Exodus Chapter 25

1"The Lord spoke to Moses saying:   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהֹוָ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2"Speak to the children of Israel, and have them take for Me an offering; from every person whose heart inspires him to generosity, you shall take My offering.   בדַּבֵּר֙ אֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וְיִקְחוּ־לִ֖י תְּרוּמָ֑ה מֵאֵ֤ת כָּל־אִישׁ֙ אֲשֶׁ֣ר יִדְּבֶ֣נּוּ לִבּ֔וֹ תִּקְח֖וּ אֶת־תְּרֽוּמָתִֽי:
and have them take for Me: Heb. לִי. [I.e.,] dedicated to My name. -[from Tan. 1]   ויקחו לי תרומה: לי לשמי:
offering: Heb. תְּרוּמָה, separation. They shall set apart from their property an offering for Me.   תרומה: הפרשה, יפרישו לי מממונם נדבה:
whose heart inspires him to generosity: Heb. יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, an expression of נְדָבָה, which is an expression of good will, present in French, [a] gift.   ידבנו לבו: לשון נדבה, והוא לשון רצון טוב, פרישנ"ט בלעז [מתנה]:
you shall take My offering: Our Rabbis said: [The word תְּרוּמָה, mentioned three times, denotes that] three offerings are mentioned here. One is the offering of a beka [half-shekel] per head, from which they made the sockets, as is delineated in [Exod. 38:26, 27, in the parsha] “ אֵלֶּה פְקוּדֵי, These are the accounts.” Another is the offering of a beka per head for the [community] coffers, from which to purchase the communal sacrifices, and another is the offering for the Mishkan, each one’s [Israelite’s] donation (Talmud Yerushalmi, Shekalim 1:1; Meg. 29b). The thirteen materials mentioned in this section [i.e., this chapter] were all required for the work of the Mishkan or for the garments of the kohanim, [as you will find] when you study them closely (Tan. 5, Song Rabbah 4:25).   תקחו את תרומתי: אמרו רבותינו שלש תרומות אמורות כאן, אחת תרומת בקע לגלגלת, שנעשו מהם האדנים, כמו שמפורש באלה פקודי (שמות לח כו - כז), ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות לקנות מהן קרבנות צבור, ואחת תרומת המשכן נדבת כל אחד ואחד. שלשה עשר דברים האמורים בענין כולם הוצרכו למלאכת המשכן או לבגדי כהונה, כשתדקדק בהם:
3And this is the offering that you shall take from them: gold, silver, and copper;   גוְזֹאת֙ הַתְּרוּמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר תִּקְח֖וּ מֵֽאִתָּ֑ם זָהָ֥ב וָכֶ֖סֶף וּנְחֽשֶׁת:
gold, silver, and copper, etc.: They were all given voluntarily; each person [gave] what his heart inspired him to give, except [for] the silver, which they gave equally, a half-shekel for each individual. We do not find throughout the entire work of the Mishkan that more silver was required, as it is said: “The silver of the community census was…a beka per head…” (Exod. 38:25, 26). The rest of the silver, which was given there [in the work of the Mishkan] voluntarily, they [the workers] made into service utensils.   זהב וכסף ונחשת וגו': כולם באו בנדבה, איש איש מה שנדבו לבו, חוץ מן הכסף שבא בשוה מחצית השקל לכל אחד, ולא מצינו בכל מלאכת המשכן, שהוצרך שם כסף יותר, שנאמר (שמות לח כו - כז) וכסף פקודי העדה וגו' בקע לגלגלת וגו', ושאר הכסף הבא שם בנדבה עשאוה לכלי שרת:
4blue, purple, and crimson wool; linen and goat hair;   דוּתְכֵ֧לֶת וְאַרְגָּמָ֛ן וְתוֹלַ֥עַת שָׁנִ֖י וְשֵׁ֥שׁ וְעִזִּֽים:
blue…wool: Heb. תְכֵלֶת, wool dyed with the blood of the chillazon [animal], which bears a blue color. — [from Men. 44a, Tosefta Men. 9:6]   ותכלת: צמר צבוע בדם חלזון, וצבעו ירוק:
purple…wool: Heb. וְאַרְגָּמָן, wool dyed with a kind of dye named אַרְגָּמָן.   וארגמן: צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן:
linen: Heb. שֵׁשׁ. This is linen. — [from Tosefta Men. 9:6]   ושש: הוא פשתן:
and goat hair: Heb. וְעִזִים, the hair of goats. Therefore, Onkelos rendered: וּמְעַזֵי, [i.e.,] what comes from the goats, but not the goats themselves [i.e., not the goat skins], for Targum’s [Onkelos] translation of עִזִים [goats] is עִזַיָא (Gen. 30:32).   ועזים: נוצה של עזים, לכך תרגם אונקלוס ומעזי, הבא מן העזים, ולא עזים עצמם, שתרגום של עזים עזיא:
5ram skins dyed red, tachash skins, and acacia wood;   הוְעֹרֹ֨ת אֵילִ֧ם מְאָדָּמִ֛ים וְעֹרֹ֥ת תְּחָשִׁ֖ים וַֽעֲצֵ֥י שִׁטִּֽים:
dyed red: Heb. מְאֳָדָּמִים. They were dyed red after being tanned.   מאדמים: צבועות היו אדום לאחר עבודן:
tachash skins: This was a species of animal that existed only for a [short] time, and it had many hues (גַּוָּנִים). Therefore, [Onkelos] renders [it] סַסְגּוֹנָא, because it rejoices (שֶׁשָׂשׂ) [ס and שׂ are often interchangeable] and boasts of its hues (גַּוָּנִים). -[from Shab. 28a, b]   תחשים: מין חיה, ולא היתה אלא לשעה והרבה גוונים היו לה, לכך מתרגם ססגונא, ששש ומתפאר בגוונין שלו:
and acacia wood: Where did they get these [trees] in the desert? Rabbi Tanchuma explained that our father Jacob foresaw with the holy spirit that the Israelites were destined to build a Mishkan in the desert, so he brought cedars to Egypt and planted them. He commanded his sons to take them with them when they left Egypt. — [from Mid. Tanchuma 9]   ועצי שטים: מאין היו להם במדבר, פירש רבי תנחומא יעקב אבינו צפה ברוח הקודש, שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר, והביא ארזים למצרים ונטעם, וצוה לבניו ליטלם עמהם, כשיצאו ממצרים:
6oil for lighting, spices for the anointing oil and for the incense;   ושֶׁ֖מֶן לַמָּאֹ֑ר בְּשָׂמִים֙ לְשֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה וְלִקְטֹ֖רֶת הַסַּמִּֽים:
oil for lighting: Pure olive oil to continually kindle the light.   שמן למאור: שמן זית זך להעלות נר תמיד:
spices for the anointing oil: which was made to anoint the vessels of the Mishkan and [for] the Mishkan itself to sanctify them, and spices were required for it, as is delineated in [the parsha] כִּי תִשָׂא (Exod. 30:22-33).   בשמים לשמן המשחה: שנעשה למשוח כלי המשכן והמשכן לקדשו, והוצרכו לו בשמים כמו שמפורש בכי תשא (שמות ל כג - כה):
and for the incense: Heb. וְלִקְטֹרֶת הַסַּמִּים, which they burned every evening and morning, as is explained in [the parsha] וְאַתָּה תְּצַוֶּה (Exod. 30:7, 8). The word קְטֹרֶת means the raising of smoke (קִיטוֹר) and columns of smoke ותִּמְרוֹת עָשָׁן.   ולקטרת הסמים: שהיו מקטירין בכל ערב ובקר, כמו שמפורש בואתה תצוה (שמות ל ז - ח) ולשון קטרת העלאת קיטור ותמרות עשן:
7shoham stones and filling stones for the ephod and for the choshen.   זאַבְנֵי־שֹׁ֕הַם וְאַבְנֵ֖י מִלֻּאִ֑ים לָֽאֵפֹ֖ד וְלַחֽשֶׁן:
shoham stones: Two were needed there [in the Mishkan] for the ephod, mentioned in [the parsha] וְאַתָּה תְּצַוֶּה (Exod. 28:9-12).   אבני שהם: שתים הוצרכו שם לצורך האפוד האמור בואתה תצוה (שמות כח יב):
filling: Since they make for them a seat out of gold, like a sort of hole, and the stone is placed there to fill the hole, they are called filling stones. The place of the “seat” is called מִשְׁבֶּצֶת, a setting.   מלאים: על שם שעושין להם בזהב מושב כמין גומא ונותנין האבן שם למלאות הגומא, קרויים אבני מלואים, ומקום המושב קרוי משבצות:
for the ephod and for the choshen: The shoham stones for the ephod and the filling stones for the choshen. The ephod and the choshen are explained in וְאַתָּה תְּצַוֶּה they are types of ornaments [worn by the kohanim].   לאפוד ולחשן: אבני השהם לאפוד, ואבני המלאוים לחשן, וחשן ואפוד מפורשים בואתה תצוה, והם מיני תכשיט:
8And they shall make Me a sanctuary and I will dwell in their midst   חוְעָ֥שׂוּ לִ֖י מִקְדָּ֑שׁ וְשָֽׁכַנְתִּ֖י בְּתוֹכָֽם:
And they shall make Me a sanctuary: And they shall make in My name a house of sanctity.   ועשו לי מקדש: ועשו לשמי בית קדושה:
9according to all that I show you, the pattern of the Mishkan and the pattern of all its vessels; and so shall you do.   טכְּכֹ֗ל אֲשֶׁ֤ר אֲנִי֙ מַרְאֶ֣ה אֽוֹתְךָ֔ אֵ֚ת תַּבְנִ֣ית הַמִּשְׁכָּ֔ן וְאֵ֖ת תַּבְנִ֣ית כָּל־כֵּלָ֑יו וְכֵ֖ן תַּֽעֲשֽׂוּ:
according to all that I show you: here, the pattern of the Mishkan. This verse is connected to the verse above it: “And they shall make Me a sanctuary…” according to all that I show you.   ככל אשר אני מראה אותך: כאן את תבנית המשכן. המקרא הזה מחובר למקרא שלמעלה הימנו ועשו לי מקדש ככל אשר אני מראה אותך:
and so shall you do: in future generations (Sanh. 16b, Shev. 14b, 15a). If one of the vessels is lost, or when you make the vessels of the Temple, such as [the] tables, menorahs, wash basins, and bases that Solomon made, you shall make them according to the pattern of these [that I will describe in the following verses]. If the verse was not connected to what was written before it, He would not have written, “and so shall you do,” but" so shall you do" [without the word “and”], and it would be speaking about the making of the Tent of Meeting and its vessels.   וכן תעשו: לדורות אם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית עולמים, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה, כתבנית אלו תעשו אותם. ואם לא היה המקרא מחובר למעלה הימנו, לא היה לו לכתוב וכן תעשו אלא כן תעשו, והיה מדבר על עשיית אהל מועד וכליו:
10They shall make an ark of acacia wood, two and a half cubits its length, a cubit and a half its width, and a cubit and a half its height.   יוְעָשׂ֥וּ אֲר֖וֹן עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים אַמָּתַ֨יִם וָחֵ֜צִי אָרְכּ֗וֹ וְאַמָּ֤ה וָחֵ֨צִי֙ רָחְבּ֔וֹ וְאַמָּ֥ה וָחֵ֖צִי קֹֽמָתֽוֹ:
They shall make an ark: like the chests that are made without feet, made like a sort of chest called escrin [in Old French, ecrin in modern French], (i.e., a chest or box), which rests on its bottom [without being raised off the floor by the attachment of legs].   ועשו ארון: כמין ארונות שעושים בלא רגלים, עשויים כמין ארגז שקורין אישקרי"ן בלעז [ארגז] יושב על שוליו:
11And you shall overlay it with pure gold; from inside and from outside you shall overlay it, and you shall make upon it a golden crown all around.   יאוְצִפִּיתָ֤ אֹתוֹ֙ זָהָ֣ב טָה֔וֹר מִבַּ֥יִת וּמִח֖וּץ תְּצַפֶּ֑נּוּ וְעָשִׂ֧יתָ עָלָ֛יו זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב:
from inside and from outside you shall overlay it: Bezalel made three arks, two of gold and one of wood. Each one had four walls and a bottom, and they were open on the top. He placed the wooden one inside the golden one and the [other] golden one inside the wooden one. He covered the upper rim with gold, thus it is found that [the wooden one] was overlaid from inside and from outside [with gold]. — [from Yoma 72b, Shek. 16b]   מבית ומחוץ תצפנו: שלשה ארונות עשה בצלאל, שתים של זהב ואחד של עץ, וארבע כתלים ושולים לכל אחד ופתוחים מלמעלה, נתן של עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ, וחפה שפתו העליונה בזהב, נמצא מצופה מבית ומחוץ:
a golden crown: Like a sort of crown surrounding it above its rim. For he [Bezalel] made the outer ark higher than the inner one, until it extended upwards opposite the thickness of the ark cover and slightly higher than it, so that when the ark cover lies on the thickness of the walls, the crown extends slightly over the thickness of the ark cover (Yoma 72b). And that [the crown] is the symbol of the crown of the Torah (Tan. Vayakhel 8, Exod. Rabbah 34:2).   זר זהב: כמין כתר מקיף לו סביב למעלה משפתו, שעשה הארון החיצון גבוה מן הפנימי עד שעלה למול עובי הכפורת ולמעלה הימנו משהו, וכשהכפורת שוכב על עובי הכתלים, עולה הזר למעלה מכל עובי הכפורת כל שהוא, והוא סימן לכתר תורה:
12And you shall cast four golden rings for it, and you shall place them upon its four corners, two rings on its one side, and two rings on its other side.   יבוְיָצַ֣קְתָּ לּ֗וֹ אַרְבַּע֙ טַבְּעֹ֣ת זָהָ֔ב וְנָ֣תַתָּ֔ה עַ֖ל אַרְבַּ֣ע פַּֽעֲמֹתָ֑יו וּשְׁתֵּ֣י טַבָּעֹ֗ת עַל־צַלְעוֹ֙ הָֽאֶחָ֔ת וּשְׁתֵּי֙ טַבָּעֹ֔ת עַל־צַלְע֖וֹ הַשֵּׁנִֽית:
And you shall cast: Heb. וְיָצַקְתָּ, an expression of casting, as the Targum [Onkelos] renders.   ויצקת: לשון התכה כתרגומו:
its…corners: Heb. פַּעִמֹתָיו. As the Targum [Onkelos] renders: זִיוְיָתֵיהּ, its corners. They were attached on the upper corners, close to the ark cover, two from here and two from there, across the width of the ark, and the poles were placed in them [the rings]. The length of the ark separated the poles, two and one-half cubits between [one] pole and [the other] pole, so that the two people carrying the ark would walk between them [the poles]. So it is explained in Men., in the chapter entitled שתֵּי הַלֶּחֶם (98b).   פעמתיו: כתרגומו זויתיה. ובזויות העליונות סמוך לכפרת היו נתונות שתים מכאן ושתים מכאן לרחבו של ארון, והבדים נתונים בהם, וארכו של ארון מפסיק בין הבדים, אמתים וחצי בין בד לבד, שיהיו שני בני אדם, הנושאים את הארון, מהלכין ביניהם, וכן מפורש במנחות בפרק שתי הלחם (צח ב):
two rings on its one side: Heb. וּשְׁתֵּי טַבָּעֹת, lit., and two rings. These are the four rings [mentioned] in the beginning of the verse, and [Scripture now] explains to you where they were [to be placed]. This “vav” is superfluous, and it is to be interpreted as שְׁתֵּי טַבָּעֹת, two rings. But you can reconcile it [by interpreting it] in this way: and two of these rings [shall be] on its one side, [meaning, and two of the four rings mentioned in the beginning of this verse shall be on one side, etc.].   ושתי טבעות על צלעו האחת: הן הן הארבע טבעות שבתחלת המקרא, ופירש לך היכן היו, והוי"ו זו יתירה היא ופתרונו כמו שתי טבעות, ויש לך לישבה כן ושתיים מן הטבעות האלו על צלעו האחת:
its…side: Heb. צַלְעוֹ, its side.   צלעו: צדו:
13And you shall make poles of acacia wood and you shall overlay them with gold.   יגוְעָשִׂ֥יתָ בַדֵּ֖י עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים וְצִפִּיתָ֥ אֹתָ֖ם זָהָֽב:
poles of: Heb. בַדֵּי, poles.   בדי: מוטות:
14And you shall bring the poles into the rings on the sides of the ark, to carry the ark with them.   ידוְהֵֽבֵאתָ֤ אֶת־הַבַּדִּים֙ בַּטַּבָּעֹ֔ת עַ֖ל צַלְעֹ֣ת הָֽאָרֹ֑ן לָשֵׂ֥את אֶת־הָֽאָרֹ֖ן בָּהֶֽם:
15The poles of the ark shall be in the rings; they shall not be removed from it.   טובְּטַבְּעֹת֙ הָֽאָרֹ֔ן יִֽהְי֖וּ הַבַּדִּ֑ים לֹ֥א יָסֻ֖רוּ מִמֶּֽנּוּ:
they shall not be removed from it: forever.   לא יסרו ממנו: לעולם:
16And you shall place into the ark the testimony, which I will give you.   טזוְנָֽתַתָּ֖ אֶל־הָֽאָרֹ֑ן אֵ֚ת הָֽעֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֥ר אֶתֵּ֖ן אֵלֶֽיךָ:
And you shall place into the ark: Heb. אֶל-הָאָרֹן, lit., to the ark, [meaning] into the ark.   ונתת אל הארן: כמו בארון:
the testimony: [I.e.,] the Torah, which serves as testimony between Me and you [Israel] that I commanded you [to fulfill] the commandments written in it. — [from Mid. Tan. Pekudei 4, also Mid. Lekach Tov]   העדות: התורה שהיא לעדות ביני וביניכם, שצויתי אתכם מצות הכתובות בה: