ב"ה

Daily Study: Hayom Yom

Show content in:
Tuesday 18 Adar I 5703
Torah lessons: Chumash: Ki Tissa, Shlishi with Rashi.
Tehillim: 88-89.
Tanya: It is indeed (p. 135)...later at length. (p. 135).

After drinking wine and eating one of the seven fruits (p. 96), the concluding b'racha ends: v'al pri hagafen v'al hapeirot, baruch...al pri hagafen v'hapeirot (not v'al hapeirot).

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום שלישי יח אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: והנה באמת - '76' באריכות.

בברכה מעין שלש אם שתה יין ואכל פירות מז' המינים, חותם: ועל פרי הגפן ועל הפירות, בא"י [ברוך אתה ה'] על פרי הגפן והפירות (ולא "ועל" הפירות).

Thursday Adar Sheini 18 5703
Torah lessons: Chumash: Tzav, Chamishi with Rashi.
Tehillim: 88-89.
Tanya: For the community (p. 173)...Yetzirah, Asiyah. (p. 173).

My grandfather wrote in one of his maamarim: It is necessary to study some of the Written Torah daily with Rashi, for his commentaries are the t'rumot - the select - of the interpretations of our Sages.

...and at the very least everyone must study a tractate of Talmud each year.

Compiled and arranged by the Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 5703 (1943) from the talks and letters of the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn, of righteous memory.

יום חמישי יח אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: צו, חמישי עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: כי כללות - 'מח' יצירה עשיה.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] כותב באחד ממאמריו: צריכים ללמוד בכל יום תושב"כ [תורה שבכתב] עם פירש"י [פירוש רש"י] שזהו תרומות מדרשי רז"ל [רבותינו זכרונם לברכה]... ולכל הפחות צריך כל אחד ללמוד מסכת גמרא בשנה.