מן התחתונה אל העליונה דרך התיכונה:
8And I saw that the House had a height round about; the foundations of the cells were the full length of a rod, six cubits was its span.   חוְרָאִ֧יתִי לַבַּ֛יִת גֹּ֖בַהּ סָבִ֣יב | סָבִ֑יב מוּסְד֚וֹת (כתיב מיּסְד֚וֹת) הַצְּלָעוֹת֙ מְל֣וֹ הַקָּנֶ֔ה שֵׁ֥שׁ אַמּ֖וֹת אַצִּֽילָה:
And I saw that the House had a height: He does not delineate its measurement, but we learn in Tractate Middoth (4:6): “with a height of one hundred cubits.”   וראיתי לבית גובה: לא פירש שיעורו אבל במסכת מדות שנינו על רום מאה אמה:
the foundations of the cells were the full length of a rod: The foundation of the cells was the full length of a rod.   מוסדות הצלעות מלו הקנה: יסוד הצלעות היה מלא כקנה:
six cubits was its span: [Heb. אַצִילָה.] Jonathan renders: span. [The part] of the foundation of the stone wall within the earth was six cubits wide, but [the part] above the earth was five cubits wide, as is delineated in this section in the following verse.   שש אמות אצילה: ת"י ריוח יסוד מחיצת הצלע בתוך הארץ היה רחב שש אמות אבל למעלה מן הארץ היה רחבו חמש אמות כמו שמפורש בענין במקרא של אחריו:
9The width of the wall of the cell to the outside was five cubits, and what was left clear for the structure of cells that belonged to the House.   טרֹ֣חַב הַקִּ֧יר אֲשֶׁר־לַצֵּלָ֛ע אֶל־הַח֖וּץ חָמֵ֣שׁ אַמּ֑וֹת וַֽאֲשֶׁ֣ר מֻנָּ֔ח בֵּ֥ית צְלָע֖וֹת אֲשֶׁ֥ר לַבָּֽיִת:
The width of the wall of the cell to the outside: The wall of the cells adjoining the Court; i.e., the western wall.   רוחב הקיר אשר לצלע אל החוץ: מחיצת התאים הסמוכה לחצר הוא מחיצת מערבית:
was five cubits: And we also learned in Tractate Middoth (4:7), that the wall was five cubits [wide].   חמש אמות: וכן שנינו במסכת מדות שאותו כותל הוא חמש:
and what was left clear: And a clear area was left at the northern and southern corners that adjoined the east and the west. For the cells did not encompass the entire House, and the entrances of the cells in the eastern corners led to that cleared area - as is stated in this section: “And the entrance of the cell to the clear space” . The cells had no entrances either to the side of the Court or to the side of the Heichal, but to those in the northeastern [corner] and the southeastern corner, had an the entrance in the wall which opened to the cleared off area. And by that entrance they would enter it, and from it, into the second cell, and from the second into the third, and so on all around, as we learned in Tractate Middoth (4:3): “and an area left over.” Another explanation:   ואשר מונח: ומקום פנוי היה מונח במקצועות הצפון והדרום שאצל המזרח שאין התאים מקיפין את כל הבית ולאותו מקום פנוי היו פתחי התאים שבמקצועות מזרחיים כמו שאמור בענין ופתח הצלע למונח כי לא היה להם פתחים לתאים לא לצד החצר ולא לצד ההיכל אלא לאותן שבמקצוע מזרחית צפונית ובמזרחית דרומית היה הפתח בכותל רחבו פתוח לאותו מקום המונח ובאותו פתח נכנסין לו וממנו לתא השני ומן השני אל השלישי וכן סביב שכן שנינו במסכת מדות שלשה פתחים לכל אחד ואחד א' לתא מן הימין וא' לתא מן השמאל וא' לתא שעל גביו ואף י"ת כן ואשר מונח ואתר שביק. לשון אחר:
left clear: Those on the inside of the cells that were toward the side of the House was left clear; i.e., a clear area was left over between the cells and the House, and in the area were the cells’ entrances, as is delineated in this section: “And the entrance of the cell was toward the clear place,” and its width was five cubits, as [Scripture] says: “and the width of the clear area was five cubits,” as I explained above, [i.e.,] that the cells will not be close to the House at all, and there will be a space of five cubits between them and the House. And so did Jonathan render: and an area left over.   ואשר מונח: כלומ' וכן אותן (של צד פנים) מן הצלעות לצד בית מונח מקום פנוי היה מונח בין התאים ובין הבית ובאותו מקום היו פתחי התאים כמו שמפורש בענין ופתח הצלע למונח ורחבו היה ה' אמות כמו שהוא אומר ורחב מקום המונח ה' אמות כדפרישית לעיל שלא יהיו התאים סמוכים לבית כלל ואויר יהיה ביניהם והבית ה' אמות וכן ת"י ואתר שביק:
for the structure of cells that belonged to the House: Opposite the space of the width of the cells in the corner. The words “round about,” written about the clear area, are not referring to [all] four corners, but mean “here and there,” i.e., south and north: the southeastern and the northeastern corners.   בית צלעות אשר לבית: נגד אויר רוחב הצלעות בקרן הזוית, סביב סביב שכתוב במקום המונח אינו בד' פנות כמשמעו אלא כלומר מכאן ומכאן דרום וצפון זוית דרומית מזרחית וזוית צפונית מזרחית:
10And between the chambers was a width of twenty cubits around the House, round about.   יוּבֵ֨ין הַלְּשָׁכ֜וֹת רֹ֣חַב עֶשְׂרִ֥ים אַמָּ֛ה סָבִ֥יב לַבַּ֖יִת סָבִ֥יב | סָבִֽיב:
And between the chambers was a width of twenty cubits: There were chambers in the Outer Court, at the north and at the south of the Inner Court, near its wall. And there was a space twenty cubits wide between the walls of the chambers and the walls of the cells that were around the House. It was not so in the Second Temple edifice, but [it will be so] in the future edifice.   ובין הלשכות רוחב עשרים אמה: לשכות היו בחצר החיצונה בצפונה של החצר הפנימית אצל קומתה והפסק כ' אמה בין רחב מחיצות הלשכות למחיצות התאים שסביב היה ולא היה הבית כן בבנין בית שני אלא בבנין העתיד:
11And the entrance of the cell was toward the clear space, one entrance was toward the north and one entrance was to the south, and the width of the clear place was five cubits round about.   יאוּפֶ֚תַח הַצֵּלָע֙ לַמֻּנָּ֔ח פֶּ֚תַח אֶחָד֙ דֶּ֣רֶךְ הַצָּפ֔וֹן וּפֶ֥תַח אֶחָ֖ד לַדָּר֑וֹם וְרֹ֙חַב֙ מְק֣וֹם הַמֻּנָּ֔ח חָמֵ֥שׁ אַמּ֖וֹת סָבִ֥יב | סָבִֽיב:
And the entrance of the cell was toward the clear space: And the entrances of the outside cells were open to the left over clear area in the corner, as I explained.   ופתח הצלע למונח: ופתח התאים החיצוני' פתוחים למקום המונח פנוי בקרן זוית כמו שפרשתי:
12And the structure that was before the fortress- the side that was toward the west was seventy cubits wide, and the wall of the structure was five cubits wide round about, and it was ninety cubits long.   יבוְהַבִּנְיָ֡ן אֲשֶׁר֩ אֶל־פְּנֵ֨י הַגִּזְרָ֜ה פְּאַ֣ת דֶּֽרֶךְ־הַיָּ֗ם רֹחַב שִׁבְעִ֣ים אַמָּ֔ה וְקִ֧יר הַבִּנְיָ֛ן חָֽמֵשׁ־אַמּ֥וֹת רֹ֖חַב סָבִ֣יב | סָבִ֑יב וְאָרְכּ֖וֹ תִּשְׁעִ֥ים אַמָּֽה:
And the structure that was before the fortress, etc.: The width of the entire structure on the western side - the width of the House and the thickness of the northern and southern wall, with the northern and southern cells, and the thickness of their walls on the north and on the south - equaled seventy cubits, and so too it was in the Second Temple. And so we learned in Tractate Middoth (4:7) about the western wall: “From north to south - seventy cubits,” and it computes the calculation.   והבנין אשר אל פני הגזרה וגו': רחב כל הבנין לרוח המערבית רחב הבית ועובי הכתלים הצפוניים והדרומיים עם התאים הצפונים והדרומים ועובי כתליהם לצפון ולדרום רחב ע' אמה וכן היה בבית שני וכן שנינו במסכת מדות בקיר מערבי מן הצפון לדרום שבעים אמה ומונה החשבון:
the fortress: [Heb. הַגִּזְרָה.] Jonathan renders: the fortress. And I say that the tall House was called [the fortress] and that the low cells that were around it were called “the structure.” Menahem, however, (page. 54) interpreted גִּזְרָה as a chamber.   הגזרה: ת"י בצורתא, ואומר אני שהבית הגבוה קרוי כן והתאים הנמוכין אשר סביב אותם הוא קורא בנין ומנחם פתר גזרה לשון לשכה:
the side that was toward the west: [Heb. דֶרֶךְ יָם, lit. the way of the (Mediterranean) Sea.] The western side.   פאת דרך הים: רוח מערבית:
the side that was toward the west was seventy cubits wide: And the width of the structure on the western side, from north to south, was seventy cubits, and here you have the computation: The northern cell was 4 [cubits], and its walls 10, totaling 14. The clear area between the cell and the House was 5 [cubits], totaling 19. The width of the foundation of the walls was included in the interior of the cell and in the clear place. The wall of the Heichal was 6 [cubits], totaling 25, and its interior was 20 [cubits] wide, totaling 45 [cubits]. The southern wall of the Heichal was 6, adding up to 51, and with the 19 [cubits] of the southern cells, the grand total is 70 [cubits].   רוחב שבעים אמה: רוחב הבנין מצפון לדרום שבעים אמה, והא לך החשבון, התא הצפוני ארבע, וכותליו עשר, הרי ארבע עשר, וחמש מקום הפנוי בין התא לבית, הרי תשע עשר, רוחב יסוד הכתלים היה נבלע בחלל התא ובמקום הפנוי וכותל ההיכל ששה, הרי כ"ה, וחללו רוחב כ', הרי מ"ה, וכותל ההיכל דרומי ששה, הרי נ"א, וי"ט של תאי הדרום, סך הכל שבעים:
and the wall of the structure: the walls of the cells.   וקיר הבנין: כותלי התאים:
and it was ninety cubits long: The length of the structure of the cells and the clear place was ninety cubits [in] the north and [in] the south, not including the depository of the knives, which is not counted because it protruded outward to the north and to the south, and was not the same shape as the rest of the structure. The House was thirty cubits wider in the front than in the back, as we learned (Middoth 4:7): “The Hall exceeded the Heichal by fifteen cubits in the north and fifteen cubits in the south, and that [longer area] was called the Depository of the Knives, because there they stored the knives.” The length of that structure from east to west was ten cubits. This leaves 90 cubits of length with 70 cubits width, for the entire House was 100 cubits long on both sides, as is delineated in this section and in Tractate Middoth (4:6).   וארכו תשעים אמה: אורך בנין התאים והמונח תשעים אמה הצפון והדרום חוץ מבית החליפות שאינו נמנה עמו לפי שהיה בולט אל החוץ לצפון ולדרום ולא היה שוה לשאר הבנין שהבית היה רחב מלפניו ל' אמה יותר משל אחריו כמו ששנינו האולם עודף על ההיכל ט"ו אמה בצפון וט"ו אמה בדרום והוא היה נקרא בית החליפות ששם גונזין אמ הסכינין ואורך אותו בנין מן המזרח למערב עשר אמות נשארו תשעים אמה אורך ברוחב ע' שכל הבית היה אורך ק' מזה ומזה כמו שמפורש בענין ובמסכת מדות:
13And he measured the House, its length was one hundred cubits, and the fortress and the structure and its walls were one hundred cubits long.   יגוּמָדַ֣ד אֶת־הַבַּ֔יִת אֹ֖רֶךְ מֵאָ֣ה אַמָּ֑ה וְהַגִּזְרָ֚ה וְהַבִּנְיָה֙ וְקִ֣ירוֹתֶ֔יהָ אֹ֖רֶךְ מֵאָ֥ה אַמָּֽה:
And he measured the House, its length was one hundred cubits: the grand total, including the extension of the Depository of the Knives. So we learned in Tractate Middoth [concerning the Second Temple] (4:6): “The Heichal was 100 by 100, with a height of 100 cubits. (4:7) From east to west, the Hall’s wall was 5 cubits and its width, 11; the wall of the Heichal was 6 cubits and its length was 40; the partition was 1 cubit; the Holy of Holies was 20 cubits; the wall of the Heichal was 6 cubits; the cell was 6 cubits; and the wall of the cell was 5 cubits.” Above, in this section, [which concerns the Third Temple] as well, all of their measurements are explained in the same way, except for the [single] cubit for the partition, concerning which it is written in this section (verse 3): “two cubits,” but counterbalancing that, it decreases the width of the cell by a cubit, for the cell in the Mishnah was 6 cubits wide and its wall was 5 [totaling 11 cubits], and here its width is 4 and its wall is 6 [totaling only 10 cubits] as it is written (verse 8): “the foundations of the cells were the full length of a rod,” and though higher up it became narrower and recessed a cubit, as it is written (verse 9): “and the wall of the cell was five cubits.”   ומדד את הבית אורך מאה אמה: סך הכל עם משך בית החליפות וכן שנינו במסכת מדות ההיכל ק' על ק' ברום ק' מן המזרח למערב ק' כותל אולם חמש ורחבו י"א כותל ההיכל שש וארכו מ' ואמה טרקסין וכ' אמה בית קדשי הקדשים וכותל שש והתא שש וכותל התא חמש ואף למעלה בענין כך מפורשת מדת כולם חוץ מאמה טרקסין שכתוב בו בענין זה שתים אמות וכנגדן הוא ממעט את רוחב התא אמה שהתא שבמשנה רחבו שש וכותלו חמש וכאן רחבו ארבע וכותלו שש שנאמר (כאן) ומוסדות הצלעות מלא הקנה ולמעלה הוא מצר וכונס אמה שנאמר וקיר הצלע חמש אמות:
and the fortress and the structure and its walls: The end of the verse explains its beginning, saying that [it is] the sum total [that] was one hundred cubits.   והגזרה והבניה וקירותיה: סוף המקרא מפרש את ראשו לומר סך הכל מאה אמה:
14And the width of the front of the House and the fortress to the east was one hundred cubits.   ידוְרֹחַב֩ פְּנֵ֨י הַבַּ֧יִת וְהַגִּזְרָ֛ה לַקָּדִ֖ים מֵאָ֥ה אַמָּֽה:
And the width of the front of the House and the fortress to the east was one hundred cubits: The fortress and the cell that was behind it that is הַבְּנִיָה, the “structure” - like בִּנְיָן - and the thickness of the walls, all added up to one hundred cubits. For I explained above that the House was thirty cubits wider in front, for the Hall spread out wider than the Heichal and the cells, fifteen cubits to the north and fifteen cubits to the south. Not that the interior of the Hall was wider than the interior of the Heichal, but that the depository for the knives was attached to the Hall on either side.   ורוחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה: הגזרה והתא שמאחריו היא הבנויה כמו בנין ועובי הכתלים הכל ק' אמה הוא שפירשתי למעלה שהבית עודף לפניו רחב שלשים אמה שהאולם מרחיב מן ההיכל ומן התאים ט"ו אמה לצפון וט"ו אמה לדרום ולא שחלל האולם רחב מחלל ההיכל אלא כי בית החליפות מחובר לאולם מכאן ומכאן:
15And he measured the length of the structure before the fortress, which was behind it, and its corners from here and from there one hundred cubits, and the Inner Sanctum and the Halls of the Court.   טווּמָדַ֣ד אֹֽרֶךְ־הַ֠בִּנְיָן אֶל־פְּנֵ֨י הַגִּזְרָ֜ה אֲשֶׁ֨ר עַל־אַֽחֲרֶ֧יהָ וְאַתִּיקֶ֛יהָא (כתיב וְאַתִּוקֶ֛יהָא) מִפּ֥וֹ וּמִפּ֖וֹ מֵאָ֣ה אַמָּ֑ה וְהַֽהֵיכָל֙ הַפְּנִימִ֔י וְאֻֽלַמֵּ֖י הֶֽחָצֵֽר:
And he measured the length of the structure before the fortress, which was behind it: [Heb. אַחֲרֶיהָ אֲשֶׁר עַל, lit. that was on its back.] Now he returns and measures the length of the House on the south, as he measured it on the north. (I found:) And that is the meaning of “behind it,” i.e., backwards, for he returned and measured by turning around, turning on his heels, toward the west.   ומדד אורך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה: עכשיו חוזר ומודד אורך הבית לדרום כמו שמדד לצפון, מצאתי, והיינו על אחריה כלומר אחורנית שחזר ומדד על עקיבו כלפי מערב:
and its corners: [Heb. וְאַתִּקֶיהָא, and its extremities.] Jonathan renders: its corners; i.e., with the extended section making up the depository for the knives, which was at the corners of the house.   ואתיקיהא: ת"י זויות כלומר עם משך בית החליפות שבזויות הבית:
and the Inner Sanctum and the Halls of the Court: The end of this verse is not related to its beginning, but is connected to the following verse, and this is its explanation: And the Heichal as well as the Inner Sanctum - which is the Holy of Holies - as well as the Halls of the Court delineated above -(30:40) “and the Halls round about” - all these had posts, narrowing windows, and “attikim” surrounding the three of them, including the “gizrah,” which is the Heichal, (the Halls), and the Holy of Holies. The three of them had the “sippim,” posts for their entrances, and the three of them had narrowing windows, and the three of them had “attikim.” I do not know what they are. I say, however, that they are a sort of square column protruding into the wall for reinforcement, they are called piliers in French, pillars.   וההיכל הפנימי ואולמי החצר: סופו של מקרא זה אינו מוסב כלפי ראשו אלא מחובר למקרא של אחריו וכן פירושו וההיכל הפנימי שהוא בית קדשי הקדשים וכן אולמי החצר המפורשין למעל' ואולמות סביב סביב לכל אלו הספים והחלונות האטומות והאתיקים סביב לשלשתן בין לגזרה הוא ההיכל בין לאולמות בין לבית קדשי הקדשים לשלשתן היו הסיפים מזוזות לפתחיהן ולשלשתן היו חלונות אטומות ולשלשתן היו אתיקים ולא ידעתי מה הם ואומר אני שהם כמין עמודים מרובעים בולטין בחומה לחיזוק וקורין להם פיליר"ש בלע"ז:
16The posts and the narrowing windows and the pillars were around the three of them; opposite the posts was a wooden board round about, and from the floor until the windows, and the windows were covered.   טזהַסִּפִּ֡ים וְהַֽחַלּוֹנִ֣ים הָֽ֠אֲטֻמוֹת וְהָֽאַתִּיקִ֚ים | סָבִיב֙ לִשְׁלָשְׁתָּ֔ם נֶ֧גֶד הַסַּ֛ף שְׂחִ֥יף עֵ֖ץ סָבִ֣יב | סָבִ֑יב וְהָאָ֙רֶץ֙ עַד־הַ֣חַלּוֹנ֔וֹת וְהַֽחַלֹּנ֖וֹת מְכֻסּֽוֹת:
opposite the posts was a wooden board: [Heb. שְּׂחִיף עֵץ.] Jonathan renders: a board of cedar wood.   נגד הסף שחיף עץ: ת"י נסר של ארז:
opposite the posts: opposite the posts of the entrance, within the interior space framed by the thickness of the entrance, which was covered with wood (not found in all editions). I found.   נגד הסף: נגד מזוזות הפתח בתוך חלל עובי הפתח חיפה בעץ (סא"א) מצאתי:
round about: That is to say: here and there, on both sides of the interior of the entrance.   סביב סביב: כלומר מזה ומזה בשני צדי חלל הפתח:
and from the floor until the windows: The base of the wall was made into a wall of cedar wood boards opposite it, and it ascended upward until the windows, and the windows were also covered with it. It is thus found that the windows were also closed from the inside, as it is said (here) (40:16): “And closed windows to the house.” (sic) And all this was [done] on the inside because they would spread upon it a gold plating - for the entire inside was spread over with gold - and gold cannot be spread upon stones.   והארץ עד החלונות: מקרקעית החומה עשוי כותל נסרי ארז כנגדו ועולה למעלה עד החלונו' וגם החלונות מכוסות בו, מצאתי שאף החלונות היו אטומות מבפנים כענין שנאמר (כאן) וחלונות אטומות אל הבי' (סא"א) וכל זה מבפנים לפי שהיו טחין עליו צפוי זהב שכל הבית טוח בזהב ואין יכולין לטוח זהב על גבי אבנים:
17On [the wall] over the entrance and until the Inner House and outward, and to the entire wall round about in the inner one and in the outer one [made according] to measure.   יזעַל־מֵעַ֣ל הַפֶּ֡תַח וְעַד־הַבַּיִת֩ הַפְּנִימִ֨י וְלַח֜וּץ וְאֶל־כָּל־הַקִּ֨יר סָבִ֧יב | סָבִ֛יב בַּפְּנִימִ֥י וּבַחִיצ֖וֹן מִדּֽוֹת:
On [the wall] over the entrance: on high.   על מעל הפתח: בגובה:
and until the Inner House: the Holy of Holies throughout its entirety.   ועד הבית הפנימי: כל הבית קדשי הקדשים עד כולו:
and outward: towards the Heichal.   ולחוץ: לצד ההיכל:
round about: on all its walls.   סביב סביב: בכל כותליו:
in the Inner One and in the Outer One: In the Holy of Holies and in the Heichal.   בפנימי ובחיצון: בבית קדשי הקדשים ובהיכל:
[made according to] measure: [Lit. measures.] Covered with large boards made to measure.   מדות: מחופה נסרים גדולות עשויות במדה:
18And [it was] made of cherubim and palm trees, with a palm tree between one cherub and another cherub, and the cherub had two faces.   יחוְעָשׂ֥וּי כְּרוּבִ֖ים וְתִֽמֹרִ֑ים וְתִֽמֹרָה֙ בֵּין־כְּר֣וּב לִכְר֔וּב וּשְׁנַ֥יִם פָּנִ֖ים לַכְּרֽוּב:
And [it was] made of cherubim and palm trees: And that cedar wood was decorated with cherubim and palm trees.   ועשוי כרובים ותמורים: ואותו הארז מצוייר כרובים ודקלים:
and the cherub had two faces: One, the face of a young lion, and one, the face of a man. This one faced this way, and that one faced that way, and when the palm tree was between one cherub and another cherub, the face of the young lion was toward it from this side, and the face of man from that side, as is stated in this account.   ושנים פנים לכרוב: אחד פני כפיר ואחד פני אדם זה פונה לכאן וזה פונה לכאן כשהיתה התמורה בין כרוב לכרוב היה פני הכפיר לה מכאן ופני אדם מכאן כמו שאמור בענין:
19The face of a man was toward the palm tree from here and the face of a young lion toward the palm tree from there, made upon the entire House round about.   יטוּפְנֵ֨י אָדָ֚ם אֶל־הַתִּֽמֹרָה֙ מִפּ֔וֹ וּפְנֵֽי־כְפִ֥יר אֶל־הַתִּֽמֹרָ֖ה מִפּ֑וֹ עָשׂ֥וּי אֶל־כָּל־הַבַּ֖יִת סָבִ֥יב | סָבִֽיב:
made upon the entire House: of the Holy of Holies.   עשוי אל כל הבית: לבית קדשי הקדשי':
20From the floor until over the entrance, the cherubim and the palm trees were made, and on the wall of the Temple.   כמֵֽהָאָ֙רֶץ֙ עַד־מֵעַ֣ל הַפֶּ֔תַח הַכְּרוּבִ֥ים וְהַתִּֽמֹרִ֖ים עֲשׂוּיִ֑ם וְקִ֖יר הַ֗הֵ֗י֗כָֽ֗ל֗:
and on the wall of the Temple: And so on the wall of the Temple.   וקיר ההיכל: וכן לקיר ההיכל:
21The Temple had a square doorpost, and the face of the Holy [presented] an appearance like [that] appearance.   כאהַֽהֵיכָ֖ל מְזוּזַ֣ת רְבֻעָ֑ה וּפְנֵ֣י הַקֹּ֔דֶשׁ הַמַּרְאֶ֖ה כַּמַּרְאֶֽה:
a square doorpost: [Heb. רְבֻעָה.] I heard that in Solomon’s edifice, the doorpost was fourfold; i.e., it had doorposts on both sides, a threshold below and a lintel above, but I say that the doorposts were square.   מזוזת רבועה: אני שמעתי בבנין שלמה מזוזת רבועה שהיו לה מזוזות משני צדדין ומפתן מתחת ומשקוף ממעל ואני אומר שהמזוזות היו מרובעות:
like [that] appearance: Jonathan rendered: “Its appearance was like the appearance of His Glory” - like the appearance of the Throne of Glory that I saw in the Chariot by the River Chebar; I saw a bright light in the Holy of Holies.   המראה כמראה: ת"י חזויה כחיזו יקריה כמראה כסא כבוד שראיתי במרכבה על נהר כבר ואור נוגה ראיתי בבית קדשי הקדשים:
22The altar was wood three cubits high and two cubits long, and its corners, and its length and its walls were wood. And he spoke to me, "This is the table that is before the Lord."   כבהַמִּזְבֵּ֡חַ עֵ֣ץ שָׁלוֹשׁ֩ אַמּ֨וֹת גָּבֹ֜הַּ וְאָרְכּ֣וֹ | שְׁתַּ֣יִם אַמּ֗וֹת וּמִקְצֹֽעוֹתָיו֙ ל֔וֹ וְאָרְכּ֥וֹ וְקִֽירֹתָ֖יו עֵ֑ץ וַיְדַבֵּ֣ר אֵלַ֔י זֶה הַשֻּׁלְחָ֔ן אֲשֶׁ֖ר לִפְנֵ֥י יְהֹוָֽה:
The altar was wood: Jonathan renders: “Standing for the altar was the table,” i.e., the table is called an altar because nowadays it atones like an altar.   המזבח עץ: ת"י לקבל מדבחא פתורא ר"ל השלחן קורא מזבח שמכפר בזמן הזה כמזבח כך שמעתי:
and its corners: its legs; and the words “its length,” mentioned in the verse refer to its roof, the main part of the Table.   ומקצעותיו: (רגליו, גגו וארכו כתוב במקרא גגו והוא ורגליו, וארכו הכתוב במקרא הוא גגו כצ"ל צו"ה) גוף השלחן:
and its walls: its frames.   וקירותיו: מסגרותיו:
23And the Temple had two doors, and so did the Holy.   כגוּשְׁתַּ֧יִם דְּלָת֛וֹת לַֽהֵיכָ֖ל וְלַקֹּֽדֶשׁ:
And… two doors: to each entrance, closing one opposite the other, one on the northern doorpost and one on the southern doorpost.   ושתים דלתות: לכל פתח סוגרים זה לעומת זה אחד במזוזת צפונית ואחד במזוזת דרומית:
24And the doors had two doors each, two turning doors, two to one door and two doors to the other.   כדוּשְׁתַּ֥יִם דְּלָת֖וֹת לַדְּלָת֑וֹת שְׁתַּיִם מֽוּסַּבּ֣וֹת דְּלָת֔וֹת שְׁתַּיִם לְדֶ֣לֶת אֶחָ֔ת וּשְׁתֵּ֥י דְלָת֖וֹת לָֽאַחֶֽרֶת:
And the doors had two doors each: The entrance of the Heichal had two pairs of doors, as we learned in Middoth (4:1): “It had four doors, two on the inner side and two on the outer side… The outside doors opened [swinging] into the entrance space, overlaying the thickness of the wall.” For it [the wall’s depth] was six cubits, and the door was five cubits wide, measuring half the width of the entrance, and was recessed a cubit within the doorpost, with the result that the thickness of the wall had five cubits exposed, and when the outside door was opened toward the inside, it would cover it; and the inner doors would [swing] open toward the interior of the House, covering up [the area of the doorpost] behind the doors, for the entire House was overlaid with gold except [for the area of the doorpost] the doors. Rabbi Yehudah says: Also the inner doors stayed within the entrance, and were in the form of double doors. And they would fold back upon one another. These were two and a half cubits, and these were two and a half cubits, and a half cubit of the doorpost was here and a cubit and a half of the doorpost here, as it is said: ‘And the doors had two doors [each], two turning doors, etc.’ Now this is its explanation: Both the inner doors and the outer doors stood in the area demarcated by the thickness of the wall. These were recessed one half cubit further in along the doorpost. The inner doors would open toward the outer doors, and the outer doors toward the inner doors. How so? Two doors of five cubits each would open one opposite the other along five cubits width of the thickness of the wall. They were composed of leaves, and at their midpoint they would fold back when they were opened, like the wooden tablets upon which [scribes] write using an iron stylus, which fold up one behind the other. The result is that when they were folded, they [each] stood at two and a half cubits, and when they were opened one against the other, they [together] covered five cubits of the thickness of the wall.   ושתים דלתות לדלתות: לפתח ההיכל היו שתי זוגות דלתות כמו ששנינו במסכת מדות ד' דלתות היו לו ב' מבפנים וב' מבחוץ החיצונות נפתחות לתוך הפתח לכסות עוביו של כותל שהיה שש אמה והדלת רחבו חמש כשיעור חצי רוחב הפתח וכנוס אמה לפנים מן המזוזה נמצא עובי הכותל ה' אמות מגולה וכשהדלת החיצון בפתח לפנים היה מכסה אותה והפנימיות נפתחות לתוך הבית לכסות אחר הדלתות שכל הבית היה טוח בזהב חוץ מאחר הדלתות רבי יהודה אומר אף הפנימיות היו עומדות בתוך הפתח וכמין איסטרמיטא היו נקפלות לאחוריהן אלו ב' אמות ומחצה ואלו ב' אמות ומחצה וחצי אמה מזוזה מכאן וחצי אמה מזוזה מכאן שנאמר ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות וגו' וזהו פירושו בין פנימיות בין חיצונות עומדות בתוך עובי הכותל ואלו ואלו כנוסות חצי אמה לפנים מן המזוזה הפנימיות נפתחות לצד החיצוניו' וחיצוניות לצד הפנימיות וכיצד ב' דלתות של חמש חמש אמות נפתחות זו כנגד זו בתוך ה"א רחב של עובי הכותל של חוליו' היו וכנגד חציין היו נקפלות לאחוריהן כשפותחין אותן כמין פנקסאות של עץ שכותבין עליהם בעט ברזל שנקפלות זו אחורי זו נמצא כשנקפלות עמדו על שתי אמות ומחצ' וכשנפתחו' זו לעומת זו מכסות חמש אמות של עובי הכותל:
25And there were made upon them, upon the doors of the Temple cherubim and palm trees, as they were made on the walls, and a wooden beam before the Hall from outside.   כהוַֽעֲשׂוּיָ֨ה אֲלֵיהֶ֜ן אֶל־דַּלְת֚וֹת הַֽהֵיכָל֙ כְּרוּבִ֣ים וְתִֽמֹרִ֔ים כַּֽאֲשֶׁ֥ר עֲשׂוּיִ֖ם לַקִּיר֑וֹת וְעָ֥ב עֵ֛ץ אֶל־פְּנֵ֥י הָֽאוּלָ֖ם מֵֽהַחֽוּץ:
and a wooden beam before the Hall: [Heb. וְעָב,] tref in Old French. Poles of cedar wood were attached from the wall of the Heichal to the wall of the Hall so that it should not slant down. So we learned in Tractate Middoth (3:8): And a beam projected from the wall of the House and came to the outside facade of the Hall.   ועב עץ אל פני האולם: (ועב טרי"ף בלע"ז לשון קורות בתינו סא"א) כלונסות של ארז היו קבועים מכותלו של היכל לכותלו של אולם כדי שלא יבעט כך שנינו במסכת מדות וזהו ועב יוצא מכותל הבית ובא אל פני האולם מבחוץ:
26And narrowing windows and palm trees from here and from there to the sides of the Hall, and the supports of the House and the beams.   כווְחַלּוֹנִ֨ים אֲטֻמ֚וֹת וְתִֽמֹרִים֙ מִפּ֣וֹ וּמִפּ֔וֹ אֶל־כִּתְפ֖וֹת הָֽאוּלָ֑ם וְצַלְע֥וֹת הַבַּ֖יִת וְהָֽעֻבִּֽים:
to the sides of the Hall: The two sides of the entrance.   אל כתפות האולם: לשתי עברי הפתח:
and the supports of the House and the beams: And he showed me the supports and the beams. And our Rabbis of blessed memory said (Bava Kamma 67a): The צַלְעוֹתהַבַּיִת refer to מַלְטַסִים. And the עֻבִּים refer to מְרִישּׁוֹת. Now what are מְרִישּׁוֹת? They are beams. And what are מַלְטַסִים? They are cedar planks placed at the tops of walls, upon which the ends of the beams are lain.   וצלעות הבית והעובים: והראני צלעות ואת העובים ואמרו רז"ל צלעות הבית אלו המלטסין והעובים אלו המרישו' ומה הן מרישות קורות ומה הן מלטסין ארזים שנותנין בראש הכתלים להניח עליהן ראשי הקורות: