Chapter 56

1For the conductor, on yonath elem rehokim, of David a michtam, when the Philistines seized him in Gath.   אלַֽמְנַצֵּ֚חַ עַל־י֬וֹנַת אֵ֣לֶם רְ֖חֹקִים לְדָוִ֣ד מִכְתָּ֑ם בֶּֽאֱחֹ֨ז אוֹת֖וֹ פְלִשְׁתִּ֣ים בְּגַֽת:
yonath elem rehokim: He said this concerning himself, for he was with Achish, far from the land of Israel, and Goliath’s brothers were requesting permission from Achish to kill him, as it is said (I Sam. 21:12): “Is this not David, the king of the land?” And he was among them as a mute dove.   יונת אלם רחוקים: על עצמו אמר שהיה רחוק מארץ ישראל אצל אכיש והיו אחיו של גלית מבקשים רשות מאכיש להרגו שנאמר הלא זה דוד מלך הארץ (ש"א כ"ח) והוא היה ביניהם כיונה אלמת:
2Be gracious to me, O God, because men yearn to swallow me; all day long the warrior oppresses me.   בחָנֵּ֣נִי אֱ֖לֹהִים כִּֽי־שְׁאָפַ֣נִי אֱנ֑וֹשׁ כָּל־הַ֜יּ֗וֹם לֹחֵ֥ם יִלְחָצֵֽנִי:
yearn: Heb. שאפנו, yearn to swallow me up, goloseir or goloser, to long, to be impatient. (Cf. Rashi to Amos 2:7.) As (Jer. 2:24): “that snuffs up (שאפה) the wind.”   שאפני: מצפים לבלעני גולושי"ר בלע"ז, כמו שאפה רוח (ירמיה ב'):
the warrior: Heb. לחם, an expression of war (מלחמה).   לחם: לשון מלחמה:
3Those who eye me have yearned to swallow me all day long, for many fight against me, O Most High.   גשָֽׁאֲפ֣וּ שׁ֖וֹרְרַי כָּל־הַיּ֑וֹם כִּֽי־רַבִּ֨ים לֹֽחֲמִ֖ים לִ֣י מָרֽוֹם:
O Most High: The Holy One blessed be He, Who dwells on High.   מרום: הקב"ה שהוא יושב מרום:
4The day I fear, I will hope to You.   די֥וֹם אִירָ֑א אֲ֜נִ֗י אֵלֶ֥יךָ אֶבְטָֽח:
5With God, I will praise His word; in God I trusted, I will not fear. What can flesh do to me?   הבֵּֽאלֹהִים֘ אֲהַלֵּ֪ל דְּבָ֫ר֥וֹ בֵּֽאלֹהִ֣ים בָּ֖טַחְתִּי לֹ֣א אִירָ֑א מַה־יַּֽעֲשֶׂ֖ה בָשָׂ֣ר לִֽי:
With God, I will praise His word: Even when He deals with me with the Divine standard of justice I will praise His word and trust in Him.   באלהים אהלל דברו: אף בשעה שהוא בא עמי במדת הדין אהלל דברו ואבטח בו:
6All day long, my words grieve [me]; all their thoughts about me are for evil.   וכָּל־הַ֖יּוֹם דְּבָרַ֣י יְעַצֵּ֑בוּ עָלַ֖י כָּל־מַחְשְׁבֹתָ֣ם לָרָֽע:
All day long, my words grieve [me]: My pursuers grieve me until all the words of my mouth are grief and cries.   כל היום דברי יעצבו: מעציבים אותי רודפי עד שכל דברי פי עצב וצעקה:
7They lodge, they hide, they watch my steps, when they hope for my life.   זיָג֚וּרוּ יִצְפּ֗וֹנוּ (כתיב יִצְפֹּ֗ינוּ) הֵ֖מָּה עֲקֵבַ֣י יִשְׁמֹ֑רוּ כַּֽאֲשֶׁ֖ר קִוּ֣וּ נַפְשִֽׁי:
They lodge, they hide: They lurk and lodge in the place they hope I will go, and they watch my steps (traces in French, tracks, explained in Gen. 49:19, Song of Songs 1:8) to spy on me and to lead pursuers there. All this he would complain about the wicked of Israel: that they would lie in wait for him and out of fear of them he had fled to Achish.   יגורו יצפונו: המה אורבים ולנים במקום שהם מקוים שאני אלך שם ושומרים את עקבי טר"צש בלע"ז, לרגלני ולהוליך רודפי שם, כל זה היה מקובל על רשעי ישראל האורבי' לו ומאימתם ברח אצל אכיש:
they hide: They lurk.   יגורו: ילינו:
when they hope for my life: When they know [that I will pass] and hope for me, “He will go this way.”   יצפונו: יארובו כאשר קוו נפשי כשהם יודעים ומקווים לי דרך זו ילך:
8For iniquity, they expect rescue. Bring down nations with anger, O God.   חעַל־אָ֥וֶן פַּלֶּט־לָ֑מוֹ בְּ֜אַ֗ף עַמִּ֚ים | הוֹרֵ֬ד אֱלֹהִֽים:
For iniquity, they expect rescue: To find rescue and riches for a matter of iniquity and wickedness. And פַלֶט is like לפלט, to rescue. They expect reward from Saul for that.   על און פלט למו: למצוא הצלה ועושר על דבר עון ורשע, פלט כמו לפלט מצפים שכר מאת שאול על כך:
Bring down… with anger: With Your anger, bring down this nation in whose midst I am, from their wisdom and from the plots that they devise to kill me.   באף עמים הורד: באפך הורד אומה זו שאני בתוכם מחכמתם וממחשבותם שאומרים להרגני:
9You counted my wanderings; place my tears in Your flask. Is it not in Your accounting?   טנֹדִי֘ סָפַ֪רְתָּה֫ אָ֥תָּה שִׂ֣ימָה דִמְעָתִ֣י בְנֹאדֶ֑ךָ הֲ֜לֹ֗א בְּסִפְרָתֶֽךָ:
You counted my wanderings: You know the number of the places to which I wandered, to flee.   נודי ספרתה: אתה ידעת מנין המקומות שנדדתי לברוח:
place my tears in Your flask: Place my tears in Your flask, and let them be preserved before You.   שימה דמעתי בנאדך: שים דמעתי בנאד שלך ותהא שמורה לפניך:
Is it not in Your accounting: Place them in Your accounting, to count them with the rest of my troubles. Menachem, however, associated it (p. 128) as an expression of an actual book.   הלא בספרתך: במנינך תתננה למנותה עם שאר צרותי, (ומנחם חברו לשון ספר ממש):
10Then my enemies will retreat on the day that I call. Thereby I will know that I have a God.   יאָ֚ז | יָ֘שׁ֚וּבוּ אֽוֹיְבַ֣י אָ֖חוֹר בְּי֣וֹם אֶקְרָ֑א זֶ֥ה יָ֜דַ֗עְתִּי כִּֽי־אֱלֹהִ֥ים לִֽי:
11With God['s justice] I will praise a word; with the Lord['s kindness] I will praise a word.   יאבֵּ֣אלֹהִים אֲהַלֵּ֣ל דָּבָ֑ר בַּֽ֜יהֹוָ֗ה אֲהַלֵּ֥ל דָּבָֽר:
With God I will praise a word; with the Lord I will praise: For the Divine standard of justice and for the Divine standard of mercy I will praise.   באלהים אהלל, בה' אהלל: על מדת הדין ועל מדת הרחמים אהלל:
12In God I trusted, I will not fear. What can man do to me?   יבבֵּֽאלֹהִ֣ים בָּ֖טַחְתִּי לֹ֣א אִירָ֑א מַה־יַּֽעֲשֶׂ֖ה אָדָ֣ם לִֽי:
13Upon me, O God, are Your vows; I will pay thanksgiving offerings to You.   יגעָלַ֣י אֱלֹהִ֣ים נְדָרֶ֑יךָ אֲשַׁלֵּ֖ם תּוֹד֣וֹת לָֽךְ:
14For You saved my soul from death, even my feet from stumbling, to walk before God in the light of life.   ידכִּ֚י הִצַּ֪לְתָּ נַפְשִׁ֡י מִמָּוֶת֘ הֲלֹ֥א רַגְלַ֗י מִ֫דֶּ֥חִי לְ֖הִתְהַלֵּךְ לִפְנֵ֣י אֱלֹהִ֑ים בְּ֜א֗וֹר הַֽחַיִּֽים:
in the light of life: To return to the Land of Israel.   באור החיים: לשוב לארץ ישראל: