ב"ה
To view Shabbat Times click here to set your location

December, 2022 - January, 2023

Friday, December 2, 2022
8 Kislev, 5783
Light Candles before sunset ––:––
Shabbat, December 3, 2022
9 Kislev, 5783
Shabbat Ends after nightfall ––:––
Sunday, December 4, 2022
10 Kislev, 5783
Monday, December 5, 2022
11 Kislev, 5783
Tuesday, December 6, 2022
12 Kislev, 5783
Wednesday, December 7, 2022
13 Kislev, 5783
Thursday, December 8, 2022
14 Kislev, 5783
Friday, December 9, 2022
15 Kislev, 5783
Light Candles before sunset ––:––
Shabbat, December 10, 2022
16 Kislev, 5783
Shabbat Ends after nightfall ––:––
Sunday, December 11, 2022
17 Kislev, 5783
Monday, December 12, 2022
18 Kislev, 5783
Tuesday, December 13, 2022
19 Kislev, 5783
Wednesday, December 14, 2022
20 Kislev, 5783
Thursday, December 15, 2022
21 Kislev, 5783
Friday, December 16, 2022
22 Kislev, 5783
Light Candles before sunset ––:––
Shabbat, December 17, 2022
23 Kislev, 5783
Shabbat Ends after nightfall ––:––
Sunday, December 18, 2022
24 Kislev, 5783
Monday, December 19, 2022
25 Kislev, 5783
Tuesday, December 20, 2022
26 Kislev, 5783
Wednesday, December 21, 2022
27 Kislev, 5783
Thursday, December 22, 2022
28 Kislev, 5783
Friday, December 23, 2022
29 Kislev, 5783
Light Shabbat Candles before sunset ––:––
Shabbat, December 24, 2022
30 Kislev, 5783
Monday, December 26, 2022
2 Tevet, 5783
Tuesday, December 27, 2022
3 Tevet, 5783
Wednesday, December 28, 2022
4 Tevet, 5783
Thursday, December 29, 2022
5 Tevet, 5783
Friday, December 30, 2022
6 Tevet, 5783
Light Candles before sunset ––:––
Shabbat, December 31, 2022
7 Tevet, 5783
Shabbat Ends after nightfall ––:––
Sunday, January 1, 2023
8 Tevet, 5783
Monday, January 2, 2023
9 Tevet, 5783