ב"ה

Moshe Bogomilsky

Authors » B » Moshe Bogomilsky
Sort by:
Rabbi Moshe Bogomilsky has been a pulpit rabbi for over thirty years, and is author of more than ten highly acclaimed books on the Parshiot and holidays.
"שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה" “Rabbi Akiva had 24,000 students and they all died in one season because of their failure to relate to each other respectfully.” (Yevamot 62b) QUESTION: One reason...
The Rambam has an entirely different approach in this matter. He holds that according to Rebbe who opines that the lamps were positioned from east to west, the neir ma’aravi — the western lamp — was the westernmost lamp. i.e. the lamp closest to the Paroc...
לשנה הבאה בירושלים “Next year in Jerusalem” QUESTION: Why is this prayer recited twice a year; at the conclusion of the Pesach Seder and at the conclusion of the Yom Kippur services? And why “next year”? ANSWER: In the Gemara (Rosh Hashanah 11a) Rabbi Yeh...
"שערי שמים פתח ואוצרך הטוב לנו תפתח" “Open the gates of heaven, open for us Your good treasure.” QUESTION: The previous Lubavitcher Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn asks, “From Hashem emanates only good and all that He does is for our good, so why ...
"אתה נותן יד לפושעים וימינך פשוטה לקבל שבים" “You extend a hand to transgressors, and Your right hand is stretched forth to receive penitent.” QUESTION: By emphasizing “Atah” — “You” — over whom are we singling out Hashem? ANSWER: A question was posed: Wh...
"אזכרה אלקים ואהמיה בראותי כל עיר על תלה בנויה ועיר האלקים משפלת עד שאול תחתיה" G‑d, I remember, and I lament when I see every city built on its site while the city of G‑d is cast down to the depth of the abyss.” QUESTION: Why is the destruction of Jerusa...
"צוה להוציא רבי חנניא בן תרדיון מבית אולמו... מיד נשרף וספר תורה עמו" “The tyrant commanded them to bring out Rabbi Chananya ben Teradyon... he was immediately consumed with the Torah Scroll [in which he was wrapped].” QUESTION: Rabbi Chananya ben Teradyo...
"והוציאו את רבי עקיבא... וסרקו בשרו במסרקות פיפיות" “They brought out Rabbi Akiva... and lacerated his body with sharp pointed iron combs.” QUESTION: The martyring of the ten Sages was done by the Romans as a punishment for the brothers kidnapping and sel...
"לעשרה הרוגי מלוכה" “The ten martyrs who were put to death by the government.” QUESTION: Where is there a remez — hint — in the Torah for the martyred Sages? ANSWER: The Romans summoned the ten Sages and inquired, “What is the law regarding one who kidnap...
"אלה אזכרה ונפשי עלי אשפכה... לעשרה הרוגי מלוכה" “These I recall and my soul overflows with sorrow for the ten martyrs who were put to death by the government.” QUESTION: On Yom Kippur when the avodah — order of service — in the Beit Hamikdash is discusse...
Browse Authors Alphabetically:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z