This Haggadah was created with you in mind. Free Download
ב"ה

מצוות לא תעשה

האזהרה שהזהרנו שלא ידורו עובדי עבודה זרה בארצנו כדי שלא נלמד כפירתם
האזהרה שהזהרנו מלהתחתן בכופרים
האזהרה שהזהרנו מלהתחתן בזכרי עמון ומואב
האזהרה שהזהרנו מלהרחיק זרע עשו אחר שנתגיירו
האזהרה שהזהרנו מלהרחיק את המצרים ומלהתרחק מלהתחתן בהם אחר שנתגירו
האזהרה שהזהרנו שלא לקרוא שלום לעמון ומואב לעולם
האזהרה שהזהרנו מלכרות אילנות עושי פרי בשעת המצור על עיר
האזהרה שהזהרנו מלירוא את הכופרים בשעת המלחמה ומלערוץ מפניהם
האזהרה שהזהרנו מלשכוח את אשר עשה לנו זרע עמלק, ואשר קדמונו ברע
האזהרה שהזהרנו מלקוב את השם הגדול - יתעלה
האזהרה שהזהרנו שלא לעבור על שבועת ביטוי
האזהרה שהזהרנו על שבועת שוא
האזהרה שהזהרנו על חילול השם
האזהרה שהזהרנו שלא לנסות הבטחותיו ואיומיו יתעלה
האזהרה שהזהרנו שלא תנתוץ את בתי עבודת ה' יתעלה
האזהרה שהזהרנו מלעזוב התלוי לן על עצו
האזהרה שהזהרנו מלהשבית שמירת המקדש ולסב בו תמיד כל לילה
האזהרה שהוזהר כהן גדול מלהכנס למקדש בכל עת
האזהרה שהוזהר כהן בעל מום מלהכנס להיכל בכללותו
האזהרה שהזהר בעל מום מלעבוד
האזהרה שהזהר בעל מום עובר מלעבוד כל זמן שיש בו אותו המום
האזהרה שהוזהרו הלויים מלהתעסק בשום עבודה מן העבודות המיוחדות לכהנים
האזהרה שהזהרנו מלהכנס למקדש או להורות בשום דבר מדיני התורה כשאנחנו במצב של שכרות
האזהרה שהזהר הזר מלעבוד
האזהרה שהזהר כהן טמא מלעבוד כשהוא טמא
האזהרה שהזהר כהן טבול יום מלעבוד
האזהרה שהזהר כל טמא מלהכנס לכל המקדש
האזהרה שהזהר כל טמא מלהכנס למחנה לויה
האזהרה שהזהרנו מלבנות מזבח מאבנים שנגע בהן ברזל
האזהרה שהזהרנו מלעלות למזבח במעלות
האזהרה שהזהרנו מלכבות אש המזבח
האזהרה שהזהרנו מלהקריב שום קרבן במזבח הזהב שבהיכל
האזהרה שהזהרנו מלעשות שמן כשמן המשחה
האזהרה שהזהרנו מלמשח בשמן המשחה שעשה משה
האזהרה שהזהרנו מלעשות מוגמר כמתכנת הקטרת
האזהרה שהזהרנו מלהוציא בדי הארון מתוך הטבעת
האזהרה שהזהרנו מלפרק החושן מעל האפוד
האזהרה שהזהרנו מלקרוע פי מעיל כהן גדול, אלא יהיה ארוג כמו סוף וגבול
האזהרה שהזהרנו מלהקריב שום קרבן בחוץ
האזהרה שהזהרנו מלשחוט שום דבר מן הקודשים בחוץ
האזהרה שהזהרנו מלהקדיש בעלי מומין לגבי מזבח
האזהרה שהזהרנו מלשחוט בעלי מומין לשם קרבן
האזהרה שהזהרנו מלזרוק דם בעלי מומין על גבי המזבח
האזהרה שהזהרנו מלהקטיר אמורי בעלי מומין
האזהרה שהזהרנו מלהקריב בעל מום עובר
האזהרה שהזהרנו מלהקריב קרבנות הגוים אם הם בעלי מומין
האזהרה שהזהרנו מלתן מום בקודשים
האזהרה שהזהרנו מלהקריב שאר ודבש לגבי המזבח
האזהרה שהזהרנו מלהקריב קרבן בלי מלח
האזהרה שהזהרנו מלהקריב אתנן זונה ומחיר כלב לגבי המזבח

Browse Book
רמב"ם - רבנו משה בן מימון
Related Topics