Chapter 7

1In the first year of Belshazzar, the king of Babylon, Daniel saw a dream, and the visions of his mind [while asleep] on his bed; then he wrote the dream and said the beginnings of the matters.   אבִּשְׁנַ֣ת חֲדָ֗ה לְבֵלְאשַׁצַּר֙ מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֔ל דָּֽנִיֵּאל֙ חֵ֣לֶם חֲזָ֔ה וְחֶזְוֵ֥י רֵאשֵׁ֖הּ עַֽל־מִשְׁכְּבֵ֑הּ בֵּאדַ֙יִן֙ חֶלְמָ֣א כְתַ֔ב רֵ֥אשׁ מִלִּ֖ין אֲמַֽר:
then he wrote the dream: Then [he wrote the dream] and told the beginnings of the matters.   באדין חלמא כתב: אז (החלום כתב) וראשי הדברים אמר:
2Daniel raised his voice and said: I saw in my vision during the night, and behold the four winds of the heavens were stirring up the Great Sea.   בעָנֵ֚ה דָֽנִיֵּאל֙ וְאָמַ֔ר חָזֵ֥ה הֲוֵ֛ית בְּחֶזְוִ֖י עִם־לֵֽילְיָ֑א וַֽאֲר֗וּ אַרְבַּע֙ רוּחֵ֣י שְׁמַיָּ֔א מְגִיחָ֖ן לְיַמָּ֥א רַבָּֽא:
and behold: [as translated,] and behold.   וארו: והנה:
the four winds of the heavens were stirring up, etc.: four blowing winds coming from the four directions of the world and waging war with the Great Sea and stirring it up.   ארבע רוחי שמיא מגיחין וגו': ד' רוחות נושבות באות מד' רוחות העולם ונלחמות עם הים הגדול וסוערות אותו:
3And four huge beasts were coming up out of the sea, each one different from the other.   גוְאַרְבַּ֚ע חֵיוָן֙ רַבְרְבָ֔ן סָֽלְקָ֖ן מִן־יַמָּ֑א שָֽׁנְיָ֖ן דָּ֥א מִן־דָּֽא:
And four beasts: [as translated,] and four beasts.   וארבע חיון: וד' חיות:
each one different from the other: [as translated,] each one different from the other.   שנין דא מן דא: משונות זו מזו:
4The first one was like a lion, and it had the wings of an eagle, until its wings were plucked and it was taken from the earth, and it stood on feet like a man, and the heart of a mortal was given it.   דקַדְמָֽיְתָ֣א כְאַרְיֵ֔ה וְגַפִּ֥ין דִּֽי־נְשַׁ֖ר לָ֑הּ חָזֵ֣ה הֲוֵ֡ית עַד֩ דִּי־מְרִ֨יטוּ גַפַּ֜הּ (כתיב גַפַּ֜יהּ) וּנְטִ֣ילַת מִן־אַרְעָ֗א וְעַל־רַגְלַ֙יִן֙ כֶּֽאֱנָ֣שׁ הֳקִימַ֔ת וּלְבַ֥ב אֱנָ֖שׁ יְהִ֥יב לָֽהּ:
The first one was like a lion, and it had the wings of an eagle: It was like a lion, and it had the wings of an eagle; that is the kingdom of Babylon, which was ruling at that time, and so did Jeremiah see it (4:7): “A lion has come up from its thicket,” and he says also (48:40): “like an eagle he shall soar.”   קדמיתא כאריה וגפין די נשר לה: היא כאריה ולה כנפי נשר זו היא מלכות בבל שהיתה מושלת באותה שעה וכך ראה אותה ירמיה שנאמר עלה אריה מסבכו (ירמיהו ה׳:ו׳) ואומר הנה כאשר ידאה וגו' (שם מח):
until its wings were plucked: Its wings were plucked, which is an allusion to its downfall   עד די מריטו גפה: נמרטו כנפיה זו היא רמז למפלתה:
and it was taken from the earth: an expression of being removed from the earth, an allusion to the curtailment of the kingdom from the world.   ונטילת מן ארעא: ל' נסתלק מן הארץ רמז שתבטל המלכות מן הארץ:
and the heart of a mortal: Aram. וּלְבַב אֶנָשׁ, an expression of weakness, like (Psalms 9:21): “Let the nations know that they are forever mortal men (אֶנוֹשׁ)”.   ולבב אנש: ל' חלשות כמו ידעו הגוים אנוש המה סלה:
5And behold another second beast, resembling a bear, and it stood to one side, and there were three ribs in its mouth between its teeth, and so did they say to it, 'Get up, eat much meat.'   הוַֽאֲר֣וּ חֵיוָה֩ אָֽחֳרִ֨י תִנְיָנָ֜ה דָּֽמְיָ֣ה לְדֹ֗ב וְלִשְׂטַר־חַד֙ הֳקִימַ֔ת וּתְלָ֥ת עִלְעִ֛ין בְּפֻמַּ֖הּ בֵּ֣ין שִׁנַּ֑הּ (כתיב שִׁנַּ֑יהּ) וְכֵן֙ אָֽמְרִ֣ין לָ֔הּ ק֥וּמִֽי אֲכֻ֖לִי בְּשַׂ֥ר שַׂגִּֽיא:
another: [as translated,] another.   אחרי: אחרת:
second: that emerged second from the sea.   תנינה: שעלתה שניה מן הים:
resembling a bear: This represents the kingdom of Persia, which will reign after Babylon, who eats and drinks like a bear and is enwrapped in flesh like a bear.   דמיה לדוב: זה רמז למלכות פרס שתמלך אחר בבל שאוכלים ושותים כדוב ומסורבלים בבשר כדוב:
resembling a bear: It is spelled לְדֹב [without a “vav,”] like דִיבָא, the Aramaic for זְאֵב, a wolf, for the kingdom of Persia was also called a wolf, as it is said: (Jer. 5:6): “Therefore a lion smote them, a wolf of the deserts spoils them.”   דמיה לדוב: לדב כתיב כמו דיבא תרגום של זאב שאף זאב נקראת מלכות פרס שנא' ע"כ הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם:
and it stood to one side: and it stood to one side, indicating that when the kingdom of Babylon terminates, Persia will wait one year, when Media will reign.   ולשטר חד הקימת: ולצד א' עמדה רמז לשיפסוק מלכות בבל תמתין פרס שנה אחת שתמלך מדי:
and there were three ribs in its mouth: Aram. וּתְלָת עִלָעִין בְּפֻמַּהּ, three ribs. Our Sages explained that three provinces were constantly rebelling against it [i.e., Persia] and making peace with it; sometimes it would swallow them and sometimes spit them out. That is the meaning of “in its mouth between its teeth,” sometimes outside its teeth, sometimes inside (Kid. 72a), but I say that the three עִלָעִין are three kings who will rise from Persia: Cyrus, Ahasuerus, and Darius who built the Temple.   ותלת עלעין בפומיה: שלש צלעות רבותינו פירשו ג' מדינות היו תמיד מורדות בה ומשלימות עמה פעמים בולעתן ופעמים פולטתן זהו בפומה בין שניה פעמים חוץ לשניה פעמים לתוכן ואני אומר תלת עלעין שלשה מלכים שיעמדו לפרס כורש ואחשורוש ודריוש שבנה הבית:
much meat: [as translated,] much meat.   בשר שגיא: בשר הרבה:
6After this, I saw, and behold another one, like a leopard, and it had four wings of a bird on its back, and the beast had four heads, and dominion was given it.   ובָּאתַ֨ר דְּנָ֜ה חָזֵ֣ה הֲוֵ֗ית וַֽאֲר֚וּ אָֽחֳרִי֙ כִּנְמַ֔ר וְלַ֨הּ גַּפִּ֥ין אַרְבַּ֛ע דִּי־ע֖וֹף עַל־גַּבַּ֑הּ (כתיב גַּבַּ֑יהּ) וְאַרְבְּעָ֚ה רֵאשִׁין֙ לְחֵ֣יוְתָ֔א וְשָׁלְטָ֖ן יְהִ֥יב לָֽהּ:
four wings… four heads: They are the four rulers to whom Alexander of Macedon allotted his kingdom at his death, as is written in the book of Joseph ben Gurion (Book 3, ch. 14), for this third beast is the kingdom of Antiochus, and it is called נָמֵר because it issued decrees upon Israel [which were] spotted (מְנֻמָּרוֹת) and varied one from the other.   גפין ארבע וגו': וארבעה ראשין הם ד' מושלים שחלק להם אלכסנדרוס מוקדון במותו את מלכותו כמו שכתוב בספר יוסף בן גוריון שהחיה הזאת השלישית היא מלכות אנטיוכוס ונקרא נמר על שם שהיתה גוזרת גזרות על ישראל מנומרות ומשונות זו מזו:
and dominion was given it: [as translated,] and dominion was given it.   ושלטן יהב לה: וממשלה נתנה לה:
7After this, I saw in the visions of the night, and behold a fourth beast, awesome and dreadful and exceedingly strong, and it had huge iron teeth. It ate and crushed, and trampled the rest with its feet, and it was different from all the beasts that were before me, and it had ten horns.   זבָּאתַ֣ר דְּנָה֩ חָזֵ֨ה הֲוֵ֜ית בְּחֶזְוֵ֣י לֵֽילְיָ֗א וַֽאֲר֣וּ חֵיוָ֣ה רְבִיעָאָ֡ה (כתיב רְבִיעָי֡אָ) דְּחִילָה֩ וְאֵֽימְתָנִ֨י וְתַקִּיפָ֜א יַתִּ֗ירָה וְשִׁנַּ֨יִן דִּֽי־פַרְזֶ֥ל לָהּ֙ רַבְרְבָ֔ן אָֽכְלָ֣ה וּמַדְּקָ֔ה וּשְׁאָרָ֖א בְּרַגְלַ֣הּ (כתיב בְּרַגְלַ֣יהּ) רָֽפְסָ֑ה וְהִ֣יא מְשַׁנְיָ֗ה מִן־כָּל־חֵֽיוָתָא֙ דִּ֣י קָֽדָמָ֔הּ (כתיב קָֽדָמָ֔יהּ) וְקַרְנַ֥יִן עֲשַׂ֖ר לָֽהּ:
in the visions of the night: on another night. The first three he saw on one night, and this one on another night, because it is equal to them all. In Leviticus Rabbah (13:5).   בחזוי ליליא: בלילה אחרת, השלש הראשונות ראה בלילה אחת, וזו בלילה אחרת על שם שהיא שקולה כנגד שלשתן בויקרא רבה:
and it had… iron teeth: [as translated,] iron teeth.   ושנין די פרזל לה: שיני ברזל לה:
and crushed: It crushed and ground finely.   ומדקה: מדיקה ושוחקת הדק:
and… the rest: what it left over from its eating.   ושארא: מותר אכילתה:
and… ten horns: Aram. וְקַרְנַיִן עֲשַׂר. The angel explained to him that these are the ten kings who would ascend [the throne] of Rome before Vespasian, who would destroy the Temple.   וקרנין עשר: עשר קרנות זו פי' לו המלאך שהם עשרה מלכים שיעמדו לרומי קודם לאספסיינוס שחרב את הבית:
8I looked at these horns and behold another small horn came up among them, and three of the first horns were plucked out before it, and behold eyes like human eyes were on this horn, and a mouth speaking arrogantly.   חמִשְׂתַּכַּ֨ל הֲוֵ֜ית בְּקַרְנַיָּ֗א וַֽ֠אֲלוּ קֶ֣רֶן אָֽחֳרִ֚י זְעֵירָה֙ סִלְקָ֣ת בֵּֽינֵיהֵ֔ן (כתיב בֵּֽינֵיהֵ֔ון) וּתְלָ֗ת מִן־קַרְנַיָּא֙ קַדְמָ֣יָתָ֔א אִתְעֲקָ֖רָה (כתיב אִתְעֲקָ֖רָו) מִן־קֳדָמָ֑הּ (כתיב קֳדָמָ֑יהּ) וַֽאֲל֨וּ עַיְנִ֜ין כְּעַיְנֵ֚י אֲנָשָׁא֙ בְּקַרְנָא־דָ֔א וּפֻ֖ם מְמַלִּ֥ל רַבְרְבָֽן:
and behold: Aram. וַאֲלוּ, like וַאֲרוּ, an expression of “behold.”   ואלו: כמו וארו לשון הנה:
speaking arrogantly: words of arrogance. That is Titus, about whom the Rabbis, of blessed memory, said (Gittin 56b) that he blasphemed and berated and entered the Heichal with brazenness.   ממלל רברבן: דברי גאוה, הוא טיטוס שאחז"ל שחרף וגדף ונכנס להיכל בעזות פנים:
9I was looking until thrones were set up, and the Ancient of Days sat; His raiment was as white as snow, and the hair of His head was like clean wool; His throne was sparks of fire, its wheels were a burning fire.   טחָזֵ֣ה הֲוֵ֗ית עַ֣ד דִּ֚י כָרְסָוָן֙ רְמִ֔יו וְעַתִּ֥יק יוֹמִ֖ין יְתִ֑ב לְבוּשֵׁ֣הּ| כִּתְלָ֣ג חִוָּ֗ר וּשְׂעַ֚ר רֵאשֵׁהּ֙ כַּֽעֲמַ֣ר נְקֵ֔א כָּרְסְיֵהּ֙ שְׁבִיבִ֣ין דִּי־נ֔וּר גַּלְגִּלּ֖וֹהִי נ֥וּר דָּלִֽק:
until thrones were set up: Thrones were set up and established to sit in judgment, one for judgment for the nations of the world and one for charity for Israel.   די כרסון רמיו: כסאות הוטלו ונתקנו לישב במשפט אחד לדין וא' לצדקה לישראל:
and the Ancient of Days sat: The Holy One, blessed be He, was sitting in judgment on this kingdom and on those before it, who provoked Him and oppressed His children.   ועתיק יומין יתיב: הקב"ה יושב למשפט על המלכות הזו ועל שלפניה שהכעיסו לפניו והציקו לבניו:
as white as snow: to whiten the iniquities of His people.   כתלג חיור: ללבן עונות עמו:
and the hair of His head was like clean wool: He cleanses Himself of the merits that the nations have before Him, and He pays them all their reward in this world. In Lev. Rabbah.   ושער ראשה כעמר נקא: מנקה עצמו מזכיות שיש לעכו"ם לפניו ומשלם להם כל שכרם בעולם הזה בויקרא רבה:
of fire: [as translated,] of fire.   די נור: של אש:
a burning fire: [as translated,] a burning fire.   נור דלק: אש בוערה:
10A river of fire was flowing and emerging from before Him; a thousand thousands served Him, and ten thousand ten thousands arose before Him. Justice was established, and the books were opened.   ינְהַ֣ר דִּי־נ֗וּר נָגֵ֚ד וְנָפֵק֙ מִן־קֳדָמ֔וֹהִי אֶ֚לֶף אַלְפִין֙ (כתיב אַלְפִים֙) יְשַׁמְּשׁוּנֵּ֔הּ וְרִבּ֥וֹ רִבְוָ֖ן קָֽדָמ֣וֹהִי יְקוּמ֑וּן דִּינָ֥א יְתִ֖ב וְסִפְרִ֥ין פְּתִֽיחוּ:
was flowing and emerging: [as translated,] was flowing and emerging.   נגד ונפק: מושך ויצא:
serve Him: i.e., the Ancient of Days.   ישמשוניה: לעתיק יומין:
justice was established: The judgment is established before Him.   דינא יתיב: המשפט נתישב לפניו:
and the books were opened: The books were opened; the book of the transgressions and the evils that they committed.   וספרין פתיחו: הספרים נפתחו ספרי העבירות והרעות שעשו:
11I saw then from the sound of the arrogant words that the horn spoke, I looked until the beast was slain, and its body was destroyed and given to a flame of fire.   יאחָזֵ֣ה הֲוֵ֔ית בֵּאדַ֗יִן מִן־קָל֙ מִלַּיָּ֣א רַבְרְבָתָ֔א דִּ֥י קַרְנָ֖א מְמַלְּלָ֑א חָזֵ֣ה הֲוֵ֡ית עַד֩ דִּ֨י קְטִילַ֚ת חֵֽיוְתָא֙ וְהוּבַ֣ד גִּשְׁמָ֔הּ וִֽיהִיבַ֖ת לִֽיקֵדַ֥ת אֶשָּֽׁא:
from the sound of the arrogant words: From the sound of the haughty words that the horn was speaking, the wrath of the Ancient of Days was aroused.   מן קל מליא: מקול הדברים הגבוהים שהקרן מדברת עלתה חמתו של עתיק יומין:
until the beast was slain and its body was destroyed and given: [as translated,] and its body was destroyed.   עד דקטלת חיותא והובד גשמה: אבד גופה:
to a flame of fire: to a flame of fire; this refers to Jacob’s fire etc.   ליקדת אשא: ללבת אש הוא אשו של יעקב והיה בית יעקב אש וגו' (עובדיה א׳:י״ח):
12But as for the other beasts, their dominion was removed, and they were given an extension of life until a set time.   יבוּשְׁאָר֙ חֵ֣יוָתָ֔א הֶעְדִּ֖יו שָׁלְטָֽנְה֑וֹן וְאַרְכָ֧ה בְחַיִּ֛ין יְהִ֥יבַת לְה֖וֹן עַד־זְמַ֥ן וְעִדָּֽן:
But as for the other beasts, their dominion was removed: And from the other kingdoms, their dominion was removed by Heaven.   ושאר חיותא העדיו שלטנהון: ולשאר המלכיות הסירו מן השמים ממשלתהון:
and they were given an extension of life: And He gave them time to live until a set day in the future, the wars of Gog and Magog.   וארכה בחיין יהיבת להון: וזמן נתן להם בחיים עד יום מועד לעתיד לבא מלחמות גוג ומגוג:
an extension: Aram. אַרְכָה, waiting.   ארכה: המתנה:
13I saw in the visions of the night, and behold with the clouds of the heaven, one like a man was coming, and he came up to the Ancient of Days and was brought before Him.   יגחָזֵ֚ה הֲוֵית֙ בְּחֶזְוֵ֣י לֵֽילְיָ֔א וַֽאֲרוּ֙ עִם־עֲנָנֵ֣י שְׁמַיָּ֔א כְּבַ֥ר אֱנָ֖שׁ אָתֵ֣ה הֲוָ֑א וְעַד־עַתִּ֚יק יֽוֹמַיָּא֙ מְטָ֔ה וּקְדָמ֖וֹהִי הַקְרְבֽוּהִי:
one like a man was coming: That is the King Messiah.   כבר אנש אתה: הוא מלך המשיח:
and… up to the Ancient of Days: Who was sitting in judgment and judging the nations.   ועד עתיק יומיא: שהיה יושב במשפט ודן את האומות:
came: arrived, reached.   מטה: הגיע:
14And He gave him dominion and glory and a kingdom, and all peoples, nations, and tongues shall serve him; his dominion is an eternal dominion, which will not be removed, and his kingdom is one which will not be destroyed.   ידוְלֵ֨הּ יְהִ֚ב שָׁלְטָן֙ וִיקָ֣ר וּמַלְכ֔וּ וְכֹ֣ל עַמְמַיָּ֗א אֻמַּיָּ֛א וְלִשָּֽׁנַיָּ֖א לֵ֣הּ יִפְלְח֑וּן שָׁלְטָנֵ֞הּ שָׁלְטַ֚ן עָלַם֙ דִּי־לָ֣א יֶעְדֵּ֔ה וּמַלְכוּתֵ֖הּ דִּי־לָ֥א תִתְחַבַּֽל:
And He gave him dominion: And to that man He gave dominion over the nations, for the heathens he likens to beasts, and Israel he likens to a man because they are humble and innocent.   וליה יהיב שלטן: ולאותו בן אדם נתן ממשלת האומות דימה כחיות וישראל דימה כבן אדם על שהם ענותנים ותמימים:
which will not be removed: [as translated,] will not be removed.   די לא יעדה: לא יסור:
15My spirit-I, Daniel-became troubled within its sheath, and the visions of my mind terrified me.   טואֶתְכְּרִיַּ֥ת רוּחִ֛י אֲנָ֥ה דָֽנִיֵּ֖אל בְּג֣וֹ נִדְנֶ֑ה וְחֶזְוֵ֥י רֵאשִׁ֖י יְבַֽהֲלֻנַּֽנִי:
My spirit… became troubled: Aram. אֶתְכְּרִיַת an expression of (Exod. 21:33): “or if… digs (יִכְרֶה),” and Hebrew and Aramaic are alike in this case; i.e., it was humbled because of the depth of its digging.   אתכרית רוחי: לשון כי יכרה (שמות כב) ולשון ארמי ועברי שוין בו כלומר נסחה מתוך עומק כרייתה:
within its sheath: Aram. בְּגוֹנִדְנֶה; i.e., my spirit became terrified in my body from this dream.   בגו נדנה: בתוך תיקה נרתק שלו כלומר נבהלה רוחי בתוך הגוף מן החלום הזה:
16I drew near to one of those standing [there], and I asked him the truth of all this, and he told it to me, and he let me know the interpretation of the matters.   טזקִרְבֵ֗ת עַל־חַד֙ מִן־קָ֣אֲמַיָּ֔א וְיַצִּיבָ֥א אֶבְעֵ֥א מִנֵּ֖הּ עַֽל־כָּל־דְּנָ֑ה וַֽאֲמַר־לִ֕י וּפְשַׁ֥ר מִלַּיָּ֖א יְהֽוֹדְעִנַּֽנִי:
I drew near to one of those standing: I drew near to one of those standing there beside the Ancient of Days. The angels are called standing ones, as it is said: (Zech. 3:7): “among these who stand by (הָעמְדִים),” because they have no joints.   קרבת על חד מן קאמיא: קרבתי אצל א' מן העומדים שם לפני עתיק הימים המלאכים נקראו עומדים שנא' (זכריה ג׳:ז׳) בין העומדים האלה מפני שאין להם קפצים:
and I asked him the truth: [as translated,] and I asked him the truth.   ויציבא אבעא מנה: והאמת שאלתי ממנו:
17[He said] "These huge beasts, which are four, are four kingdoms, which will arise from the earth.   יזאִלֵּין֙ חֵֽיוָתָ֣א רַבְרְבָתָ֔א דִּ֥י אִנִּ֖ין אַרְבַּ֑ע אַרְבְּעָ֥ה מַלְכִ֖ין יְקוּמ֥וּן מִן־אַרְעָֽא:
four kingdoms: Aram. אַרְבְּעָא מַלְכִין, lit. four kings.   ארבעה מלכין: ד' מלכיות:
18And the high holy ones will receive the kingdom, and they will inherit the kingdom forever and to all eternity."   יחוִֽיקַבְּלוּן֙ מַלְכוּתָ֔א קַדִּישֵׁ֖י עֶלְיוֹנִ֑ין וְיַחְסְנ֚וּן מַלְכוּתָא֙ עַד־עָ֣לְמָ֔א וְעַ֖ד עָלַ֥ם עָֽלְמַיָּֽא:
And the high holy ones will receive the kingdom: These are Israel, who will take the kingdom from the fourth one.   ויקבלון מלכותא קדישי עליונין: אלו ישראל שיטלו המלכות מהרביעית:
19Then I wished to determine the truth of the fourth beast, which was different from all of them- excessively dreadful; its teeth were of iron and its nails of copper; it ate and crushed to powder, and the rest it trampled with its feet.   יטאֱדַ֗יִן צְבִית֙ לְיַצָּבָ֔א עַל־חֵֽיוְתָא֙ רְבִיעָ֣יְתָ֔א דִּֽי־הֲוָ֥ת שָֽׁנְיָ֖ה מִן־כָּלְּהֵ֑ן (כתיב כָּלְּהֵ֑ון) דְּחִילָ֣ה יַתִּ֗ירָה שִׁנַּ֚הּ (כתיב שִׁנַּ֚יהּ) דִּֽי־פַרְזֶל֙ וְטִפְרַ֣הּ (כתיב וְטִפְרַ֣יהּ) דִּֽי־נְחָ֔שׁ אָֽכְלָ֣ה מַדְּקָ֔ה וּשְׁאָרָ֖א בְּרַגְלַ֥הּ (כתיב בְּרַגְלַ֥יהּ) רָֽפְסָֽה:
Then I wished to determine the truth: Then I wished to determine the truth concerning the fourth beast.   אדין צבית ליצבא: אז חפצתי לעמוד על האמת מן החיה הרביעית:
which was different from all of them-excessively dreadful: which was different from all of them with excessive dreadfulness.   די הות שניה מן: כולהון דחילה יתירה אשר היתה משונה מכולן באימה יתירה:
20And concerning the ten horns that were on its head, and the other one that came up and [the] three [that] fell before it, and the horn that was like this and that had eyes and a mouth speaking arrogantly, and its appearance was greater than [that of] its companions.   כוְעַל־קַרְנַיָּ֚א עֲשַׂר֙ דִּ֣י בְרֵאשַׁ֔הּ וְאָֽחֳרִי֙ דִּ֣י סִלְקַ֔ת וּנְפַ֥לָה (כתיב וּנְפַ֥לָו) מִן־קֳדָמַ֖הּ (כתיב קֳדָמַ֖יהּ) תְּלָ֑ת וְקַרְנָ֨א דִכֵּ֜ן וְעַיְנִ֣ין לָ֗הּ וְפֻם֙ מְמַלִּ֣ל רַבְרְבָ֔ן וְחֶזְוָ֖הּ רַ֥ב מִן־חַבְרָתָֽהּ:
and [the] three [that] fell before it: and three of the first ones fell before it.   ונפלה מן: קדמה תלת ונפלו מפניה שלש מן הראשונו':
and the horn that was like this and that had eyes: and the horn that was like this, and had eyes, as is written above.   וקרנא דכן ועינין לה: והקרן אשר כזאת ועינים לה ככתוב למעלה:
21I looked and the horn that was like this waged war with the holy ones and overwhelmed them.   כאחָזֵ֣ה הֲוֵ֔ית וְקַרְנָ֣א דִכֵּ֔ן עָֽבְדָ֥א קְרָ֖ב עִם־קַדִּישִׁ֑ין וְיָֽכְלָ֖ה לְהֹֽן:
I looked: in my first dream, which I told above.   חזה הוית: בחלומי הראשון שספרתי למעלה:
with the holy ones: with Israel.   עם קדישין: עם ישראל:
22Until the Ancient of Days came and gave revenge to the high holy ones, and the time arrived that the holy ones inherited the kingdom.   כבעַ֣ד דִּֽי־אֲתָ֗ה עַתִּיק֙ יֽוֹמַיָּ֔א וְדִינָ֣א יְהִ֔ב לְקַדִּישֵׁ֖י עֶלְיוֹנִ֑ין וְזִמְנָ֣א מְטָ֔ה וּמַלְכוּתָ֖א הֶֽחֱסִ֥נוּ קַדִּישִֽׁין:
and gave revenge to the high holy ones: and He gave them revenge from it.   ודינא יהיב לקדישי עליונין: ונקמה נתן להם ממנה:
23So he said, "The fourth beast [represents] a fourth kingdom [that] will be on the earth, which will be different from all the kingdoms, and it will devour the whole land and trample it and crush it.   כגכֵּן֘ אֲמַר֒ חֵֽיוְתָא֙ רְבִיעָ֣יְתָ֔א מַלְכ֚וּ רְבִיעָאָה֙ (כתיב רְבִיעָיָה֙) תֶּֽהֱוֵ֣א בְאַרְעָ֔א דִּ֥י תִשְׁנֵ֖א מִן־כָּל־מַלְכְוָתָ֑א וְתֵאכֻל֙ כָּל־אַרְעָ֔א וּתְדוּשִׁנָּ֖הּ וְתַדְּקִנָּֽהּ:
So he said: So did the angel who interpreted the dream for me reply to me.   כן אמר: כה ענני המלאך הפותר לי את החלום:
24And the ten horns that [sprout] from that kingdom [represent] ten kings [that] will rise, and the last one will rise after them, and he will be different from the first, and he will humble three kings.   כדוְקַרְנַיָּ֣א עֲשַׂ֔ר מִנָּהּ֙ מַלְכוּתָ֔א עַשְׂרָ֥ה מַלְכִ֖ין יְקֻמ֑וּן וְאָֽחֳרָ֞ן יְק֣וּם אַֽחֲרֵיהֹ֗ן וְה֚וּא יִשְׁנֵא֙ מִן־קַדְמָיֵ֔א וּתְלָתָ֥ה מַלְכִ֖ין יְהַשְׁפִּֽל:
And the ten horns: And its ten horns that you saw-this is its interpretation.   וקרניא עשר: וקרנים י' אשר ראיתי לה זה פתרונו:
from that kingdom: [as translated,] from that kingdom.   מנה מלכותא: מאותה המלכות:
and the last one will rise after them: and the last one will rise after them-that is Titus.   ואחרין יקום אחריהון: והאחרון יקום אחריהן הוא טיטוס:
25And he will speak words against the Most High, and he will oppress the high holy ones, and he will think to change the times and the law, and they will be delivered into his hand until a time, two times, and half a time.   כהוּמִלִּ֗ין לְצַ֚ד עִלָּאָה֙ (כתיב עִלָּיאָ֙) יְמַלִּ֔ל וּלְקַדִּישֵׁ֥י עֶלְיוֹנִ֖ין יְבַלֵּ֑א וְיִסְבַּ֗ר לְהַשְׁנָיָה֙ זִמְנִ֣ין וְדָ֔ת וְיִתְיַֽהֲב֣וּן בִּידֵ֔הּ עַד־עִדָּ֥ן וְעִדָּנִ֖ין וּפְלַ֥ג עִדָּֽן:
against the Most High: [as translated,] against the Most High.   לצד עלאה: כלפי מעלה:
and he will oppress the high holy ones: He will burden and oppress Israel.   ולקדישי עליונין יבלא: ולישראל יטריח ויציק:
and he will think to change the times and the law: He will plan in his heart to cause them to transgress all their appointed times and their laws.   ויסבר להשניא זמנין ודת: ידמה בלבו להעבירם על כל מועדיהם ודתיהם:
until a time, two times, and half a time: This is an obscure end, as was said to Daniel (12:4): “And you, Daniel, close up the words and seal,” and the early commentators expounded on it, each one according to his view, and the ends have passed. We can still interpret it as I saw written in the name of Rav Saadia Gaon, that they are the 1,335 years stated at the end of the Book (12:12): “Fortunate is he who waits [and reaches the days one thousand three hundred and thirty-five],” and he explains the appointed time as until the time of two times and a half time, and he [Rav Saadia Gaon] said that the times are 480 [years], which is the time from the Exodus from Egypt until the Temple was built, and 410 [years], [which are] the days of the First Temple, totaling 890, and another half of this time, 445, totaling 1,335. Figure these from the time the daily sacrifice was discontinued until the daily sacrifice will be restored to its place; it was discontinued six years prior to the destruction, and there is somewhat of a proof in this Book. [See Rashi to 8:14.] Others bring further proof to this computation, namely that (Deut. 31: 18): “And I, will hide My face” [the words] הַסְתֵּר אַסְתִּיר add up in gematria to 1,335.   עד עידן ועידנין ופלג עידן: קץ סתום הוא זה כאשר נאמר לדניאל סתום הדברים וחתום ודרשוהו הראשונים איש לפי דעתו וכלו הקצים ויש לנו לפותרו עוד כאשר ראיתי כתוב בשם רב סעדיה הם אלף וג' מאות ול"ה שנים האמור בסוף הספר אשרי המחכה וגו' ופי' המועד עד עת שני עתים וחצי עת ואמר שהעתים הם ד' מאות ופ' שמיום צאתם ממצרים עד שנבנה הבית, וד' מאות ועשר ימי מקדש ראשון הרי תת"ץ ועוד חצי העת הזה תמ"ה הרי אל"ף של"ה את אלה חשוב מעת הוסר התמיד עד שוב זבח התמיד אל מקומו והוא הוסר שש שנים לפני החורבן ויש קצת ראיה בספר זה, ועוד יש מביאין ראיה לחשבון זה הסתר אסתיר פני הסתר אסתיר בגי' אלף ושל"ה:
26And the judgment shall be established, and they will remove his dominion to be destroyed and annihilated until the end.   כווְדִינָ֖א יִתִּ֑ב וְשָׁלְטָנֵ֣הּ יְהַעְדּ֔וּן לְהַשְׁמָדָ֥ה וּלְהֽוֹבָדָ֖ה עַד־סוֹפָֽא:
And the judgment was established: And the judgment was established before Him.   ודינא יתב: והדין נתישב לפני המקום:
and they will remove his dominion: from heaven. They will remove the dominion and the rule of that kingdom.   ושלטנה יהעדון: ושולטנו וממשלת של אותו המלכות יסירו מן השמים:
27And the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdoms under all the heavens will be given to the people of the high holy ones; its kingdom is a perpetual kingdom, and all dominions will serve and obey [it]."   כזוּמַלְכוּתָ֨א וְשָׁלְטָנָ֜א וּרְבוּתָ֗א דִּי מַלְכְוָת֙ תְּח֣וֹת כָּל־שְׁמַיָּ֔א יְהִיבַ֕ת לְעַ֖ם קַדִּישֵׁ֣י עֶלְיוֹנִ֑ין מַלְכוּתֵהּ֙ מַלְכ֣וּת עָלַ֔ם וְכֹל֙ שָׁלְטָ֣נַיָּ֔א לֵ֥הּ יִפְלְח֖וּן וְיִֽשְׁתַּמְּעֽוּן:
and obey: They will obey his command to execute it.   וישתמעון: יהיו נשמעים למצותו לעשותו:
28Until here is the end of the matter. As for me, Daniel, my thoughts terrified me greatly, and my colors changed upon me, and I kept the matter in my heart.   כחעַד־כָּ֖ה סוֹפָ֣א דִֽי־מִלְּתָ֑א אֲנָ֨ה דָֽנִיֵּ֜אל שַׂגִּ֣יא| רַעְיוֹנַ֣י יְבַֽהֲלֻנַּ֗נִי וְזִיוַי֙ יִשְׁתַּנּ֣וֹן עֲלַ֔י וּמִלְּתָ֖א בְּלִבִּ֥י נִטְרֵֽת:
until here: [as translated,] until here.   עד כה: עד כאן:
my thoughts terrified me greatly: My thoughts were terrifying me greatly.   שגיא רעיוני יבהלונני: הרבה היו מחשבותי מבהלות אותי:
and my colors changed: The appearance of my good looks and my features changed.   וזיוי ישתנון: מראית יופי ותארי נשתנו:
I kept… in my heart: I hid in my heart.   בלבי נטרת: בלבי צפנתי: