Chapter 33

1But listen to my words, Job, I pray you, and hearken to all my speech.   אוְֽאוּלָ֗ם שְֽׁמַע־נָ֣א אִיּ֣וֹב מִלָּ֑י וְֽכָל־דְּבָרַ֥י הַֽאֲזִֽינָה:
2Behold now I have opened my mouth; my tongue has spoken with my palate.   בהִנֵּה־נָ֖א פָּתַ֣חְתִּי פִ֑י דִּבְּרָ֖ה לְשׁוֹנִ֣י בְחִכִּֽי:
3My words are [with] the uprightness of my heart, and with knowledge my lips speak clear [words].   גיֹֽשֶׁר־לִבִּ֥י אֲמָרָ֑י וְדַ֥עַת שְֹ֜פָתַ֗י בָּר֥וּר מִלֵּֽלוּ:
4The spirit of God made me, and the breath of the Almighty keeps me alive.   דרֽוּחַ־אֵ֥ל עָשָׂ֑תְנִי וְנִשְׁמַ֖ת שַׁדַּ֣י תְּחַיֵּֽנִי:
The spirit of God made me: and I am no stronger than you.   רוח אל עשתני: ואיני חזק יותר ממך:
5If you can, answer me; set up before me and stand.   האִם־תּוּכַ֥ל הֲשִׁיבֵ֑נִי עֶרְכָ֥ה לְ֜פָנַ֗י הִתְיַצָּֽבָה:
6Behold I am like your mouth to God; I was also formed out of clay.   והֵן־אֲנִ֣י כְפִ֣יךָ לָאֵ֑ל מֵ֜חֹ֗מֶר קֹרַ֥צְתִּי גַם־אָֽנִי:
Behold I am like your mouth to God: As your mouth asked to debate with one who would not terrify you, behold I am instead of the Holy One, blessed be He, and on His behalf, to speak His words.   הן אני כפיך לאל: כמו ששאל פיך להתווכח למי שלא יבעתך הן אני במקומו של הקב"ה ובשבילו לדבר דבריו:
7Behold my awe will not terrify you, and my coercion will not weigh heavily upon you.   זהִנֵּ֣ה אֵֽ֖מָתִי לֹ֣א תְבַֽעֲתֶ֑ךָּ וְ֜אַכְפִּ֗י עָלֶ֥יךָ לֹֽא־יִכְבָּֽד:
and my coercion: Heb. אכפי, my coercion, like (Prov. 16:26), “his mouth forces (אכף).”   ואכפי: כפייתי כמו אכף עליו פיהו (משלי יז):
8You spoke but in my hearing, and the voice of [your] words I have heard.   חאַךְ אָמַ֣רְתָּ בְאָזְנָ֑י וְק֖וֹל מִלִּ֣ין אֶשְׁמָֽע:
9'I am innocent without transgression; I am clean, and I have no iniquity.   טזַ֥ךְ אֲנִ֗י בְּֽלִ֫י פָ֥שַׁע חַ֣ף אָֽנֹכִ֑י וְלֹ֖א עָו‍ֹ֣ן לִֽי:
I am clean: Heb. חף, pure and cleansed, like (Bezah 35b), “A nazirite may not cleanse (יחף) his head…” and like (Shabbath 50a), “we may cleanse (חפין) vessels with anything.”   חף: טהור ומשופשף כמו נזיר לא יחוף ראשו וכמו בכל חפין את הכלים:
10Behold He finds pretenses against me; He considers me His enemy.   יהֵ֣ן תְּ֖נוּאוֹת עָלַ֣י יִמְצָ֑א יַחְשְׁבֵ֖נִי לְאוֹיֵ֣ב לֽוֹ:
pretenses: Heb. תאונות, pretenses to turn away from the Omnipresent, an expression of (Jud. 14:4), “that he sought a pretense (תאנה).”   תנואות: עלילות ל' תואנה (שופטים יד) לשוב מן המקום:
11He puts my feet into the stocks; He watches all my ways.'   יאיָשֵׂ֣ם בַּסַּ֣ד רַגְלָ֑י יִ֜שְׁמֹ֗ר כָּל־אָרְחֹתָֽי:
12Behold this. 'You are not right,' I will answer you, for God exceeds man.   יבהֶן־זֹ֣את לֹֽא־צָדַ֣קְתָּ אֶֽעֱנֶ֑ךָּ כִּֽי־יִרְבֶּ֥ה אֱ֜ל֗וֹהַּ מֵֽאֱנֽוֹשׁ:
for God exceeds man: God does not have to be so exact with man because the Holy One, blessed be He, has more virtues than man.   כי ירבה אלוה מאנוש: אין המקום צריך כל כך לדקדק אחר האדם כי הרבה יש להקב"ה צדקות יותר מאנוש:
13Why do you contend with Him because He does not answer any of his matters?   יגמַדּוּעַ אֵלָ֣יו רִיב֑וֹתָ כִּ֥י כָל־דְּ֜בָרָ֗יו לֹ֣א־יַֽעֲנֶֽה:
14For God answers in one way and in two, to one who does not see it.   ידכִּֽי־בְאַחַ֥ת יְדַבֶּר־אֵ֑ל וּבְ֜שְׁתַּ֗יִם לֹ֣א יְשׁוּרֶֽנָּה:
15In a dream, a vision of the night, when sound sleep falls upon men, in the slumbers on the bed.   טובַּֽחֲל֚וֹם | חֶזְי֬וֹן לַ֗יְלָה בִּנְפֹ֣ל תַּ֖רְדֵּמָה עַל־אֲנָשִׁ֑ים בִּ֜תְנוּמ֗וֹת עֲלֵ֣י מִשְׁכָּֽב:
16Then He opens the ear of men, and with their chastisement He seals [them].   טזאָ֣ז יִ֖גְלֶה אֹ֣זֶן אֲנָשִׁ֑ים וּבְמֹֽסָרָ֣ם יַחְתֹּֽם:
Then He opens the ear of men: as He did to Abimelech in the dream of the night.   אז יגלה אוזן אנשים: כמו שעשה לאבימלך בחלום הלילה:
and with their chastisement He seals [them]: He seals them and binds them with suffering because of their iniquity.   ובמוסרם יחתום: חותמן ואוסרן ביסורין על עוונם:
17To restrain man from a deed; and He covers haughtiness from man.   יזלְהָסִיר אָדָ֣ם מַֽעֲשֶׂ֑ה וְגֵוָ֖ה מִגֶּ֣בֶר יְכַסֶּֽה:
To restrain man: in his illness.   להסיר אדם: בחליו:
a deed: that he had intended to do.   מעשה: שהיה בדעתו לעשות:
and He covers haughtiness from man: with his suffering, in order to vanquish him and humble him to repent, so that he withhold his soul from utter death.   וגוה מגבר יכסה: ביסוריו למען הכניעו ולהשפילו לשוב כדי שיחשך נפשו ממיתה גמורה:
haughtiness: Heb. וְגֵוָה, like גַאֲוָה.   גוה: כמו גאוה:
18He withholds his soul from the pit, and his life from perishing by the sword.   יחיַחְשׂ֣ךְ נַ֖פְשׁוֹ מִנִּי־שָׁ֑חַת וְ֜חַיָּת֗וֹ מֵֽעֲבֹ֥ר בַּשָּֽׁלַח:
and his life from perishing by the sword: by the weapon and the sword of the Angel of Death; that is to say, He brought suffering upon you for your good.   וחיתו מעבור בשלח: בשלחו וחרבו של מלאך המות כלומר לטובתך הביא עליך יסורין:
by the sword: Heb. בשלח, a weapon, and so in Ezra (Neh. 4:11): “and one was holding the weapon (השלח).”   שלח: כלי זיין וכן (נחמיה ד׳:י״א) ידו אחת מחזקת השלח:
19And he is chastised with pain on his bed, and most of his bones, [since he is] strong.   יטוְהוּכַ֣ח בְּ֖מַכְאוֹב עַל־מִשְׁכָּב֑וֹ וְר֖וֹב (כתיב וְרֹ֖יב) עֲצָמָ֣יו אֵתָֽן:
And he is chastised: an expression of reproof that he repent of his iniquity, and most of his bones, which are strong, He chastises with pain.   והוכח: ל' תוכחה שישוב מעונו ורוב עצמיו שהוא איתן מוכיחן במכאוב:
20And his living spirit causes him to abhor food, and his soul choice morsels.   כוְזִֽהֲמַ֣תּוּ חַיָּת֣וֹ לָ֑חֶם וְ֜נַפְשׁ֗וֹ מַֽאֲכַ֥ל תַּֽאֲוָֽה:
And his living spirit causes him to abhor food: The soul and the life of the sick person cause him to abhor all food.   וזהמתו חיתו לחם: ממאסתו נפשו וחייתו של חולה כל מאכל:
and his soul: abhors all tasty food.   ונפשי: מזהמת כל מאכל תאוה:
21His flesh is consumed from sight, and his bones are dislocated to unsightliness.   כאיִ֣כֶל בְּשָׂר֣וֹ מֵרֹ֑אִי וְשֻׁפּ֥וּ (כתיב וְשֻׁפּ֥יּ) עַ֜צְמֹתָ֗יו לֹ֣א רֻאֽוּ:
His flesh is consumed from sight: Heb. יכל בשרו מראי, His flesh is withdrawn from sight, like (Lam 2:11): “My eyes are spent (כלו) with tears;” (Lev. 26:16),"that cause the eyes to pine way (מכלות).   יכל בשרו מרואי: יחשך בשרו ממראה כמו כלו בדמעות עיני (איכה ב׳:י״א) מכלות עינים (ויקרא כו):
and his bones are dislocated: Heb. ושפו. They are dislocated from their place. [The word] שֻׁפּוּ is like (Hullin 42b), “that sprung (שף) from its place.”   ושופו עצמותיו: מתנתקין ממקומו, ושופו כמו דשף מדוכתיה (חולין מב):
to unsightliness: They have neither appearance nor form.   לא רואו: אין להם מראה ותואר:
22And his soul approaches the pit, and his life to the destroyers.   כבוַתִּקְרַ֣ב לַשַּׁ֣חַת נַפְשׁ֑וֹ וְ֜חַיָּת֗וֹ לַֽמְמִתִֽים:
23If there is an angel over him, an intercessor, one out of a thousand, to declare for a man his uprightness,   כגאִם־יֵ֚שׁ עָלָ֨יו | מַלְאָ֗ךְ מֵלִ֗יץ אֶחָ֥ד מִנִּי־אָ֑לֶף לְהַגִּ֖יד לְאָדָ֣ם יָשְׁרֽוֹ:
one out of a thousand: of those who testify to his guilt, and he intercedes with his uprightness.   אחד מני אלף: במגידי פשעו והוא יליץ ישרו:
24He is gracious to him, and He says, 'Redeem him from descending to the pit. I have found ransom.'   כדוַֽיְחֻנֶּ֗נּוּ וַיֹּ֗אמֶר פְּ֖דָעֵהוּ מֵרֶ֥דֶת שַׁ֗חַת מָצָ֥אתִי כֹֽפֶר:
He is gracious to him: i.e., the Omnipresent.   ויחוננו: המקום:
Redeem him: Heb. פדעהו, like פְדָאֵהוּ. The “alef” is replaced by an “ayin.” The context proves it. “I found ransom,” which is redemption.   פדעהו: כמו פדאהו אל"ף מתחלפ' בעיי"ן והענין מוכיח מצאתי כופר והוא פדיון:
25His flesh is more tender than in childhood; he will be restored to the days of his youth.   כהרֻֽטֲפַ֣שׁ בְּשָׂר֣וֹ מִנֹּ֑עַר יָ֜שׁ֗וּב לִימֵ֥י עֲלוּמָֽיו:
His flesh is agitated from shaking: Heb. רֻטֲפַש means escos in French, shaken.   רטפש בשרו: רוטפש אשקוש"א בלע"ז:
from shaking: His flesh was agitated from the shaking, that it was shaken [by the suffering of] his illness. This word [רֻטֲפַש] has no similarity in Scripture, and according to the context, we found it necessary to explain according to the meaning of the topic. But the one who interprets it as an expression of mire (רפש) and claims that the “teth” is added to it, as in (Gen. 44:16), “How can we clear ourselves (נצטדק)?” is in great error, because the “teth” is added to a word only in the reflexive voice, and to a word in which there is a radical “zaddi,” but nor in other words. for example, צדק and נצטדק, and like (Lev. 13:44) צרוּע, stricken with “zaraath,” and נצטרע, was stricken with “zaraath.” (Prov. 25:13), “an emissary (ציר) faithful,” and (Josh. 9:4), “and they went and disguised as ambassadors (ויצטירו);” (Gen. 45:21)צֵדָה, provision,” and (Josh. 9:12)הִצְטַיַדְנוּ, we took… for our provision.”   מנוער: נתעורר בשרו מן הנוער שהוא מנוער ומשונק (בייסורי) חליו ואין לתיבה זו דמיון במקרא ולפי העניינים הוצרכנו לפרשו כמשמעות הענין והפותרו בלשון רפש ואומר הטי"ת נתוספ' בו כמו (בראשית מד) נצטדק טועה הוא מאוד כי אין טי"ת מתוספת בתיבה כי אם בלשון מתפעל או נתפעל ובתיבה שיסודה צד"י ולא בשאר תיבות כמו צדק ונצטדק וכמו צרוע (ויקרא יג) נצטרע, ציר נאמן, וילכו ויצטיירו, צדה הצטיידנו (יהושע ט׳:ד׳):
he will be restored: with his strength and with healing to the days of his youth.   ישוב: בכחו וברפואה לימי בחרותו:
26He entreats God and placates Him, and he sees His countenance in prayer, and He requites man [according to] his righteousness.   כויֶעְתַּ֚ר אֶל־אֱל֨וֹהַּ | וַיִּרְצֵ֗הוּ וַיַּ֣רְא פָּ֖נָיו בִּתְרוּעָ֑ה וַיָּ֥שֶׁב לֶֽ֜אֱנ֗וֹשׁ צִדְקָתֽוֹ:
  בתרועה: בתפילה:
27He makes a row of men and says, 'I sinned, and I perverted what was straight, but I did not profit.'   כזיָשֹׁ֚ר | עַל־אֲנָשִׁ֗ים וַיֹּ֗אמֶר חָ֖טָאתִי וְיָשָׁ֥ר הֶֽעֱוֵ֗יתִי וְלֹא־שָׁ֥וָה לִֽי:
He makes a row of men: He makes a row of men when he is saved from his illness and confesses [before them] to his Creator.   ישור על אנשים: יעשה שורות של אנשים כשניצול מחליו ויתודה ליוצרו:
but I did not profit: I had no profit in its matters.   ולא שוה לי: לא נהיה לי שכר בדבריו:
28He redeemed his soul from perishing in the pit, and his living spirit shall see the light.   כחפָּדָ֣ה ֖נַפְשׁוֹ (כתיב נַ֖פְשֹׁי) מֵֽעֲבֹ֣ר בַּשָּׁ֑חַת וְ֜חַיָּתוֹ (כתיב וְ֜חַיָּתֹי) בָּא֥וֹר תִּרְאֶֽה:
29Behold God does all these, twice or thrice with man.   כטהֶן־כָּל־אֵ֖לֶּה יִפְעַל־אֵ֑ל פַּֽעֲמַ֖יִם שָׁל֣וֹשׁ עִם־גָּֽבֶר:
twice or thrice: He chastises him for his iniquities with his illness in order not to destroy him, but if he provokes Him further, he should be concerned with Gehinnom or death, as it is written, “Yea for four, I will not return them” (Amos 1:3).   פעמים שלש: מייסרו על עונותיו בחליו שלא להשחיתו ואם יותר יכעיס לפניו ידאג מן גיהנם ומן המיתה שנאמר ועל ארבעה לא אשיבנו (עמוס א):
30To bring back his soul from the pit to be enlightened with the light of life.   ללְהָשִׁ֣יב נַ֖פְשׁוֹ מִנִּי־שָׁ֑חַת לֵ֜א֗וֹר בְּא֣וֹר הַֽחַיִּים:
31Mark well, Job; listen to me. Be still and I will speak.   לאהַקְשֵׁ֖ב אִיּ֥וֹב שְֽׁמַע־לִ֑י הַֽ֜חֲרֵ֗שׁ וְאָֽנֹכִ֥י אֲדַבֵּֽר:
32If you have words, answer me; speak, because I wish to justify you.   לבאִם־יֵשׁ־מִלִּ֥ין הֲשִׁיבֵ֑נִי דַּ֜בֵּ֗ר כִּֽי־חָפַ֥צְתִּי צַדְּקֶֽךָּ:
33If not, you listen to me; be silent and I will teach you wisdom.' "   לגאִם־אַ֖יִן אַתָּ֥ה שְֽׁמַע־לִ֑י הַֽ֜חֲרֵ֗שׁ וַֽאֲאַלֶּפְךָ֥ חָכְמָֽה: