1

It is a positive commandment for a man to build a guardrail for his roof, as Deuteronomy 22:8 says: "And you shall make a guardrail for your roof."

This applies with regard to a building used as a dwelling. But for a warehouse or a cattle barn and the like, there is no necessity. Similarly, any building that is not four cubits by four cubits does not require a guardrail.

א

מצות עשה לעשות אדם מעקה לגגו שנאמר ועשית מעקה לגגך. והוא שיהיה בית דירה. אבל בית האוצרות ובית הבקר וכיוצא בהן אינו [א] זקוק לו. וכל בית שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות פטור מן המעקה:

2

A house owned by two partners requires a guardrail. As can be inferred from Deuteronomy 22:8: "For one who falls may certainly fall from it," the obligation stems from the fact that one may fall.

If so, why does the verse state "your roof"? To exclude synagogues and houses of study, for they are not intended to serve as dwellings.

If the public domain is higher than a person's roof, he does not need to erect a guardrail, for the phrase "For one who falls may certainly fall from it" implies that the guardrail is intended to prevent people from falling "from the roof," and not onto the roof.

ב

בית של שני שותפין חייבין במעקה שנאמר כי יפול הנופל ממנו לא תלה אלא בנופל. אם כן למה נאמר [ב] גגך למעט בתי כנסיות ובתי מדרשות לפי שאינן עשויים לדירה. היתה רשות הרבים גבוהה מגגו אינו זקוק למעקה שנאמר כי יפול הנופל ממנו ולא לתוכו:

3

The height of a guardrail should not be any less than ten handbreadths, so that a person who might fall will not fall from it.

A guardrail must be a partition strong enough to enable a person to lean on it without falling.

Anyone who leaves his roof open without a guardrail negates the observance of a positive commandment and violates a negative commandment, as Deuteronomy 22:8 states: "Do not cause blood to be spilled in your home." The violation of this commandment is not punished by lashes, for it does not involve a deed.

ג

גובה המעקה אין פחות מעשרה טפחים כדי שלא יפול ממנו הנופל. וצריך להיות המחיצה חזקה כדי שישען אדם עליה ולא תפול. וכל המניח גגו בלא מעקה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה שנאמר ולא תשים דמים בביתך. ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה:

4

This requirement applies to a roof, and similarly, to any place that might present a danger and cause a person to stumble and die. For example, if a person has a well or a cistern in his courtyard, he must erect a sand wall ten handbreadths high around them or make a cover for them, so that a person will not fall in and die.

Similarly, it is a positive mitzvah to remove any obstacle that could pose a danger to life, and to be very careful regarding these matters, as Deuteronomy 4:9 states: "Beware for yourself; and guard your soul." If a person leaves a dangerous obstacle and does not remove it, he negates the observance of a positive commandment, and violates the negative commandment: "Do not cause blood to be spilled."

ד

אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל בה אדם וימות. כגון שהיתה לו באר או בור בחצירו בין שיש בו מים בין שאין בו מים חייב לעשות חוליא גבוהה עשרה טפחים. או לעשות לה כסוי כדי שלא יפול בה אדם וימות. וכן כל [ג] מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה. שנאמר השמר לך ושמור נפשך. ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאין לידי סכנה ביטל מצות עשה ועבר בלא תשים דמים:

5

Our Sages forbade many matters because they involve a threat to life. Whenever a person transgresses these guidelines, saying: "I will risk my life, what does this matter to others," or "I am not careful about these things," he should be punished by stripes for rebelliousness.

ה

הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות. וכל העובר עליהן ואומר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך או איני מקפיד בכך מכין אותו מכת מרדות:

6

They include: A person should not place his mouth over a conduit through which water flows and drink. Nor should he drink at night from rivers and lakes, lest he swallow a leech without seeing.

Similarly, a person should not drink water that was left uncovered, lest a snake or other poisonous crawling animal might have drunk from them, and as a result, the person would die.

ו

ואלו הן. לא יניח אדם פיו על הסלון המקלח וישתה. ולא ישתה בלילה מן הנהרות ומן האגמים שמא יבלע עלוקה והוא אינו רואה. ולא ישתה מים מגולים שמא שתה מהן נחש וכיוצא בו מזוחלי עפר וימות:

7

These are the liquids that are forbidden if left uncovered: water, wine - even watered-down wine, or wine whose flavor has begun to change to vinegar - milk, honey, and brine. Other liquids are not forbidden if left uncovered, because venomous animals will not drink from them.

ז

ואלו הן המשקין האסורין משום גילוי. המים. והיין. ואפילו מזוג ואפילו התחיל טעמו להשתנות לחומץ. והחלב. והדבש. והציר. אבל שאר כל המשקין אין מקפידין על גילויין שאין בעלי ארס שותין מהן:

8

When garlic has been crushed or a watermelon cut open and left uncovered, they are forbidden. The same applies in all analogous situations.

The prohibition against drinking uncovered beverages does not apply to wine that has been boiled or to unfermented wine. Unfermented wine refers to wine from the time it was squeezed from the grapes until three days have passed.

Similarly, the prohibition against drinking uncovered beverages does not apply to wine, water or milk that are hot to the extent that vapor arises from them, nor to liquids into which liquid is descending from above drop after drop, providing the liquid continuously descends. For crawling animals fear bubbles and vapor, and will not drink from them.

ח

השום שנתרסק ואבטיח שנחתך ונתגלה אסור וכן כל כיוצא בהן. יין מבושל ויין תוסס אין בהן משום גילוי. ותוסס הוא היין משעת דריכתו עד שלשה ימים. ויין או מים או חלב שהיו חמין כל זמן שההבל עולה מהן וכן משקין שהיה המשקה יורד מלמעלה לתוכן טיפה אחר טיפה והוא שיהיה טורד ויורד כל אלו אין בהן משום גילוי שזוחלי עפר מתיראים מבעבוע המשקה ומן ההבל ואין שותין ממנו:

9

The prohibition against drinking uncovered beverages does not apply to water used for pickling, cooking food or cooking vetch. Similarly, this prohibition does not apply when pickled foods, cooked foods or vetch have been left to soak in water, if they have changed the taste of the water. If they did not change the taste, the water is forbidden if left uncovered. Similarly, water in which quince and Syrian pears were washed for a sick person is forbidden if left uncovered.

ט

מי כבשין ומי שלקות ומי תורמוסין אין בהן משום גילוי. מים ששרה בהן כבשין ושלקות ותורמוסין אם נשתנה טעמן אין בהם משום גילוי. ואם אין בהם נותן טעם אסורין. וכן מים שהדיח בהן פרישים ודרמוסקין לחולה אסורין משום גילוי:

10

The prohibition against drinking uncovered beverages does not apply when sharp tasting substances like pepper, or bitter substances like wormwood are mixed with wine to the extent that its flavor changes. The same applies with regard to other beverages.

י

יין שנתחבר בו דברים חדין כפלפלין או דברים מרים כאפסנתין עד שנשתנה טעמם אין בו משום גילוי והוא הדין בשאר המשקין:

11

When a liquid is forbidden if left uncovered, it is forbidden whether it was left uncovered during the day or during the night. This applies even when a person was sleeping beside the liquid. For crawling animals are not afraid of sleeping men.

For how long must a liquid be left uncovered to be forbidden? For as long as it takes for a crawling animal to emerge from under the container, drink, and return to its place.

יא

כל המשקין האסורין משום גילוי שנתגלו בין ביום בין בלילה אסורין ואפילו היה בצדן אדם ישן אין אימת ישן על הזוחלין. וכמה ישהו ויאסרו כדי שיצא הרחש מתחת אזן כלי וישתה ויחזור למקומו:

12

The quantity of water that becomes forbidden if uncovered is an amount in which the venom could remain a distinct entity and cause danger. If, however, there is so much that the venom will be nullified as if it does not exist, the water is permitted. This applies to water contained in utensils or on the ground. The same law applies to other liquids.

יב

שיעור המים שיאסרו אם נתגלו כדי שיהיה הסם ניכר בהן ומזיק. אבל אם היו המים מרובין כדי שתאבד בהן המרה הרי אלו מותרין בין בכלים בין בקרקעות וכן הדין בשאר המשקין:

13

The prohibition against drinking uncovered beverages does not apply to a stream that is flowing, even slightly.

When a container of wine is left uncovered in a chest, a bureau or a closet, or in a larger container in a pit that is even 100 cubits deep, in a tower that is 100 cubits high, or in a hall that is ornamented and plastered, it is forbidden.

If the person checked the bureau or the chest and then put the wine there, it is permitted. If there was a hole in the chest, it is forbidden. How large must the hole be? Large enough for a child to insert his small finger.

יג

מעיין המושך כל שהוא אין בו משום גילוי. לגין מגולה שהניחו בשידה תיבה ומגדל או בתיק שלו או בכור אפילו עמוק מאה אמה או במגדל גבוה מאה אמה או בטרקלין מיופה ומסוייד הרי זה אסור. בדק את התיבה או את המגדל ואחר כך הניחו הרי זה מותר. ואם היה בהן נקב אסור. כמה יהא בנקב כדי שתכנס אצבע קטנה של קטן:

14

When a jug is left uncovered, a person should not drink from it, although nine people drank from it before him without dying.

An incident occurred, and it was reported that the tenth person who drank from a jug died, because the venom of the snake sank to the bottom of the jug. And there is venom from some crawling animals that rises to the surface of liquids, and other venom that becomes suspended in the middle. Therefore, everything is forbidden. This applies even if one filtered the liquid with a filter.

Similarly, when a watermelon was left uncovered, even if nine people partook of it without dying, a tenth should not partake of it.

יד

חבית שנתגלתה אע"פ ששתו ממנו תשעה ולא מתו לא ישתה עשירי. מעשה היה ואמרו ששתה עשירי ומת מפני שארס הנחש שקע למטה ויש סם חמת זוחלי עפר שעולה וצף למעלה [ד] ויש סם שהיא נתלית באמצע המשקה. לפיכך הכל אסור ואפילו סננו במסננת וכן אבטיח שנתגלה אע"פ שאכלו ממנו תשעה ולא מתו לא יאכל עשירי:

15

Water that was left uncovered should not be poured into the public domain, nor should it be used to settle the dust of a home, nor should it be used to mix mortar, nor should it be used to wash one's face, to water one's animal or an animal belonging to a colleague. It may, however, be used to water a cat.

טו

מים שנתגלו לא ישפכם לרשות הרבים ולא ירבץ בהם את הבית ולא יגבל בהן את הטיט ולא ירחץ בהן פניו ידיו ורגליו ולא ישקה מהן לא בהמתו ולא בהמת חבירו אבל משקה אותן לחתול:

16

When dough has been mixed with water that has been left uncovered, it should be burned. This applies even if the dough was terumah. Even if it has been baked, it is forbidden.

טז

עיסה שנילושה במים מגולין אפילו היא של תרומה תשרף ואפילו נאפת הפת אסורה: