Numbers Chapter 16

1Korah the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi took [himself to one side] along with Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On the son of Peleth, descendants of Reuben.   אוַיִּקַּ֣ח קֹ֔רַח בֶּן־יִצְהָ֥ר בֶּן־קְהָ֖ת בֶּן־לֵוִ֑י וְדָתָ֨ן וַֽאֲבִירָ֜ם בְּנֵ֧י אֱלִיאָ֛ב וְא֥וֹן בֶּן־פֶּ֖לֶת בְּנֵ֥י רְאוּבֵֽן:
Korah… took: This portion is beautifully expounded on in the Midrash of R. Tanchuma, [as follows]:   ויקח קרח: פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומא:
Korah… took: He took himself to one side to dissociate himself from the congregation, to contest the [appointment of Aaron to the] kehunah. This is what Onkelos means when he renders it וְאִתְפְּלֵג, “and he separated himself.” He separated himself from the congregation to persist in a dispute. Similarly, מה יקחך לבך, “Why does your heart take you away?” (Job 15:12) meaning, it removes you, to isolate you from others (Midrash Tanchuma Korach 2). Another explanation: He attracted the heads of the Sanhedrin among them with amicable words. Similarly, “Take Aaron [with words]” (20:25); “Take words with you” (Hosea 14:3) (Midrash Tanchuma Korach 1). - [Num. Rabbah 18:2]   ויקח קרח: לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה, וזהו שתרגם אונקלוס ואתפלג נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת, וכן (איוב טו, יב) מה יקחך לבך, לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם. דבר אחר ויקח קרח משך ראשי סנהדראות שבהם בדברים, כמו שנאמר (במדבר כ, כה) קח את אהרן, (הושע יד, ג) קחו עמכם דברים:
the son of Izhar the son of Kohath the son of Levi: [The verse] does not mention, “the son of Jacob,” because he [Jacob] prayed not to be mentioned in connection with their quarrel, as it is stated, “my honor, you shall not join their assembly” (Gen. 49:6). And where is his name mentioned in connection with Korah? In (I) Chron. (6:22, 23), where their genealogy is traced for the service of the Levites on the platform [in the Temple], as it says, “the son of Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.” - [Midrash Tanchuma Korach 4, Num. Rabbah 18:5]   בן יצהר בן קהת בן לוי: ולא הזכיר בן יעקב, שבקש רחמים על עצמו שלא יזכר שמו על מחלוקתם, שנאמר (בראשית מט, ו) ובקהלם אל תחד כבודי. והיכן נזכר שמו על קרח, בהתיחסם על הדוכן בדברי הימים, שנאמר (ד"ה א' ו, כב - כג) בן אביאסף בן קרח בן יצהר בן קהת בן לוי בן ישראל:
Dathan and Abiram: Since the tribe of Reuben was settled in the south when they camped, thus being neighbors of Kohath and his children who were also camped in the south, they joined with Korah in his rebellion. Woe to the wicked, and woe to his neighbor! Now what made Korah decide to quarrel with Moses? He envied the chieftainship of Elizaphan the son of Uzziel whom Moses appointed as chieftain over the sons of Kohath by the [Divine] word. Korah claimed, “My father and his brothers were four [in number]” as it says, “The sons of Kohath were…” (Exod. 6:18). Amram was the first, and his two sons received greatness-one a king and one a kohen gadol. Who is entitled to receive the second [position]? Is it not I, who am the son of Izhar, who is the second brother to Amram? And yet, he [Moses] appointed to the chieftainship the son of his youngest brother! I hereby oppose him and will invalidate his word (Midrash Tanchuma Korach 1, Num. Rabbah 18:2). What did he do? He went and assembled two hundred and fifty men, heads of Sanhedrin, most of them from the tribe of Reuben, his neighbors. These were Elitzur the son of Shedeur and his colleagues, and others like him, as it says, “chieftains of the congregation, those called to the assembly.” And further it states, “These were the chosen ones of the congregation” (1:16). He dressed them with cloaks made entirely of blue wool. They came and stood before Moses and asked him, “Does a cloak made entirely of blue wool require fringes [’tzitzith’], or is it exempt?” He replied, “ It does require [fringes].” They began laughing at him [saying], "Is it possible that a cloak of another [colored] material, one string of blue wool exempts it [from the obligation of techeleth], and this one, which is made entirely of blue wool, should not exempt itself? - [Midrash Tanchuma Korach 2, Num. Rabbah 18:3]   ודתן ואבירם: בשביל שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתם תימנה, שכן לקהת ובניו החונים תימנה, נשתתפו עם קרח במחלוקתו, אוי לרשע אוי לשכנו. ומה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח, אחי אבא ארבעה היו, שנאמר (שמות ו, יח) ובני קהת וגו'. עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול את השניה, לא אני שאני בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מנה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו. מה עשה, עמד וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן שכיניו, והם אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו, שנאמר נשיאי עדה קריאי מועד, ולהלן הוא אומר (במדבר א, טז) אלה קרואי העדה, והלבישן טליתות שכולן תכלת. באו ועמדו לפני משה. אמרו לו טלית שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה. אמר להם חייבת. התחילו לשחק עליו, אפשר טלית של מין אחר חוט אחד של תכלת פוטרה, זו שכולה תכלת לא תפטור את עצמה:
descendants of Reuben: Dathan and Abiram and On the son of Peleth.   בני ראובן: דתן ואבירם ואון בן פלת:
2They confronted Moses together with two hundred and fifty men from the children of Israel, chieftains of the congregation, representatives of the assembly, men of repute.   בוַיָּקֻ֨מוּ֙ לִפְנֵ֣י משֶׁ֔ה וַֽאֲנָשִׁ֥ים מִבְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֖ל חֲמִשִּׁ֣ים וּמָאתָ֑יִם נְשִׂיאֵ֥י עֵדָ֛ה קְרִאֵ֥י מוֹעֵ֖ד אַנְשֵׁי־שֵֽׁם:
3They assembled against Moses and Aaron, and said to them, "You take too much upon yourselves, for the entire congregation are all holy, and the Lord is in their midst. So why do you raise yourselves above the Lord's assembly?"   גוַיִּקָּֽהֲל֞וּ עַל־משֶׁ֣ה וְעַל־אַֽהֲרֹ֗ן וַיֹּֽאמְר֣וּ אֲלֵהֶם֘ רַב־לָכֶם֒ כִּ֤י כָל־הָֽעֵדָה֙ כֻּלָּ֣ם קְדשִׁ֔ים וּבְתוֹכָ֖ם יְהֹוָ֑ה וּמַדּ֥וּעַ תִּתְנַשְּׂא֖וּ עַל־קְהַ֥ל יְהֹוָֽה:
You take too much upon yourselves: You took by far too much greatness for yourselves.   רב לכם: הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה:
are all holy: All of them heard [the] words [of the commandments] at Sinai from the mouth of the Almighty. - [Midrash Tanchuma Korach 4]   כלם קדושים: כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה:
So why do you raise yourselves: If you have taken kingship for yourself, you should not have chosen kehunah for your brother. Not only you heard at Sinai, “I am the Lord, your God” ; the entire congregation heard it. - [Midrash Tanchuma Korach 4]   ומדוע תתנשאו: אם לקחת אתה מלכות לא היה לך לברר לאחיך כהונה, לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנכי ה' אלהיך (שמות כ ב), כל העדה שמעו:
4Moses heard and fell on his face.   דוַיִּשְׁמַ֣ע משֶׁ֔ה וַיִּפֹּ֖ל עַל־פָּנָֽיו:
and fell on his face: because of the rebellion, for this was already their fourth offense. [When] they sinned with the calf, “Moses pleaded” (Exod. 32:11); by the episode of the complainers, “Moses prayed” (11:2); with the spies, “Moses said to God, ‘But the Egyptians will hear…’ ” (14:13), but now, at Korah’s rebellion, he became disheartened [literally, his hands were weakened]. This is comparable to a prince who sinned against his father, and his [father’s] friend placated the king on his behalf, once, twice, and three times. When he offended the fourth time, the friend became disheartened, and he said, “How much more can I trouble the king? Perhaps he will no longer accept my petition.” - [Midrash Tanchuma 4, Num. Rabbah 18: 6]   ויפול על פניו: מפני המחלוקת, שכבר זה בידם סרחון רביעי, חטאו בעגל (שמות לב, יא) ויחל משה, במתאוננים (במדבר יא, יב) ויתפלל משה, במרגלים (שם יד, יג) ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים, במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו. משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו פעם ושתים ושלש, כשסרח רביעית נתרשלו ידי האוהב ההוא. אמר עד מתי אטריח על המלך, שמא לא יקבל עוד ממני:
5He spoke to Korah and to all his company, saying, "In the morning, the Lord will make known who is His, and who is holy, and He will draw [them] near to Him, and the one He chooses, He will draw near to Him.   הוַיְדַבֵּ֨ר אֶל־קֹ֜רַח וְאֶל־כָּל־עֲדָתוֹ֘ לֵאמֹר֒ בֹּ֠קֶר וְיֹדַ֨ע יְהֹוָ֧ה אֶת־אֲשֶׁר־ל֛וֹ וְאֶת־הַקָּד֖וֹשׁ וְהִקְרִ֣יב אֵלָ֑יו וְאֵ֛ת אֲשֶׁ֥ר יִבְחַר־בּ֖וֹ יַקְרִ֥יב אֵלָֽיו:
In the morning, the Lord will make known: Night is a time of drunkenness for us, and it is improper to appear before Him. His real intention was to delay, with the hope that they might retract [their opposition]. - [Midrash Tanchuma 5]   בקר ויודע וגו': עתה עת שכרות הוא לנו ולא נכון להראות לפניו והוא היה מתכוין לדחותם שמא יחזרו בהם:
In the morning, the Lord will make known who is His: For the Levitic services.   בקר ויודע ה' את אשר לו: לעבודת לויה:
and who is holy: For the kehunah.   ואת הקדוש: לכהונה:
and He will draw: them near to Him. Heb. וְהִקְרִיב אֵלָיו. And the Targum [Onkelos] proves this [that it is referring to both the Levites and the kohanim], for he renders the first phrase, “He will bring them close to Him” [and the second phrase] “He will bring into His service.” The Midrashic interpretation of בֹּקֶר, morning, [rather than מָחָר, tomorrow] is: Moses said to him [Korah], The Holy One, blessed is He, assigned boundaries to His world. Are you able to transform morning into evening? That is how possible it is for you to undo this, as it says, “It was evening and it was morning… and He separated (וַיַּבְדֵּל)” (Gen. 1:5, 7); similarly, “Aaron was set apart (וַיִּבָּדֵל) to sanctify him…” (I Chron. 23:13). - [Midrash Tanchuma Korach 3, Num. Rabbah 4]   והקריב: אותם אליו. והתרגום מוכיח כן ויקרב לקדמוהי יקרב לשמושיה. ומדרשו בקר, אמר לו משה, גבולות חלק הקב"ה בעולמו, יכולים אתם להפוך בקר לערב, כן תוכלו לבטל את זו, שנאמר (בראשית א, ה - ז) ויהי ערב ויהי בוקר ויבדל, כך (דה"א כג יג) ויבדל אהרן להקדישו וגו':
6Do this, Korah and his company: Take for yourselves censers.   וזֹ֖את עֲשׂ֑וּ קְחֽוּ־לָכֶ֣ם מַחְתּ֔וֹת קֹ֖רַח וְכָל־עֲדָתֽוֹ:
Do this!…Take for yourselves censers: Why did he see fit to speak to them thus? He said to them, “Among the nations, there are various forms of worship and many priests, and they do not all gather in one temple. We, however, have only one God, one ark, one Torah, one altar, and one kohen gadol, but you two hundred and fifty men are all seeking the kehunah gedolah! I too would prefer that. Here, take for yourselves the service most dear-it is the incense, more cherished than any other sacrifice, but it contains deadly poison, by which Nadab and Abihu were burnt. Therefore, he warned them, ”and it will be the one whom the Lord chooses-he is the holy one“ [meaning,] that he is already in his [state of] holiness. Is it not obvious that [the one] who is chosen is the holy one? Rather, Moses told them, ”I am telling you this so that you should not be found guilty. For the one He chooses will survive, and the rest of you will perish." - [Mid. Tanchuma 5, Bamidbar Rabbah 18:8]   זאת עשו קחו לכם מחתות: מה ראה לומר להם כך, אמר להם בדרכי הגוים יש נימוסים הרבה וכומרים הרבה ואין כולם מתקבצים בבית אחד, אנו אין לנו אלא ה' אחד, ארון אחד ותורה אחת ומזבח אחד וכהן גדול אחד ואתם מאתים וחמישים איש מבקשים כהונה גדולה, אף אני רוצה בכך, הא לכם תשמיש חביב מכל, היא הקטרת החביבה מכל הקרבנות וסם המות נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא, לפיכך התרה בהם והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש, כבר הוא בקדושתו. וכי אין אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש, אלא אמר להם משה הריני אומר לכם שלא תתחייבו, מי שיבחר בו יצא חי, וכולכם אובדים:
censers: מַחְתּוֹת, vessels used for stoking (חוֹתִין) coals, which have a handle.   מחתות: כלים שחותין בהם גחלים ויש להם בית יד:
7Place fire into them and put incense upon them before the Lord tomorrow, and the man whom the Lord chooses he is the holy one; you have taken too much upon yourselves, sons of Levi."   זוּתְנ֣וּ־בָהֵ֣ן | אֵ֡שׁ וְשִׂ֩ימוּ֩ עֲלֵיהֶ֨ן | קְטֹ֜רֶת לִפְנֵ֤י יְהֹוָה֙ מָחָ֔ר וְהָיָ֗ה הָאִ֛ישׁ אֲשֶׁר־יִבְחַ֥ר יְהֹוָ֖ה ה֣וּא הַקָּד֑וֹשׁ רַב־לָכֶ֖ם בְּנֵ֥י לֵוִֽי:
you have taken too much upon yourselves, sons of Levi: Heb. רַב לָכֶם בְּנֵי לֵוִי, [interpreted Midrashically as:] I have told you a very great thing. Were they not fools? For he warned them about it and they [still] took upon themselves to offer [the incense]. They sinned at the cost of their lives, as it says, “the censers of these who sinned at the cost of their lives” (17:3). But what did Korah, who was astute, see [to commit] this folly? His vision deceived him. He saw [prophetically] a chain of great people descended from him: Samuel, who is equal [in importance] to Moses and Aaron. He [Korah] said, “For his sake I will be spared. [He also saw] twenty-four watches [of Levites] emanating from his grandsons, all prophesying through the holy spirit, as it says, ”all these were the sons of Heman“ (I Chron 25:5). He said, ”Is it possible that all this greatness is destined to emanate from me, and I should remain silent?“ Therefore, he participated [in the rebellion] to reach that prerogative, for he had heard from Moses that they would all perish and one would escape [death]: ”the one whom the Lord chooses-he is the holy one.“ He erred in thinking that it referred to him. He, however, did not ”see" properly, for his sons repented [and thus did not die at that time]. Moses, however, foresaw this. - [This is found in Mid.] Tanchuma [Korach 5, Num. Rabbah 18:8]   רב לכם בני לוי: דבר גדול אמרתי לכם. ולא טפשים היו שכך התרה בהם וקבלו עליהם לקרב, אלא הם חטאו על נפשותם, שנאמר את מחתות החטאים האלה בנפשותם. וקרח שפקח היה מה ראה לשטות זה, עינו הטעתו, ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן. אמר בשבילו אני נמלט, וכ"ד משמרות עומדות לבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר (ד"ה א' כה, ה) כל אלה בנים להימן, אמר אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני ואני אדום, לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפי משה שכולם אובדים ואחד נמלט. אשר יבחר ה' הוא הקדוש, טעה ותלה בעצמו, ולא ראה יפה, לפי שבניו עשו תשובה, ומשה היה רואה. תנחומא:
you have taken too much upon yourselves: [The simple interpretation is:] You have taken too great a task upon yourselves, to rebel against the Holy One, blessed is He.   רב לכם: דבר גדול נטלתם בעצמכם לחלוק על הקב"ה:
8Moses said to Korah, "Please listen, sons of Levi.   חוַיֹּ֥אמֶר משֶׁ֖ה אֶל־קֹ֑רַח שִׁמְעוּ־נָ֖א בְּנֵ֥י לֵוִֽי:
Moses said…: He began to speak softly to him, but when he saw that he [Korah] was adamant [lit., stiff-necked], he [Moses] thought, “Before the other tribes [other versions: the rest of the tribe] join him and perish with him, I will speak to all of them as well.” He then began exhorting them [saying,], “Listen to me, sons of Levi.” - [Midrash Tanchuma Korach 6, Num. Rabbah 18:9]   ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי: התחיל לדבר עמו דברים רכים, כיון שראהו קשה עורף, אמר עד שלא ישתתפו שאר השבטים ויאבדו עמו, אדבר גם אל כולם, התחיל לזרז בהם שמעו נא בני לוי:
9Is it not enough that the God of Israel has distinguished you from the congregation of Israel to draw you near to Him, to perform the service in the Mishkan of the Lord and to stand before the congregation to minister to them?   טהַֽמְעַ֣ט מִכֶּ֗ם כִּֽי־הִבְדִּיל֩ אֱלֹהֵ֨י יִשְׂרָאֵ֤ל אֶתְכֶם֙ מֵֽעֲדַ֣ת יִשְׂרָאֵ֔ל לְהַקְרִ֥יב אֶתְכֶ֖ם אֵלָ֑יו לַֽעֲבֹ֗ד אֶת־עֲבֹדַת֙ מִשְׁכַּ֣ן יְהֹוָ֔ה וְלַֽעֲמֹ֛ד לִפְנֵ֥י הָֽעֵדָ֖ה לְשָֽׁרְתָֽם:
and to stand before the congregation: to sing on the platform.   ולעמוד לפני העדה: לשיר על הדוכן:
10He drew you near, and all your brothers, the sons of Levi with you, and now you seek the kehunah as well?   יוַיַּקְרֵב֙ אֹֽתְךָ֔ וְאֶת־כָּל־אַחֶ֥יךָ בְנֵֽי־לֵוִ֖י אִתָּ֑ךְ וּבִקַּשְׁתֶּ֖ם גַּם־כְּהֻנָּֽה:
He drew you near: to that service from which he has distanced the rest of the congregation of Israel.   ויקרב אתך: לאותו שירות שהרחיק ממנו שאר עדת ישראל:
11Therefore, you and your entire company who are assembled are against the Lord, for what is Aaron that you should complain against him?"   יאלָכֵ֗ן אַתָּה֙ וְכָל־עֲדָ֣תְךָ֔ הַנֹּֽעָדִ֖ים עַל־יְהֹוָ֑ה וְאַֽהֲרֹ֣ן מַה־ה֔וּא כִּ֥י תַלִּ֖ינוּ (כתיב תלונו) עָלָֽיו:
Therefore: Because of this, “you and your entire company who are assembled” with you “are against the Lord,” for I acted as His messenger to give the kehunah to Aaron, and this rebellion is not with us [but with the Lord]. - [Midrash Tanchuma Korach 6, Num. Rabbah 18:9]   לכן: בשביל כך אתה וכל עדתך הנועדים אתך על ה' כי בשליחותו עשיתי לתת כהונה לאהרן ולא לנו היא המחלוקת הזו:
12Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab, but they said, "We will not go up.   יבוַיִּשְׁלַ֣ח משֶׁ֔ה לִקְרֹ֛א לְדָתָ֥ן וְלַֽאֲבִירָ֖ם בְּנֵ֣י אֱלִיאָ֑ב וַיֹּֽאמְר֖וּ לֹ֥א נַֽעֲלֶֽה:
Moses sent: From here we derive that one should not persist in a dispute, because Moses sought them out to conciliate them with peaceful words. — [Mid. Tanchuma Korach 10, Sanh. 110a]   וישלח משה וגו': מכאן שאין מחזיקין במחלוקת, שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי שלום:
We will not go up: Their own mouths caused them to stumble, [to say] that they would have only a downfall. - [Mid. Tanchuma Korach 6, Num. Rabbah 10]   לא נעלה: פיהם הכשילם, שאין להם אלא ירידה:
13Is it not enough that you have brought us out of a land flowing with milk and honey to kill us in the desert, that you should also exercise authority over us?   יגהַֽמְעַ֗ט כִּ֤י הֶֽעֱלִיתָ֨נוּ֙ מֵאֶ֨רֶץ זָבַ֤ת חָלָב֙ וּדְבַ֔שׁ לַֽהֲמִיתֵ֖נוּ בַּמִּדְבָּ֑ר כִּֽי־תִשְׂתָּרֵ֥ר עָלֵ֖ינוּ גַּם־הִשְׂתָּרֵֽר: