ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Monday 17 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: Ki Tissa, Sheini with Rashi.
Tehillim: 83-87.
Tanya: In truth, however (p. 135)...the heart by nature (p. 135).

Many years before the Alter Rebbe's imprisonment in Petersburg in 5559 (1798), he once came out of his private quarters to where the Chassidim were gathered and said: "In gan eden1 they sense the preciousness of this lowly world. Not only the Ministering Angels, but even the earliest Emanations2 would forego everything for one amein y'hei sh'mei raba said by a Jew 'with all his power,' meaning with full concentration, i.e., being totally immersed and involved with these words."

This was all he said. The effect was that he kindled such a flame and such a burning enthusiasm in all who heard, that for a full year their amein y'hei sh'mei raba was fiery.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

"Paradise"; the spiritual Hereafter. Lit. "Garden of Eden."

2.

In Atzilut, the World of Emanation, all existences are Divine, G‑dhood. They are totally one with Him, not entities in any sense. These "existences" or "Emanations" may be the Divine attributes, for example. In "lower" Worlds, the beings are entities, distinct from Him.

יום שני יז אדר א (תש"ג)
שיעורים: שיעורים: חומש: תשא, שני עם פירש"י.
תהלים: פג-פז.
תניא: והנה באמת. '76' בתולדתו.

א סך יאהרען נאך פאר פעטערבורג (המאסר שם בשנת תקנ"ט), איז דער אלטער רבי אמאל ארויס צום עולם און האט געזאגט: אין גן עדן דערהערט מען די טייערקייט פון עולם הזה. לא מיבעי מלאכי השרת, אפילו נאצלים הראשונים וואלטען אלץ אוועק געגעבען פאר א אמן יהא שמי'ה רבא פון א אידען, אז ער זאגט בכל כחו כפירושו בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגאנצען אין דעם.

דאס איז געווען דער גאנצער מאמר, און ער האט געפועלט אזא התלהבות והתלהטות בא די הערער, אז א גאנץ יאהר האט מען געזאגט איש"ר [אמן יהא שמי'ה רבא] מיט א ברען.
 

Wednesday Adar Sheini 17 5703
Torah lessons: Chumash: Tzav, Revi'i with Rashi.
Tehillim: 83-87.
Tanya: It follows, (p. 173)...nurture from it. (p. 173).

In the Tehillim of this day (87:7), say kol maayanei boch (kol with a kamatz). In Birkat hamazon, say kol (in the same verse) with a cholam.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום רביעי יז אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: צו, רביעי עם פירש"י.
תהלים: פג-פז.
תניא: ונמצא כי - 'מח' גידיה.

באמירת תהלים (פז. ז) אומרים כל מעיני הכ"ף בקמץ, בסדר ברכת המזון - הכ"ף בחולם.