ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Classes on Hayom Yom
Show content in:
Thursday Tishrei 8 5704
Torah lessons: Chumash: B'racha, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 44-48. Also 109-111.
Tanya: Furthermore, (in addition (p. 507)..malchut of Atzilut) (p. 509).

A résumé of the fifth method:

H - Hatznei'a..., "Walk discreetly with your G‑d,"1. One must take care not to be conspicuous or ostentatious in the slightest. It is said "Man should always be artful in piety."2 The artfulness lies in seeing that his piety not be noticed at all. We know that a number of the early chassidim concealed their true selves, and when discovered were sincerely distressed. This is the avoda of teshuva that comes from hatznei'a lechet, being discreet.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
2.

Brachot 17a.

יום חמישי ח תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: מד-מח. קט-קיא.
תניא: ועוד...'קלב' דמל' דאצי'.קיצור ביאור אופן הה': ה, הצנע לכת עם הוי' אלקיך, זהירות שלא תהי שום בליטה, וכמאמר לעולם יהא אדם ערום ביראה, וענין הערמומית הוא שלא יהיה ניכר כלל, ידוע דכמה מחסידים הראשונים היו מסתירים עצמם ואם התגלו היו מצטערים. וזהו עבודת התשובה הבאה מהצנע לכת.