Chapter 3

1Then Eliashib the High Priest and his brothers the priests arose and built the Sheep Gate; they hallowed it and erected its doors, and until the Tower of the Hundred they hallowed it, until the Tower of Hananel.   אוַיָּ֡קָם אֶלְיָשִׁיב֩ הַכֹּהֵ֨ן הַגָּד֜וֹל וְאֶחָ֣יו הַכֹּֽהֲנִ֗ים וַיִּבְנוּ֙ אֶת־שַׁ֣עַר הַצֹּ֔אן הֵ֣מָּה קִדְּשׁ֔וּהוּ וַיַּֽעֲמִ֖ידוּ דַּלְתֹתָ֑יו וְעַד־מִגְדַּ֚ל הַמֵּאָה֙ קִדְּשׁ֔וּהוּ עַ֖ד מִגְדַּ֥ל חֲנַנְאֵֽל:
the Sheep Gate: Such was the name of the gate.   שער הצאן: כך שמו של שער:
they hallowed it: that gate with the sanctity of the city.   המה קדשוהו: לאותו שער בקדושת העיר:
its doors: i.e., of the gate.   דלתותיו: של שער:
and until the Tower of the Hundred: Such was the name of the tower.   ועד מגדל המאה: כך שמו של מגדל:
2And next to it the men of Jericho built, and next to it Zaccur the son of Imri built.   בוְעַל־יָד֥וֹ בָנ֖וּ אַנְשֵׁ֣י יְרֵח֑וֹ וְעַל־יָד֣וֹ בָנָ֔ה זַכּ֖וּר בֶּן־אִמְרִֽי:
And next to it: Next to it, near the Sheep’s Gate, each builder built.   ועל ידו: אצל ידו בסמוך לו של כל בונה ובונה שבנו אותו בבנין של שער הצאן:
the men of Jericho built: Such was their custom, these would build here [their section] of the wall of the city until [the part] they were responsible for was completed, and then others would build next to the first construction. Such was their custom, one after another, until the entire wall was built.   בנו אנשי ירחו: שכך היו מנהגם הללו היו בונים כאן בחומת העיר עד תשלום בניינה המוטל עליהם והאחרים היו בונים סמוך לבנין הראשון וכך היה מנהגם בזה אחר זה עד שנבנית כל החומה:
And next: As in (Num. 2:20) “Next to him, the tribe of Manasseh” , near him, and such is its explanation, next to the construction, and Scripture was not particular in its choice of words. Sometimes it says ודי לע, and sometimes it says וילו.“And next to them he repaired.”   ועל: כמו (במדבר ב׳:כ׳) ועליו מטה מנשה בסמוך וכן פתרונו סמוך לבנין ידו והמקרא לא דקדק בלשונו פעמים שהוא אומר על ידו ופעמים שהוא אומר עליו, ואחריו החזיק:
3And the sons of Hassenaah built the Fish Gate; they laid its beams and erected its doors, its locks, and its bolts.   גוְאֵת֙ שַׁ֣עַר הַדָּגִ֔ים בָּנ֖וּ בְּנֵ֣י הַסְּנָאָ֑ה הֵ֣מָּה קֵר֔וּהוּ וַיַּֽעֲמִ֙ידוּ֙ דַּלְתֹתָ֔יו מַנְעוּלָ֖יו וּבְרִיחָֽיו:
the Fish Gate: Such was the name of the gate.   ואת שער הדגים: כך שם השער:
they laid its beams: They placed the beams and ceilings on the gate.   המה קרוהו: נתנו הקורות ותקרות על השער:
they laid its beams: Heb. קֵרוּהוּ the intensive conjugation, like “… behold he laid the beams (קֵרָה) ,” [which appears nowhere in Scripture;] similar to (Ps. 104: 3): “Who roofs (הַמְקָרֶה) His upper chambers with water.” The “kuf” of קֵרוּהוּ is not customarily vowelized with a “hirik” in this context because of the “resh” following it, like (ibid. 10:3): “blessed (בֵּרֵ) ” ; (Prov. 17:5): “blasphemed (חֵרֵף) ” ; (Gen. 17:16): “I shall bless her (וּבֵרַכְתִּיהָ) ” ;(Ezek. 29:12): “and I shall scatter them (וּזְרֵתִים) in the lands.”   קרוהו: משקל חזק כמו מן קרה דוגמת המקרה במים עליותיו (תהילים ק״ד:ג׳) וקו"ף של קרוהו אינה נהוגה לינקד בחיר"ק בענין זה מפני רי"ש של אחריה כמו ברך (שם י') חרף עשהו (משלי י״ז:ה׳) וברכתיה והיתה לגוים (ראשית י"ז) וזריתים בארצות (יחזקאל כ"ט):
its locks: מַנְעוּלָיו, ses verrous in French, its bolts (locks).   מנעוליו: מסגריו ששוירל"ץ בלע"ז:
4And next to them, Meremoth the son of Uriah, the son of Hakkoz repaired, and next to them Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabel repaired, and next to them Zadok the son of Baana repaired.   דוְעַל־יָדָ֣ם הֶֽחֱזִ֗יק מְרֵמ֚וֹת בֶּן־אֽוּרִיָּה֙ בֶּן־הַקּ֔וֹץ וְעַל־יָדָ֣ם הֶֽחֱזִ֔יק מְשֻׁלָּ֥ם בֶּן־בֶּֽרֶכְיָ֖ה בֶּן־מְשֵֽׁיזַבְאֵ֑ל וְעַל־יָדָ֣ם הֶֽחֱזִ֔יק צָד֖וֹק בֶּֽן־בַּֽעֲנָֽא:
repaired: Heb. הֶחֱזִיק, [lit. strengthened,] to build the building.   החזיק: לבנות הבנין:
5And next to them, the Tekoites repaired, but their mighty men did not bring their neck into the service of their lord.   הוְעַל־יָדָ֖ם הֶֽחֱזִ֣יקוּ הַתְּקוֹעִ֑ים וְאַדִּֽירֵיהֶם֙ לֹֽא־הֵבִ֣יאוּ צַוָּרָ֔ם בַּֽעֲבֹדַ֖ת אֲדֹנֵיהֶֽם:
the Tekoites: They were called this because of their place, which was Tekoa.   התקועים: כך היו נקראים על שם מקומם שהיה תקוע:
but their mighty men: the wealthy men of Tekoa.   אדיריהם: עשירים של תקוע:
did not bring their neck: They did not assist in the service of the Holy One, blessed be He, to build the wall of the city.   לא הביאו צורם: לא סייעו בעבודתו של הקב"ה לבנות חומת העיר:
6And Joiada the son of Paseah and Meshullam the son of Besodiah repaired the gate of the old [city]; they laid its beams and erected its doors, its locks, and its bolts.   ווְאֵת֩ שַׁ֨עַר הַיְשָׁנָ֜ה הֶֽחֱזִ֗יקוּ יֽוֹיָדָע֙ בֶּן־פָּסֵ֔חַ וּמְשֻׁלָּ֖ם בֶּן־בְּסֽוֹדְיָ֑ה הֵ֣מָּה קֵר֔וּהוּ וַיַּֽעֲמִ֙ידוּ֙ דַּלְתֹתָ֔יו וּמַנְעֻלָ֖יו וּבְרִיחָֽיו:
And… the gate of the old [city]: Heb. הַיְשָּׁנָה, the Gate Yeshana, such was its name.   ואת שער הישנה: כך שמה:
7And next to them Melatiah the Gibeonite, and Jadon the Meronothite, [and] the men of Gibeon and Mizpah repaired, and next to him a throne for the governor of the land beyond the river.   זוְעַל־יָדָ֨ם הֶֽחֱזִ֜יק מְלַטְיָ֣ה הַגִּבְעֹנִ֗י וְיָדוֹן֙ הַמֵּרֹ֣נֹתִ֔י אַנְשֵׁ֥י גִבְע֖וֹן וְהַמִּצְפָּ֑ה לְכִסֵּ֕א פַּחַ֖ת עֵ֥בֶר הַנָּהָֽר:
a throne for the governor of the land beyond the river: The [people of] the land beyond the river built a throne for the governor of the land beyond the river to sit upon.   לכסא פחת עבר הנהר: כסא אחד בנה כדי לישב בו אותו פחת של עבר הנהר:
8Next to him Uziel the son of Haraiah, [of the] goldsmiths, repaired, and next to him, Hananiah the son of the perfumers repaired, and they filled Jerusalem until the broad wall.   חעַל־יָד֣וֹ הֶֽחֱזִ֗יק עֻזִּיאֵ֚ל בֶּן־חַרְהֲיָה֙ צֽוֹרְפִ֔ים וְעַל־יָד֣וֹ הֶֽחֱזִ֔יק חֲנַנְיָ֖ה בֶּן־הָֽרַקָּחִ֑ים וַיַּֽעַזְבוּ֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם עַ֖ד הַֽחוֹמָ֥ה הָֽרְחָבָֽה:
goldsmiths: That family was called by their craft.   צורפים: אותה משפחה היתה נקראת על שם אומנותם:
and they filled Jerusalem: Heb. וַיַעַזְבוּ יְרוּשָּׁלַיִם They filled it with earth up to the wide wall in order to strengthen it.   ויעזבו ירושלים: מלאוה עפר עד החומה הרחבה כדי להחזיקה:
9And next to them, Rephaiah the son of Hur, the ruler of half the district of Jerusalem repaired.   טוְעַל־יָדָ֚ם הֶֽחֱזִיק֙ רְפָיָ֣ה בֶן־ח֔וּר שַׂ֕ר חֲצִ֖י פֶּ֥לֶךְ יְרֽוּשָׁלִָֽם:
the ruler of half the district of Jerusalem: He was the prince over half the people in Jerusalem. פֶּלֶ is an expression of a duchy or a kingdom.   שר חצי פלך ירושלים: שר היה על חצי העם שבירושלים, פלך ל' דוכסות ומלכות:
10And next to them Jedaiah the son of Harumaph repaired and [it was] opposite his house, and next to him Hattush the son of Hashabneiah repaired.   יוְעַל־יָדָ֧ם הֶֽחֱזִ֛יק יְדָיָ֥ה בֶן־חֲרוּמַ֖ף וְנֶ֣גֶד בֵּית֑וֹ וְעַל־יָד֣וֹ הֶֽחֱזִ֔יק חַטּ֖וּשׁ בֶּן־חֲשַׁבְנְיָֽה:
and opposite his house: his lot fell to build, for his house was near that place of the wall of the city.   ונגד ביתו: נפל חלקו לבנות שהיה ביתו סמוך לאותו מקום של חומת העיר:
11Malkijah the son of Harim and Hashub the son of Pahath- Moab repaired a second measure, and [also] the Tower of the Furnaces.   יאמִדָּ֣ה שֵׁנִ֗ית הֶֽחֱזִיק֙ מַלְכִּיָּ֣ה בֶן־חָרִ֔ם וְחַשּׁ֖וּב בֶּן־פַּחַ֣ת מוֹאָ֑ב וְאֵ֖ת מִגְדַּ֥ל הַתַּנּוּרִֽים:
a second measure: Just like the measurement which his friend built before [him], so he also built like [his friend.]   מדה שנית: כאותה מדה אשר בנה חבירו של מעלה גם הוא בנה כמותו:
a second measure: in the building of the wall. The expression of measure is inappropriate for the building of the gates because they have [a measure] only in the building of a part of the wall, for we do not find in the entire chapter of the building of the gates the expression of a measure.   מדה שנית: בבנין החומה. אינו נופל לומר ל' מדה בבנין השערים לפי שאין להם כי אם בבנין חלק של חומה שלא מצינו בכל הפרשה בבנין השערים ל' מדה:
the Tower of the Furnaces: He also built a tower by that name. All these towers in the chapter were built in the wall around the city.   ואת מגדל התנורים: גם הוא בנה אותו מגדל ששמו כך כל המגדלים הללו שבפרשה היו בנוים בחומת העיר סביב:
12Next to him Shallum the son of Hallohesh, the ruler of half the district of Jerusalem, he and his daughters repaired.   יבוְעַל־יָד֣וֹ הֶֽחֱזִ֗יק שַׁלּוּם֙ בֶּן־הַלּוֹחֵ֔שׁ שַׂ֕ר חֲצִ֖י פֶּ֣לֶךְ יְרֽוּשָׁלִָ֑ם ה֖וּא וּבְנוֹתָֽיו:
he and his daughters: Shallum and his daughters repaired the building of the structure.   הוא ובנותיו: שלום ובנותיו החזיקו לבנות הבנין:
13Hanun and the dwellers of Zanoah repaired the Gate of the Valley; they built it, and they erected its doors, its locks, and its bolts, and a thousand cubits in the wall until the Dung Gate.   יגאֵת֩ שַׁ֨עַר הַגַּ֜יְא הֶֽחֱזִ֣יק חָנוּן֘ וְיֹֽשְׁבֵ֣י זָנוֹחַ֒ הֵ֣מָּה בָנ֔וּהוּ וַיַּֽעֲמִ֙ידוּ֙ דַּלְתֹתָ֔יו מַנְעֻלָ֖יו וּבְרִיחָ֑יו וְאֶ֚לֶף אַמָּה֙ בַּֽחוֹמָ֔ה עַ֖ד שַׁ֥עַר הָֽשְׁפֽוֹת:
until the Dung Gate: but the Dung Gate was not included.   עד שער השפות: ושער האשפות לא היה בכלל:
14Malkijah the son of Rechab, the prince of the district of Beth Hakkerem, repaired the Dung Gate; he built it and erected its doors, its locks, and its bolts.   ידוְאֵ֣ת | שַׁ֣עַר הָֽאַשְׁפּ֗וֹת הֶֽחֱזִיק֙ מַלְכִּיָּ֣ה בֶן־רֵכָ֔ב שַׂ֖ר פֶּ֣לֶךְ בֵּֽית־הַכָּ֑רֶם ה֣וּא יִבְנֶ֔נּוּ וְיַֽעֲמִיד֙ דַּלְתֹתָ֔יו מַנְעֻלָ֖יו וּבְרִיחָֽיו:
15And Shallun, the son of Kol Hozeh, the ruler of the district of Mizpah, repaired the Gate of the Fountain; he built it and roofed it and erected its doors, its locks, and its bolts, and the wall of the pool of Shelah toward the king's garden and until the steps descending from the City of David.   טווְאֵת֩ שַׁ֨עַר הָעַ֜יִן הֶֽ֠חֱזִיק שַׁלּ֣וּן בֶּן־כָּל־חֹזֶה֘ שַׂ֣ר פֶּ֣לֶךְ הַמִּצְפָּה֒ ה֚וּא יִבְנֶ֙נּוּ֙ וִֽיטַלְלֶ֣נּוּ וְיַֽעֲמִיד֙ (כתיב וְיַֽעֲמִידו֙) דַּלְתֹתָ֔יו מַנְעֻלָ֖יו וּבְרִיחָ֑יו וְ֠אֵת חוֹמַ֞ת בְּרֵכַ֚ת הַשֶּׁ֙לַח֙ לְגַן־הַמֶּ֔לֶךְ וְעַד־הַמַּֽעֲל֔וֹת הַיּֽוֹרְד֖וֹת מֵעִ֥יר דָּוִֽיד:
the ruler of the district of Mizpah: the prince and duke of Mizpah.   שר פלך המצפה: שר ודוכוס המצפה:
he built it: he was building the same gate.   הוא יבננו: הוא היה בונה אותו שער:
and roofed it: And he laid the roof on it, an expression of a ceiling (מְטַלַלְתָּא).   ויטללנו: והוא היה מסכך אותו לשון מטללתא:
and the wall of the pool of Shelah: which inclines towards the king’s garden.  
and until the steps: They recognized these places.  
16After him Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of half the district of Beth Zur, repaired until opposite the sepulchers of David and until the [man-]made pool and until the house of the mighty men.   טזאַֽחֲרָ֚יו הֶֽחֱזִיק֙ נְחֶמְיָ֣ה בֶן־עַזְבּ֔וּק שַׂ֕ר חֲצִ֖י פֶּ֣לֶךְ בֵּֽית־צ֑וּר עַד־נֶ֙גֶד֙ קִבְרֵ֣י דָוִ֔יד וְעַד־הַבְּרֵכָה֙ הָֽעֲשׂוּיָ֔ה וְעַ֖ד בֵּ֥ית הַגִּבֹּרִֽים:
Beth Zur: the name of a place.   בית צור: שם מקום:
17After him the Levites, Rehum the son of Bani repaired; next to him Hashabiah, the ruler of half the district of Keilah, repaired for his district.   יזאַֽחֲרָ֛יו הֶֽחֱזִ֥יקוּ הַֽלְוִיִּ֖ם רְח֣וּם בֶּן־בָּנִ֑י עַל־יָד֣וֹ הֶֽחֱזִ֗יק חֲשַׁבְיָ֛ה שַׂר־חֲצִי־פֶ֥לֶךְ קְעִילָ֖ה לְפִלְכּֽוֹ:
half the district: From that bailiwick, the half district, he built this structure. In the word לְפִּלְכּוֹ, the “kaff” has a “dagesh,” as one says from מֶלֶ, מַלְכּוֹ, from עֶבֶד, עַבְדוֹ, so does one say from פֶּלֶ, פִּלְכּוֹ, for [if] the last letter of the noun is one of the letters “beth”, “gimmel”, “daleth”, “kaff”, “pey,” or “tav,” it is punctuated with a “dagesh.”   לפלכו: מאותה שררה חצי פלך בנה בנין זה לפלכו כ"ף דגושה כאשר יאמר מן מלך מלכו מן עבד עבדו כן יאמר מן פלך פלכו שאות אחרונה של שם דבר מאותיות בג"ד כפ"ת דגושו':
18After him their brothers repaired, Bawai the son of Henadad, the ruler of half the district of Keilah.   יחאַֽחֲרָיו֙ הֶֽחֱזִ֣יקוּ אֲחֵיהֶ֔ם בַּוַּ֖י בֶּן־חֵֽנָדָ֑ד שַׂ֕ר חֲצִ֖י פֶּ֥לֶךְ קְעִילָֽה:
their brothers: the Levites.   אחיהם: הלוים:
19And Ezer the son of Jeshua, the ruler of Mizpah, repaired next to him a second measure, opposite the ascent to the armory, at the corner.   יטוַיְחַזֵּ֨ק עַל־יָד֜וֹ עֵ֧זֶר בֶּן־יֵשׁ֛וּעַ שַׂ֥ר הַמִּצְפָּ֖ה מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑ית מִנֶּ֕גֶד עֲלֹ֥ת הַנֶּ֖שֶׁק הַמִּקְצֹֽעַ:
opposite the ascent to the armory: opposite the place where the mighty men would ascend to the weapons. According to the simple interpretation of the verse, it appears that there was a place near the wall where the mighty men kept their weapons, as it is stated: (II Kings 10:2) “… and cities (sic) of fortification and arms.”   מנגד עלות הנשק: כנגד אותו מקום שהיו עולים הגבורים אל הנשק לפי פשוטו של מקרא נראה שהיה שם מקום אחד בסמוך לחומה וכלי זיין של נשק הגבורים היו נותנין (ס"א נתונים) שם כענין שנאמר ערי מבצר והנשק:
at the corner: at the corner of the wall.   המקצוע: לקרן זוית של חומה:
20After him, Baruch the son of Zaccai repaired a second measure from the corner until the entrance to the house of Eliashib the High Priest.   כאַֽחֲרָ֨יו הֶֽחֱרָ֧ה הֶֽחֱזִ֛יק בָּר֥וּךְ בֶּן־זַכַּ֖י (כתיב זַבַּ֖י) מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑ית מִ֨ן־הַמִּקְצֹ֔עַ עַד־פֶּ֙תַח֙ בֵּ֣ית אֶלְיָשִׁ֔יב הַכֹּהֵ֖ן הַגָּדֽוֹל:
repaired: Heb. הֶחֱרָה. Its interpretation is according to the context, and it is a double expression for repairing.   החרה: פתרונו לפי ענינו וכפל לשון הוא על החזוק:
21After him Meremoth the son of Uriah, the son of Hakkoz repaired a second measure from the entrance of the house of Eliashib until the end of the house of Eliashib.   כאאַֽחֲרָ֣יו הֶֽחֱזִ֗יק מְרֵמ֧וֹת בֶּן־אֽוּרִיָּ֛ה בֶּן־הַקּ֖וֹץ מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑ית מִפֶּ֙תַח֙ בֵּ֣ית אֶלְיָשִׁ֔יב וְעַד־תַּכְלִ֖ית בֵּ֥ית אֶלְיָשִֽׁיב:
from the entrance of the house of Eliashib until the end of, etc.: Opposite that house he built his structure.   מפתח בית אלישיב ועד תכלית וגו': מנגד אותו בית בנה בניינו:
22And after him the priests, the men of the plain, repaired.   כבוְאַֽחֲרָ֛יו הֶֽחֱזִ֥יקוּ הַכֹּֽהֲנִ֖ים אַנְשֵׁ֥י הַכִּכָּֽר:
23And after it, Benjamin and Hishub repaired opposite their house; after him Azariah the son of Maaseiah, the son of Ananiah repaired next to his house.   כגאַֽחֲרָ֨יו הֶֽחֱזִ֧יק בִּנְיָמִ֛ן וְחַשּׁ֖וּב נֶ֣גֶד בֵּיתָ֑ם אַֽחֲרָ֣יו הֶֽחֱזִ֗יק עֲזַרְיָ֧ה בֶן־מַֽעֲשֵׂיָ֛ה בֶּן־עֲנָֽנְיָ֖ה אֵ֥צֶל בֵּיתֽוֹ:
opposite their house: which was there near the wall.   נגד ביתם: שהיה שם בסמוך לחומה:
24After him Binnui the son of Henadad repaired a second measure from the house of Azariah until the corner and until the tower.   כדאַֽחֲרָ֣יו הֶֽחֱזִ֗יק בִּנּ֛וּי בֶּן־חֵֽנָדָ֖ד מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑ית מִבֵּ֣ית עֲזַרְיָ֔ה עַד־הַמִּקְצ֖וֹעַ וְעַד־הַפִּנָּֽה:
25Palal the son of Uzai [built] from opposite the corner and the tower that juts out of the upper house of the king, which is near the prison yard; after him was Pedaiah the son of Parosh.   כהפָּלָ֣ל בֶּן־אוּזַי֘ מִנֶּ֣גֶד הַמִּקְצוֹעַ֒ וְהַמִּגְדָּ֗ל הַיּוֹצֵא֙ מִבֵּ֚ית הַמֶּ֙לֶךְ֙ הָֽעֶלְי֔וֹן אֲשֶׁ֖ר לַֽחֲצַ֣ר הַמַּטָּרָ֑ה אַֽחֲרָ֖יו פְּדָיָ֥ה בֶן־פַּרְעֹֽשׁ:
and the tower that juts out: There was one tower in the wall that jutted out and protruded from within.   והמגדל היוצא: מגדל אחד היה בחומה שהוא יוצא ובולט מבפנים:
26And the Nethinites dwelt in the Ophel until opposite the Water Gate to the east and the tower that juts out.   כווְהַ֨נְּתִינִ֔ים הָי֥וּ יֹֽשְׁבִ֖ים בָּעֹ֑פֶל עַ֠ד נֶ֜גֶד שַׁ֚עַר הַמַּ֙יִם֙ לַמִּזְרָ֔ח וְהַמִּגְדָּ֖ל הַיּוֹצֵֽא:
And the Nethinites dwelt in the Ophel: And the Nethinites were dwelling in that district, and they were building their district, which was near the wall, until opposite the Water Gate of the eastern side.   והנתינים היו יושבים בעופל: והנתינים היו יושבים באותו מחוז והיו בונים אותו מחוז שלהם שהיה סמוך לחומה עד נגד שער המים של צד המזרח:
27After him the Tekoites repaired a second measure, from opposite the great tower that juts out until the wall of the Ophel.   כזאַֽחֲרָ֛יו הֶֽחֱזִ֥יקוּ הַתְּקֹעִ֖ים מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑ית מִנֶּ֜גֶד הַמִּגְדָּ֚ל הַגָּדוֹל֙ הַיּוֹצֵ֔א וְעַ֖ד חוֹמַ֥ת הָעֹֽפֶל:
28Above the Gate of the Horses the priests repaired, each one opposite his house.   כחמֵעַ֣ל | שַׁ֣עַר הַסּוּסִ֗ים הֶֽחֱזִ֙יקוּ֙ הַכֹּ֣הֲנִ֔ים אִ֖ישׁ לְנֶ֥גֶד בֵּיתֽוֹ:
each one opposite his house: Each one was building opposite his house.   איש לנגד ביתו: כל אחד היה בונה כנגד ביתו:
29After him Zadok the son of Immer repaired opposite his house, and after him Shemaiah the son of Shechaniah, the guardian of the Eastern Gate, repaired.   כטאַֽחֲרָ֧יו הֶֽחֱזִ֛יק צָד֥וֹק בֶּן־אִמֵּ֖ר נֶ֣גֶד בֵּית֑וֹ וְאַֽחֲרָ֚יו הֶֽחֱזִיק֙ שְׁמַעְיָ֣ה בֶן־שְׁכַנְיָ֔ה שֹׁמֵ֖ר שַׁ֥עַר הַמִּזְרָֽח:
30After him Hananiah the son of Shelemiah and Hanun the sixth son of Zalaph repaired a second measure; after him Meshullam the son of Berechiah repaired opposite his chamber.   לאַֽחֲרָ֨יו (כתיב אַֽחֲרָ֨י) הֶֽחֱזִ֜יק חֲנַנְיָ֣ה בֶן־שֶֽׁלֶמְיָ֗ה וְחָנ֧וּן בֶּן־צָלָ֛ף הַשִּׁשִּׁ֖י מִדָּ֣ה שֵׁנִ֑י אַֽחֲרָ֣יו הֶֽחֱזִ֗יק מְשֻׁלָּם֙ בֶּן־בֶּ֣רֶכְיָ֔ה נֶ֖גֶד נִשְׁכָּתֽוֹ:
and Hanun the sixth son of Zalaph: Zalaph had many sons, and Hanun was the sixth.   וחנון בן צלף הששי: בנים הרבה היו לו לצלף וחנון הוא הששי:
a second measure: Heb. מִדָה שֵּׁנִי, like שֵּׁנִית.   מדה שני: כמו שנית:
his chamber: Heb. נִשְּׁכָּתוֹ, like לִשְּׁכָּתוֹ. He had one chamber adjoining the wall.   נשכתו: כמו לשכתו לשכה אחת היתה לו שם סמוך לחומה:
31After him Malkijah the son of Hatzorefi repaired until the house of the Nethinites and the peddlers, opposite the Hammifkad Gate, and until the ascent to the tower.   לאאַֽחֲרָ֣יו (כתיב אַֽחֲרָ֣י) הֶֽחֱזִ֗יק מַלְכִּיָּה֙ בֶּן־הַצֹּ֣רְפִ֔י עַד־בֵּ֥ית הַנְּתִינִ֖ים וְהָרֹֽכְלִ֑ים נֶגֶד שַׁ֣עַר הַמִּפְקָ֔ד וְעַ֖ד עֲלִיַּ֥ת הַפִּנָּֽה:
the son of Hatzorefi: the goldsmith, and he was named after his craft.   בן הצורפי: איש הצורף ונקרא של שם אומנותו:
32And between the ascent to the tower and the Sheep Gate, the smiths and the peddlers repaired.   לבוּבֵ֨ין עֲלִיַּ֚ת הַפִּנָּה֙ לְשַׁ֣עַר הַצֹּ֔אן הֶֽחֱזִ֥יקוּ הַצֹּֽרְפִ֖ים וְהָרֹֽכְלִֽים:
And between the ascent to the tower and the Sheep Gate: At the beginning of the building they began to build the Sheep Gate, as it says (verse 1): “… and they built the Sheep Gate, etc.” So did they build the wall all around, one after the other.   ובין עלית הפנה לשער הצאן: תחלת הבנין התחילו לבנות שער הצאן שנאמר ויבנו את שער הצאן וגו' כך היו בונין החומה מסביב בזה אחר זה:
33And it came to pass when Sanballat heard that we were building the wall, he became wroth and was very angry, and he ridiculed the Jews.   לגוַיְהִ֞י כַּֽאֲשֶׁ֧ר שָׁמַ֣ע סַנְבַלַּ֗ט כִּֽי־אֲנַ֚חְנוּ בוֹנִים֙ אֶת־הַ֣חוֹמָ֔ה וַיִּ֣חַר ל֔וֹ וַיִּכְעַ֖ס הַרְבֵּ֑ה וַיַּלְעֵ֖ג עַל־הַיְּהוּדִֽים:
34And he spoke before his brethren and the army of Samaria, and he said, "What are the feeble Jews doing? Will they let them? Will they sacrifice? Will they finish in one day? Will they revive the stones from the heaps of dust, for they are burnt?"   לדוַיֹּ֣אמֶר | לִפְנֵ֣י אֶחָ֗יו וְחֵיל֙ שֹֽׁמְר֔וֹן וַיֹּ֕אמֶר מָ֛ה הַיְּהוּדִ֥ים הָֽאֲמֵֽלָלִ֖ים עֹשִׂ֑ים הֲיַֽעַזְב֨וּ לָהֶ֚ם הֲיִזְבָּ֙חוּ֙ הַיְכַלּ֣וּ בַיּ֔וֹם הַיְחַיּ֧וּ אֶת־הָֽאֲבָנִ֛ים מֵֽעֲרֵמ֥וֹת הֶֽעָפָ֖ר וְהֵ֥מָּה שְׂרוּפֽוֹת:
before his brethren and the army of Samaria: before his brethren and the army of Samaria, who were the adversaries of Judea.   לפני אחיו וחיל שומרון: לפני חביריו וחיל שומרון שהיו צרי יהודה:
What are the Jews: Why are the Jews doing this?   מה היהודים: מדוע היהודים כך הם עושים:
the feeble: Heb. הָאֲמֵלָלִים, a term denoting weakness and feebleness.   האמללים: ענין חלשות ורפיון:
Will they let them: Do they think that the heathens will allow them to build?   היעזבו להם: וכי הם סבורים אשר יעזבו ויניחו להם העובדי כוכבים לבנות:
Will they sacrifice: Will they constantly slaughter their sacrifices for themselves as they think?   היזבחו: אם יזבחו להם את זבחיהם תמיד כמו שהם סבורים:
Will they finish in one day: Will they complete the work that they started in one day? That is to say that the heathens will not permit them to complete their building.   היכלו ביום: אם יכלו וישלימו מלאכתם אשר התחילו ביום א' לומר שלא יניחום העובדי כוכבים לגמור את בניינם:
Will they revive: Will they revive and repair and restore stones to their previous state to be harder and stronger than the dust?   היחיו: אם יחיו ויתקנו ויחזירו האבנים לקדמתן להיות קשות וחזקות מן העפר:
from the heaps: Heb. מֵעֲרֵמוֹת, a term denoting heaps and mounds.   מערמות: ענין חמרים ותלים:
for they are burnt: The stones were burnt and have become dust. So did they jeer and ridicule the building of the wall, which they were building from the burnt stones that had fallen to the earth from the fire when Jerusalem was burned.  
35And Tobiah the Ammonite was beside him, and he said, "Even what they build, if a fox comes up and breaches the wall of their stones..?"   להוְטֽוֹבִיָּ֥ה הָֽעַמֹּנִ֖י אֶצְל֑וֹ וַיֹּ֗אמֶר גַּם אֲשֶׁר־הֵ֣ם בּוֹנִ֔ים אִם־יַֽעֲלֶ֣ה שׁוּעָ֔ל וּפָרַ֖ץ חוֹמַ֥ת אַבְנֵיהֶֽם:
And Tobiah the Ammonite was beside him: Tobiah was beside Sanballat.   וטוביה העמוני אצלו: טוביה היה אצלו של סנבלט:
and he said: And so he was saying and ridiculing.   ויאמר: וכך היה אומר ומלעיג:
Even what they build: even this building that they are building.   גם אשר הם בונים: אף הבנין הזה אשר הם בונים:
if a fox comes up: on the building to breach the wall of the city, what will become of it? That is to say that the building cannot be repaired, and whoever wishes, can come and break into it.   אם יעלה שועל: על הבנין לפרוץ חומת העיר מה יהא עליו לומר שאין לבנין תקנה וכל מי שירצה יבא ויפרוץ בו:
36"Hearken, our God, for we have been despised, and return their reproach upon their head and cause them to be despised in a land of captivity.   לושְׁמַ֚ע אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ כִּֽי־הָיִ֣ינוּ בוּזָ֔ה וְהָשֵׁ֥ב חֶרְפָּתָ֖ם אֶל־רֹאשָׁ֑ם וּתְנֵ֥ם לְבִזָּ֖ה בְּאֶ֥רֶץ שִׁבְיָֽה:
Hearken, our God: When I heard their ridicule of us, I prayed this prayer.   שמע אלהינו: כאשר שמעתי בלעגם עלינו התפללתי תפילה זאת:
in a land of captivity: that they be exiled from the land as we were exiled.   בארץ שביה: שיגלו מעל אדמתם כאשר גלינו:
37And do not conceal their iniquity and do not erase their sin from before You, for they have provoked the builders."   לזוְאַל־תְּכַס֙ עַל־עֲו‍ֹנָ֔ם וְחַטָּאתָ֖ם מִלְּפָנֶ֣יךָ אַל־תִּמָּחֶ֑ה כִּ֥י הִכְעִ֖יסוּ לְנֶ֥גֶד הַבּוֹנִֽים:
And do not conceal: Heb. תְּכַס וְאַל, like וְאַל תְּכַסֶה, similar to (Prov. 25:9): “… but do not divulge (תְּגָל) another’s secret,” like תְּגַלֶה.   ואל תכס: כמו ואל תכסה דוגמת וסוד אחר אל תגל (משלי כ"א) כמו אל תגלה:
for they have provoked: that they have provoked the builders to ridicule them.   כי הכעיסו: אשר הכעיסו נגד הבונים להלעיגם:
38But we built the wall, and the entire wall was built to its half, and the people had a desire to build.   לחוַנִּבְנֶה֙ אֶת־הַ֣חוֹמָ֔ה וַתִּקָּשֵׁ֥ר כָּל־הַֽחוֹמָ֖ה עַד־חֶצְיָ֑הּ וַיְהִ֧י לֵ֥֥ב לָעָ֖ם לַֽעֲשֽׂוֹת:
was built: Heb. וַתִּקָשֵּׁר, lit. it was bound. When the wall was bound up and built to its half, the people were eager and anxious to complete their building of it.   ותקשר: כאשר נתקשרה החומה ונבנית עד חציה אז היה לב העם להוט ומשוך לעשות בנין החומה: