Chapter 18

1The Levitic kohanim, the entire tribe of Levi, shall have no portion or inheritance with Israel; the Lord's fire offerings and His inheritance they shall eat.   אלֹא־יִֽ֠הְיֶ֠ה לַכֹּֽהֲנִ֨ים הַֽלְוִיִּ֜ם כָּל־שֵׁ֧בֶט לֵוִ֛י חֵ֥לֶק וְנַֽחֲלָ֖ה עִם־יִשְׂרָאֵ֑ל אִשֵּׁ֧י יְהֹוָ֛ה וְנַֽחֲלָת֖וֹ יֹֽאכֵלֽוּן:
the entire tribe of Levi: whether whole-bodied or blemished. — [Sifrei]   כל שבט לוי: בין תמימין בין בעלי מומין:
no portion: i.e., in the spoils.   חלק: בביזה:
or inheritance: in the land. — [Sifrei]   ונחלה: בארץ:
the Lord’s fire-offerings: The holy sacrifices of the Temple. (Other editions: The holiest sacrifices.)   אשי ה': קדשי המקדש [קדשי קדשים]:
and His portion: These are the holy things of the boundaries, [i.e. those eaten throughout the entire land, namely,] the terumoth and the tithes, but he shall have no absolute inheritance among his brothers. In Sifrei [18:41], our Rabbis expound as follows:   ונחלתו: אלו קדשי הגבול תרומות ומעשרות. אבל נחלה גמורה לא יהיה לו בקרב אחיו. ובספרי דרשו,
2But he shall have no inheritance among his brothers; the Lord is his inheritance, as He spoke to him.   בוְנַֽחֲלָ֥ה לֹא־יִֽהְיֶה־לּ֖וֹ בְּקֶ֣רֶב אֶחָ֑יו יְהֹוָה֙ ה֣וּא נַֽחֲלָת֔וֹ כַּֽאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּר־לֽוֹ:
But he shall have no inheritance: This refers to the “inheritance of the remainder.”   ונחלה לא יהיה לו : זו נחלת שאר:
among his brothers: this refers to the “inheritance of the five.” I do not know what this means. It appears to me, however, that across the Jordan and onwards is called “the land of the five nations,” and that of Sihon and Og is called “the land of the two nations,” namely, the Amorites and the Canaanites. Now the expression, “inheritance of the remainder,” is meant to include the [remaining three nations of the ten whose land God promised to Abraham, namely] the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites (Gen. 15:19). The Sifrei in the section dealing with the [priestly] gifts specified for Aaron expounds this in a similar fashion, on the verse (Deut. 10:9), “Therefore, Levi has no portion or inheritance,” to admonish [the Levite to take no portion in] the inheritance of the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites. It has since been found in the words of Rabbi Kalonymus that the proper version of this passage in Sifrei reads as follows:   בקרב אחיו: זו נחלת חמשה. ואיני יודע מה היא. ונראה לי שארץ כנען שמעבר הירדן ואילך נקראת ארץ חמשה עממין, ושל סיחון ועוג, שני עממין אמורי וכנעני. ונחלת שאר לרבות קיני וקנזי וקדמוני. וכן דורש בפרשת מתנות שנאמרו לאהרן על כן לא היה ללוי וגו' (דברים י, ט) להזהיר על קיני וקנזי וקדמוני. שוב נמצא בדברי רבי קלונימוס הכי גרסינן בספרי
And he will have no inheritance: This refers to the “inheritance of the five.”   ונחלה לא יהיה לו: אלו נחלת חמשה
among his brothers: This refers to the “inheritance of the seven.” [Rashi now explains this version of the Sifrei:] [The first reference is to] the inheritance of five [of the twelve] tribes [of Israel]. [The second, is to] the inheritance of [the remaining] seven tribes [of Israel]. Now Moses and Joshua apportioned inheritance only to five tribes: Moses, to Reuben, Gad, and half the tribe of Manasseh; Joshua, to Judah, Ephraim, and [the other] half of the tribe of Manasseh. The remaining seven tribes took their inheritance by themselves after Joshua’s demise. Thus, because of this [distinction between these five former tribes and the seven latter ones], the Sifrei mentions five and seven separately.   בקרב אחיו: אלו נחלת שבעה. נחלת חמשה שבטים ונחלת שבעה שבטים. ומתוך שמשה ויהושע לא חלקו נחלה אלא לחמשה שבטים בלבד, שכן משה הנחיל לראובן וגד וחצי שבט מנשה, ויהושע הנחיל ליהודה ואפרים ולחצי שבט מנשה, ושבעה האחרים נטלו מאליהן אחרי מות יהושע, מתוך כך הזכיר חמשה לבד ושבעה לבד:
as He spoke to him: i.e., to Aaron [saying], “You shall not inherit in their land… I am your portion [and your inheritance, among the children of Israel].”- [Num. 18:20]   כאשר דבר לו: [לאהרן] בארצם לא תנחל וגו' אני חלקך (במדבר יח כ):
3And this shall be the kohanim's due from the people, from those who perform a slaughter, be it an ox or a sheep, he shall give the kohen the foreleg, the jaws, and the maw.   גוְזֶ֡ה יִֽהְיֶה֩ מִשְׁפַּ֨ט הַכֹּֽהֲנִ֜ים מֵאֵ֣ת הָעָ֗ם מֵאֵ֛ת זֹֽבְחֵ֥י הַזֶּ֖בַח אִם־שׁ֣וֹר אִם־שֶׂ֑ה וְנָתַן֙ לַכֹּהֵ֔ן הַזְּרֹ֥עַ וְהַלְּחָיַ֖יִם וְהַקֵּבָֽה:
from the people: But not from the kohanim [i.e., a kohen is exempt from these dues]. — [Sifrei , Chul. 132b]   מאת העם: ולא מאת הכהנים:
be it an ox or a sheep: But not [from the category of] beast (חַיָּה) .   אם שור אם שה: פרט לחיה:
the foreleg: from the carpus to the shoulder blade, called espaldun, espalde, or espaleron in Old French. — [Chul. 134b]   הזרוע: מן הפרק של ארכובה עד כף של יד שקורין אשפלדו"ן [עצם השכם]:
the jaws: together with the tongue. Those who interpret the symbolism of Biblical verses say, the זְרוֹעַ [which is, in effect, the “hand” of the animal, became the due of the kohanim, as a reward] for the “hand” [which Phinehas, the kohen, raised against the sinners], as it is said, “and he took a spear in his hand” (Num. 25:7); the jaws [as a reward] for the prayer [he offered], as it is said, “Then Phinehas stood and prayed” (Ps. 106:30); and the maw (הַקֵּבָה) , as a reward [for his action against the sinning woman], as it said, “[And he stabbed both of them, the man of Israel] and the woman in her stomach (קֵבָתָהּ)” (Num. 25:8). - [Chul. 134b].   הלחיים: עם הלשון. דורשי רשומות היו אומרים, זרוע, תחת יד, שנאמר ויקח רומח בידו (במדבר כה ז). לחיים, תחת תפלה, שנאמר ויעמוד פינחס ויפלל (תהלים קו ל). והקבה, תחת האשה אל קבתה (במדבר כה ח):
4The first of your grain, your wine, and your oil, and the first of the fleece of your sheep, you shall give him.   דרֵאשִׁ֨ית דְּגָֽנְךָ֜ תִּירֽשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֗ךָ וְרֵאשִׁ֛ית גֵּ֥ז צֹֽאנְךָ֖ תִּתֶּן־לֽוֹ:
The first of your grain: This refers to terumah; and although the verse does not state a required amount, our Rabbis set an amount for it [ranging from a sixtieth to a fortieth of the total produce as follows]: A generous [person] gives one fortieth of the crop, a miserly [person] one sixtieth, and [a person of] average generosity one fiftieth. They base [this ruling] that one should not give less than one sixtieth on what is said, “[This is the offering that you shall set apart: a sixth of an ephah from a homer of wheat,] and you shall separate a sixth of an ephah from a homer of barley” (Ezek. 45:13). [Since an ephah is equivalent to three se’ah,] a sixth of an ephah is equivalent to half a se’ah. [Now the “homer” mentioned in the verse is the same as a kor.] When you give [one sixth of an ephah from a homer, which we now know to be] one half of a se’ah for a kor, this amounts to one sixtieth because a kor is thirty se’ah. — [Yerushalmi, Terumoth 4:3]   ראשית דגנך: זו תרומה, ולא פירש בה שיעור, אבל רבותינו נתנו בה שיעור, עין יפה אחד מארבעים, עין רעה אחד מששים, בינונית אחד מחמשים. וסמכו על המקרא שלא לפחות מאחד מששים, שנאמר וששיתם האיפה מחומר השעורים (יחזקאל מה יג) ששית האיפה, חצי סאה. כשאתה נותן חצי סאה לכור, הרי אחד מששים, שהכור שלשים סאין:
and the first of the fleece of your sheep: When you shear your sheep each year, give the first of it [the wool] to the kohen. And [although the verse] does not mention a required amount, our Rabbis set an amount, namely, one sixtieth. And how many sheep [are the minimum to] be liable to the law of “the first of the fleece?” At least five sheep, as it is said, “[Then Abigail… took…] and five prepared (עֲשׂוּיוֹת) sheep” (I Sam. 25:18). [The עֲשׂוּיוֹת here, is interpreted as meaning that five sheep compel their owner and say to you, as it were, “Get up and fulfill the commandment of 'the first of the fleece.’”] Rabbi Akiva says: [that the minimum number of sheep liable to this commandment is derived from our verse here]: The phrase רֵאשִׁית גֵז denotes two sheep; צֹאנְךָ [an additional two, making] four, and תִּתֶּן-לוֹ denotes one more, which is a total of five sheep. - [Chul. 135a, 137a; Sifrei]   וראשית גז צאנך: כשאתה גוזז צאנך בכל שנה תן ממנה ראשית לכהן. ולא פירש בה שיעור. ורבותינו נתנו בה שיעור אחד מששים. וכמה צאן חייבות בראשית הגז, חמש רחלות, שנאמר וחמש צאן עשויות (שמואל א' כה, יח). רבי עקיבא אומר ראשית גז שתים, גז צאנך ארבע, תתן לו הרי חמש:
5For the Lord, your God, has chosen him out of all your tribes, to stand and serve in the name of the Lord, he and his sons, all the days.   הכִּ֣י ב֗וֹ בָּחַ֛ר יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מִכָּל־שְׁבָטֶ֑יךָ לַֽעֲמֹ֨ד לְשָׁרֵ֧ת בְּשֵֽׁם־יְהֹוָ֛ה ה֥וּא וּבָנָ֖יו כָּל־הַיָּמִֽים:
to stand and serve: From here we learn that [the Temple] service is performed only when standing. — [Sifrei , Sotah 38a]   לעמוד לשרת: מכאן שאין שירות אלא מעומד:
6And if a Levite comes from one of your cities out of all Israel where he sojourns, he may come whenever his soul desires, to the place the Lord will choose,   ווְכִֽי־יָבֹ֨א הַלֵּוִ֜י מֵֽאַחַ֤ד שְׁעָרֶ֨יךָ֙ מִכָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁר־ה֖וּא גָּ֣ר שָׁ֑ם וּבָא֙ בְּכָל־אַוַּ֣ת נַפְשׁ֔וֹ אֶל־הַמָּק֖וֹם אֲשֶׁר־יִבְחַ֥ר יְהֹוָֽה:
And if the Levite comes: One might think that Scripture is referring to an actual Levite [i.e., not a kohen]. Therefore it says, “And he may serve” (verse 7). And since Levites are not fit to serve in the whole service, we see that this verse is not referring to them [but rather to kohanim]. — [Sifrei]   וכי יבא הלוי: יכול בבן לוי ודאי הכתוב מדבר, תלמוד לומר ושרת, יצאו לוים שאין ראוין לשירות:
he may come whenever his soul desires…:   ובא בכל אות נפשו וגו' :
7and he may serve in the name of the Lord, his God, just like all his Levite brothers, who stand there before the Lord.   זוְשֵׁרֵ֕ת בְּשֵׁ֖ם יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֑יו כְּכָל־אֶחָיו֙ הַֽלְוִיִּ֔ם הָעֹֽמְדִ֥ים שָׁ֖ם לִפְנֵ֥י יְהֹוָֽה:
and he may serve: [This] teaches [us] that a kohen may come and offer his own freewill and obligatory sacrifices even when it is not his shift. [B. K. 109b] Another explanation: It further teaches concerning kohanim who come to the Temple [as pilgrims] on the Festivals, that they may offer [together with those of the shift] and perform the services connected with the sacrifices that are brought because of the Festival—for instance, the “additional offerings” of the Festival even though it is not their shift. [Sifrei, Sukk. 55b]   ושרת: למד על הכהן שבא ומקריב קרבנות נדבתו או חובתו ואפילו במשמר שאינו שלו. דבר אחר עוד למד על הכהנים הבאים לרגל שמקריבין במשמר ועובדין בקרבנות הבאות מחמת הרגל, כגון מוספי הרגל, ואף על פי שאין המשמר שלהם:
8They shall eat equal portions, except what was sold by the forefathers.   חחֵ֥לֶק כְּחֵ֖לֶק יֹאכֵ֑לוּ לְבַ֥ד מִמְכָּרָ֖יו עַל־הָֽאָבֽוֹת:
They shall eat equal portions: This teaches that they [the kohanim present as pilgrims on the Festivals] receive a portion of the hides [of the Festival burnt-offerings] and the flesh of the he-goats of sin-offerings [of the Festival]. Now one might think that [these kohanim may participate] also in sacrifices which are brought unrelated to the Festival, such as the תָּמִיד, the daily burnt-offerings, מוּסְפֵי שַׁבָּת, additional offerings of the Sabbath [on which a Festival may coincide] and sacrificial vows and donations. Therefore, it says:   חלק כחלק יאכלו: מלמד שחולקין בעורות ובבשר שעירי חטאות. יכול אף בדברים הבאים שלא מחמת הרגל, כגון תמידין ומוספי שבת ונדרים ונדבות, תלמוד לומר:
except what was sold by the forefathers: Except what his ancestors sold [to one another] in the days of David and Samuel when the system of shifts was established, trading with each other thus, “You take your week, and I will take my week.” - [Sifrei ; Sukk. 56a]   לבד ממכריו על האבות: חוץ ממה שמכרו האבות בימי דוד ושמואל, שנקבעו המשמרות ומכרו זה לזה טול אתה שבתך ואני אטול שבתי
9When you have come to the land the Lord, your God, is giving you, you shall not learn to do like the abominations of those nations.   טכִּ֤י אַתָּה֙ בָּ֣א אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר־יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ לֹֽא־תִלְמַ֣ד לַֽעֲשׂ֔וֹת כְּתֽוֹעֲבֹ֖ת הַגּוֹיִ֥ם הָהֵֽם:
you shall not learn to do [like the abominations of those nations]: But you may learn [their practices] to understand [them] and to teach [them], i.e. to understand how degenerate their actions are, and to teach your children, “Do not do such and such, because this is a heathen custom!” - [Sifrei ; San. 68a]   לא תלמד לעשות: אבל אתה למד להבין ולהורות, כלומר להבין מעשיהם כמה הם מקולקלים, ולהורות לבניך לא תעשה כך וכך, שזה הוא חוק הגוים:
10There shall not be found among you anyone who passes his son or daughter through fire, a soothsayer, a diviner of [auspicious] times, one who interprets omens, or a sorcerer,   ילֹֽא־יִמָּצֵ֣א בְךָ֔ מַֽעֲבִ֥יר בְּנֽוֹ־וּבִתּ֖וֹ בָּאֵ֑שׁ קֹסֵ֣ם קְסָמִ֔ים מְעוֹנֵ֥ן וּמְנַחֵ֖שׁ וּמְכַשֵּֽׁף:
who passes his son or daughter through fire: This was the Molech worship. They made two bonfires on either side and passed the child between them both. — [San. 64b]   מעביר בנו ובתו באש: היא עבודת המולך. עושה מדורות אש מכאן ומכאן ומעבירו בין שתיהם:
a soothsayer: What is a soothsayer? One who takes his rod in his hand and says [as though to consult it], “Shall I go, or shall I not go?” Similarly, it says (Hos. 4:12), “My people takes counsel of his piece of wood, and his rod declares to him.” - [Sifrei]   קוסם קסמים: איזהו קוסם, האוחז את מקלו ואומר אם אלך אם לא אלך. וכן הוא אומר, עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו (הושע ד, יב):
a diviner of [auspicious] times: Heb. מְעוֹנֵן. Rabbi Akiva says: These are people who determine the times (עוֹנוֹת), saying, “Such-and-such a time is good to begin [a venture].” The Sages say, however, that this refers to those who“catch the eyes (עֵינַיִם)” [i.e., they deceive by creating optical illusions].   מעונן: רבי עקיבא אומר אלו נותני עונות, שאומרים עונה פלונית יפה להתחיל. וחכמים אומרים אלו אוחזי העינים:
one who interprets omens: [e.g.,] bread falling from his mouth, a deer crossing his path, or his stick falling from his hand. — [Sifrei, San. 65b]   מנחש: פתו נפלה מפיו, צבי הפסיקו בדרך, מקלו נפל מידו:
11or a charmer, a pithom sorcerer, a yido'a sorcerer, or a necromancer.   יאוְחֹבֵ֖ר חָ֑בֶר וְשֹׁאֵ֥ל אוֹב֙ וְיִדְּעֹנִ֔י וְדֹרֵ֖שׁ אֶל־הַמֵּתִֽים:
or a charmer: One who collects snakes, scorpions or other creatures into one place.   וחובר חבר: שמצרף נחשים או עקרבים או שאר חיות למקום אחד:
a pithom sorcerer: This is a type of sorcery called pithom. The sorcerer raises the [spirit of the] dead, and it speaks from his [the sorcerer’s] armpit.   ושאל אוב: זה מכשפות ששמו פיתום ומדבר משחיו ומעלה את המת בבית השחי שלו:
a yido’a sorcerer: Here the sorcerer inserts a bone of the animal called yido’a into his mouth, and the bone speaks by means of sorcery. — [Sifrei , San. 65a]   וידעני: מכניס עצם חיה ששמה ידוע, לתוך פיו, ומדבר העצם על ידי מכשפות:
or a necromancer: As, for example, one who raises [the dead spirit] upon his membrum, or one who consults a skull. — [Sifrei , see San. 65b]   ודורש אל המתים: כגון המעלה בזכורו והנשאל בגלגולת:
12For whoever does these things is an abomination to the Lord, and because of these abominations, the Lord, your God is driving them out from before you.   יבכִּי־תֽוֹעֲבַ֥ת יְהֹוָ֖ה כָּל־עֹ֣שֵׂה אֵ֑לֶּה וּבִגְלַל֙ הַתּֽוֹעֵבֹ֣ת הָאֵ֔לֶּה יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶי֔ךָ מוֹרִ֥ישׁ אוֹתָ֖ם מִפָּנֶֽיךָ:
[For] whoever does these [things] [is an abomination to the Lord]: It does not say, “one who does all these things,” but, “whoever does these things,” even one of them. — [Sifrei , Mak. 24a]   כל עושה אלה: עושה כל אלה לא נאמר אלא כל עושה אלה, אפילו אחת מהן:
13Be wholehearted with the Lord, your God.   יגתָּמִ֣ים תִּֽהְיֶ֔ה עִ֖ם יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ:
Be wholehearted with the Lord, your God: Conduct yourself with Him with simplicity and depend on Him, and do not inquire of the future; rather, accept whatever happens to you with [unadulterated] simplicity and then, you will be with Him and to His portion. — [Sifrei]   תמים תהיה עם ה' אלהיך: התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו:
14For these nations, which you are to possess, hearken to diviners of [auspicious] times and soothsayers, but as for you, the Lord, your God, has not given you [things] like these.   ידכִּ֣י | הַגּוֹיִ֣ם הָאֵ֗לֶּה אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ יוֹרֵ֣שׁ אוֹתָ֔ם אֶל־מְעֹֽנְנִ֥ים וְאֶל־קֹֽסְמִ֖ים יִשְׁמָ֑עוּ וְאַתָּ֕ה לֹ֣א כֵ֔ן נָ֥תַן לְךָ֖ יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ:
[But…] the Lord your God has not given you: to hearken to diviners of auspicious times and soothsayers, for He caused His Divine Presence to rest upon the prophets and upon the Urim and Tummim. — [Targum Jonathan]   לא כן נתן לך ה' אלהיך: לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים:
15A prophet from among you, from your brothers, like me, the Lord, your God will set up for you; you shall hearken to him.   טונָבִ֨יא מִקִּרְבְּךָ֤ מֵֽאַחֶ֨יךָ֙ כָּמֹ֔נִי יָקִ֥ים לְךָ֖ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ אֵלָ֖יו תִּשְׁמָעֽוּן:
[A prophet] from among you, from your brothers, like me: This means: Just as I am among you, from your brothers, so will He set up for you [another prophet] in my stead, and so on, from prophet to prophet.   מקרבך מאחיך כמוני: כמו שאני מקרבך מאחיך יקים לך תחתי, וכן מנביא לנביא:
16According to all that you asked of the Lord, your God, in Horeb, on the day of the assembly, saying, "Let me not continue to hear the voice of the Lord, my God, and let me no longer see this great fire, so that I will not die."   טזכְּכֹ֨ל אֲשֶׁר־שָׁאַ֜לְתָּ מֵעִ֨ם יְהֹוָ֤ה אֱלֹהֶ֨יךָ֙ בְּחֹרֵ֔ב בְּי֥וֹם הַקָּהָ֖ל לֵאמֹ֑ר לֹ֣א אֹסֵ֗ף לִשְׁמֹ֨עַ֙ אֶת־קוֹל֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהָ֔י וְאֶת־הָאֵ֨שׁ הַגְּדֹלָ֥ה הַזֹּ֛את לֹֽא־אֶרְאֶ֥ה ע֖וֹד וְלֹ֥א אָמֽוּת:
17And the Lord said to me, "They have done well in what they have spoken.   יזוַיֹּ֥אמֶר יְהֹוָ֖ה אֵלָ֑י הֵיטִ֖יבוּ אֲשֶׁ֥ר דִּבֵּֽרוּ:
18I will set up a prophet for them from among their brothers like you, and I will put My words into his mouth, and he will speak to them all that I command him.   יחנָבִ֨יא אָקִ֥ים לָהֶ֛ם מִקֶּ֥רֶב אֲחֵיהֶ֖ם כָּמ֑וֹךָ וְנָֽתַתִּ֤י דְבָרַי֙ בְּפִ֔יו וְדִבֶּ֣ר אֲלֵיהֶ֔ם אֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר אֲצַוֶּֽנּוּ:
19And it will be, that whoever does not hearken to My words that he speaks in My name, I will exact [it] of him.   יטוְהָיָ֗ה הָאִישׁ֙ אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־יִשְׁמַע֙ אֶל־דְּבָרַ֔י אֲשֶׁ֥ר יְדַבֵּ֖ר בִּשְׁמִ֑י אָֽנֹכִ֖י אֶדְר֥שׁ מֵֽעִמּֽוֹ:
20But the prophet who intentionally speaks a word in My name, which I did not command him to speak, or who speaks in the name of other gods, that prophet shall die.   כאַ֣ךְ הַנָּבִ֡יא אֲשֶׁ֣ר יָזִיד֩ לְדַבֵּ֨ר דָּבָ֜ר בִּשְׁמִ֗י אֵ֣ת אֲשֶׁ֤ר לֹֽא־צִוִּיתִיו֙ לְדַבֵּ֔ר וַֽאֲשֶׁ֣ר יְדַבֵּ֔ר בְּשֵׁ֖ם אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֑ים וּמֵ֖ת הַנָּבִ֥יא הַהֽוּא:
which I did not command him to speak: But which I commanded his fellow prophet [to speak].   אשר לא צויתיו לדבר: אבל צויתיו לחבירו:
or who speaks in the name of other gods: Even though his words coincide with the halachah [Jewish law], forbidding what is forbidden or permitting what is permissible. — [San. 89a]   ואשר ידבר בשם אלהים אחרים: אפילו כיון את ההלכה, לאסור את האסור ולהתיר את המותר:
[That prophet] shall die: By strangulation. Three [sinful prophets] are executed by man [i.e., by the court]: One who prophesies what he has not heard, one who prophesies what was not told to him but was told to his fellow [prophet], and one who prophesies in the name of a pagan deity. However, one who suppresses his prophecy [i.e., does not announce it], or one who transgresses the words of a prophet, or a prophet who transgresses his own words [of prophecy]-their death is by the hands of Heaven, for it is said (verse 19), “I shall exact [it] from him.” - [San. 89a]   ומת: בחנק. שלשה מיתתן בידי אדם, המתנבא מה שלא שמע ומה שלא נאמר לו ונאמר לחבירו, והמתנבא בשם עבודה זרה. אבל הכובש את נבואתו והעובר על דברי נביא והעובר על דברי עצמו מיתתן בידי שמים, שנאמר (פסוק יט) אנכי אדרוש מעמו:
21Now if you say to yourself, "How will we know the word that the Lord did not speak?"   כאוְכִ֥י תֹאמַ֖ר בִּלְבָבֶ֑ךָ אֵיכָה֙ נֵדַ֣ע אֶת־הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־דִבְּר֖וֹ יְהֹוָֽה:
Now if you say to yourself, [“How will we know the word the Lord did not speak?”]?: [This verse alludes to a future time when Israel will want to know which prophet is speaking the word of God. It means:] You are destined to say this when Hananiah, the son of Azzur [a false prophet], came and prophesied, “Behold the vessels of the house of the Lord will be returned from Babylon now hastily” (Jer. 27:16), and Jeremiah stood and cried (Jer. 27:19-22), “concerning the pillars, concerning the sea,… and concerning the remainder of the vessels…” which had not been exiled, ‘they shall be brought to Babylon’ "together with the exile of Zedekiah. — [Sifrei]   וכי תאמר בלבבך: עתידין אתם לומר, כשיבא חנניא בן עזור ומתנבא הנה כלי בית ה' מושבים מבבלה עתה מהרה (ירמיה כז, טז) וירמיהו עומד וצווח על העמודים ועל הים ועל יתר הכלים שלא גלו עם יכניה, בבלה יובאו (שם כז, כב) עם גלות צדקיהו:
22If the prophet speaks in the name of the Lord, and the thing does not occur and does not come about, that is the thing the Lord did not speak. The prophet has spoken it wantonly; you shall not be afraid of him.   כבאֲשֶׁר֩ יְדַבֵּ֨ר הַנָּבִ֜יא בְּשֵׁ֣ם יְהֹוָ֗ה וְלֹא־יִֽהְיֶ֤ה הַדָּבָר֙ וְלֹ֣א יָבֹ֔א ה֣וּא הַדָּבָ֔ר אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־דִבְּר֖וֹ יְהֹוָ֑ה בְּזָדוֹן֙ דִּבְּר֣וֹ הַנָּבִ֔יא לֹ֥א תָג֖וּר מִמֶּֽנּוּ:
If the prophet speaks [in the Name of the Lord]: And says, “This thing is destined to happen to you,” and you see [afterwards] that it does not come about, “that is the thing the Lord did not speak” ; so execute him. But you might say, “This applies to one who prophesies regarding the future. However, suppose one comes and says ‘Do such and such a thing, and I am telling you this by the command of the Holy One, blessed is He,’ [how do we know whether he is speaking the truth? Regarding such a case,] they were already commanded that if someone comes to make you stray from any of the commandments, ”Do not hearken to him“ (Deut. 13:4), unless you are certain that he is a perfectly righteous person, e.g., Elijah on Mount Carmel, who sacrificed on a high place when high places were forbidden, [but did so] in order to control Israel [against idolatry]. Everything must be done according to the needs of the time, and the need for preventive measures to protect against breaches [in the religion]. Therefore [with respect to this authentic prophet], it is stated,”hearken to him" (verse 15). - [San. 89a]   אשר ידבר הנביא: ויאמר דבר זה עתיד לבוא עליכם, ותראו שלא יבא, הוא הדבר אשר לא דברו ה' והרוג אותו. ואם תאמר זו במתנבא על העתידות, הרי שבא ואמר עשו כך וכך ומפי הקב"ה אני אומר, כבר נצטוו שאם בא להדיחך מאחת מכל המצות לא תשמע לו, אלא אם כן מומחה הוא לך שהוא צדיק גמור, כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב בבמה בשעת איסור הבמות כדי לגדור את ישראל. הכל לפי צורך השעה וסייג הפרצה, לכך נאמר אליו תשמעון:
you shall not be afraid of him: I.e., do not restrain yourselves from advocating his guilt, and do not fear that you will be punished for this [when your advocating leads to his death]. — [Sifrei]   לא תגור ממנו: לא תמנע עצמך מללמד עליו חובה ולא תירא ליענש עליו: