Chapter 10

1Yet, despite all this, we are making a treaty and writing, and signed thereon are our rulers, our Levites, [and] our priests.   אוּבְכָל־זֹ֕את אֲנַ֛חְנוּ כֹּֽרְתִ֥ים אֲמָנָ֖ה וְכֹֽתְבִ֑ים וְעַל֙ הֶֽחָת֔וּם שָׂרֵ֥ינוּ לְוִיֵּ֖נוּ כֹּֽהֲנֵֽינוּ:
Yet, despite all this: Despite all the evil that has come upon us, we are making a trust with the Holy One, blessed be He, to believe and to trust in Him.   ובכל זאת: ובכל הרעה הזאת הבאה עלינו אנחנו כורתים אמנה להקב"ה להאמין ולבטוח בו:
and writing: And we are writing on a scroll to accept His kingdom upon us in order that it be to us as a testimony.   וכותבים: ואנחנו כותבים בספר לקבל מלכותו עלינו למען תהיה לנו לעדות:
and signed thereon: for most of the great and prominent men among us have signed the scroll of the acceptance of the commandments, to be for us as a testimony.   ועל החתום: שרוב גדולים וחשובים שבנו חתומים על ספר קבלת המצות להיות לנו לעדות:
2And signed thereon are Nehemiah Hattirshatha the son of Hachaliah, and Zedekiah.   בוְעַ֖ל הַֽחֲתוּמִ֑ים נְחֶמְיָ֧ה הַתִּרְשָׁ֛תָא בֶּן־חֲכַלְיָ֖ה וְצִדְקִיָּֽה:
And signed thereon: He now proceeds to enumerate the signatories on the testimonial document of the acceptance of the commandments.   ועל החתומים: עתה מונה והולך החתומים בספר לעדות קבול המצות:
Nehemiah Hattirshatha: It is one name, and this is what I explained (Ezra 2:63) that [the name] Hattirshatha refers to Nehemiah. And why was he called Hattirshatha? Because the Sages permitted him to drink wine of gentiles, because he was the butler of the king.   נחמיה התרשתא: שם אחד הוא וזהו שפירשתי (עזרא ב') דהתרשתא הוא נחמיה ולמה נקרא שמו התרשתא שהתירו לו חכמים לשתות יין נסך לפי שהיה משקה למלך:
3Seraiah, Azariah, Jeremiah.   גשְׂרָיָ֥ה עֲזַרְיָ֖ה יִרְמְיָֽה:
4Pashhur, Amariah, Malchijah.   דפַּשְׁח֥וּר אֲמַרְיָ֖ה מַלְכִּיָּֽה:
5Hattush, Shebaniah, Malluch.   החַטּ֥וּשׁ שְׁבַנְיָ֖ה מַלּֽוּךְ:
6Harim, Meremoth, Obadiah.   וחָרִ֥ם מְרֵמ֖וֹת עֹֽבַדְיָֽה:
7Daniel, Ginnethon, Baruch.   זדָּֽנִיֵּ֥אל גִּנְּת֖וֹן בָּרֽוּךְ:
8Meshullam, Abijah, Mijamin.   חמְשֻׁלָּ֥ם אֲבִיָּ֖ה מִיָּמִֽן:
9Maaziah, Bilgai, Shemaiah; these are the priests.   טמַֽעַזְיָ֥ה בִלְגַּ֖י שְׁמַֽעְיָ֑ה אֵ֖לֶּה הַכֹּֽהֲנִֽים:
10And the Levites; and Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Hanadad, Kadmiel.   יוְהַֽלְוִיִּ֑ם וְיֵשׁ֙וּעַ֙ בֶּן־אֲזַנְיָ֔ה בִּנּ֕וּי מִבְּנֵ֥י חֵֽנָדָ֖ד קַדְמִיאֵֽל:
11And their brothers: Shebaniah, Hodiah, Kelita, Pelaiah, Hanan.   יאוַֽאֲחֵיהֶ֑ם שְׁבַנְיָ֧ה הֽוֹדִיָּ֛ה קְלִיטָ֖א פְּלָאיָ֥ה חָנָֽן:
12Mica, Rehob, Hashabiah.   יבמִיכָ֥א רְח֖וֹב חֲשַׁבְיָֽה:
13Zaccur, Sherebiah, Shebaniah.   יגזַכּ֥וּר שֵֽׁרֵבְיָ֖ה שְׁבַנְיָֽה:
14Hodiah, Bani, Baninu.   ידהֽוֹדִיָּ֥ה בָנִ֖י בְּנִֽינוּ:
15The leaders of the people: Parosh, Pahath-Moab, Elam, Zattu, Bani.   טורָאשֵׁ֖י הָעָ֑ם פַּרְעֹשׁ֙ פַּחַ֣ת מוֹאָ֔ב עֵילָ֥ם זַתּ֖וּא בָּנִֽי:
16Bunni, Azgad, Bebai.   טזבֻּנִּ֥י עַזְגָּ֖ד בֵּבָֽי:
17Adonijah, Bigvai, Adin.   יזאֲדֹֽנִיָּ֥ה בִגְוַ֖י עָדִֽין:
18Ater, Hezekiah, Azzur.   יחאָטֵ֥ר חִזְקִיָּ֖ה עַזּֽוּר:
19Hodiah, Hashum, Bezai.   יטהֽוֹדִיָּ֥ה חָשֻׁ֖ם בֵּצָֽי:
20Hariph, Anathoth, Neibai.   כחָרִ֥יף עֲנָת֖וֹת נֵיבָֽי (כתיב נֵובָֽי) :
21Magpiash, Meshullam, Hezir.   כאמַגְפִּיעָ֥שׁ מְשֻׁלָּ֖ם חֵזִֽיר:
22Meshezabel, Zadok, Jaddua.   כבמְשֵֽׁיזַבְאֵ֥ל צָד֖וֹק יַדּֽוּעַ:
23Pelatiah, Hanan, Anaiah.   כגפְּלַטְיָ֥ה חָנָ֖ן עֲנָיָֽה:
24Hoshea, Hananiah, Hashub.   כדהוֹשֵׁ֥עַ חֲנַנְיָ֖ה חַשּֽׁוּב:
25Hallohesh, Pilha, Shobek.   כההַלּוֹחֵ֥שׁ פִּלְחָ֖א שׁוֹבֵֽק:
26Rehum, Hashabnah, Maaseiah.   כורְח֥וּם חֲשַׁבְנָ֖ה מַֽעֲשֵׂיָֽה:
27And Ahiah, Hanan, Anan.   כזוַֽאֲחִיָּ֥ה חָנָ֖ן עָנָֽן:
28Malluch, Harim, Baanah.   כחמַלּ֥וּךְ חָרִ֖ם בַּֽעֲנָֽה:
29And the rest of the people, the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, the Nethinites, and all who separated themselves from the peoples of the lands to the Law of God, their wives, their sons, and their daughters, all who know enough to understand.   כטוּשְׁאָ֣ר הָעָ֡ם הַכֹּֽהֲנִ֣ים הַ֠לְוִיִּם הַשּֽׁוֹעֲרִ֨ים הַֽמְשֹֽׁרְרִ֜ים הַנְּתִינִ֗ים וְכָל־הַנִּבְדָּ֞ל מֵֽעַמֵּ֚י הָֽאֲרָצוֹת֙ אֶל־תּוֹרַ֣ת הָֽאֱלֹהִ֔ים נְשֵׁיהֶ֖ם בְּנֵיהֶ֣ם וּבְנֹתֵיהֶ֑ם כֹּ֖ל יוֹדֵ֥עַ מֵבִֽין:
and all who separated themselves: These are the proselytes who separated themselves from the practice of the nations to cling and attach themselves to the Law of the Holy One, blessed be He, and to keep His commandments.   וכל הנבדל: הם הגרים שנבדלו מתורת העכו"ם להיות דבוקים ומחוברים אל תורתו של הקדוש ברוך הוא ולשמור מצותיו:
30They held with their brethren, their noblemen, and entered the curse and the oath to follow the Law of God, which was given through Moses, the servant of God, and to keep and perform all the commandments of the Lord our Lord, and His ordinances and His statutes.   למַֽחֲזִיקִ֣ים עַל־אֲחֵיהֶם֘ אַדִּֽירֵיהֶם֒ וּבָאִ֞ים בְּאָלָ֣ה וּבִשְׁבוּעָ֗ה לָלֶ֙כֶת֙ בְּתוֹרַ֣ת הָֽאֱלֹהִ֔ים אֲשֶׁ֣ר נִתְּנָ֔ה בְּיַ֖ד מֹשֶׁ֣ה עֶֽבֶד־הָֽאֱלֹהִ֑ים וְלִשְׁמ֣וֹר וְלַֽעֲשׂ֗וֹת אֶת־כָּל־מִצְו‍ֹת֙ יְהֹוָ֣ה אֲדֹנֵ֔ינוּ וּמִשְׁפָּטָ֖יו וְחֻקָּֽיו:
with their brethen: Heb. עַל אֲחֵיהֶם with their brothers.   על אחיהם: עם אחיהם:
their noblemen: the great ones among them.   אדיריהם: גדולים שבהם:
31And that we shall not give our daughters to the peoples of the land, and we shall not take their daughters for our sons.   לאוַֽאֲשֶׁ֛ר לֹֽא־נִתֵּ֥ן בְּנֹתֵ֖ינוּ לְעַמֵּ֣י הָאָ֑רֶץ וְאֶת־בְּנֹ֣תֵיהֶ֔ם לֹ֥א נִקַּ֖ח לְבָנֵֽינוּ:
32And as for the peoples of the land who bring merchandise and all grains on the Sabbath day to sell-we shall not purchase from them on the Sabbath or on holy days, and we shall abandon [the land] during the seventh year [and] the loan given by every hand.   לבוְעַמֵּ֣י הָאָ֡רֶץ הַֽמְבִיאִים֩ אֶת־הַמַּקָּח֨וֹת וְכָל־שֶׁ֜בֶר בְּי֚וֹם הַשַּׁבָּת֙ לִמְכּ֔וֹר לֹֽא־נִקַּ֥ח מֵהֶ֛ם בַּשַּׁבָּ֖ת וּבְי֣וֹם קֹ֑דֶשׁ וְנִטֹּ֛שׁ אֶת־הַשָּׁנָ֥ה הַשְּׁבִיעִ֖ית וּמַשָּׁ֥א כָל־יָֽד:
  המקחות: הסחורות:
and all grains: Heb. שֶּׁבֶר, grain, like (Gen. 47:14): “… for the grain (בַּשֶּׁבֶר) that they were purchasing.”   שבר: תבואה כמו בשבר אשר הם שוברים (בראשית מ"ו):
or on holy days: This refers to festivals.   וביום קדש: של י"ט:
and we shall abandon during the seventh year: As is stated (Exod. 23:11): “But throughout the seventh year you shall let it go and abandon it (וּנְטַשְּׁתָּה).”   ונטוש את השנה השביעית: כענין שנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה (שמות כג):
and the loan given by every hand: This refers to the release of loans during the seventh year.   ומשא כל יד: השמטת מלוה בשביעית:
33And we set upon ourselves the commandments to give a third of a shekel a year for the service of the Temple of our God.   לגוְהֶֽעֱמַ֚דְנוּ עָלֵ֙ינוּ֙ מִצְו‍ֹ֔ת לָתֵ֥ת עָלֵ֛ינוּ שְׁלִישִׁ֥ית הַשֶּׁ֖קֶל בַּשָּׁנָ֑ה לַֽעֲבֹדַ֖ת בֵּ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ:
34For the bread of the arrangement and the daily meal offering and for the daily burnt offering, the Sabbaths, the New Moons, the appointed seasons, and for the holy offerings and for the sin offerings to atone for Israel, and all the work of the Temple of our God.   לדלְלֶ֣חֶם הַמַּֽעֲרֶ֡כֶת וּמִנְחַ֣ת הַתָּמִ֣יד וּלְעוֹלַ֣ת הַ֠תָּמִיד הַשַּׁבָּת֨וֹת הֶֽחֳדָשִׁ֜ים לַמּֽוֹעֲדִ֗ים וְלַקֳּדָשִׁים֙ וְלַ֣חַטָּא֔וֹת לְכַפֵּ֖ר עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל וְכֹ֖ל מְלֶ֥אכֶת בֵּֽית־אֱלֹהֵֽינוּ:
and all the work of the Temple of our God: to do with money.   וכל מלאכת בית אלהינו: לעשות מן הכסף:
35And we cast lots for the wood offering, the priests, the Levites, and the people, to bring to the Temple of our God, to the House of our forefathers at set times, year by year, to burn on the altar of the Lord our God as is written in the Torah.   להוְהַגֹּרָל֨וֹת הִפַּ֜לְנוּ עַל־קֻרְבַּ֣ן הָֽעֵצִ֗ים הַכֹּֽהֲנִ֣ים הַֽלְוִיִּם֘ וְהָעָם֒ לְ֠הָבִיא לְבֵֽ֨ית אֱלֹהֵ֧ינוּ לְבֵֽית־אֲבֹתֵ֛ינוּ לְעִתִּ֥ים מְזֻמָּנִ֖ים שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֑ה לְבַעֵ֗ר עַל־מִזְבַּח֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ כַּכָּת֖וּב בַּתּוֹרָֽה:
we cast: how much each one should bring.   הפלנו: כמה יביא כל אחד:
the wood offering: an offering of wood for the arrangement on the altar.   קרבן העצים: תקרובת של עצי המערכה למזבח:
to the House of our forefathers: which is the House of the sanctity of our forefathers.   לבית אבותינו: שהיא בית קדושת אבותינו:
36And to bring the first-fruits of our soil and the first of every fruit of every tree, year by year, to the Temple of the Lord.   לווּלְהָבִ֞יא אֶת־בִּכּוּרֵ֣י אַדְמָתֵ֗נוּ וּבִכּוּרֵ֛י כָּל־פְּרִ֥י כָל־עֵ֖ץ שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֑ה לְבֵ֖ית יְהֹוָֽה:
the first fruits of our soil: The first of every fruit of a tree. They are required by rabbinical injunction.   ובכורי כל פרי כל עץ: בכורי של כל פרי האילן הם מדברי חכמים:
37And the firstborn of our sons and of our animals, as is written in the Torah, and the firstborn of our cattle and our flocks to bring to the Temple of our God, to the priests who minister in the Temple of our God.   לזוְאֶת־בְּכֹר֚וֹת בָּנֵ֙ינוּ֙ וּבְהֶמְתֵּ֔נוּ כַּכָּת֖וּב בַּתּוֹרָ֑ה וְאֶת־בְּכוֹרֵ֨י בְקָרֵ֜ינוּ וְצֹאנֵ֗ינוּ לְהָבִיא֙ לְבֵ֣ית אֱלֹהֵ֔ינוּ לַכֹּֽ֣הֲנִ֔ים הַֽמְשָׁרְתִ֖ים בְּבֵ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ:
38And the first of our dough and our heave offerings and the fruit of every tree, wine, and oil, we shall bring to the priests, to the chambers of the Temple of our God, and the tithe of our soil to the Levites, and they, the Levites, who receive tithes in all the cities of our work.   לחוְאֶת־רֵאשִׁ֣ית עֲרִֽיסֹתֵ֣ינוּ וּ֠תְרֽוּמֹתֵינוּ וּפְרִ֨י כָל־עֵ֜ץ תִּיר֣וֹשׁ וְיִצְהָ֗ר נָבִ֚יא לַכֹּֽהֲנִים֙ אֶל־לִשְׁכ֣וֹת בֵּית־אֱלֹהֵ֔ינוּ וּמַעְשַׂ֥ר אַדְמָתֵ֖נוּ לַֽלְוִיִּ֑ם וְהֵם֙ הַֽלְוִיִּ֔ם הַֽמְעַשְׂרִ֔ים בְּכֹ֖ל עָרֵ֥י עֲבֹֽדָתֵֽנוּ:
we shall bring to the priests to the chambers: for they were usually there.   נביא לכהנים אל לשכות: כי שם היו רגילים:
who receive tithes in all the cities of our work: who take their tithes in all the cities of Israel.   המעשרים בכל ערי עבודתנו: שנוטלים מעשרותיה' בכל ערי ישראל:
39And the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites at the Levites' tithing and the Levites shall bring up the tithe of the tithe to the Temple of our God, to the chambers, to the storehouse.   לטוְהָיָ֨ה הַכֹּהֵ֧ן בֶּֽן־אַֽהֲרֹ֛ן עִם־הַֽלְוִיִּ֖ם בַּעְשֵׂ֣ר הַֽלְוִיִּ֑ם וְהַֽלְוִיִּ֞ם יַֽעֲל֨וּ אֶת־מַֽעֲשַׂ֚ר הַמַּֽעֲשֵׂר֙ לְבֵ֣ית אֱלֹהֵ֔ינוּ אֶל־הַלְּשָׁכ֖וֹת לְבֵ֥ית הָאוֹצָֽר:
at the [Levites’] tithing: Heb. בַּעְשֵּׂר;an expression meaning at the tithing.   בעשר: ל' בעשור:
the tithe of the tithe: for the Levites would take a tithe from the tithe and bring it up to the priests, who did not leave the Temple.   את מעשר המעשר: שהיו הלוים מעשרים מעשר מן המעשר ומביאים אותו לכהנים שלא היו עוזבים את בית המקדש:
40For the Children of Israel and the children of the Levites shall bring the heave-offering of corn, wine, and oil, to the chambers where the Temple vessels and the ministering priests are, and the gatekeepers, and the singers, and we will not forsake the Temple of our God."   מכִּ֣י אֶל־הַ֠לְּשָׁכוֹת יָבִ֨יאוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל וּבְנֵ֣י הַלֵּוִ֗י אֶת־תְּרוּמַ֣ת הַדָּגָן֘ הַתִּיר֣וֹשׁ וְהַיִּצְהָר֒ וְשָׁם֙ כְּלֵ֣י הַמִּקְדָּ֔שׁ וְהַכֹּֽהֲנִים֙ הַֽמְשָׁ֣רְתִ֔ים וְהַשּֽׁוֹעֲרִ֖ים וְהַֽמְשֹֽׁרְרִ֑ים וְלֹ֥א נַֽעֲזֹ֖ב אֶת־בֵּ֥ית אֱלֹהֵֽינוּ: