Numbers Chapter 8

1The Lord spoke to Moses, saying:   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2Speak to Aaron and say to him: "When you light the lamps, the seven lamps shall cast their light toward the face of the menorah."   בדַּבֵּר֙ אֶל־אַֽהֲרֹ֔ן וְאָֽמַרְתָּ֖ אֵלָ֑יו בְּהַֽעֲלֹֽתְךָ֙ אֶת־הַנֵּרֹ֔ת אֶל־מוּל֙ פְּנֵ֣י הַמְּנוֹרָ֔ה יָאִ֖ירוּ שִׁבְעַ֥ת הַנֵּרֽוֹת:
When you light: Why is the portion dealing with the menorah juxtaposed to the portion dealing with the chieftains? For when Aaron saw the dedication [offerings] of the chieftains, he felt distressed over not joining them in this dedication-neither he nor his tribe. So God said to him, “By your life, yours is greater than theirs, for you will light and prepare the lamps.” - [Tanchuma Beha’alothecha 3]   בהעלתך: למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות:
When you light: Heb. בְּהַעֲלֹתְךָ, lit., when you cause to ascend. Since the flame rises, Scripture describes kindling in terms of ascending. He is required to kindle the lamp until the flame rises by itself (Shab. 21a). Our Sages further expounded from here that there was a step in front of the menorah, on which the kohen stood to prepare [the lamps]. — [Sifrei Beha’alothecha 3]   בהעלתך: על שם שהלהב עולה, כתוב בהדלקתן לשון עליה, שצריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאליה. ועוד דרשו רבותינו, מכאן שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומטיב:
toward the face of the menorah: Toward the middle lamp, which is not on [one of] the branches, but on the menorah itself. — [Men. 98b]   אל מול פני המנורה: אל מול נר אמצעי שאינו בקנים, אלא בגוף של מנורה:
shall cast their light: The six on the six branches; the three eastern ones-that is their wicks-facing towards the center one, and likewise, the three western ones, the tops of their wicks facing toward the center one. Why [were the wicks facing inwards, thus giving off so little light]? So that [people] should not say that He [God] needs the light. — [Tanchuma Beha’alothecha 5]   יאירו שבעת הנרות: ששה שעל ששת הקנים, שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי, הפתילות שבהן, וכן שלשה המערביים ראשי הפתילות למול האמצעי. ולמה, כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך:
3Aaron did so; he lit the lamps toward the face of the menorah, as the Lord had commanded Moses.   גוַיַּ֤עַשׂ כֵּן֙ אַֽהֲרֹ֔ן אֶל־מוּל֙ פְּנֵ֣י הַמְּנוֹרָ֔ה הֶֽעֱלָ֖ה נֵֽרֹתֶ֑יהָ כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־משֶֽׁה:
Aaron did so: This shows Aaron’s virtue that he did not deviate [from God’s command]. — [Sifrei Beha’alothecha 1:5]   ויעש כן אהרן: להגיד שבחו של אהרן שלא שינה:
4This was the form of the menorah: hammered work of gold, from its base to its flower it was hammered work; according to the form that the Lord had shown Moses, so did he construct the menorah.   דוְזֶ֨ה מַֽעֲשֵׂ֤ה הַמְּנֹרָה֙ מִקְשָׁ֣ה זָהָ֔ב עַד־יְרֵכָ֥הּ עַד־פִּרְחָ֖הּ מִקְשָׁ֣ה הִ֑וא כַּמַּרְאֶ֗ה אֲשֶׁ֨ר הֶרְאָ֤ה יְהֹוָה֙ אֶת־משֶׁ֔ה כֵּ֥ן עָשָׂ֖ה אֶת־הַמְּנֹרָֽה:
This was the form of the menorah: As God had shown him with His finger, for he had difficulty with [constructing] it. That is why it says, “This is….” - [Sifrei Beha’alothecha 7]   וזה מעשה המנורה: שהראהו הקב"ה באצבע לפי שנתקשה בה, לכך נאמר וזה:
hammered work: In old French, batediz, beaten, an expression similar to,“[and his knees] knocked (נָקְשָׁן) one against the other” (Dan. 5:6). There was a block of gold weighing a talent. He pounded it with a hammer, and cut it with a chisel to extend its limbs in the prescribed manner, and it was not made limb by limb and then connected together. — [Baraitha Melecheth HaMishkan]   מקשה: בטדי"ץ בלע"ז [עשוי בהכאה] לשון דא לדא נקשן (דניאל ה, ו). עשת של ככר זהב היתה, ומקיש בקורנס וחותך בכשיל לפשט אבריה כתקונן, ולא נעשית אברים אברים ע"י חבור:
from its base to its flower: Its base was the hollow box above the legs, like the silver candelabra that stand before nobles.   עד ירכה עד פרחה: ירכה היא השידה שעל הרגלים, חלול כדרך מנורות כסף שלפני השרים:
from its base to its flower: That is to say, the menorah itself and everything attached to it.   עד ירכה עד פרחה: כלומר גופה של מנורה כולה וכל התלוי בה:
from its base: Which was a large unit.   עד ירכה: שהוא אבר גדול:
to its flower: Which was its finest work-it was all hammered work. It is customary to use the word עַד in this sense [to include everything], as in,“from the stacks to the (עַד) standing grain to the (עַד) olive groves” (Judges 15:5).   עד פרחה: שהוא מעשה דק שבה הכל מקשה. ודרך עד לשמש בלשון זה, כמו (שופטים טו, ה) מגדיש ועד קמה ועד כרם זית:
according to the form which the Lord had shown…: According to the design He had shown him on the mount [Sinai], as it says, “Now see and make, according to their pattern [which you are shown on the mountain]” (Exod. 25:40).   כמראה אשר הראה וגו': כתבנית אשר הראהו בהר, כמו שנאמר (שמות כה, מ) וראה ועשה בתבניתם וגו':
so did he construct the menorah: I.e., the one who made it [namely, Bezalel]. The Aggadic Midrash [Tanchuma Beha’alothecha 3] states that it was made by itself through the Holy One, Blessed is He.   כן עשה את המנורה: מי שעשאה. ומדרש אגדה ע"י הקב"ה נעשית מאליה:
5The Lord spoke to Moses saying:   הוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
6Take the Levites from among the children of Israel and cleanse them.   וקַ֚ח אֶת־הַֽלְוִיִּ֔ם מִתּ֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְטִֽהַרְתָּ֖ אֹתָֽם:
Take the Levites: Take them with words: You are fortunate in that you have merited to become attendants of the Omnipresent. — [Torath Kohanim 8:165, Midrash Aggadah]   קח את הלוים: קחם בדברים, אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום:
7This is what you shall do to them so as to cleanse them: sprinkle them with cleansing water and pass a razor over all their flesh; then they shall wash their garments and cleanse themselves.   זוְכֹה־תַֽעֲשֶׂ֤ה לָהֶם֙ לְטַֽהֲרָ֔ם הַזֵּ֥ה עֲלֵיהֶ֖ם מֵ֣י חַטָּ֑את וְהֶֽעֱבִ֤ירוּ תַ֨עַר֙ עַל־כָּל־בְּשָׂרָ֔ם וְכִבְּס֥וּ בִגְדֵיהֶ֖ם וְהִטֶּהָֽרוּ:
Sprinkle them with cleansing water: from the ashes of the red cow, so as to cleanse them from contamination by those who were in contact with the dead.   הזה עליהם מי חטאת: של אפר הפרה מפני טמאי מתים שבהם:
and pass a razor over all their flesh: I found in the writings of R. Moses Hadarshan (the preacher): Since they [the Levites] were submitted in atonement for the firstborn who had practiced idolatry [when they worshipped the golden calf], which is called sacrifices to the dead-and one afflicted with tzara’ath is considered dead-they required shaving like those afflicted with tzara’ath.   והעבירו תער: מצאתי בדברי רבי משה הדרשן, לפי שנתנו כפרה על הבכורות שעבדו עבודה זרה והיא קרויה זבחי מתים, והמצורע קרוי מת, הזקיקם תגלחת כמצורעים:
8Then they shall take a young bull with its meal offering of fine flour mingled with oil. And you shall take a second young bull as a sin offering.   חוְלָֽקְחוּ֙ פַּ֣ר בֶּן־בָּקָ֔ר וּמִ֨נְחָת֔וֹ סֹ֖לֶת בְּלוּלָ֣ה בַשָּׁ֑מֶן וּפַר־שֵׁנִ֥י בֶן־בָּקָ֖ר תִּקַּ֥ח לְחַטָּֽאת:
Then they shall take a young bull: That is a burnt offering, as it is written, “and designate…and one as a burnt offering” (verse 12); this is the communal offering [to atone] for idolatry.   ולקחו פר בן בקר: והוא עולה, כמו שנאמר (פסוק יב) ועשה את האחד עולה, והוא קרבן צבור בעבודה זרה:
and a second young bull: What does it mean by “a second” ? It teaches that just as a burnt offering is not eaten, so is [this] sin-offering not eaten. There is a support for his [R. Moses’] comments in Torath Kohanim (Obligatory sacrifices 3:4) [which states that this sin-offering was burnt up]. I, however, believe that this was a temporary injunction [not to atone for idolatry], since they should have brought a goat as a sin-offering for idolatry, with the bull for a burnt offering.   ופר שני: מה תלמוד לומר שני, לומר לך, מה עולה לא נאכלת, אף חטאת לא נאכלת. ובזו יש סמך לדבריו בתורת כהנים. ואומר אני שהוראת שעה היתה, ששעיר היה להם להביא לחטאת עבודה זרה עם פר העולה:
9You shall bring the Levites in front of the Tent of Meeting, and you shall gather the entire congregation of the children of Israel.   טוְהִקְרַבְתָּ֙ אֶת־הַֽלְוִיִּ֔ם לִפְנֵ֖י אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וְהִ֨קְהַלְתָּ֔ אֶת־כָּל־עֲדַ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:
And you shall gather the entire congregation: Since the Levites were submitted as an atonement offering instead of them, let them [the Israelites] come and stand with their offerings [namely the Levites] and rest their hands upon them. — [Midrash Aggadah] 11   והקהלת את כל עדת: לפי שהלוים נתנים קרבן כפרה תחתיהם, יבואו ויעמדו על קרבנם ויסמכו את ידיהם עליהם:
10You shall bring the Levites before the Lord, and the children of Israel shall lay their hands upon the Levites.   יוְהִקְרַבְתָּ֥ אֶת־הַֽלְוִיִּ֖ם לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְסָֽמְכ֧וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל אֶת־יְדֵיהֶ֖ם עַל־הַֽלְוִיִּֽם:
11Then Aaron shall lift up the Levites as a waving before the Lord on behalf of the children of Israel, that they may serve in the Lord's service.   יאוְהֵנִיף֩ אַֽהֲרֹ֨ן אֶת־הַֽלְוִיִּ֤ם תְּנוּפָה֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה מֵאֵ֖ת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְהָי֕וּ לַֽעֲבֹ֖ד אֶת־עֲבֹדַ֥ת יְהֹוָֽה:
Then Aaron shall lift up the Levites as a waving: in the same way that the guilt-offering of one afflicted with tzara’ath requires waving [the animal] while it is alive. Three wavings are mentioned in this section: the first (verse 11) refers to the sons of Kohath, and for this reason it states with regard to them, “that they may serve in the Lord’s service,” since they were responsible for the work involving the most holy objects-the ark, the table, etc. The second (verse 13) refers to the sons of Gershon. Therefore, it is stated with regard to them,“a waving before the Lord” (verse 13), for even they were assigned holy work-the curtains and the clasps, which could be seen in the Holy of Holies. The third [waving] was for the sons of Merari (verse 15). - [Midrash Aggadah] 16   והניף אהרן את הלוים תנופה: כדרך שאשם מצורע טעון תנופה חי. שלש תנופות נאמרו בפרשה זו, הראשונה לבני קהת, לכך נאמר בם והיו לעבוד את עבודת ה', לפי שעבודת קדש הקדשים עליהם הארון והשלחן וגו'. השניה לבני גרשון, לכך נאמר בם תנופה לה', שאף עליהם היתה עבודת הקודש יריעות וקרסים הנראים בבית קדש הקדשים, והשלישית לבני מררי:
12The Levites shall lay their hands on the heads of the bulls, and make one as a sin offering and one as a burnt offering to the Lord, to atone for the Levites.   יבוְהַֽלְוִיִּם֙ יִסְמְכ֣וּ אֶת־יְדֵיהֶ֔ם עַ֖ל רֹ֣אשׁ הַפָּרִ֑ים וַֽעֲשֵׂ֠ה אֶת־הָֽאֶחָ֨ד חַטָּ֜את וְאֶת־הָֽאֶחָ֤ד עֹלָה֙ לַֽיהֹוָ֔ה לְכַפֵּ֖ר עַל־הַֽלְוִיִּֽם:
13You shall present the Levites before Aaron and his sons, and lift them as a waving before the Lord.   יגוְהַֽעֲמַדְתָּ֙ אֶת־הַֽלְוִיִּ֔ם לִפְנֵ֥י אַֽהֲרֹ֖ן וְלִפְנֵ֣י בָנָ֑יו וְהֵֽנַפְתָּ֥ אֹתָ֛ם תְּנוּפָ֖ה לַֽיהֹוָֽה:
14Thus shall you set apart the Levites from the midst of the children of Israel, and the Levites shall become Mine.   ידוְהִבְדַּלְתָּ֙ אֶת־הַֽלְוִיִּ֔ם מִתּ֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְהָ֥יוּ לִ֖י הַֽלְוִיִּֽם: