Chapter 7

1Is not man on Earth for a limited time, and are his days [not] like the days of a hireling?   אהֲלֹֽא־צָבָ֣א לֶֽאֱנ֣וֹשׁ עֲלֵי־אָ֑רֶץ (כתיב עֲל) וְכִימֵ֖י שָׂכִ֣יר יָמָֽיו:
Is not man on Earth for a limited time: This is what I said to you. ‘Agree and turn to me.’ because how can I be silent from crying out about my misfortune? Do you not know that the time a man has to live is limited?   הלא צבא וגו': זה הדבר אשר אמרתי לכם הואילו פנו בי כי איך אחריש מלזעוק על הוותי הלא ידעתם כי יש צבא וזמן לאנוש כמה יחיה:
and… like the days of a hireling: and I-that time that is allotted to me…   וכימיו שכיר: שנשכר לשנה ויודע שיכלו ימי שכירתו כן זה יודע שיכלו שנים הקצובות לו, ואני אותו צבא הניתן לי:
2As a slave, who longs for the shadow, and as a hireling who hopes for his wages,   בכְּעֶ֥בֶד יִשְׁאַף־צֵ֑ל וּכְ֜שָׂכִ֗יר יְקַוֶּ֥ה פָֽעֳלֽוֹ:
As a slave who longs for the shadow: As a slave, who toils all day through and longs and yearns, “When will the shadow of evening come?” And as a hireling, who hopes for his wages at eventide, because the whole day was to him for toil, and he yearns for the sunset.   כעבד ישאף צל: כעבד שהוא יגע כל היום וישאף ויתאוה מתי יהיה צל הערב וכשכיר אשר יקוה פעלו לערב לפי שהיה לו כל היום לעמל ויתאוה לביאת השמש:
3so was I made to possess months of futility, and they appointed wearisome nights for me.   גכֵּ֚ן הָנְחַ֣לְתִּי לִ֖י יַרְחֵי־שָׁ֑וְא וְלֵיל֥וֹת עָ֜מָ֗ל מִנּוּ־לִֽי:
So was I made to possess: that allotted time that was given to man on Earth, with months of futility and torments.   כן הנחלתי לי: משמים ירחי שוא ויסורין אותו צבא הניתן לאנוש אלי ארץ:
and they appointed wearisome nights for me: (from Heaven).   ולילות עמל מנו לי: (מן השמים):
4If I would lie down, I would say, 'When shall I arise, and [when will] the evening depart?' And I was sated with restlessness until twilight.   דאִם־שָׁכַ֗בְתִּי וְאָמַ֗רְתִּי מָתַ֣י אָ֖קוּם וּמִדַּד־עָ֑רֶב וְשָׂבַ֖עְתִּי נְדֻדִ֣ים עֲדֵי־נָֽשֶׁף:
If I would lie down: at night, I would hope and say, etc.   אם שכבתי: בלילה צפיתי ואמרתי וגו':
and the evening depart: When will it become light and when will the time of arising come, and when will the evening depart? [The word מדד] is an expression of (Gen. 31:40) “and sleep was banished (ותדד).” The “mem” is a defective radical, as in מאמר, statement; משמר, watch.   ומדד ערב: מתי יאיר ויבא עת קימה ועת מידוד הנשף לשון ותדד שנתי (בראשית ל״א:מ׳) והמ"ם הוא עיקר נופל כמו מאמר, משמר:
And I was sated with restlessness: I was sated with restlessness on my bed by day until twilight, because, due to the torments I could not sleep until the twilight of day, since my flesh was clothed with worms.   ושבעתי נדודים: ואשבע נדודים על מטתי ביום עד נשף לפי שלא הייתי יכול לישן מפני יסורים עד נשף של יום לפי שלבש בשרי רימה:
5My flesh is clothed with worms and clods of earth; my skin wrinkled and melted.   הלָ֘בַ֚שׁ בְּשָׂרִ֣י רִ֖מָּה וְג֣וּשׁ (כתיב וְג֣יּשׁ) עָפָ֑ר עוֹרִ֥י רָ֜גַ֗ע וַיִּמָּאֵֽס:
and clods of earth: Clods of earth (?) Now this is the development of rust, because it is the custom of clods of earth to moisten and cause rust.   וגוש עפר: גושת עפר והיא העלתה חלודה שדרך גוש עפר ללחלח ולהעלות חלודה:
wrinkled: Heb. רגע wrinkled, as in (Isa. 51:15), “Who wrinkles (רגע) the sea.” Another explanation: עוֹרִי רָגַע is an expression of resting a wave after a wave, like wrinkles (?).   רגע: נקמט כמו רוגע הים (ישעיה י) פ"א עורי רגע ל' נוח גל אחר (ס"א אצל) גל כקמטים הללו:
6My days are swifter than a weaver's shuttle and are spent without hope.   ויָמַ֣י קַ֖לּוּ מִנִּי־אָ֑רֶג וַ֜יִּכְל֗וּ בְּאֶ֣פֶס תִּקְוָֽה:
My days are swifter: The days of my prosperity hastened to go away.   ימי קלו: ימי טובתי מיהרו ללכת:
than a weaver’s shuttle: Than weaving that is done swiftly. So said Hezekiah (Isa. 38:12), “I severed, like a weaver, my life.”   מני ארג: מני אריג' הנעשי' מהרה וכן אמר חזקיה (שם לח) קפדתי כאורג חיי:
without hope: I no longer hope for good.   באפס תקוה: איני מקוה עוד לטובה:
7Remember that my life is wind; my eye will not return to see good.   זזְכֹר כִּי־ר֣וּחַ חַיָּ֑י לֹא־תָשׁ֥וּב עֵ֜ינִ֗י לִרְא֥וֹת טֽוֹב:
my eye will not return: after death. Here Job denies the dogma of the Resurrection of the Dead.   לא תשוב עיני: לאחר מיתה וכאן כפר איוב בתחיית המתים:
8The eye of him who sees me shall see me no more; set Your eyes upon me and I will be here no longer.   חלֹֽא־תְ֖שׁוּרֵנִי עֵ֣ין רֹ֑אִי עֵינֶ֖יךָ בִּ֣י וְאֵינֶֽנִּי:
shall see me no more: The eye that wishes to see me shall see me no more after I die.   לא תשורני: לא יראני עוד עוד עין שתחפוץ לראותי אחר שאמות:
set Your eyes upon me and I will be here no longer: He is addressing the Holy One, blessed be He: “Why did You have to finish me off and crush me with pains? With one look that you set Your eyes on me, I am no longer in the world.”   עיניך בי ואינני: להקב"ה מדבר למה הוצרכת לפצעני ולדכאני בייסורים בראייה א' שתשים עיניך עלי ואינני בעולם:
9Just as a cloud is consumed and goes away, so will one who descends to the grave not ascend.   טכָּלָ֣ה עָ֖נָן וַיֵּלַ֑ךְ כֵּ֥ן יוֹרֵ֥ד שְׁ֜א֗וֹל לֹ֣א יַֽעֲלֶֽה:
10He shall never again return to his house, neither shall his place recognize him again.   ילֹֽא־יָשׁ֣וּב ע֣וֹד לְבֵית֑וֹ וְלֹֽא־יַכִּירֶ֖נּוּ ע֣וֹד מְקוֹמֽוֹ:
11Neither will I restrain my mouth; I will speak with the anguish of my spirit, I will complain with the bitterness of my soul.   יאגַּם־אֲנִי֘ לֹ֪א אֶֽחֱשָׂ֫ךְ־פִּ֥י אֲֽ֖דַבְּרָה בְּצַ֣ר רוּחִ֑י אָ֜שִׂ֗יחָה בְּמַ֣ר נַפְשִֽׁי:
Neither will I restrain my mouth: Since You do not desist from me, neither will I restrain my speech from complaining about Your ways.   גם אני לא אחשך פי: הואיל ואינך חדל ממני גם אני לא אמנע דיבור מלצעוק על מדותיך:
12Am I a sea or a sea monster, that You place a watch over me?   יבהֲיָם־אָ֖נִי אִם־תַּנִּ֑ין כִּֽי־תָשִׂ֖ים עָלַ֣י מִשְׁמָֽר:
Am I a sea: that You placed sand over me as a guard?   הים אני: ששמת עלי חול למשמר:
or a sea monster: A huge fish that You imprisoned in the depths of the sea, that You place this Adversary as a guard over me, to watch me lest my soul depart?   אם תנין: דג גדול שחבשתו בנבכי ים כי תשים עלי משמר השטן הזה לשומרני שלא תצא נפשי:
13Should I say that my bed shall comfort me, that my couch shall bear my speech   יגכִּֽי־אָ֖מַרְתִּי תְּנַֽחֲמֵ֣נִי עַרְשִׂ֑י יִשָּׂ֥א בְ֜שִׂיחִ֗י מִשְׁכָּבִֽי:
that my couch shall bear my speech: The couch upon which I sleep at night will bear my trouble somewhat, and I will be able to restrain my speech.   ישא בשיחי משכבי: משכב הלילה יסבול בצרתי מעט ואוכל למנוע שיחי:
14You terrify me with dreams, and You frighten me with visions,   ידוְחִתַּתַּ֥נִי בַֽחֲלֹמ֑וֹת וּמֵֽחֶזְיֹנ֥וֹת תְּבַֽעֲתַֽנִּי:
15so that my soul chooses strangling; death rather than these my bones.   טווַתִּבְחַ֣ר מַֽחֲנַ֣ק נַפְשִׁ֑י מָ֜וֶ֗ת מֵֽעַצְמוֹתָֽי:
death rather than these my bones: I choose death rather than these limbs in my body.   מות מעצמותי: מות אני בוחר יותר מאיברים הללו שבי:
16I despised [my life]; I will not live forever; desist from me for my life is futility.   טזמָאַסְתִּי לֹֽא־לְעֹלָ֣ם אֶֽחְיֶ֑ה חֲדַ֥ל מִ֜מֶּ֗נִּי כִּֽי־הֶ֥בֶל יָמָֽי:
I despised: my life, because ultimately I will not live forever.   מאסתי: בחיי, כי סוף סוף לא לעולם אחיה:
desist from me: From harming me, because my days are futile and few.   חדל ממני: מלהרע לי כי הבל ומעט ימי:
17What is man that You should give him importance, or that You should pay attention to him?   יזמָֽה־ אֱ֖נוֹשׁ כִּ֣י תְגַדְּלֶ֑נּוּ וְכִֽי־תָשִׁ֖ית אֵלָ֣יו לִבֶּֽךָ:
that You should give him importance: to pay attention to him, to visit his deeds every morning and test him every moment?   כי תגדלנו: לשית אליו לבך לפקוד מעשיו בכל בקר ולבחון לכל רגע:
18That you should visit him every morning and try him every moment.   יחוַתִּפְקְדֶ֥נּוּ לִבְקָרִ֑ים לִ֜רְגָעִ֗ים תִּבְחָנֶֽנּוּ:
19How long will You not desist from me, will You not let me go until I swallow my spit?   יטכַּמָּה לֹֽא־תִשְׁעֶ֣ה מִמֶּ֑נִּי לֹֽא־תַ֜רְפֵּ֗נִי עַד־בִּלְעִ֥י רֻקִּֽי:
How long: For what length of time will You not desist from me, like (Exod. 5:9), “and let them not turn (ישעו) to false words.” Similarly (below 14:6), “Turn away (שעה) from him and desist.”   כמה: עת ארוך אשר לא תשעה ממני כמו (שמות ה) ואל ישעו בדברי שקר וכן (לקמן יד) שעה מעלי וחדל:
until I swallow my spit: long enough to swallow my spit.   בלעי רקי: כדי בליעת רוקי:
20I have sinned; what do I do to You? O watcher of man, why have You made me as a mark for You, so that I have become a burden to myself?   כחָטָ֡אתִי מָ֚ה אֶפְעַ֥ל | לָךְ֘ נֹצֵ֪ר הָֽאָ֫דָ֥ם לָ֚מָה שַׂמְתַּ֣נִי לְמִפְגָּ֣ע לָ֑ךְ וָאֶֽהְיֶ֖ה עָלַ֣י לְמַשָּֽׂא:
as a mark for You: As an object that a man strikes when he is angry and vents upon it the entire act of his hatred (other editions: his sin).   למפגע לך: כפוגע האדם בעת חמתו ומעורר עליו כל מעשה איבתו (ס"א חובתו):
so that I have become a burden to myself: [Etz Chayim ms: Like “and I have become a burden to You.”] This is one of the words in which Scripture euphemized, and they are known as the emendation of the scribes.   ואהיה עלי למשא: זה אחד מן תיבות שכינה הכתוב והן תיקון סופרי':
21Now why do You not forgive my transgression and remove my iniquity, for now I will lie on the dust; and You shall seek me but I am not here.   כאוּמֶ֚ה | לֹֽא־תִשָּׂ֣א פִשְׁעִי֘ וְתַֽעֲבִ֪יר אֶת־עֲוֹ֫נִ֥י כִּֽי־עַ֖תָּה לֶֽעָפָ֣ר אֶשְׁכָּ֑ב וְשִֽׁחַרְתַּ֣נִי וְאֵינֶֽנִּי:
Now why do You not forgive my transgression: What is this matter that You do not forgive my transgression?   ומה לא תשא פשעי: ומה הדבר הזה שאינך נושא לפשעי:
and You shall seek me: You shall seek me and not find me.   ושחרתני: תבקשני ולא תמצאני: