Chapter 16

1Korah the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi took [himself to one side] along with Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On the son of Peleth, descendants of Reuben.   אוַיִּקַּ֣ח קֹ֔רַח בֶּן־יִצְהָ֥ר בֶּן־קְהָ֖ת בֶּן־לֵוִ֑י וְדָתָ֨ן וַֽאֲבִירָ֜ם בְּנֵ֧י אֱלִיאָ֛ב וְא֥וֹן בֶּן־פֶּ֖לֶת בְּנֵ֥י רְאוּבֵֽן:
Korah… took: This portion is beautifully expounded on in the Midrash of R. Tanchuma, [as follows]:   ויקח קרח: פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא:
Korah… took: He took himself to one side to dissociate himself from the congregation, to contest the [appointment of Aaron to the] kehunah. This is what Onkelos means when he renders it וְאִתְפְּלֵג, “and he separated himself.” He separated himself from the congregation to persist in a dispute. Similarly, מה יקחך לבך, “Why does your heart take you away?” (Job 15:12) meaning, it removes you, to isolate you from others (Midrash Tanchuma Korach 2). Another explanation: He attracted the heads of the Sanhedrin among them with amicable words. Similarly, “Take Aaron [with words]” (20:25); “Take words with you” (Hosea 14:3) (Midrash Tanchuma Korach 1). - [Num. Rabbah 18:2]   ויקח קרח: לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה, וזהו שתרגם אונקלוס ואתפלג נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת, וכן (איוב טו, יב) מה יקחך לבך, לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם. דבר אחר ויקח קרח משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים, כמו שנאמר (במדבר כ, כה) קח את אהרן, (הושע יד, ג) קחו עמכם דברים:
the son of Izhar the son of Kohath the son of Levi: [The verse] does not mention, “the son of Jacob,” because he [Jacob] prayed not to be mentioned in connection with their quarrel, as it is stated, “my honor, you shall not join their assembly” (Gen. 49:6). And where is his name mentioned in connection with Korah? In (I) Chron. (6:22, 23), where their genealogy is traced for the service of the Levites on the platform [in the Temple], as it says, “the son of Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.” - [Midrash Tanchuma Korach 4, Num. Rabbah 18:5]   בן יצהר בן קהת בן לוי: ולא הזכיר בן יעקב, שבקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר (בראשית מט, ו) ובקהלם אל תחד כבודי. והיכן נזכר שמו על קרח, בהתיחסם על הדוכן בדברי הימים, שנאמר (ד"ה א' ו, כב - כג) בן אביאסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל:
Dathan and Abiram: Since the tribe of Reuben was settled in the south when they camped, thus being neighbors of Kohath and his children who were also camped in the south, they joined with Korah in his rebellion. Woe to the wicked, and woe to his neighbor! Now what made Korah decide to quarrel with Moses? He envied the chieftainship of Elizaphan the son of Uzziel whom Moses appointed as chieftain over the sons of Kohath by the [Divine] word. Korah claimed, “My father and his brothers were four [in number]” as it says, “The sons of Kohath were…” (Exod. 6:18). Amram was the first, and his two sons received greatness-one a king and one a kohen gadol. Who is entitled to receive the second [position]? Is it not I, who am the son of Izhar, who is the second brother to Amram? And yet, he [Moses] appointed to the chieftainship the son of his youngest brother! I hereby oppose him and will invalidate his word (Midrash Tanchuma Korach 1, Num. Rabbah 18:2). What did he do? He went and assembled two hundred and fifty men, heads of Sanhedrin, most of them from the tribe of Reuben, his neighbors. These were Elitzur the son of Shedeur and his colleagues, and others like him, as it says, “chieftains of the congregation, those called to the assembly.” And further it states, “These were the chosen ones of the congregation” (1:16). He dressed them with cloaks made entirely of blue wool. They came and stood before Moses and asked him, “Does a cloak made entirely of blue wool require fringes [’tzitzith’], or is it exempt?” He replied, “ It does require [fringes].” They began laughing at him [saying], "Is it possible that a cloak of another [colored] material, one string of blue wool exempts it [from the obligation of techeleth], and this one, which is made entirely of blue wool, should not exempt itself? - [Midrash Tanchuma Korach 2, Num. Rabbah 18:3]   ודתן ואבירם: בשביל שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתם תימנה, שכן לקהת ובניו החונים תימנה, נשתתפו עם קרח במחלוקתו, אוי לרשע אוי לשכנו. ומה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח, אחי אבא ארבעה היו, שנאמר (שמות ו, יח) ובני קהת וגו'. עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו. מה עשה, עמד וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן שכיניו, והם אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו, שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד, ולהלן הוא אומר (במדבר א, טז) אלה קרואי העדה, והלבישן טליתות שכולן תכלת. באו ועמדו לפני משה. אמרו לו טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה. אמר להם חייבת. התחילו לשחק עליו, אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה:
descendants of Reuben: Dathan and Abiram and On the son of Peleth.   בני ראובן: דתן ואבירם ואון בן פלת:
2They confronted Moses together with two hundred and fifty men from the children of Israel, chieftains of the congregation, representatives of the assembly, men of repute.   בוַיָּקֻ֨מוּ֙ לִפְנֵ֣י משֶׁ֔ה וַֽאֲנָשִׁ֥ים מִבְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל חֲמִשִּׁ֣ים וּמָאתָ֑יִם נְשִׂיאֵ֥י עֵדָ֛ה קְרִאֵ֥י מוֹעֵ֖ד אַנְשֵׁי־שֵֽׁם:
3They assembled against Moses and Aaron, and said to them, "You take too much upon yourselves, for the entire congregation are all holy, and the Lord is in their midst. So why do you raise yourselves above the Lord's assembly?"   גוַיִּקָּֽהֲל֞וּ עַל־משֶׁ֣ה וְעַל־אַֽהֲרֹ֗ן וַיֹּֽאמְר֣וּ אֲלֵהֶם֘ רַב־לָכֶם֒ כִּ֤י כָל־הָֽעֵדָה֙ כֻּלָּ֣ם קְדשִׁ֔ים וּבְתוֹכָ֖ם יְהֹוָ֑ה וּמַדּ֥וּעַ תִּתְנַשְּׂא֖וּ עַל־קְהַ֥ל יְהֹוָֽה:
You take too much upon yourselves: You took by far too much greatness for yourselves.   רב לכם: הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה:
are all holy: All of them heard [the] words [of the commandments] at Sinai from the mouth of the Almighty. - [Midrash Tanchuma Korach 4]   כלם קדושים: כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה:
So why do you raise yourselves: If you have taken kingship for yourself, you should not have chosen kehunah for your brother. Not only you heard at Sinai, “I am the Lord, your God” ; the entire congregation heard it. - [Midrash Tanchuma Korach 4]   ומדוע תתנשאו: אם לקחת אתה מלכות לא היה לך לברר לאחיך כהונה, לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנכי ה' אלהיך (שמות כ ב), כל העדה שמעו:
4Moses heard and fell on his face.   דוַיִּשְׁמַ֣ע משֶׁ֔ה וַיִּפֹּ֖ל עַל־פָּנָֽיו:
and fell on his face: because of the rebellion, for this was already their fourth offense. [When] they sinned with the calf, “Moses pleaded” (Exod. 32:11); by the episode of the complainers, “Moses prayed” (11:2); with the spies, “Moses said to God, ‘But the Egyptians will hear…’ ” (14:13), but now, at Korah’s rebellion, he became disheartened [literally, his hands were weakened]. This is comparable to a prince who sinned against his father, and his [father’s] friend placated the king on his behalf, once, twice, and three times. When he offended the fourth time, the friend became disheartened, and he said, “How much more can I trouble the king? Perhaps he will no longer accept my petition.” - [Midrash Tanchuma 4, Num. Rabbah 18: 6]   ויפול על פניו: מפני המחלוקת, שכבר זה בידם סרחון רביעי, חטאו בעגל (שמות לב, יא) ויחל משה, במתאוננים (במדבר יא, יב) ויתפלל משה, במרגלים (שם יד, יג) ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים, במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו. משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פעם ושתים ושלש, כשסרח רביעית נתרשלו ידי האוהב ההוא. אמר עד מתי אטריח על המלך, שמא לא יקבל עוד ממני:
5He spoke to Korah and to all his company, saying, "In the morning, the Lord will make known who is His, and who is holy, and He will draw [them] near to Him, and the one He chooses, He will draw near to Him.   הוַיְדַבֵּ֨ר אֶל־קֹ֜רַח וְאֶל־כָּל־עֲדָתוֹ֘ לֵאמֹר֒ בֹּ֠קֶר וְיֹדַ֨ע יְהֹוָ֧ה אֶת־אֲשֶׁר־ל֛וֹ וְאֶת־הַקָּד֖וֹשׁ וְהִקְרִ֣יב אֵלָ֑יו וְאֵ֛ת אֲשֶׁ֥ר יִבְחַר־בּ֖וֹ יַקְרִ֥יב אֵלָֽיו:
In the morning, the Lord will make known: Night is a time of drunkenness for us, and it is improper to appear before Him. His real intention was to delay, with the hope that they might retract [their opposition]. - [Midrash Tanchuma 5]   בקר ויודע וגו': עתה עת שכרות הוא לנו ולא נכון להראות לפניו והוא היה מתכוין לדחותם שמא יחזרו בהם:
In the morning, the Lord will make known who is His: For the Levitic services.   בקר ויודע ה' את אשר לו: לעבודת לויה:
and who is holy: For the kehunah.   ואת הקדוש: לכהונה:
and He will draw: them near to Him. Heb. וְהִקְרִיב אֵלָיו. And the Targum [Onkelos] proves this [that it is referring to both the Levites and the kohanim], for he renders the first phrase, “He will bring them close to Him” [and the second phrase] “He will bring into His service.” The Midrashic interpretation of בֹּקֶר, morning, [rather than מָחָר, tomorrow] is: Moses said to him [Korah], The Holy One, blessed is He, assigned boundaries to His world. Are you able to transform morning into evening? That is how possible it is for you to undo this, as it says, “It was evening and it was morning… and He separated (וַיַּבְדֵּל)” (Gen. 1:5, 7); similarly, “Aaron was set apart (וַיִּבָּדֵל) to sanctify him…” (I Chron. 23:13). - [Midrash Tanchuma Korach 3, Num. Rabbah 4]   והקריב: אותם אליו. והתרגום מוכיח כן ויקרב לקדמוהי יקרב לשמושיה. ומדרשו בקר, אמר לו משה, גבולות חלק הקב"ה בעולמו, יכולים אתם להפוך בקר לערב, כן תוכלו לבטל את זו, שנאמר (בראשית א, ה - ז) ויהי ערב ויהי בוקר ויבדל, כך (דה"א כג יג) ויבדל אהרן להקדישו וגו':
6Do this, Korah and his company: Take for yourselves censers.   וזֹ֖את עֲשׂ֑וּ קְחֽוּ־לָכֶ֣ם מַחְתּ֔וֹת קֹ֖רַח וְכָל־עֲדָתֽוֹ:
Do this!…Take for yourselves censers: Why did he see fit to speak to them thus? He said to them, “Among the nations, there are various forms of worship and many priests, and they do not all gather in one temple. We, however, have only one God, one ark, one Torah, one altar, and one kohen gadol, but you two hundred and fifty men are all seeking the kehunah gedolah! I too would prefer that. Here, take for yourselves the service most dear-it is the incense, more cherished than any other sacrifice, but it contains deadly poison, by which Nadab and Abihu were burnt. Therefore, he warned them, ”and it will be the one whom the Lord chooses-he is the holy one“ [meaning,] that he is already in his [state of] holiness. Is it not obvious that [the one] who is chosen is the holy one? Rather, Moses told them, ”I am telling you this so that you should not be found guilty. For the one He chooses will survive, and the rest of you will perish." - [Mid. Tanchuma 5, Bamidbar Rabbah 18:8]   זאת עשו קחו לכם מחתות: מה ראה לומר להם כך, אמר להם בדרכי הגוים יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה ואין כולם מתקבצים בבית אחד, אנו אין לנו אלא ה' אחד, ארון אחד ותורה אחת ומזבח אחד וכהן גדול אחד ואתם מאתים וחמישים איש מבקשים כהונה גדולה, אף אני רוצה בכך, הא לכם תשמיש חביב מכל, היא הקטרת החביבה מכל הקרבנות וסם המות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא, לפיכך התרה בהם והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש, כבר הוא בקדושתו. וכי אין אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש, אלא אמר להם משה הריני אומר לכם שלא תתחייבו, מי שיבחר בו יצא חי, וכולכם אובדים:
censers: מַחְתּוֹת, vessels used for stoking (חוֹתִין) coals, which have a handle.   מחתות: כלים שחותין בהם גחלים ויש להם בית יד:
7Place fire into them and put incense upon them before the Lord tomorrow, and the man whom the Lord chooses he is the holy one; you have taken too much upon yourselves, sons of Levi."   זוּתְנ֣וּ־בָהֵ֣ן | אֵ֡שׁ וְשִׂ֩ימוּ֩ עֲלֵיהֶ֨ן | קְטֹ֜רֶת לִפְנֵ֤י יְהֹוָה֙ מָחָ֔ר וְהָיָ֗ה הָאִ֛ישׁ אֲשֶׁר־יִבְחַ֥ר יְהֹוָ֖ה ה֣וּא הַקָּד֑וֹשׁ רַב־לָכֶ֖ם בְּנֵ֥י לֵוִֽי:
you have taken too much upon yourselves, sons of Levi: Heb. רַב לָכֶם בְּנֵי לֵוִי, [interpreted Midrashically as:] I have told you a very great thing. Were they not fools? For he warned them about it and they [still] took upon themselves to offer [the incense]. They sinned at the cost of their lives, as it says, “the censers of these who sinned at the cost of their lives” (17:3). But what did Korah, who was astute, see [to commit] this folly? His vision deceived him. He saw [prophetically] a chain of great people descended from him: Samuel, who is equal [in importance] to Moses and Aaron. He [Korah] said, “For his sake I will be spared. [He also saw] twenty-four watches [of Levites] emanating from his grandsons, all prophesying through the holy spirit, as it says, ”all these were the sons of Heman“ (I Chron 25:5). He said, ”Is it possible that all this greatness is destined to emanate from me, and I should remain silent?“ Therefore, he participated [in the rebellion] to reach that prerogative, for he had heard from Moses that they would all perish and one would escape [death]: ”the one whom the Lord chooses-he is the holy one.“ He erred in thinking that it referred to him. He, however, did not ”see" properly, for his sons repented [and thus did not die at that time]. Moses, however, foresaw this. - [This is found in Mid.] Tanchuma [Korach 5, Num. Rabbah 18:8]   רב לכם בני לוי: דבר גדול אמרתי לכם. ולא טפשים היו שכך התרה בהם וקבלו עליהם לקרב, אלא הם חטאו על נפשותם, שנאמר את מחתות החטאים האלה בנפשותם. וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה, עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן. אמר בשבילו אני נמלט, וכ"ד משמרות עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר (ד"ה א' כה, ה) כל אלה בנים להימן, אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום, לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפי משה שכולם אובדים ואחד נמלט. אשר יבחר ה' הוא הקדוש, טעה ותלה בעצמו, ולא ראה יפה, לפי שבניו עשו תשובה, ומשה היה רואה. תנחומא:
you have taken too much upon yourselves: [The simple interpretation is:] You have taken too great a task upon yourselves, to rebel against the Holy One, blessed is He.   רב לכם: דבר גדול נטלתם בעצמכם לחלוק על הקב"ה:
8Moses said to Korah, "Please listen, sons of Levi.   חוַיֹּ֥אמֶר משֶׁ֖ה אֶל־קֹ֑רַח שִׁמְעוּ־נָ֖א בְּנֵ֥י לֵוִֽי:
Moses said…: He began to speak softly to him, but when he saw that he [Korah] was adamant [lit., stiff-necked], he [Moses] thought, “Before the other tribes [other versions: the rest of the tribe] join him and perish with him, I will speak to all of them as well.” He then began exhorting them [saying,], “Listen to me, sons of Levi.” - [Midrash Tanchuma Korach 6, Num. Rabbah 18:9]   ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי: התחיל לדבר עמו דברים רכים, כיון שראהו קשה עורף, אמר עד שלא ישתתפו שאר השבטים ויאבדו עמו, אדבר גם אל כולם, התחיל לזרז בהם שמעו נא בני לוי:
9Is it not enough that the God of Israel has distinguished you from the congregation of Israel to draw you near to Him, to perform the service in the Mishkan of the Lord and to stand before the congregation to minister to them?   טהַֽמְעַ֣ט מִכֶּ֗ם כִּֽי־הִבְדִּיל֩ אֱלֹהֵ֨י יִשְׂרָאֵ֤ל אֶתְכֶם֙ מֵֽעֲדַ֣ת יִשְׂרָאֵ֔ל לְהַקְרִ֥יב אֶתְכֶ֖ם אֵלָ֑יו לַֽעֲבֹ֗ד אֶת־עֲבֹדַת֙ מִשְׁכַּ֣ן יְהֹוָ֔ה וְלַֽעֲמֹ֛ד לִפְנֵ֥י הָֽעֵדָ֖ה לְשָֽׁרְתָֽם:
and to stand before the congregation: to sing on the platform.   ולעמוד לפני העדה: לשיר על הדוכן:
10He drew you near, and all your brothers, the sons of Levi with you, and now you seek the kehunah as well?   יוַיַּקְרֵב֙ אֹֽתְךָ֔ וְאֶת־כָּל־אַחֶ֥יךָ בְנֵֽי־לֵוִ֖י אִתָּ֑ךְ וּבִקַּשְׁתֶּ֖ם גַּם־כְּהֻנָּֽה:
He drew you near: to that service from which he has distanced the rest of the congregation of Israel.   ויקרב אתך: לאותו שירות שהרחיק ממנו שאר עדת ישראל:
11Therefore, you and your entire company who are assembled are against the Lord, for what is Aaron that you should complain against him?"   יאלָכֵ֗ן אַתָּה֙ וְכָל־עֲדָ֣תְךָ֔ הַנֹּֽעָדִ֖ים עַל־יְהֹוָ֑ה וְאַֽהֲרֹ֣ן מַה־ה֔וּא כִּ֥י תַלִּ֖ינוּ (כתיב תלונו) עָלָֽיו:
Therefore: Because of this, “you and your entire company who are assembled” with you “are against the Lord,” for I acted as His messenger to give the kehunah to Aaron, and this rebellion is not with us [but with the Lord]. - [Midrash Tanchuma Korach 6, Num. Rabbah 18:9]   לכן: בשביל כך אתה וכל עדתך הנועדים אתך על ה' כי בשליחותו עשיתי לתת כהונה לאהרן ולא לנו היא המחלוקת הזו:
12Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab, but they said, "We will not go up.   יבוַיִּשְׁלַ֣ח משֶׁ֔ה לִקְרֹ֛א לְדָתָ֥ן וְלַֽאֲבִירָ֖ם בְּנֵ֣י אֱלִיאָ֑ב וַיֹּֽאמְר֖וּ לֹ֥א נַֽעֲלֶֽה:
Moses sent: From here we derive that one should not persist in a dispute, because Moses sought them out to conciliate them with peaceful words. — [Mid. Tanchuma Korach 10, Sanh. 110a]   וישלח משה וגו': מכאן שאין מחזיקין במחלוקת, שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום:
We will not go up: Their own mouths caused them to stumble, [to say] that they would have only a downfall. - [Mid. Tanchuma Korach 6, Num. Rabbah 10]   לא נעלה: פיהם הכשילם, שאין להם אלא ירידה:
13Is it not enough that you have brought us out of a land flowing with milk and honey to kill us in the desert, that you should also exercise authority over us?   יגהַֽמְעַ֗ט כִּ֤י הֶֽעֱלִיתָ֨נוּ֙ מֵאֶ֨רֶץ זָבַ֤ת חָלָב֙ וּדְבַ֔שׁ לַֽהֲמִיתֵ֖נוּ בַּמִּדְבָּ֑ר כִּֽי־תִשְׂתָּרֵ֥ר עָלֵ֖ינוּ גַּם־הִשְׂתָּרֵֽר:
14You have not even brought us to a land flowing with milk and honey, nor have you given us an inheritance of fields and vineyards. Even if you gouge out the eyes of those men, we will not go up."   ידאַ֡ף לֹ֣א אֶל־אֶ֩רֶץ֩ זָבַ֨ת חָלָ֤ב וּדְבַשׁ֙ הֲבִ֣יאֹתָ֔נוּ וַתִּ֨תֶּן־לָ֔נוּ נַֽחֲלַ֖ת שָׂדֶ֣ה וָכָ֑רֶם הַֽעֵינֵ֞י הָֽאֲנָשִׁ֥ים הָהֵ֛ם תְּנַקֵּ֖ר לֹ֥א נַֽעֲלֶֽה:
nor have you given us: This statement refers to the word “not” stated above; meaning, You have not brought us up, and You have not given us an inheritance of fields and vineyards. You said to us, “I will bring you up from the affliction of Egypt to a good land…” (Exod. 3:10). You did bring us out of there, but you have not brought us to a land flowing with milk and honey. Instead, you have decreed upon us to kill us in the desert, as you said to us, “your corpses shall fall in this desert” (14:29).   ותתן לנו: הדבר מוסב על לא האמור למעלה, כלומר לא הביאותנו ולא נתת לנו נחלת שדה וכרם, אמרת לנו (שמות ג, יז) אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ וגו', משם הוצאתנו ולא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו, אלא גזרת עלינו להמיתנו במדבר, שאמרת לנו (במדבר יד, כט) במדבר הזה יפלו פגריכם:
Even if you gouge out the eyes of those men…: Even if you send [messengers] to gouge out our eyes if we do not go up to you, we will not go up.   העיני האנשים ההם תנקר וגו': אפילו אתה שולח לנקר את עינינו אם לא נעלה אליך, לא נעלה:
those men: Like a person who attributes his own curse to his fellow.   האנשים ההם: כאדם התולה קללתו בחבירו:
15Moses was exceedingly distressed, and he said to the Lord, "Do not accept their offering. I have not taken a donkey from a single one of them, and I have not harmed a single one of them."   טווַיִּ֤חַר לְמשֶׁה֙ מְאֹ֔ד וַיֹּ֨אמֶר֙ אֶל־יְהֹוָ֔ה אַל־תֵּ֖פֶן אֶל־מִנְחָתָ֑ם לֹ֠א חֲמ֨וֹר אֶחָ֤ד מֵהֶם֙ נָשָׂ֔אתִי וְלֹ֥א הֲרֵעֹ֖תִי אֶת־אַחַ֥ד מֵהֶֽם:
Moses was exceedingly distressed: Heb. וַיִּחַר לְמשֶׁה מְאֹד, he was very grieved, [not that he was angry].   ויחר למשה מאד: נצטער עד למאוד:
Do not accept their offering: According to its simple meaning, [Moses said,] Do not accept the incense that they will sacrifice before You tomorrow. According to its Midrashic interpretation, he said: I know that they have a portion in the daily communal offerings. Let their portions not be accepted favorably before You. Let the fire leave it and not consume it. - [Midrash Tanchuma Korach 7, Num. Rabbah 10]   אל תפן אל מנחתם: לפי פשוטו הקטרת שהם מקריבים לפניך מחר אל תפן אליהם. והמדרש אומר יודע אני שיש להם חלק בתמידי צבור, אף חלקם לא יקובל לפניך לרצון, תניחנו האש ולא תאכלנו:
I have not taken a donkey from a single one of them: I did not take a donkey from any one of them. Even when I went from Midian to Egypt, and I placed my wife and sons on a donkey to ride, and I should have taken that donkey from their property, I took only from my own property (Tanchuma Korach 7, Num. Rabbah 10). Onkelos renders it as שְׁחָרִית, ‘expropriated.’ In Aramaic, the king’s service is called שַׁחְוַור.   לא חמור אחד מהם נשאתי: לא חמורו של אחד מהם נטלתי. אפילו כשהלכתי ממדין למצרים והרכבתי את אשתי ואת בני על החמור, והיה לי ליטול אותו החמור משלהם, לא נטלתי אלא משלי. ותרגום אנקלוס, שחרית, לשון ארמי, כך נקראת אנגריא של מלך שחוור:
16Moses said to Korah, "You and your entire congregation should be before the Lord you, they, and Aaron tomorrow.   טזוַיֹּ֤אמֶר משֶׁה֙ אֶל־קֹ֔רַח אַתָּה֙ וְכָל־עֲדָ֣תְךָ֔ הֱי֖וּ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה אַתָּ֥ה וָהֵ֛ם וְאַֽהֲרֹ֖ן מָחָֽר:
they: Your company.   והם: עדתך:
17Let each man take his censer and place incense upon it, and let each man present his censer before the Lord; [there will thus be] two hundred and fifty censers, and let you and Aaron each [take] his censer.   יזוּקְח֣וּ | אִ֣ישׁ מַחְתָּת֗וֹ וּנְתַתֶּ֤ם עֲלֵיהֶם֙ קְטֹ֔רֶת וְהִקְרַבְתֶּ֞ם לִפְנֵ֤י יְהֹוָה֙ אִ֣ישׁ מַחְתָּת֔וֹ חֲמִשִּׁ֥ים וּמָאתַ֖יִם מַחְתֹּ֑ת וְאַתָּ֥ה וְאַֽהֲרֹ֖ן אִ֥ישׁ מַחְתָּתֽוֹ:
and let each man present his censer before the Lord…: The two hundred and fifty men among you.   והקרבתם וגו' איש מחתתו: החמשים ומאתים איש שבכם:
18So each man took his censer, and they put fire upon it and placed incense upon it, and they stood at the entrance to the Tent of Meeting with Moses and Aaron.   יחוַיִּקְח֞וּ אִ֣ישׁ מַחְתָּת֗וֹ וַיִּתְּנ֤וּ עֲלֵיהֶם֙ אֵ֔שׁ וַיָּשִׂ֥ימוּ עֲלֵיהֶ֖ם קְטֹ֑רֶת וַיַּֽעַמְד֗וּ פֶּ֛תַח אֹ֥הֶל מוֹעֵ֖ד וּמשֶׁ֥ה וְאַֽהֲרֹֽן:
19Korah assembled all the congregation against them at the entrance to the Tent of Meeting, and the glory of the Lord appeared before the entire congregation.   יטוַיַּקְהֵ֨ל עֲלֵיהֶ֥ם קֹ֨רַח֙ אֶת־כָּל־הָ֣עֵדָ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וַיֵּרָ֥א כְבֽוֹד־יְהֹוָ֖ה אֶל־כָּל־הָֽעֵדָֽה:
Korah assembled… against them: with words of mockery. All that night, he went to the tribes and enticed them [saying,] “Do you think I care only for myself? I care for all of you. These [people] come and take all the high positions: the kingship for himself and the kehunah for his brother,” until they were all enticed. - [Midrash Tanchuma Korach 7, Num. Rabbah 10]   ויקהל עליהם קרח: בדברי ליצנות. כל הלילה ההוא הלך אצל השבטים ופתה אותם כסבורין אתם שעלי לבדי אני מקפיד, איני מקפיד אלא בשביל כלכם. אלו באין ונוטלין כל הגדולות, לו המלכות ולאחיו הכהונה, עד שנתפתו כלם:
and the glory of the Lord appeared: He came in a pillar of cloud.   וירא כבוד ה': בא בעמוד ענן:
20The Lord spoke to Moses and Aaron saying,   כוַיְדַבֵּ֣ר יְהֹוָ֔ה אֶל־משֶׁ֥ה וְאֶל־אַֽהֲרֹ֖ן לֵאמֹֽר:
21"Dissociate yourselves from this congregation, and I will consume them in an instant.   כאהִבָּ֣דְל֔וּ מִתּ֖וֹךְ הָֽעֵדָ֣ה הַזֹּ֑את וַֽאֲכַלֶּ֥ה אֹתָ֖ם כְּרָֽגַע:
22They fell on their faces and said, "O God, the God of the spirits of all flesh, if one man sins, shall You be angry with the whole congregation?"   כבוַיִּפְּל֤וּ עַל־פְּנֵיהֶם֙ וַיֹּ֣אמְר֔וּ אֵ֕ל אֱלֹהֵ֥י הָֽרוּחֹ֖ת לְכָל־בָּשָׂ֑ר הָאִ֤ישׁ אֶחָד֙ יֶֽחֱטָ֔א וְעַ֥ל כָּל־הָֽעֵדָ֖ה תִּקְצֹֽף:
O God, the God of the spirits: [God Who] knows the thoughts [of every man]. Your attributes are not like those of earthly beings. A mortal king against whom part of his country transgresses does not know who the sinner is, and, therefore, when he is angry, he metes out punishment upon them all. But as for You, all thoughts are revealed before You, and You know who the sinner is. - [Midrash Tanchuma Korach 7, Num. Rabbah 11]   אל אלהי הרוחות: יודע מחשבות. אין מדתך כמדת בשר ודם, מלך בשר ודם שסרחה עליו מקצת מדינה אינו יודע מי החוטא, לפיכך כשהוא כועס נפרע מכולם, אבל אתה לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החוטא:
if one man: [If one man] is the sinner, shall You be angry with the whole congregation? The Holy One, blessed be He, said, “You have spoken well. I know and will make known who sinned and who did not sin.” - [Midrash Tanchuma Korach 7, Num. Rabbah 11]   האיש אחד: הוא החוטא ואתה על כל העדה תקצוף. אמר הקב"ה יפה אמרת, אני יודע ומודיע מי חטא ומי לא חטא:
23The Lord spoke to Moses saying,   כגוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
24"Speak to the congregation saying, 'Withdraw from the dwelling of Korah, Dathan and Abiram.'"   כדדַּבֵּ֥ר אֶל־הָֽעֵדָ֖ה לֵאמֹ֑ר הֵֽעָלוּ֙ מִסָּבִ֔יב לְמִשְׁכַּן־קֹ֖רַח דָּתָ֥ן וַֽאֲבִירָֽם:
Withdraw: Heb. הֵעָלוּ, as the Targum [Onkelos] renders: Withdraw from around Korah’s tent.   העלו וגו': כתרגומו הסתלקו מסביבות משכן קרח:
25Moses arose and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him.   כהוַיָּ֣קָם משֶׁ֔ה וַיֵּ֖לֶךְ אֶל־דָּתָ֣ן וַֽאֲבִירָ֑ם וַיֵּֽלְכ֥וּ אַֽחֲרָ֖יו זִקְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
Moses arose: He thought they would show him respect, but they did not. - [Midrash Tanchuma Korach 8, Num. Rabbah 12]   ויקם משה: כסבור שישאו לו פנים ולא עשו:
26He spoke to the congregation saying, "Please get away from the tents of these wicked men, and do not touch anything of theirs, lest you perish because of all their sins.   כווַיְדַבֵּ֨ר אֶל־הָֽעֵדָ֜ה לֵאמֹ֗ר ס֣וּרוּ נָ֡א מֵעַל֩ אָֽהֳלֵ֨י הָֽאֲנָשִׁ֤ים הָֽרְשָׁעִים֙ הָאֵ֔לֶּה וְאַל־תִּגְּע֖וּ בְּכָל־אֲשֶׁ֣ר לָהֶ֑ם פֶּן־תִּסָּפ֖וּ בְּכָל־חַטֹּאתָֽם:
27So they withdrew from around the dwelling of Korah, Dathan, and Abiram, and Dathan and Abiram went out standing upright at the entrance of their tents together with their wives, their children, and their infants.   כזוַיֵּֽעָל֗וּ מֵעַ֧ל מִשְׁכַּן־קֹ֛רַח דָּתָ֥ן וַֽאֲבִירָ֖ם מִסָּבִ֑יב וְדָתָ֨ן וַֽאֲבִירָ֜ם יָֽצְא֣וּ נִצָּבִ֗ים פֶּ֚תַח אָֽהֳלֵיהֶ֔ם וּנְשֵׁיהֶ֥ם וּבְנֵיהֶ֖ם וְטַפָּֽם:
went out standing upright: Heb. נִצָּבִים, with a haughty bearing, to curse and to blaspheme, as in, “he stationed himself (וַיּתְיַצֵּב) [in an arrogant manner] for forty days” (I Sam. 17:16), said in reference to Goliath. - [Mid. Tanchuma Korach 3, 8, Num. Rabbah 12]   יצאו נצבים: בקומה זקופה לחרף ולגדף, כמו (שמואל א' יז, טז) ויתיצב ארבעים יום דגלית:
their wives, their children, and their infants: Come and see the severity of dispute. The earthly courts do not punish until [an accused] has two [pubic] hairs, and the heavenly court does not punish until one reaches the age of twenty, but here even nursing babes were punished. - [Midrash Tanchuma Korach 3]   ונשיהם ובניהם וטפם: בא וראה כמה קשה המחלוקת, שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד שיביא שתי שערות, וב"ד של מעלה עד עשרים שנה, וכאן אבדו אף יונקי שדים:
28Moses said, "With this you shall know that the Lord sent me to do all these deeds, for I did not devise them myself.   כחוַיֹּ֘אמֶר֘ משֶׁה֒ בְּזֹאת֙ תֵּֽדְע֔וּן כִּֽי־יְהֹוָ֣ה שְׁלָחַ֔נִי לַֽעֲשׂ֕וֹת אֵ֥ת כָּל־הַמַּֽעֲשִׂ֖ים הָאֵ֑לֶּה כִּי־לֹ֖א מִלִּבִּֽי:
to do all these deeds: That I did by the word of God: to give Aaron the kehunah gedolah, his sons the deputy kehunah, and Elizaphan the chieftainship of the Kohathites.   לעשות את כל המעשים האלה: שעשיתי על פי הדבור לתת לאהרן כהונה גדולה ובניו סגני כהונה ואליצפן נשיא הקהתי:
29If these men die as all men die and the fate of all men will be visited upon them, then the Lord has not sent me.   כטאִם־כְּמ֤וֹת כָּל־הָֽאָדָם֙ יְמֻת֣וּן אֵ֔לֶּה וּפְקֻדַּת֙ כָּל־הָ֣אָדָ֔ם יִפָּקֵ֖ד עֲלֵיהֶ֑ם לֹ֥א יְהֹוָ֖ה שְׁלָחָֽנִי:
the Lord has not sent me: But I did everything on my own, and he [Korah] is in the right for opposing me. - [Mid. Tanchuma Korach 8, Num. Rabbah 12]   לא ה' שלחני: אלא אני עשיתי הכל מדעתי ובדין הוא חולק עלי:
30But if the Lord creates a creation, and the earth opens its mouth and swallows them and all that is theirs, and they descend alive into the grave, you will know that these men have provoked the Lord."   לוְאִם־בְּרִיאָ֞ה יִבְרָ֣א יְהֹוָ֗ה וּפָֽצְתָ֨ה הָֽאֲדָמָ֤ה אֶת־פִּ֨יהָ֙ וּבָֽלְעָ֤ה אֹתָם֙ וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁ֣ר לָהֶ֔ם וְיָֽרְד֥וּ חַיִּ֖ים שְׁאֹ֑לָה וִֽידַעְתֶּ֕ם כִּ֧י נִֽאֲצ֛וּ הָֽאֲנָשִׁ֥ים הָאֵ֖לֶּה אֶת־יְהֹוָֽה:
But if… a creation: A new one.   ואם בריאה: חדשה:
the Lord creates: to kill them through a death by which no man has died until now. And what is this creation? “And the earth will open its mouth and swallow them up.” Then you will know that they have provoked the Holy One, blessed is He, and I [Moses] have spoken by Divine word. Our Rabbis interpret it: If there was a mouth already created to the earth from the time of the six days of Creation, well and good, but if not, let God create [one now]. - [Mid. Tanchuma Korach, Sanh. 110a]   יברא ה': להמית אותם במיתה שלא מת בה אדם עד הנה, ומה היא הבריאה, ופצתה האדמה את פיה ותבלעם, אז וידעתם כי נאצו הם את ה', ואני מפי הגבורה אמרתי. ורבותינו פירשו אם בריאה - פה לארץ מששת ימי בראשית מוטב, ואם לאו יברא ה':
31As soon as he finished speaking all these words, the earth beneath them split open.   לאוַֽיְהִי֙ כְּכַלֹּת֔וֹ לְדַבֵּ֕ר אֵ֥ת כָּל־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵ֑לֶּה וַתִּבָּקַ֥ע הָֽאֲדָמָ֖ה אֲשֶׁ֥ר תַּחְתֵּיהֶֽם:
32The earth beneath them opened its mouth and swallowed them and their houses, and all the men who were with Korah and all the property.   לבוַתִּפְתַּ֤ח הָאָ֨רֶץ֙ אֶת־פִּ֔יהָ וַתִּבְלַ֥ע אֹתָ֖ם וְאֶת־בָּֽתֵּיהֶ֑ם וְאֵ֤ת כָּל־הָֽאָדָם֙ אֲשֶׁ֣ר לְקֹ֔רַח וְאֵ֖ת כָּל־הָֽרְכֽוּשׁ:
33They, and all they possessed, descended alive into the grave; the earth covered them up, and they were lost to the assembly.   לגוַיֵּ֨רְד֜וּ הֵ֣ם וְכָל־אֲשֶׁ֥ר לָהֶ֛ם חַיִּ֖ים שְׁאֹ֑לָה וַתְּכַ֤ס עֲלֵיהֶם֙ הָאָ֔רֶץ וַיֹּֽאבְד֖וּ מִתּ֥וֹךְ הַקָּהָֽל:
34All Israel who were around them fled from their cries, for they said, "Lest the earth swallow us up [too]!"   לדוְכָל־יִשְׂרָאֵ֗ל אֲשֶׁ֛ר סְבִיבֹֽתֵיהֶ֖ם נָ֣סוּ לְקֹלָ֑ם כִּ֣י אָֽמְר֔וּ פֶּן־תִּבְלָעֵ֖נוּ הָאָֽרֶץ:
fled from their cries: Because of the sound that emanated when they were swallowed up.   נסו לקולם: בשביל הקול היוצא על בליעתן:
35A fire came forth from the Lord and consumed the two hundred and fifty men who had offered up the incense.   להוְאֵ֥שׁ יָֽצְאָ֖ה מֵאֵ֣ת יְהֹוָ֑ה וַתֹּ֗אכַל אֵ֣ת הַֽחֲמִשִּׁ֤ים וּמָאתַ֨יִם֙ אִ֔ישׁ מַקְרִיבֵ֖י הַקְּטֹֽרֶת: