ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Sunday 16 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: Ki Tissa, first parsha with Rashi.
Tehillim: 79-82.
Tanya: Ch. 30. This also (p. 133)...is explained elsewhere (p. 135).

The Alter Rebbe said: The offerings for the Sanctuary included gold, silver and copper, but nothing sparkled except for the mirrors presented by the women.1 From these mirrors were fashioned the washbasin and its base. These were the last of the Sanctuary articles to be made, but were used at the start of every Sanctuary service (for laving by the kohanim) - for their beginning is implanted in their end.2

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

Footnotes
1.

"He made the copper washbasin and its copper base out of the mirrors of the dedicated women who congregated at the entrance of the Communion Tent." Sh'mot 38:8.

2.

"Their beginning is implanted (lit. 'wedged') in their end, and their end in their beginning" (see Sefer Yetzira 1:7). This general principle of Chassidus is often used to indicate the "circular" nature of Divine Flow; e.g. the nethermost levels ("end") of G‑dliness inherent within this lowly world express the highest core and essence ("beginning") of G‑dliness. A parallel (though not synonymous) concept is: "The final act was the first conceived"; see Likutei Sichot, Vol. 6, p. 19, footnote 57. Here the principle is apparently used in a more general sense (i.e., the washbasin was last to be made, first to be used). However, it may refer to the basin's donation by women (malchut, "end") and its use at the very start ("beginning") of every service. Compare Sh'vat 23, and footnotes.

יום ראשון טז אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: פרק ל. עוד - '76' כמ"ש במ"א.

רבינו הזקן אמר: בתרומת המשכן היו זהב וכסף ונחושת. ולא היה דבר המבריק זולת מראות הצובאות שמהן נעשו הכיור וכנו. הכיור וכנו הם הבאים באחרונה מכל כלי המשכן, ותשמישו הוא בראש כל עבודות המשכן, כי נעוץ תחלתן בסופן.

Tuesday Adar Sheini 16 5703
Torah lessons: Chumash: Tzav, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 79-82.
Tanya: Thus, when the (p. 171)...intermediary between them. (p. 173).

Avoda for the businessman includes arousing within himself the faith and perfect trust in the One Who feeds and sustains all flesh, that He will provide him with an ample livelihood. He must be truly happy and cheerful, as though all his livelihood were already in hand.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שלישי טז אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: צו, שלישי עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: ומאחר - 'מח' הממוצעת ביניהן.

מעבודת בעל עסק: לעורר בעצמו האמונה ובטחון גמור בהזן ומפרנס לכל בשר, כי הוא ית' [יתברך] יתן לו פרנסתו בריוח, וצריך להיות בשמחה וטוב לבב באמת כאלו פרנסתו כבר מזומנת לפניו.