ב"ה

Torah Reading for Kedoshim

Parshat Kedoshim
Shabbat, 3 Iyar, 5784
11 May, 2024
Select a portion:
Complete: (Leviticus 19:1 - 20:27; Ezekiel 20:2-20)
Show content in:

First Portion

Leviticus Chapter 19

1And the Lord spoke to Moses, saying,   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2Speak to the entire congregation of the children of Israel, and say to them, You shall be holy, for I, the Lord, your God, am holy.   בדַּבֵּ֞ר אֶל־כָּל־עֲדַ֧ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל וְאָֽמַרְתָּ֥ אֲלֵהֶ֖ם קְדשִׁ֣ים תִּֽהְי֑וּ כִּ֣י קָד֔וֹשׁ אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
Speak to the entire congregation of the children of Israel: [This] teaches us that this passage was stated in the assembly [of the entire congregation of Israel] because most of the fundamental teachings of the Torah are dependent on it [i.e., they are encapsulated in this passage]. — [Torath Kohanim 19:1; Vayikra Rabbah 24:5]   דבר אל כל עדת בני ישראל: מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל, מפני שרוב גופי תורה תלויין בה:
You shall be holy: Separate yourselves from sexual immorality and from sin, for wherever one finds a barrier against sexual immorality, one finds holiness, [for example:], “[They (the kohanim) shall not take in marriage] a woman who is a prostitute or one who was profaned…I, the Lord, Who sanctifies you [am holy]” (Lev. 21:7-8); and, “he shall not profane his offspring…I am the Lord, Who sanctifies him” (Lev. 21:15); and, “They shall be holy…[They shall not take in marriage] a woman who is a prostitute or one who was profaned” (Lev. 21:6-7). - [Vayikra Rabbah 24:4-6; and see also Sefer Hazikkaron]   קדשים תהיו: הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, אשה זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם, (ויקרא כא ז - ח) ולא יחלל זרעו אני ה' מקדשו (ויקרא כא טו) קדושים יהיו אשה זונה וחללה וגו' (ויקרא כא ו - ז):
3Every man shall fear his mother and his father, and you shall observe My Sabbaths. I am the Lord, your God.   גאִ֣ישׁ אִמּ֤וֹ וְאָבִיו֙ תִּירָ֔אוּ וְאֶת־שַׁבְּתֹתַ֖י תִּשְׁמֹ֑רוּ אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
Every man shall fear his mother and father: Every one of you shall fear his father and his mother. This is its simple meaning. Its Midrashic explanation, however, [is as follows]. Since the verse literally means, “Every man shall fear…,”] we know only [that this law applies to] a man; how do we know [that it applies to] a woman [as well]? When Scripture says, תִּירָאוּ [you shall fear, using the plural form], two are included [in the verse, namely, men and women]. But if this is so, why does the verse say, “Every man…?” Because a man has the ability to fulfill this [commandment without restriction, since he is independent and thus obliged to fear his parents], whereas a woman is [sometimes] under the authority of others [namely her husband. — [Kid. 30b; Torath Kohanim 19:3]   איש אמו ואביו תיראו: כל אחד מכם תיראו אביו ואמו, זהו פשוטו. ומדרשו אין לי אלא איש, אשה מנין, כשהוא אומר תיראו, הרי כאן שנים אם כן למה נאמר איש, שהאיש סיפק בידו לעשות, אבל אשה רשות אחרים עליה:
[Every man] shall fear his mother and his father: Here, Scripture mentions the mother before the father, because He is privy to the fact that a child fears his father more than his mother [and therefore, by mentioning the mother first, Scripture emphasizes the duty of fearing her also. However,] in the case of honoring [one’s parents], Scripture mentions the father before the mother, because He is privy to the fact that a child honors his mother more than his father, since she wins his favor by [speaking kind and loving] words. [Therefore, by mentioning the father first in the context of honor, Scripture emphasizes the duty of honoring him also]. — [Kid. 31a]   אמו ואביו תיראו: כאן הקדים אם לאב, לפי שגלוי לפניו שהבן ירא את אביו יותר מאמו, ובכבוד הקדים אב לאם, לפי שגלוי לפניו שהבן מכבד את אמו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים:
and you shall observe My Sabbaths: Scripture juxtaposes [the commandment of] observing the Sabbath with [that] of fearing one’s father [and mother], in order to state [the following principle]: “Although I have admonished you regarding the fear of your father, nevertheless, if he tells you to desecrate the Sabbath, do not listen to him.” And this is also the case with all the [other] commandments. — [B.M. 32a] [This is indicated by:]   ואת שבתתי תשמרו: סמך שמירת שבת למורא אב, לומר אף על פי שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את השבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצות:
I am the Lord, your God: [where “your” is in the plural form, meaning to say,] both you and your father are obligated to honor Me! Therefore, do not listen to him to negate My commands. — [B.M. 32a] Now, what constitutes “fear”? One must not sit in his place, speak in his stead [when it is his father’s turn to speak] or contradict him. And what constitutes “honor”? One must give [the father and mother] food and drink, clothe them and put on their shoes, and accompany them when they enter or leave. — [Torath Kohanim 19:3; Kid. 31b]   אני ה' אלהיכם: אתה ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא תשמע לו לבטל את דברי. איזהו מורא, לא ישב במקומו ולא ידבר במקומו ולא יסתור את דבריו. ואיזהו כבוד, מאכיל ומשקה, מלביש ומנעיל, מכניס ומוציא:
4You shall not turn to the worthless idols, nor shall you make molten deities for yourselves. I am the Lord, your God.   דאַל־תִּפְנוּ֙ אֶל־הָ֣אֱלִילִ֔ם וֵֽאלֹהֵי֙ מַסֵּכָ֔ה לֹ֥א תַֽעֲשׂ֖וּ לָכֶ֑ם אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
You shall not turn to the worthless idols: to serve them. [The term] הָאֶלִילִם stems from אַל, naught , meaning that [these idols] are considered as naught.   אל תפנו אל האלילם: לעבדם. אלילים לשון אל, כלא הוא חשוב:
molten deities: At first, they are just worthless idols. But if you turn after them, eventually, you will make them into deities. — [Torath Kohanim 19:8]   ואלהי מסכה: תחילתן אלילים הם, ואם אתה פונה אחריהם, סופך לעשותן אלהות:
nor shall you make [molten deities] for yourselves: [This verse is to be understood as two separate admonitions, the first:] “Nor shall you make” [meaning] for other people; [the second:] “for yourselves” [meaning] nor shall others make them for you. Now, if you say that [this verse is one admonition, namely,] that you shall not make [molten deities] for yourselves, but others may make [them] for you, [this cannot be so, since] it has already been stated, “You shall not have [any other deities]” (Exod. 20:3) neither your own nor those of others. — [Torath Kohanim 19:9]   לא תעשו לכם: לא תעשו לאחרים ולא אחרים לכם. ואם תאמר לא תעשו לעצמכם אבל אחרים עושין לכם, הרי כבר נאמר (שמות כ ג) לא יהיה לך, לא שלך ולא של אחרים:
5When you slaughter a peace offering to the Lord, you shall slaughter it for your acceptance.   הוְכִ֧י תִזְבְּח֛וּ זֶ֥בַח שְׁלָמִ֖ים לַֽיהוָֹ֑ה לִרְצֹֽנְכֶ֖ם תִּזְבָּחֻֽהוּ:
When you slaughter…: This passage is stated only to teach us that the offerings must be slaughtered with the intent that they be eaten within this time, for if [you think that this passage comes to] fix a time limit for eating them, [this cannot be so, for] it has already been stated, “And if his sacrifice is a vow or a voluntary donation [it may be eaten]….” (Lev. 7:16). - [Torath Kohanim 19:10]   וכי תזבחו וגו': לא נאמרה פרשה זו אלא ללמד שלא תהא זביחתן אלא על מנת להאכל בתוך הזמן הזה, שאם לקבוע להם זמן אכילה, הרי כבר נאמר (ויקרא ז טז) ואם נדר או נדבה זבח קרבנו וגו':
you shall slaughter it for your acceptance: The very outset of your slaughtering [the offering] must be with the intent that [it is for the purpose of causing] contentment [to God, as it were,] for your acceptance [by Him]. For if you think an invalidating thought regarding it, [says God,] the sacrifice will not gain your acceptance before Me.   לרצנכם תזבחהו: תחלת זביחתו תהא על מנת נחת רוח שיהא לכם לרצון, שאם תחשבו עליו מחשבת פסול לא ירצה עליכם לפני:
for your acceptance: Heb., apaisement in French, appeasement. [Note that the spelling in Mikraoth Gedoloth matches the Italian appaciamento, more closely than the French. In Old French, it is spelled apayement according to Greenberg, or apaiemant according to Gukovitzki, and this form appears in many editions of Rashi.] This is according to its simple meaning. Our Rabbis, however, learned from here, that if someone was involved in another activity (מִתְעסֵּק) and accidentally slaughtered [e.g., if he threw a knife, and in its path it slaughtered an animal] designated for a holy sacrifice, it is invalid, because [in the context of sacrifices] one must intend to slaughter. — [Chul. 13a]   לרצנכם: אפיימנ"ט [פיוס]. זהו לפי פשוטו. ורבותינו למדו (חולין יג א), מכאן למתעסק בקדשים שפסול, שצריך שיתכוין לשחוט:
6It may be eaten on the day you slaughter it and on the morrow, but anything left over until the third day, shall be burned in fire.   ובְּי֧וֹם זִבְחֲכֶ֛ם יֵֽאָכֵ֖ל וּמִמָּֽחֳרָ֑ת וְהַנּוֹתָר֙ עַד־י֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֔י בָּאֵ֖שׁ יִשָּׂרֵֽף:
It may be eaten on the day you slaughter it: When you slaughter it, you must slaughter it with the intent that you will eat it within this time limit, which I have already fixed for you [regarding that particular sacrifice]."   ביום זבחכם יאכל: כשתזבחוהו, תשחטוהו על מנת לאכלו בזמן שקבעתי לכם כבר:
7And if it would be eaten on the third day, it is abominable; it shall not be accepted.   זוְאִ֛ם הֵֽאָכֹ֥ל יֵֽאָכֵ֖ל בַּיּ֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֑י פִּגּ֥וּל ה֖וּא לֹ֥א יֵֽרָצֶֽה:
And if it would be eaten…: If this [verse] does not refer to [an intention to eat the sacrifice] outside its time limit, since this has already been stated, “And if, [on the third day,] any of the flesh of his sacrifice would be eaten,” (Lev. 7:18) [explained there by Rashi to refer to someone who, while slaughtering the sacrifice, intends, to eat it outside its time limit], it must be utilized to refer to [someone who, while slaughtering the sacrifice, intends to eat it] outside its permitted location. — [Torath Kohanim 19:10] Now, one might think that if someone eats from it, he is liable to the punishment of excision [just like a sacrifice slaughtered with the intention to eat it outside its time limit]. Scripture, therefore, states, “And the person who eats from it, shall bear his sin” (Lev. 7:18)-“from it,” but not from anything like it. This excludes [from the punishment of excision, a sacrifice] slaughtered with the intention [of eating it] outside its [permitted] location. — [Zev. 29a]   ואם האכל יאכל וגו': אם אינו ענין לחוץ לזמנו, שהרי כבר נאמר (ויקרא ז יח) ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו וגו', תנהו ענין לחוץ למקומו. יכול יהיו חייבין כרת על אכילתו, תלמוד לומר (שם) והנפש האוכלת ממנו עונה תשא, ממנו ולא מחבירו, יצא הנשחט במחשבת חוץ למקומו:
it is abominable: Heb. פִּגּוּל, abominable, like, “and broth of abominable things (פִּגּוּלִים) is in their vessels” (Isa. 65:4).   פגול: מתועב, כמו (ישעיה סה ד) ומרק פגולים כליהם:
8And whoever eats it shall bear his sin, because he has profaned what is holy to the Lord, and that person shall be cut off from his people.   חוְאֹֽכְלָיו֙ עֲו‍ֹנ֣וֹ יִשָּׂ֔א כִּֽי־אֶת־קֹ֥דֶשׁ יְהוָֹ֖ה חִלֵּ֑ל וְנִכְרְתָ֛ה הַנֶּ֥פֶשׁ הַהִ֖וא מֵֽעַמֶּֽיהָ:
And whoever eats it, shall bear his sin: Scripture is referring to a sacrifice actually left over (נוֹתָר) [past its time limit]. But one is not punished by excision in the case of a sacrifice slaughtered [with the intention of eating it] outside its permitted location, for Scripture has already excluded this case [from the punishment of excision (see Rashi on verse 7 above)]. Rather, this verse is referring to actual נוֹתָר. [And how do we know this?] In Tractate Kereithoth (5a) we learn this through a gezeirah shavah [a Rabbinical tradition that links the word קֹדֶשׁ common to our verse and to Exod. 29:34, the latter dealing with actual נוֹתָר].   ואכליו עונו ישא: בנותר גמור הכתוב מדבר ואינו ענוש כרת על הנשחט חוץ למקומו שכבר מיעטו הכתוב. וזהו בנותר גמור מדבר. ובמסכת כריתות (ה א) למדוהו מגזירה שוה:
9When you reap the harvest of your land, you shall not fully reap the corner of your field, nor shall you gather the gleanings of your harvest.   טוּבְקֻצְרְכֶם֙ אֶת־קְצִ֣יר אַרְצְכֶ֔ם לֹ֧א תְכַלֶּ֛ה פְּאַ֥ת שָֽׂדְךָ֖ לִקְצֹ֑ר וְלֶ֥קֶט קְצִֽירְךָ֖ לֹ֥א תְלַקֵּֽט:
You shall not fully reap the corner of your field: [meaning] that one should leave the corner at the edge of his field [unharvested]. — [Torath Kohanim 19:15]   לא תכלה פאת שדך: שיניח פאה בסוף שדהו:
gleanings of your harvest: Heb. לֶקֶט. [This refers to individual] stalks that fall down at the time of harvest. [And how many stalks constitute לֶקֶט ?] One or two; three, however, do not constitute לֶקֶט [and the owner may gather them for himself]. — [Peah 6:5]   ולקט קצירך: שבלים הנושרים בשעת קצירה אחת או שתים, אבל שלש אינן לקט:
10And you shall not glean your vineyard, nor shall you collect the [fallen] individual grapes of your vineyard; you shall leave them for the poor and the stranger. I am the Lord, your God.   יוְכַרְמְךָ֙ לֹ֣א תְעוֹלֵ֔ל וּפֶ֥רֶט כַּרְמְךָ֖ לֹ֣א תְלַקֵּ֑ט לֶֽעָנִ֤י וְלַגֵּר֙ תַּֽעֲזֹ֣ב אֹתָ֔ם אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
And you shall not glean: Heb. לֹא תְעוֹלֵל, you shall not take the small clusters (עוֹלֵלוֹת) therein, and these are identifiable. “Which clusters עוֹלֵלוֹת ? Any one which has neither a כָּתֵף [a shoulder] or a נָטֵף [drippings].” [Peah 7:4. See Rashi Deut. 24:21 for explanation.]   לא תעולל: לא תטול עוללות שבה והן ניכרות. איזהו עוללות כל שאין לה לא כתף ולא נטף:
the [fallen] individual grapes: Heb. וּפֶרֶט. Individual grapes which fall off at the time of the vintage.   ופרט כרמך: גרגרי ענבים הנושרים בשעת בצירה:
I am the Lord, your God: A Judge Who exacts punishment; and [for this sin] I will exact from you nothing less than [your] souls, as it is said, “Do not rob a poor man…for the Lord will plead their cause, and rob those who rob them, of life” (Prov. 22: 22-23). - [Torath Kohanim 19:22]   אני ה' אלהיכם: דיין להפרע ואיני גובה מכם אלא נפשות, שנאמר (משלי כב - כג) אל תגזל דל וגו' כי ה' יריב ריבם וגו':
11You shall not steal. You shall not deny falsely. You shall not lie, one man to his fellow.   יאלֹ֖א תִּגְנֹ֑בוּ וְלֹֽא־תְכַֽחֲשׁ֥וּ וְלֹֽא־תְשַׁקְּר֖וּ אִ֥ישׁ בַּֽעֲמִיתֽוֹ:
You shall not steal: Heb. לֹא תִּגְנֹבוּ. This is an admonition against someone stealing money, while “You shall not steal (לֹא תִגְנֹב) ” in the Ten Commandments is an admonition against stealing people [i.e., kidnapping]. [This is] a matter derived from its context [namely, “You shall not murder,” “ You shall not commit adultery,” each of which is] a capital crime, [which is the case of kidnapping but not of stealing money]. — [see Rashi on Exod. 20:13; Sanh. 86a]   לא תגנבו: אזהרה לגונב ממון, אבל לא תגנוב (שמות כ יג) שבעשרת הדברות, אזהרה לגונב נפשות, דבר הלמד מענינו, דבר שחייבין עליו מיתת בית דין:
You shall not deny falsely: Since Scripture says, “and he denies it” (Lev. 5:22), he must pay the principal and [an additional] fifth [of its value], we know the punishment [involved]. But where do we find the admonition [against denying a rightful claim]? Therefore, Scripture says, “You shall not deny falsely.”   ולא תכחשו: לפי שנאמר (ויקרא ה כב) וכחש בה, משלם קרן וחומש. למדנו עונש, אזהרה מנין, תלמוד לומר ולא תכחשו:
You shall not lie: Since Scripture says “and he…swears falsely” (Lev. 5:22), he must pay back the principal and [an additional] fifth [of its value], we know the punishment [involved]. [But] where do we find the admonition [against swearing falsely]? Therefore, Scripture says, “You shall not lie.”   ולא תשקרו: לפי שנאמר (שם) ונשבע על שקר, ישלם קרן וחומש. למדנו עונש, אזהרה מנין, תלמוד לומר ולא תשקרו:
You shall not steal. You shall not deny falsely. You shall not lie,… You shall not swear [falsely]: If you steal, you will eventually come to deny falsely, and consequently, you will come to lie and then swear falsely. — [Torath Kohanim 19:26]   לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו ולא תשבעו: אם גנבת, סופך לכחש, סופך לשקר, סופך להשבע לשקר:
12You shall not swear falsely by My Name, thereby profaning the Name of your God. I am the Lord.   יבוְלֹֽא־תִשָּֽׁבְע֥וּ בִשְׁמִ֖י לַשָּׁ֑קֶר וְחִלַּלְתָּ֛ אֶת־שֵׁ֥ם אֱלֹהֶ֖יךָ אֲנִ֥י יְהוָֹֽה:
You shall not swear falsely by My Name: Why is this stated? Since Scripture says, “You shall not take the Name of the Lord (יהוה), your God in vain” (Exod. 20:7), one might think that a person is liable only regarding the special Name [of God יהוה]. How do we know that included [also in this prohibition] are the כִּנּוּיִין [i.e., all the ancillary Names that represent various attributes of God, thus adopting the status of a “Name of God”]? Because Scripture says here, “You shall not swear falsely by My Name”- [meaning,] any Name that I have. — [Torath Kohanim 19:27]   ולא תשבעו בשמי: למה נאמר, לפי שנאמר (שמות כ ז) לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא, יכול לא יהא חייב אלא על שם המיוחד, מנין לרבות כל הכנויין, תלמוד לומר ולא תשבעו בשמי לשקר, כל שם שיש לי:
13You shall not oppress your fellow. You shall not rob. The hired worker's wage shall not remain with you overnight until morning.   יגלֹא־תַֽעֲשֹׁ֥ק אֶת־רֵֽעֲךָ֖ וְלֹ֣א תִגְזֹ֑ל לֹֽא־תָלִ֞ין פְּעֻלַּ֥ת שָׂכִ֛יר אִתְּךָ֖ עַד־בֹּֽקֶר:
You shall not oppress: Heb. לֹא תַעֲשֹׁק. This refers to one who withholds a hired worker’s wages. — [Torath Kohanim 19:29]   לא תעשק: זה הכובש שכר שכיר:
shall not remain… overnight: Heb. לֹא תָלִין. This [verb] is feminine in gender, referring to פְּעֻלַּת, the wages. [Although the word תָלִין, could be understood as, “You shall not keep overnight,” i.e., a command in the second person masculine, since it always appears as an intransitive verb, Rashi prefers to interpret it as the third person feminine, referring to פְּעֻלַּת.]   לא תלין: לשון נקבה מוסב על הפעולה:
until morning: The verse is speaking about a worker hired for a day, whose departure [from his work] is at sunset. Therefore, the time for him to collect his wages is the entire night [and the employer has till dawn to pay him]. But elsewhere, Scripture says, “[You shall give him his wage on his day and not let the sun set over it,” (Deut. 24:15) [which seems to contradict our verse. However, that verse] is speaking about a worker hired for the night, the completion of whose work is at the break of dawn. Therefore, the time for him to collect his wages is the entire day because the Torah gave the employer time, namely, an עוֹנָה [a twelve-hour period] to seek money [to pay his workers]. — [B.M. 110b]   עד בקר: בשכיר יום הכתוב מדבר, שיציאתו מששקעה החמה, לפיכך זמן גבוי שכרו כל הלילה. ובמקום אחר הוא אומר (דברים כד טו) ולא תבוא עליו השמש, מדבר בשכיר לילה, שהשלמת פעולתו משיעלה עמוד השחר, לפיכך זמן גבוי שכרו כל היום, לפי שנתנה תורה זמן לבעל הבית עונה לבקש מעות:
14You shall not curse a deaf person. You shall not place a stumbling block before a blind person, and you shall fear your God. I am the Lord.   ידלֹֽא־תְקַלֵּ֣ל חֵרֵ֔שׁ וְלִפְנֵ֣י עִוֵּ֔ר לֹ֥א תִתֵּ֖ן מִכְשֹׁ֑ל וְיָרֵ֥אתָ מֵֽאֱלֹהֶ֖יךָ אֲנִ֥י יְהוָֹֽה:
You shall not curse a deaf person: [From this verse] I know only that [one may not curse] a deaf person. But from where do I know that this [prohibition] includes [cursing] any person [even if he is not deaf]? Therefore, Scripture says, “You shall not curse…among your people.” But if this is so [that this law is not exclusive to deaf people], why does it say here, “a deaf person?” (Exod. 22:27). [The answer is that] just as a deaf person is special insofar as he is alive, likewise, [one is prohibited from cursing] anyone who is alive. This excludes [cursing] a dead person, for he is not alive. — [Torath Kohanim 19:35]   לא תקלל חרש: אין לי אלא חרש, מנין לרבות כל אדם, תלמוד לומר (שמות כב כז) בעמך לא תאר, אם כן למה נאמר חרש, מה חרש מיוחד שהוא בחיים אף כל שהוא בחיים, יצא המת שאינו בחיים:
You shall not place a stumbling block before a blind person: Before a person who is “blind” regarding a matter, you shall not give advice that is improper for him. [For instance,] do not say to someone, “Sell your field and buy a donkey [with the proceeds],” while [in truth,] you plan to cheat him since you yourself will take it from him [by lending him money and taking the donkey as collateral. He will not be able to take the field because a previous creditor has a lien on it.] [Torath Kohanim 19:34]   ולפני עור לא תתן מכשל: לפני הסומא בדבר לא תתן עצה שאינה הוגנת לו, אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור, ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו:
and you shall fear your God: [Why is this mentioned here?] Because this matter [of misadvising someone] is not discernible by people, whether this person had good or evil intentions, and he can avoid [being recriminated by his victim afterwards] by saying, “I meant well!” Therefore, concerning this, it says, “and you shall fear your God,” Who knows your thoughts! Likewise, concerning anything known to the one who does it, but to which no one else is privy, Scripture says, “and you shall fear your God.” - [Torath Kohanim 19:34]   ויראת מאלהיך: לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם דעתו של זה לטובה או לרעה, ויכול להשמט ולומר לטובה נתכוונתי, לפיכך נאמר בו ויראת מאלהיך המכיר מחשבותיך. וכן כל דבר המסור ללבו של אדם העושהו ואין שאר הבריות מכירות בו, נאמר בו ויראת מאלהיך:

Second Portion

Leviticus Chapter 19

15You shall commit no injustice in judgment; you shall not favor a poor person or respect a great man; you shall judge your fellow with righteousness.   טו לֹא־תַֽעֲשׂ֥וּ עָ֨וֶל֙ בַּמִּשְׁפָּ֔ט לֹֽא־תִשָּׂ֣א פְנֵי־דָ֔ל וְלֹ֥א תֶהְדַּ֖ר פְּנֵ֣י גָד֑וֹל בְּצֶ֖דֶק תִּשְׁפֹּ֥ט עֲמִיתֶֽךָ:
You shall commit no injustice in judgment: This verse teaches us that a judge who corrupts the law is called unjust, hated and disgusting, fit to be destroyed, and an abomination. For an unjust person is called an abomination, as the verse says, “For whoever does these things, whoever perpetrates such injustice, is an abomination to the Lord…” (Deut. 25: 16); and an abomination, is called a חֵרֶם, [something doomed to destruction], and a disgusting thing, as the verse says (Deut. 7:26), “Nor should you bring an abomination into your house, lest you be destroyed (חֵרֶם) like it, but you shall utterly detest it (שַׁקֵּץ תְּשַׁקְּצֶנּוּ) ” [and an abomination is called hated, as it is said, “for every abomination to the Lord which He hates”] (Deut. 12:31).   לא תעשו עול במשפט: מלמד שהדיין המקלקל את הדין קרוי עול, שנאוי ומשוקץ, חרם ותועבה. שהעול קרוי תועבה, שנאמר (דברים כה טז) כי תועבת ה' וגו' כל עושה עול, והתועבה קרויה שקץ וחרם, שנאמר (שם ז כו) ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמוהו שקץ תשקצנו וגו':
You shall not favor a poor person: [This means] that you shall not say, “This man is poor, and the rich man is obligated to provide him with sustenance; therefore, I will acquit him in judgment, and he will thus be sustained respectably.”- [Torath Kohanim 19:37]   לא תשא פני דל: שלא תאמר עני הוא זה והעשיר חייב לפרנסו, אזכנו בדין, ונמצא מתפרנס בנקיות:
or show respect to the great: [This means] that you shall not say, “This man is rich, the son of prominent people; how can I embarrass him and behold his shame? That would surely be a punishable act!” Therefore, Scripture says here, “or respect a great man.” - [Torath Kohanim 19:38]   ולא תהדר פני גדול: שלא תאמר עשיר הוא זה בן גדולים הוא זה, היאך אביישנו ואראה בבושתו, עונש יש בדבר, לכך נאמר ולא תהדר פני גדול:
Judge your fellow with righteousness: [This is to be understood] according to its apparent meaning. Another explanation is: Judge your fellow favorably [i.e., give him the benefit of the doubt].   בצדק תשפט עמיתך: כמשמעו. דבר אחר הוי דן את חברך לכף זכות:
16You shall not go around as a gossipmonger amidst your people. You shall not stand by [the shedding of] your fellow's blood. I am the Lord.   טזלֹֽא־תֵלֵ֤ךְ רָכִיל֙ בְּעַמֶּ֔יךָ לֹ֥א תַֽעֲמֹ֖ד עַל־דַּ֣ם רֵעֶ֑ךָ אֲנִ֖י יְהוָֹֽה:
You shall not go around as a gossipmonger: Heb. לֹא תֵלֵךְ רָכִיל. I say that, since all those who instigate quarrels and speak evil talk go (הוֹלְכִים) into their friends’ houses in order to spy out (לְרַגֵּל) what evil they can see there, or what evil they can hear, to tell in the market-place, they are called הוֹלְכֵי רָכִיל, [which is the same as] הוֹלְכֵי רְגִילָה, - “those who go about spying” ; espiement in Old French, spying. A proof for my words is that we do not find [anywhere in Scripture] where the term רְכִילוּת is used without expressing it in terms of הֲלִיכָה, “going”; [for instance here,] לֹא תֵלֵךְ רָכִיל, “You shall not go around as a gossipmonger,” and, “going tale bearing (הוֹלְכֵי רָכִיל) (Jer. 6:28); [like] copper and iron.” With any other expression for evil talk, however, Scripture does not mention the term הֲלִיכָה, “going”; [for instance,], “He who slanders his fellow in secret” (Ps. 101: 5), and, “you deceitful tongue” (Ps. 120:3), and, “the tongue that speaks great things” (Ps. 12:4). Therefore, I say that the expression רָכִיל is an expression of “going around and spying מְרַגֵּל,” whereby [the letter] כ [of the word רָכִיל] is interchanged with [the letter] ג [so that the word רָכִיל is equivalent to רָגִיל]. For all letters which stem from the same source are interchangeable with one another [i.e., letters by the same speech organs, namely, the lips, tongue, teeth, palate, or throat]. [For example], [the letter] ב [is interchangeable] with פ or ו [as they are all labials; the letter] ג [is interchangeable] with כ as is [the letter] ק [since they are all palatals; the letter] נ [is interchangeable] with ל [because they are both linguals, and [the letters] ר and ז [are interchangeable] with צ [as they are all dentals]. Similarly, [the following verses illustrate how רָגַל is employed in connection with slander, just as is רָכִיל in our verse:], “And he slandered (וַיְרַגֵּל) your servant” (II Sam. 19:28), [lit.,] he spied deceitfully to say evil about me, and [likewise], “He did not slander (רָגַל) with his tongue” (Ps. 15:3). And likewise, [the term] רוֹכֵל means a merchant who goes around spying out (מְרַגֵּל) merchandise; [similarly,] one who sells perfumes with which women beautify themselves, since he constantly goes around in the towns, he is called a רוֹכֵל, equivalent to the term רוֹגֵל -one who spies. And the Targum renders [the phrase in our verse, לֹא תֵלֵךְ רָכִיל, as]: לָא תֵיכוּל קוּרְצִין, [lit., “You shall not eat the food of winking,” a figurative expression for slandering], as, וַאֲכַלוּ קַרְצֵיהוֹן דִּי יְהוּדָיֵא [lit., “and they ate their food of winking concerning the Jews” (Dan. 3:8), i.e., they informed against the Jews], and, אֲכַל בֵּהּ קֻרְצָא בֵּי מַלְכָּא [lit., “he ate the food of winking, concerning him, to the king’s palace” (Ber. 58a), i.e., he informed against him to the king. And why is the expression “eating the food of winking” used to signify slander?] It appears to me that it was the practice of these [informers and slanderers] to eat some sort of small snack at the house of those who listened to their words, for this [eating] acted as a [gesture of] final reinforcement, that the slanderer’s words were indeed well-founded and that he maintained them as the truth. This snack, then, is referred to as אֲכִילַת קוּרְצִין, [where the term קוּרְצִין is] denoted by [Scripture’s description of a faithless man], “He winks (קוֹרֵץ) with his eyes” (Prov. 6:13), for so is the way of all those who go around speaking evil talk, to wink with their eyes, thereby alluding to their slanderous words by innuendo, so that any other people listening will not understand.   לא תלך רכיל: אני אומר על שם שכל משלחי מדנים ומספרי לשון הרע הולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או מה ישמעו רע לספר בשוק, נקראים הולכי רכיל, הולכי רגילה אשפיימנ"ט בלע"ז [ריגול]. וראיה לדברי, שלא מצינו רכילות שאין כתוב בלשון הליכה לא תלך רכיל, הולכי רכיל נחשת וברזל (ירמיה ו כח), ושאר לשון הרע אין כתוב בו הליכה מלשני בסתר רעהו (תהלים קא ה), לשון רמיה (שם קכ ב), לשון מדברת גדולות (שם יב ד), לכך אני אומר שלשון רכיל לשון הולך ומרגל, שהכ"ף נחלפת בגימ"ל, שכל האותיות שמוצאיהם ממקום אחד מתחלפות זו בזו, בי"ת בפ"א ובוי"ו, גימ"ל בכ"ף וקו"ף, נו"ן בלמ"ד, ורי"ש וזי"ן בצד"י וכן (ש"ב יט כח) וירגל בעבדך, רגל ותרמה לומר עלי רעה, וכן (תהלים טו ג) לא רגל על לשונו, וכן רוכל הסוחר ומרגל אחר כל סחורה, וכל המוכר בשמים להתקשט בהם הנשים, על שם שמחזר תמיד בעיירות נקרא רוכל, לשון רוגל. ותרגומו לא תיכול קורצין, כמו (דניאל ג ח) ואכלו קרציהון די יהודיא, אכל ביה קורצא בי מלכא (ברכות נח א). נראה בעיני שהיה משפטם לאכול בבית המקבל דבריהם שום הלעטה, והוא גמר חזוק, שדבריו מקויימים ויעמידם על האמת, ואותה הלעטה נקראת אכילת קורצין, לשון קורץ בעיניו (משלי ו יג), שכן דרך כל הולכי רכיל לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן, שלא יבינו שאר השומעים:
You shall not stand by [the shedding of] your fellow’s blood: [I.e., do not stand by,] watching your fellow’s death, when you are able to save him; for example, if he is drowning in the river or if a wild beast or robbers come upon him. — [Torath Kohanim 19:41; Sanh. 73a]   לא תעמד על דם רעך: לראות במיתתו ואתה יכול להצילו, כגון טובע בנהר, וחיה או לסטים באים עליו:
I am the Lord: faithful to pay reward [to those who heed the above warnings], and faithful to exact punishment [upon those who transgress them].   אני ה': נאמן לשלם שכר, ונאמן להפרע:
17You shall not hate your brother in your heart. You shall surely rebuke your fellow, but you shall not bear a sin on his account.   יזלֹֽא־תִשְׂנָ֥א אֶת־אָחִ֖יךָ בִּלְבָבֶ֑ךָ הוֹכֵ֤חַ תּוֹכִ֨יחַ֙ אֶת־עֲמִיתֶ֔ךָ וְלֹֽא־תִשָּׂ֥א עָלָ֖יו חֵֽטְא:
but You shall not bear a sin on his account: I.e., [in the course of your rebuking your fellow,] do not embarrass him in public. — [Torath Kohanim 19:43; Arachin 16b]   ולא תשא עליו חטא: לא תלבין את פניו ברבים:
18You shall neither take revenge from nor bear a grudge against the members of your people; you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord.   יחלֹֽא־תִקֹּ֤ם וְלֹֽא־תִטֹּר֙ אֶת־בְּנֵ֣י עַמֶּ֔ךָ וְאָֽהַבְתָּ֥ לְרֵֽעֲךָ֖ כָּמ֑וֹךָ אֲנִ֖י יְהוָֹֽה:
You shall neither take revenge: [For example:] He says to him, “Lend me your sickle,” and he [the latter] replies, “No!” The next day, he [the latter] says to him, “Lend me your ax.” [If] he says to him, “I will not lend it to you, just as you did not lend to me!” this constitutes revenge. And what constitutes “bearing a grudge?” [For example:] he says to him, “Lend me your ax,” and he [the latter] replies, “No!” Then the next day, he [the latter] says to him, “Lend me your sickle.” [Now, if] he says to him, “Here it is for you; I am not like you, who did not lend me!” this constitutes “bearing a grudge,” for he keeps the hatred in his heart, even though he does not take revenge. — [Torath Kohanim 19:44; Yoma 23a]   לא תקם: אמר לו השאילני מגלך. אמר לו לאו. למחר אמר לו השאילני קרדומך. אמר לו איני משאילך כדרך שלא השאלתני, זו היא נקימה. ואיזו היא נטירה, אמר לו השאילני קרדומך. אמר לו לאו. למחר אמר לו השאילני מגלך. אמר לו הא לך ואיני כמותך, שלא השאלתני. זו היא נטירה, שנוטר האיבה בלבו אף על פי שאינו נוקם:
You shall love your neighbor as yourself: Rabbi Akiva says: “This is a fundamental [all-inclusive] principle of the Torah.” - [Torath Kohanim 19:45]   ואהבת לרעך כמוך: אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה:
19You shall observe My statutes: You shall not crossbreed your livestock with different species. You shall not sow your field with a mixture of seeds, and a garment which has a mixture of shaatnez shall not come upon you.   יטאֶת־חֻקֹּתַי֘ תִּשְׁמֹ֒רוּ֒ בְּהֶמְתְּךָ֙ לֹֽא־תַרְבִּ֣יעַ כִּלְאַ֔יִם שָֽׂדְךָ֖ לֹֽא־תִזְרַ֣ע כִּלְאָ֑יִם וּבֶ֤גֶד כִּלְאַ֨יִם֙ שַֽׁעַטְנֵ֔ז לֹ֥א יַֽעֲלֶ֖ה עָלֶֽיךָ:
You shall observe My statutes: They are the following: “You shall not crossbreed your livestock with different species, etc.” [The term] חֻקִּים, “statutes,” refers to the decrees of the Divine King, which have no rationale.   את חקתי תשמרו: ואלו הן בהמתך לא תרביע כלאים וגו', חקים אלו גזרות מלך שאין טעם לדבר:
and a garment which has a mixture: Why is this stated? Since Scripture says, “You shall not wear a mixture of wool and linen together” (Deut. 22:11), I might think that one may not wear [even] shearings of wool [beaten together with] stalks of linen. Therefore, Scripture says, “a garment” [thus excluding pieces of wool and linen combined together, which do not form a “garment”]. And how do we know that included [in this prohibition is also] felt [although it is not a garment, but only a belt]? Because Scripture employs the term שַׁעַטְנֵז, [an acronym of the terms] שׁוּעַ, combed, טָווּי, spun, and נוּז, woven. And נוּז, twisted. [i.e., even if the material in question is] “combed,” “spun” and “twined together” [although it does not form a garment]. And I say that [the term] נוּז denotes a material [made from fibers which have been] stretched and twined together in order to join it together; mestier in Old French, and similar to [the term employed by the Talmud], “…fit for use because of the hard [dry] seeds נַאֲזֵי that they have” (Moed Katan 12a), a term which we explain as meaning “hardened” [just as the fibers of the נוּז cloth become hardened when they are intertwined together]; flestre in Old French, wilted. And with regards to the actual term שַׁעַטְנֵז, Menahem [Ben Saruk] explains it to mean: “A combination of wool and linen.”   ובגד כלאים: למה נאמר, לפי שנאמר לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו (דברים כב יא), יכול לא ילבש גיזי צמר ואניצי פשתן, תלמוד לומר בגד. מנין לרבות הלבדים, תלמוד לומר שעטנז, דבר שהוא שוע טווי ונוז. ואומר אני נוז לשון דבר הנמלל ושזור זה עם זה לחברו, מישטי"ר בלע"ז [לערבב], כמו (מועד קטן יב ב) חזיין לנאזי דאית בהון, שאנו מפרשין לשון כמוש פלישטר"א [כמוש]. ולשון שעטנז פירש מנחם מחברת צמר ופשתים:
20If a man lies carnally with a woman, and she is a handmaid designated for a man, and she had not been [fully] redeemed nor had her document of emancipation been granted her, there shall be an investigation; they shall not be put to death, because she had not been [completely] freed.   כוְאִ֠ישׁ כִּֽי־יִשְׁכַּ֨ב אֶת־אִשָּׁ֜ה שִׁכְבַת־זֶ֗רַע וְהִ֤וא שִׁפְחָה֙ נֶֽחֱרֶ֣פֶת לְאִ֔ישׁ וְהָפְדֵּה֙ לֹ֣א נִפְדָּ֔תָה א֥וֹ חֻפְשָׁ֖ה לֹ֣א נִתַּן־לָ֑הּ בִּקֹּ֧רֶת תִּֽהְיֶ֛ה לֹ֥א יֽוּמְת֖וּ כִּי־לֹ֥א חֻפָּֽשָׁה:
designated for a man: נֶחֱרֶפֶת, designated and specified for a [particular] man. And [regarding this term נֶחֱרֶפֶת,] I do not know of [a term] resembling it anywhere in Scripture, but the Scripture is speaking of a Canaanite handmaid, partly a handmaid and partly a free woman [i.e., she belonged to two partners and one freed his part of her], who is betrothed to a Hebrew slave, who is permitted to [marry] a handmaid. — [Torath Kohanim 19:52; Kereithoth 11a]   נחרפת לאיש: מיועדת ומיוחדת לאיש, ואיני יודע לו דמיון במקרא. ובשפחה כנענית שחציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי שמותר בשפחה, הכתוב מדבר:
and she had not been [fully] redeemed: Heb. וְהָפְדֵּה לֹא נִפְדְּתָה, she is redeemed, but not redeemed. And when the unqualified term פִּדְיוֹן, “redemption” is employed, it means [redeeming with money. — [Torath Kohanim 19:53]   והפדה לא נפדתה: פדויה ואינה פדויה וסתם פדיון בכסף:
nor had her document of emancipation been granted her: [the unqualified term חוֹפשׁ, “freeing,” refers to doing so] with a document [of release]. — [Torath Kohanim 19:53]   או חפשה: בשטר:
there shall be an investigation: Heb. בִּקֹרֶת תִּהְיֶה [which will result in] the woman being given lashes but not the man (Torath Kohanim 19:54) The court is obligated to investigate the matter in order not to sentence him [her] to death, since “she had not been [completely] freed” [and therefore,] her marriage is not completely binding. Our Rabbis, however, learned from [this verse], that whoever is sentenced to lashes [as this woman, those lashes] shall be accompanied by a “recitation” [בִּקֹרֶת בִּקְרִיאָה, derived from the בִּקֹרֶת, so that the phrase בִּקֹרֶת תִּהְיֶה is expounded to mean “she is to be given lashes with a קֹּרֶת, a recitation.” And what is the recitation referred to here? It is] that the judges who mete out the lashes, shall recite to the one receiving them (Deut. 28:58-59),“If you will not observe to fulfill [all the words of this Torah]…the Lord will bring upon you…uniquely [horrible] plagues!”- [Kereithoth 11a]   בקרת תהיה: היא לוקה ולא הוא, יש על בית דין לבקר את הדבר שלא לחייבו מיתה, כי לא חפשה, ואין קידושיה קידושין גמורין. ורבותינו למדו מכאן שמי שהוא במלקות יהא בקריאה, שהדיינים המלקין קורין על הלוקה (דברים כח נח - נט) אם לא תשמור לעשות וגו' והפלא ה' את מכותך וגו':
because she had not been [completely] freed: And therefore, the man is not liable to the death penalty because of [his intimacy with] her, since her marriage is not binding. It follows then, that if she had been freed, her marriage would be binding, and he would be liable to the death penalty. — [Torath Kohanim 19:55; Gittin 43b]   כי לא חפשה: לפיכך אין חייב עליה מיתה, שאין קידושיה קידושין, הא אם חופשה, קידושיה קידושין וחייב מיתה:
21He shall bring his guilt offering to the Lord, to the entrance of the Tent of Meeting, a guilt offering ram.   כאוְהֵבִ֤יא אֶת־אֲשָׁמוֹ֙ לַֽיהֹוָ֔ה אֶל־פֶּ֖תַח אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד אֵ֖יל אָשָֽׁם:
22And the kohen shall effect atonement for him with the guilt offering ram, before the Lord, for the sin that he had committed; and he shall be forgiven for the sin that he had committed.   כבוְכִפֶּר֩ עָלָ֨יו הַכֹּהֵ֜ן בְּאֵ֤יל הָֽאָשָׁם֙ לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֔ה עַל־חַטָּאת֖וֹ אֲשֶׁ֣ר חָטָ֑א וְנִסְלַ֣ח ל֔וֹ מֵֽחַטָּאת֖וֹ אֲשֶׁ֥ר חָטָֽא:
And he shall be forgiven for the sin that he had committed: [The apparently superfluous phrase, “for the sin that he had committed,” is written] to include the intentional sinner like the unintentional sinner [insofar as atonement is effected by bringing a guilt-offering]. — [Torath Kohanim 19:57; Kereithoth 9a]   ונסלח לו מחטאתו אשר חטא: לרבות את המזיד כשוגג:

Third Portion

Leviticus Chapter 19

23When you come to the Land and you plant any food tree, you shall surely block its fruit [from use]; it shall be blocked from you [from use] for three years, not to be eaten.   כגוְכִֽי־תָבֹ֣אוּ אֶל־הָאָ֗רֶץ וּנְטַעְתֶּם֙ כָּל־עֵ֣ץ מַֽאֲכָ֔ל וַֽעֲרַלְתֶּ֥ם עָרְלָת֖וֹ אֶת־פִּרְי֑וֹ שָׁל֣שׁ שָׁנִ֗ים יִֽהְיֶ֥ה לָכֶ֛ם עֲרֵלִ֖ים לֹ֥א יֵֽאָכֵֽל:
you shall surely block…[from use]: Heb. וַעִרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ, [lit.:] “And you shall block up its blockage,” i.e., [its fruit] shall be blocked and closed up from deriving benefit from it.   וערלתם ערלתו: ואטמתם אטימתו, יהא אטום ונסתם מליהנות ממנו:
it shall be blocked for you [from use] for three years: From when does one start counting [this three-year period]? From the time of its planting. — [Torath Kohanim 19:60] One might think that if one stores away the fruit [produced in the first three years], after the first three years have elapsed, [the fruit] will become permissible. Therefore, Scripture, says, “it shall be” -the fruit shall remain in its [forbidden] status [forever]. — [Torath Kohanim 19:62]   שלש שנים יהיה לכם ערלים: מאימתי מונה לו, משעת נטיעתו. יכול אם הצניעו, לאחר שלש שנים יהא מותר, תלמוד לומר יהיה, בהוייתו יהא:
24And in the fourth year, all its fruit shall be holy, a praise to the Lord.   כדוּבַשָּׁנָה֙ הָֽרְבִיעִ֔ת יִֽהְיֶ֖ה כָּל־פִּרְי֑וֹ קֹ֥דֶשׁ הִלּוּלִ֖ים לַֽיהוָֹֽה:
all its fruit shall be holy: Just like the second tithe, concerning which it is [also] written, “And every tithe of the Land…is holy to the Lord” (Lev. 27:30); just as the tithe may not be eaten outside the wall of Jerusalem, except after having been redeemed, so is this. — [see Torath Kohanim 19:66], and this thing is “a praise to the Lord,” for he carries it there [to Jerusalem,] to laud and give praise to Heaven.   יהיה כל פריו קדש: כמעשר שני שכתוב בו (ויקרא כז ל) וכל מעשר הארץ וגו' קדש לה'. מה מעשר שני אינו נאכל חוץ לחומת ירושלים אלא בפדיון, אף זה כן. ודבר זה הלולים לה' הוא, שנושאו שם לשבח ולהלל לשמים:
25And in the fifth year, you may eat its fruit; [do this, in order] to increase its produce for you. I am the Lord, your God.   כהוּבַשָּׁנָ֣ה הַֽחֲמִישִׁ֗ת תֹּֽאכְלוּ֙ אֶת־פִּרְי֔וֹ לְהוֹסִ֥יף לָכֶ֖ם תְּבֽוּאָת֑וֹ אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
to increase its produce for you: This commandment which you will observe, will be “[in order] to increase its produce for you,” because as its reward, I will bless for you the fruits of [your] plantings. Rabbi Akiva used to say, “The Torah stated this to counter man’s evil inclination: so that a person should not say, ”For four years I suffer with this tree for nothing!“ Scripture therefore says here, ” [in order] to increase its produce for you." - [Torath Kohanim 19: 68]   להוסיף לכם תבואתו: המצוה הזאת שתשמרו תהיה להוסיף לכם תבואתו, שבשכרה אני מברך לכם פירות הנטיעות. היה רבי עקיבא אומר דברה תורה כנגד יצר הרע, שלא יאמר אדם הרי ארבע שנים אני מצטער בו חנם, לפיכך נאמר להוסיף לכם תבואתו:
I am the Lord: I am the Lord Who promises regarding this and Who is faithful to keep My promise.   אני ה': אני ה' המבטיח על כך ונאמן לשמור הבטחתי:
26You shall not eat over the blood. You shall not act on the basis of omens or lucky hours.   כולֹ֥א תֹֽאכְל֖וּ עַל־הַדָּ֑ם לֹ֥א תְנַֽחֲשׁ֖וּ וְלֹ֥א תְעוֹנֵֽנוּ:
You shall not eat over the blood: [This verse is] expounded in many different ways in Sanhedrin (63a) [as follows]: (a) It is a warning that one must not eat from the flesh of holy sacrifices before the dashing of the blood; (b) It is a warning against [anyone] who eats from an ordinary animal before its soul [contained in its blood] has [fully] departed; and in many more [ways this verse is expounded there].   לא תאכלו על הדם: להרבה פנים נדרש בסנהדרין (סג א) אזהרה שלא יאכל מבשר קדשים לפני זריקת דמים, ואזהרה לאוכל מבהמת חולין טרם שתצא נפשה, ועוד הרבה:
You shall not act on the basis of omens: like those who interpret [the sounds or actions of] a weasel or birds as omens [for good or bad], - [Torath Kohanim 19:71; Sanh. 66a], or [like those who interpret] bread falling from his mouth or a deer crossing his path [as signs for certain things]. — [Sanh. 65b]   לא תנחשו: כגון אלו המנחשין בחולדה ובעופות, פתו נפלה מפיו, צבי הפסיקו בדרך:
You shall not act on the basis of… lucky hours: [The expression תְעוֹנְנוּ] denotes times (עוֹנוֹת) and hours, that one would say, “Such and such a day is auspicious to begin your work,” or, “Such and such an hour is unlucky to embark [on a journey].” - [Sanh. 65b]   ולא תעוננו: לשון עונות ושעות, שאומר יום פלוני יפה להתחיל מלאכה, שעה פלונית קשה לצאת:
27You shall not round off the corner of your head, and you shall not destroy the edge of your beard.   כזלֹ֣א תַקִּ֔פוּ פְּאַ֖ת רֹֽאשְׁכֶ֑ם וְלֹ֣א תַשְׁחִ֔ית אֵ֖ת פְּאַ֥ת זְקָנֶֽךָ:
You shall not round off the corner of your head: This refers to someone who [cuts his hair in such a way that he] makes [the hair on] his temples even with that behind his ear and on his forehead [i.e., the front hairline], thereby causing [the hairline] surrounding his head to become a circle, since the main hairline behind the ears is at a much higher level than [the hair on] his temples. — [Mak. 20b]   לא תקפו פאת ראשכם: זה המשוה צדעיו לאחורי אזנו ולפדחתו, ונמצא הקף ראשו עגול סביב, שעל אחורי אזניו עקרי שערו למעלה מצדעיו הרבה:
the edge of your beard: [meaning:] The end of the beard and its borders. And these are five: two on each cheek at the top [edge of the cheek] near the head, where [the cheek] is broad and has two “corners” [i.e., extremities, one near the temple and the other at the end of the cheek bone towards the center of the face]-and one below, on the chin, at the point where the two cheeks join together. - [Torath Kohanim 19: 74; Mak. 20b]   פאת זקנך: סוף הזקן וגבוליו. והן חמש שתים בכל לחי ולחי למעלה אצל הראש שהוא רחב ויש בו שתי פאות, ואחת למטה בסנטרו מקום חבור שני הלחיים יחד:
28You shall not make cuts in your flesh for a person [who died]. You shall not etch a tattoo on yourselves. I am the Lord.   כחוְשֶׂ֣רֶט לָנֶ֗פֶשׁ לֹ֤א תִתְּנוּ֙ בִּבְשַׂרְכֶ֔ם וּכְתֹ֣בֶת קַֽעֲקַ֔ע לֹ֥א תִתְּנ֖וּ בָּכֶ֑ם אֲנִ֖י יְהוָֹֽה:
You shall not make] cuts [in your flesh] for a person [who died]: This was the practice of the Amorites: to make cuts in their flesh when a person [related] to them died.   ושרט לנפש: כן דרכן של אמוריים להיות משרטין בשרם כשמת להם מת:
etch a tattoo: Heb. וּכְתֹבֶת קַעֲקַע, an inscription etched (מְחֻקֶּה) and sunken (שָׁקוּע), never to be erased, for one etches it with a needle, and it remains permanently black.   וכתבת קעקע: כתב המחוקה ושקוע שאינו נמחק לעולם שמקעקעו במחט והוא משחיר לעולם:
etched: Heb. קַעְקַע. Similar to the expression [found in the verses], “and hang (וְהוֹקַע) them” [lit., “and sink them”] (Num. 25:4), and, “and we will hang them (וְהוֹקַעְנוּם) ” [lit., “and we will sink them”] (II Sam. 21:6). They would thrust a pole into the ground, and hang the [guilty people] on it; in this way, [the ones hanged would appear as if] inserted and thrust into the ground [and thus the word קַעְקַע denoting “etched in and sunken” into the skin]; porpoynt in Old French [according to Greenberg, porpoint according to Gukovitzki].   קעקע: לשון (במדבר כה ד) והוקע אותם, (שמואל ב כא ו) והוקענום. תוחבין עץ בארץ ותולין אותם עליהם ונמצאו מחוקין ותחובין בקרקע, פורפויינ"ט בלע"ז [נעוץ]:
29You shall not defile your daughter by making her a harlot, lest the Land fall into harlotry and the land be filled with immorality.   כטאַל־תְּחַלֵּ֥ל אֶת־בִּתְּךָ֖ לְהַזְנוֹתָ֑הּ וְלֹֽא־תִזְנֶ֣ה הָאָ֔רֶץ וּמָֽלְאָ֥ה הָאָ֖רֶץ זִמָּֽה:
You shall not defile your daughter by making her a harlot: [This is speaking of] a person who hands over his unmarried daughter to have relations that are not for the purpose of marriage.[Torath Kohanim 19:77; Sanh. 76a]   אל תחלל את בתך להזנותה: במוסר בתו פנויה לביאה שלא לשם קידושין:
lest the Land fall into harlotry: Heb. וְלֹאתִזְנֶה, for if you do so, the Land itself will cause its fruits to go astray (מְזַנֶּה), producing them elsewhere and not in your Land. And thus the verse says (Jer. 3:2-3), “[and you defiled the Land with your harlotries (בִּזְנוּתַיִ) …] Therefore, the rains were withheld.” - [Torath Kohanim 19:77]   ולא תזנה הארץ: אם אתה עושה כן הארץ מזנה את פירותיה לעשותן במקום אחר ולא בארצכם. וכן הוא אומר (ירמיה ג ג) וימנעו רביבים וגו':
30You shall observe My Sabbaths and revere My Sanctuary. I am the Lord.   לאֶת־שַׁבְּתֹתַ֣י תִּשְׁמֹ֔רוּ וּמִקְדָּשִׁ֖י תִּירָ֑אוּ אֲנִ֖י יְהוָֹֽה:
And revere My Sanctuary: One may not enter [the Temple Mount] with his [walking] staff, his shoes, with his money belt, or with the dust on his feet.[Yev. 6b] And although I warn you regarding the [holiness of the] Sanctuary, [says God,] nevertheless-“You shall observe My Sabbaths”-the construction of the Sanctuary does not supersede [the laws of the] Sabbath. — [Yev. 6a].   ומקדשי תיראו: לא יכנס בהר הבית לא במקלו ולא במנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל רגליו. ואף על פי שאני מזהירכם על המקדש, את שבתותי תשמורו אין בנין בית המקדש דוחה שבת:
31You shall not turn to [the sorcery of] Ov or Yid'oni; you shall not seek [these and thereby] defile yourselves through them. I am the Lord, your God.   לאאַל־תִּפְנ֤וּ אֶל־הָֽאֹבֹת֙ וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִ֔ים אַל־תְּבַקְשׁ֖וּ לְטָמְאָ֣ה בָהֶ֑ם אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
You shall not turn to [the sorcery of]: Ov or Yid’oni. This is a warning against one who practices the sorcery of Ov or Yid’oni. [And what are these forms of sorcery?] One who practices the sorcery of Ov is “Pithom the sorcerer” (see Rashi Deut. 18:11); [he communes with the dead, as it were, by raising the spirit of the dead, which then] speaks from his armpit. [And one who practices the sorcery of] Yid’oni inserts the bone of a creature called Yido’a (see Bartenura, Mishnah Kilayim 8:5) into his mouth, and the bone speaks [from there].-[Torath Kohanim 19:79; Sanh. 65b]   אל תפנו אל האבת: אזהרה לבעל אוב וידעוני. בעל אוב זה פיתום המדבר משחיו. וידעוני מכניס עצם חיה ששמה ידוע לתוך פיו והעצם מדבר:
you shall not seek: to occupy yourselves with these [types of sorcery], for if you do occupy yourselves with them, you will become defiled before Me [says God], and I will deem you abominable.   אל תבקשו: להיות עסוקים בם, שאם תעסקו בם אתם מיטמאין לפני ואני מתעב אתכם:
I am the Lord, your God: Know Whom you are exchanging for whom [i.e., you would be exchanging “the Lord, your God” for these futile sorceries]. — [Torath Kohanim 19:79]   אני ה' אלהיכם: דעו את מי אתם מחליפין במי:
32You shall rise before a venerable person and you shall respect the elderly, and you shall fear your God. I am the Lord.   לבמִפְּנֵ֤י שֵׂיבָה֙ תָּק֔וּם וְהָֽדַרְתָּ֖ פְּנֵ֣י זָקֵ֑ן וְיָרֵ֥אתָ מֵּֽאֱלֹהֶ֖יךָ אֲנִ֥י יְהוָֹֽה:
You shall rise before a venerable person: One might think [that the commandment refers to rising before] an old person, [even though he may be] guilty [of transgression]. Scripture, therefore, says, זָקֵן the term זָקֵן exclusively refers to one who has acquired wisdom [see Num. 11:16, where the same term refers to great, wise men, and therefore not guilty of transgression]. — [Torath Kohanim 19:80; Kid. 32b]   מפני שיבה תקום: יכול זקן אשמאי, תלמוד לומר זקן, אין זקן אלא שקנה חכמה:
and you shall respect the elderly: What is meant by “respecting” [the elderly]? One may not sit in his place, speak in his stead [when it is the elder’s turn to speak], or contradict him. [Since one is obligated to rise before the elderly only when the latter enters within one’s four cubits,] one might think that he may close his eyes [when the elder approaches], as if he did not see him [and thus evade the obligation to rise before him]! Therefore Scripture adds here, “and you shall fear your God,” for this matter is privately known to the one who commits it, and no one knows about it except the person himself, and, concerning any matter known only in the heart [of one person,], Scripture says, “and you shall fear your God,” [for God knows man’s thoughts]. — [Torath Kohanim 19:80; Kid. 31b, 32b]   והדרת פני זקן: איזהו הדור, לא ישב במקומו ולא ידבר במקומו ולא יסתור את דבריו. יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו, לכך נאמר ויראת מאלהיך, שהרי דבר זה מסור ללבו של עושהו, שאין מכיר בו אלא הוא, וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך:

Fourth Portion

Leviticus Chapter 19

33When a stranger sojourns with you in your land, you shall not taunt him.   לגוְכִֽי־יָג֧וּר אִתְּךָ֛ גֵּ֖ר בְּאַרְצְכֶ֑ם לֹ֥א תוֹנ֖וּ אֹתֽוֹ:
you shall not taunt him: Heb. לֹא תוֹנוּ. [This refers to] tormenting with words [as opposed to torment through other means, e.g., financially (see Rashi Lev. 25:14)]. [For instance,] do not say to him, “Only yesterday you were an idol worshipper, and now you come to learn Torah, which was given over by the Almighty God Himself! ”. — [Torath Kohanim 19:82]   לא תונו: אונאת דברים. לא תאמר לו אמש היית עובד עבודה זרה ועכשיו אתה בא ללמוד תורה שנתנה מפי הגבורה:
34The stranger who sojourns with you shall be as a native from among you, and you shall love him as yourself; for you were strangers in the land of Egypt. I am the Lord, your God.   לדכְּאֶזְרָ֣ח מִכֶּם֩ יִֽהְיֶ֨ה לָכֶ֜ם הַגֵּ֣ר | הַגָּ֣ר אִתְּכֶ֗ם וְאָֽהַבְתָּ֥ לוֹ֙ כָּמ֔וֹךָ כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם אֲנִ֖י יְהוָֹ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
for you were strangers: Do not accuse your fellow man with your own defect. - [B.M. 59b]   כי גרים הייתם: מום שבך אל תאמר לחברך:
I am the Lord, your God: [Here, the word for “your,” אלֹהֵיכֶם, is in the plural; thus, regarding the stranger, Scripture reminds you:] I am Your God and his God!   אני ה' אלהיכם: אלהיך ואלהיו אני:
35You shall not commit a perversion of justice with measures, weights, or liquid measures.   להלֹא־תַֽעֲשׂ֥וּ עָ֖וֶל בַּמִּשְׁפָּ֑ט בַּמִּדָּ֕ה בַּמִּשְׁקָ֖ל וּבַמְּשׂוּרָֽה:
You shall not commit a perversion of justice: If we are dealing [here] with litigation, Scripture has already stated (verse above), “You shall commit no injustice in judgment.” So what is the “judgment” that is taught here? It refers to [“just” behavior regarding one’s dealing with] measures, weights or liquid measures: this teaches us that one who measures [out something in business,] is called a “judge,” for if he falsifies the measure, he is considered to be as one who perverts justice. He is [accordingly] called perverse, hated, disgusting, fit for destruction, and an abomination (see Rashi on verse 15 above). [Moreover,] he brings about the five things stated regarding a [corrupt] judge, namely, that he (a) defiles the Land, (b) desecrates the Name of God, (c) drives away the Divine Presence, (d) causes Israel to fall by the sword, and (e) exiles Israel from their Land. — [Torath Kohanim 19:84]   לא תעשו עול במשפט: אם לדין, הרי כבר נאמר לא תעשו עול במשפט (פסוק טו), ומהו משפט השנוי כאן, הוא המדה והמשקל והמשורה. מלמד שהמודד נקרא דיין, שאם שיקר במדה הרי הוא כמקלקל את הדין וקרוי עול, שנאוי, ומשוקץ, חרם ותועבה. וגורם לחמשה דברים האמורים בדיין מטמא את הארץ, ומחלל את השם, ומסלק את השכינה, ומפיל את ישראל בחרב, ומגלה אותם מארצם:
with measures: This refers to a land measure [i.e., measures of length or area of land]. — [Torath Kohanim 19:85; B.M. 61b];   במדה: זו מדת הארץ:
weights: [This is to be understood] according to its apparent meaning.   במשקל: כמשמעו:
liquid measures: Heb. וּבַמְּשׂוּרָה. This refers to liquid measures. — [see Torath Kohanim 19:85 and B.M. 61b]   ובמשורה: היא מדת הלח:
36You shall have true scales, true weights, a true ephah, and a true hin. I am the Lord, your God, Who brought you out of the land of Egypt.   לומֹ֧אזְנֵי צֶ֣דֶק אַבְנֵי־צֶ֗דֶק אֵ֥יפַת צֶ֛דֶק וְהִ֥ין צֶ֖דֶק יִֽהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם אֲנִי֙ יְהוָֹ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־הוֹצֵ֥אתִי אֶתְכֶ֖ם מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם:
true weights: Heb. אַבְנֵי צֶדֶק, lit. stones of righteousness. These are the weights [people use] to weigh against [i.e., as a standard weight on the scales].   אבני צדק: הם המשקולות ששוקלין כנגדן:
a true ephah: This is a [unit of] dry measure.   איפת: היא מדת היבש:
and a true hin: This is a [unit of] liquid measure.   הין: זו היא מדת הלח:
Who brought you out: on this condition [i.e., to observe these commandments]. — [Torath Kohanim 19:87] Another explanation: [God says,] In Egypt, I discerned between the drop [of sperm that led to the conception] of a firstborn and the drop [of sperm that did] not [lead to the conception] of a firstborn. [Likewise,] I am the One faithful to exact punishment upon someone who secretly stores his weights in salt [thus altering their weight] in order to defraud people who do not recognize them [as weights that have been tampered with]. — [B.M. 61b]   אשר הוצאתי אתכם: על מנת כן. דבר אחר אני הבחנתי במצרים בין טפה של בכור לטפה שאינה של בכור, ואני הנאמן להפרע ממי שטומן משקלותיו במלח להונות את הבריות שאין מכירים בהם:
37You shall observe all My statutes and all My ordinances, and fulfill them. I am the Lord.   לזוּשְׁמַרְתֶּ֤ם אֶת־כָּל־חֻקֹּתַי֙ וְאֶת־כָּל־מִשְׁפָּטַ֔י וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם אֲנִ֖י יְהוָֹֽה:

Fifth Portion

Leviticus Chapter 20

1And the Lord spoke to Moses, saying,   אוַיְדַבֵּ֥ר יְהוָֹ֖ה אֶל־משֶׁ֥ה לֵּאמֹֽר:
2And to the children of Israel, you shall say: Any man of the children of Israel or of the strangers who sojourn among Israel, who gives any of his offspring to Molech, shall surely be put to death; the people of the land shall pelt him with stones.   בוְאֶל־בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֘ תֹּאמַר֒ אִ֣ישׁ אִישׁ֩ מִבְּנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל וּמִן־הַגֵּ֣ר | הַגָּ֣ר בְּיִשְׂרָאֵ֗ל אֲשֶׁ֨ר יִתֵּ֧ן מִזַּרְע֛וֹ לַמֹּ֖לֶךְ מ֣וֹת יוּמָ֑ת עַ֥ם הָאָ֖רֶץ יִרְגְּמֻ֥הוּ בָאָֽבֶן:
And to the children of Israel, you shall say: [i.e., enumerate the following] punishments for the warnings [that were given in chapter 18.].   ואל בני ישראל תאמר: עונשין על האזהרות:
shall surely be put to death: By the court. And if the court is not [physically] powerful [enough to kill him by themselves], “the people of the land” must assist them. — [Torath Kohanim 20:91]   מות יומת: בבית דין, ואם אין כח לבית דין עם הארץ מסייעין אותן:
the people of the land: עַם הָאָרֶץ. [This may be rendered either: “the people of the earth” or “ the people of the land,” as follows:] The people for whose sake the earth was created, the people who are destined to possess the Land [of Israel], through [the observance of] these commandments. — [Torath Kohanim 20:91]   עם הארץ: עם שבגינו נבראת הארץ. דבר אחר עם שעתידין לירש את הארץ ע"י מצות הללו:
3And I will set My attention upon that man, and I will cut him off from amidst his people, because he gave of his offspring to Molech in order to defile My holy ones and to profane My holy Name.   גוַֽאֲנִ֞י אֶתֵּ֤ן אֶת־פָּנַי֙ בָּאִ֣ישׁ הַה֔וּא וְהִכְרַתִּ֥י אֹת֖וֹ מִקֶּ֣רֶב עַמּ֑וֹ כִּ֤י מִזַּרְעוֹ֙ נָתַ֣ן לַמֹּ֔לֶךְ לְמַ֗עַן טַמֵּא֙ אֶת־מִקְדָּשִׁ֔י וּלְחַלֵּ֖ל אֶת־שֵׁ֥ם קָדְשִֽׁי:
And I will set my attention: Heb., פָּנַי, i.e., My leisure (פְּנַאי). I will turn aside (פּוֹנֶה) from all My affairs and occupy Myself with him. — [Torath Kohanim 20:92]   אתן את פני: פנאי שלי, פונה אני מכל עסקי ועוסק בו:
[that] man: But not the [whole] community. — [Torath Kohanim 20:92] [I.e., if the entire community give their offspring over to Molech, they are not punished with excision,] because the entire community are not to be cut off.   באיש: ולא בצבור, שאין כל הצבור נכרתין:
because he gave of his offspring to Molech: [Are not this phrase here, and the phrase in the next verse, “when he gives of his offspring to Molech” superfluous? However,] since Scripture says, “[There shall not be found among you] anyone who passes his son or daughter through fire” (Deut. 18:10), how do we know [that the law applies as well to] his son’s son or his daughter’s son? Scripture, therefore, says, “because he gave of his offspring to Molech.” And how do we know that the law applies even to one’s illegitimate offspring [i.e., one produced from a halachically illegitimate union]? Scripture. therefore says (in the next verse),“when he gives of his offspring to Molech” [to include even his illegitimate offspring]. — [Torath Kohanim 20:93; Sanh. 64b]   כי מזרעו נתן למלך: לפי שנאמר מעביר בנו ובתו באש (דברים יח י), בן בנו ובן בתו מנין, תלמוד לומר כי מזרעו נתן למולך. זרע פסול מנין, תלמוד לומר בתתו מזרעו למולך:
In order to defile My holy ones: Heb. מִקְדָּשִׁי. [This is] the congregation of Israel, which is sanctified to Me. [This reference to Israel as מִקְדָּשִׁי, what is sanctified to Me, is] reminiscent of the expression [referring to the holy sacrifices], “he shall not desecrate My holy things (מִקְדָּשַׁי) ” (Lev. 21:23).   למען טמא את מקדשי: את כנסת ישראל, שהיא מקודשת לי, כלשון (ויקרא כא כג) ולא יחלל את מקדשי:
4But if the people of the land ignore that man when he gives of his offspring to Molech, not putting him to death   דוְאִ֡ם הַעְלֵ֣ם יַעְלִ֩ימוּ֩ עַ֨ם הָאָ֜רֶץ אֶת־עֵֽינֵיהֶם֙ מִן־הָאִ֣ישׁ הַה֔וּא בְּתִתּ֥וֹ מִזַּרְע֖וֹ לַמֹּ֑לֶךְ לְבִלְתִּ֖י הָמִ֥ית אֹתֽוֹ:
But if [the people of the land] ignore [that man]: Heb. הַעְלֵם יַעְלִימוּ. [The double expression intimates that] if they ignore one matter [i.e., even one sin], they will eventually ignore many matters, and if the Small Sanhedrin [of twenty-three judges] ignores the matter, eventually the Great Sanhedrin [of seventy-one judges, in Jerusalem,] will ignore the matter. — [Torath Kohanim 20:94]   ואם העלם יעלימו: אם העלימו בדבר אחד, סוף שיעלימו בדברים הרבה. אם העלימו סנהדרי קטנה, סוף שיעלימו סנהדרי גדולה:
5I will set My attention upon that man, and upon his family, and I will cut him off, and all who stray after him to stray after Molech, from amidst their people.   הוְשַׂמְתִּ֨י אֲנִ֧י אֶת־פָּנַ֛י בָּאִ֥ישׁ הַה֖וּא וּבְמִשְׁפַּחְתּ֑וֹ וְהִכְרַתִּ֨י אֹת֜וֹ וְאֵ֣ת | כָּל־הַזֹּנִ֣ים אַֽחֲרָ֗יו לִזְנ֛וֹת אַֽחֲרֵ֥י הַמֹּ֖לֶךְ מִקֶּ֥רֶב עַמָּֽם:
and upon his family: Rabbi Shimon says: [In] what [way] did the family sin [that they are punished]? However, this teaches you that there is no family in which there is an [unfair] tax collector which may not [be regarded as consisting] entirely of tax collectors, for they all cover up for him. — [Torath Kohanim 20:95; Shev. 39a]   ובמשפחתו: אמר ר' שמעון וכי משפחה מה חטאה, אלא ללמדך שאין לך משפחה שיש בה מוכס שאין כולם מוכסין, שכולם מחפין עליו:
and I will cut him off: Why is this stated? Because since Scripture says, “[I will set My attention upon that man] and upon his family,” one might think that his entire family is included in [the punishment of] excision. Scripture, therefore, says, “[I will cut] him [off]”-that man is to be excised [from the people of Israel], but the entire family is not included in excision, but with suffering. — [Torath Kohanim 20:96]   והכרתי אתו: למה נאמר, לפי שנאמר ובמשפחתו, יכול יהיו כל המשפחה בהכרת, תלמוד לומר אותו. אותו בהכרת ולא כל המשפחה בהכרת, אלא ביסורין:
to stray after Molech: [This phrase comes to] include [in this penalty] any other pagan deity that one worshipped in this manner, even though it is not its mode of worship. — [Sanh. 64b]   לזנות אחרי המלך: לרבות שאר עבודה זרה שעבדה בכך, ואפילו אין זו עבודתה:
6And the person who turns to Ov or Yid'oni, to stray after them I will set My attention upon that person, and I will cut him off from amidst his people.   ווְהַנֶּ֗פֶשׁ אֲשֶׁ֨ר תִּפְנֶ֤ה אֶל־הָֽאֹבֹת֙ וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִ֔ים לִזְנֹ֖ת אַֽחֲרֵיהֶ֑ם וְנָֽתַתִּ֤י אֶת־פָּנַי֙ בַּנֶּ֣פֶשׁ הַהִ֔וא וְהִכְרַתִּ֥י אֹת֖וֹ מִקֶּ֥רֶב עַמּֽוֹ:
7You shall sanctify yourselves and be holy, for I am the Lord, your God.   זוְהִ֨תְקַדִּשְׁתֶּ֔ם וִֽהְיִיתֶ֖ם קְדשִׁ֑ים כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָֹ֖ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
You shall sanctify yourselves: This [refers to] separation from idolatry. — [Torath Kohanim 20:100]   והתקדשתם: זו פרישות עבודה זרה:

Sixth Portion

Leviticus Chapter 20

8And you shall observe My statutes and fulfill them. I am the Lord, Who sanctifies you.   ח וּשְׁמַרְתֶּם֙ אֶת־חֻקֹּתַ֔י וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם אֲנִ֥י יְהוָֹ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם:
9For any man who curses his father or his mother shall be put to death; he has cursed his father or his mother; his blood is upon himself.   טכִּי־אִ֣ישׁ אִ֗ישׁ אֲשֶׁ֨ר יְקַלֵּ֧ל אֶת־אָבִ֛יו וְאֶת־אִמּ֖וֹ מ֣וֹת יוּמָ֑ת אָבִ֧יו וְאִמּ֛וֹ קִלֵּ֖ל דָּמָ֥יו בּֽוֹ:
he has cursed his father or his mother: [This phrase] comes to include [in this prohibition and its penalty], cursing one’s father or mother even] after [their] death. — [Sanh. 85b]   אביו ואמו קלל: לרבות לאחר מיתה:
his blood is upon himself: This refers to [the death penalty by] stoning. And likewise, wherever it is stated, “his blood is upon himself,” or “their blood is upon themselves” (see verse 27 below) [it refers to death by stoning]. And we learn [this principle] from [those who practice the sorcery of] Ov or Yid’oni, for regarding them, Scripture says (verse 27), “they shall pelt them with stones; their blood is upon themselves.” - [Torath Kohanim 20:103; Sanh. 66a] [According to] the simple meaning of the verse, however, it is like “his blood is upon his [own] head” (Josh. 2:19), i.e., no one is punished for his death but he himself, because he brought it upon himself to be killed.   דמיו בו: זו סקילה, וכן כל מקום שנאמר דמיהם בם, ולמדנו מאוב וידעוני שנאמר בהם באבן ירגמו אותם דמיהם בם (פסוק כז). ופשוטו של מקרא, כמו דמו בראשו (יהושע ב יט), אין נענש על מיתתו אלא הוא, שהוא גרם לעצמו שיהרג:
10And a man who commits adultery with [another] man's wife, committing adultery with the wife of his fellow the adulterer and the adulteress shall surely be put to death.   יוְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר יִנְאַף֙ אֶת־אֵ֣שֶׁת אִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר יִנְאַ֖ף אֶת־אֵ֣שֶׁת רֵעֵ֑הוּ מֽוֹת־יוּמַ֥ת הַנֹּאֵ֖ף וְהַנֹּאָֽפֶת:
And a man [who commits adultery]: [The term “man”] comes to exclude a minor [from the death penalty]. — [Torath Kohanim 20:105; Sanh. 52b]   ואיש: פרט לקטן:
who commits adultery with [another] man’s wife: [The term “man’s wife” comes] to exclude the wife of a minor. [From here,] we learn that a minor cannot hold [the legal status of Jewish] marriage. And for which “man’s wife” have I held you liable ?   אשר ינאף את אשת איש: פרט לאשת קטן, למדנו שאין לקטן קידושין. ועל איזו אשת איש חייבתי לך:
committing adultery with the wife of his fellow: [Thus] excluding the wife of a non-Jew. [From here,] we learn that [the legal status of Jewish] marriage cannot be held by a non-Jew. — [Torath Kohanim 20:105; Sanh. 52b]   אשר ינאף את אשת רעהו: פרט לאשת גוי, למדנו שאין קידושין לגוי:
The adulterer and the adulteress shall be put to death: Wherever a death penalty is mentioned in the Torah without specification [as to the mode of death, it exclusively refers to strangulation. — [Torath Kohanim 20:106, Sanh. 52b]   מות יומת הנאף והנאפת: כל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק:
11And a man who lies with his father's wife has uncovered his father's nakedness: both of them shall surely be put to death; their blood is upon themselves.   יאוְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר יִשְׁכַּב֙ אֶת־אֵ֣שֶׁת אָבִ֔יו עֶרְוַ֥ת אָבִ֖יו גִּלָּ֑ה מֽוֹת־יֽוּמְת֥וּ שְׁנֵיהֶ֖ם דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם:
12And a man who lies with his daughter in law both of them shall surely be put to death; they have committed a depravity; their blood is upon themselves.   יבוְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר יִשְׁכַּב֙ אֶת־כַּלָּת֔וֹ מ֥וֹת יֽוּמְת֖וּ שְׁנֵיהֶ֑ם תֶּ֥בֶל עָשׂ֖וּ דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם:
they have committed a depravity: Heb. תֶּבֶל, a shameful act. Another meaning: They mingle (בּלל) the seed of the father with the seed of the son. — [see Torath Kohanim 20:108]   תבל עשו: גנאי. לשון אחר מבלבלין זרע האב בזרע הבן:
13And a man who lies with a male as one would with a woman both of them have committed an abomination; they shall surely be put to death; their blood is upon themselves.   יגוְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֨ר יִשְׁכַּ֤ב אֶת־זָכָר֙ מִשְׁכְּבֵ֣י אִשָּׁ֔ה תּֽוֹעֵבָ֥ה עָשׂ֖וּ שְׁנֵיהֶ֑ם מ֥וֹת יוּמָ֖תוּ דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם:
as one would with a woman: [I.e.,] if he inserts [his membrum] as an applicator [is inserted] into a tube [of eye shadow]. — [B.M. 91a]   משכבי אשה: מכניס כמכחול בשפופרת:
14And a man who takes a woman and her mother it is evil counsel. They shall burn him and them in fire, and there shall be no evil counsel in your midst.   ידוְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֨ר יִקַּ֧ח אֶת־אִשָּׁ֛ה וְאֶת־אִמָּ֖הּ זִמָּ֣ה הִ֑וא בָּאֵ֞שׁ יִשְׂרְפ֤וּ אֹתוֹ֙ וְאֶתְהֶ֔ן וְלֹא־תִֽהְיֶ֥ה זִמָּ֖ה בְּתֽוֹכְכֶֽם:
They must burn him and them: You cannot say that they should burn his first wife, because he married her permissibly, and she did not become forbidden to him. Rather, [the case of a man marrying] “a woman and her mother” written here, is [one, in which] both were forbidden to him, [namely,] that he married his mother-in-law and then her mother [in which case both women are burned along with him]. There are some of our Rabbis who say: [This case] means that only his mother-in-law [is to be burnt]. [If so,] what is the expression אֶתְהֶן, them ? It means “one of them,” being derived from the Greek term hen, meaning “one.” - [Sanh. 76b]   ישרפו אתו ואתהן: אי אתה יכול לומר אשתו הראשונה ישרפו, שהרי נשאה בהיתר ולא נאסרה עליו, אלא אשה ואמה הכתובין כאן, שתיהן לאיסור, שנשא את חמותו ואמה. ויש מרבותינו שאומרים, אין כאן אלא חמותו. ומהו אתהן, את אחת מהן, ולשון יוני הוא הן אחת:
15And a man who lies with an animal, shall surely be put to death, and you shall kill the animal.   טווְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֨ר יִתֵּ֧ן שְׁכָבְתּ֛וֹ בִּבְהֵמָ֖ה מ֣וֹת יוּמָ֑ת וְאֶת־הַבְּהֵמָ֖ה תַּֽהֲרֹֽגוּ:
And you shall kill the animal: If the man sinned, in what way did the animal sin? However, since a failing came [upon a person] through [the animal], therefore, Scripture says: It must be stoned [to death]! How much more so [is this relevant] to a human being, who knows how to distinguish between good and evil, and yet brings evil upon his fellow [by causing him] to commit a transgression. Similar to this matter, it says, “You shall utterly destroy from all the places [where the nations…worshipped-their gods]” (Deut. 12:2). It is surely [possible here to draw] an inference from minor to major: If [in the case of] trees, which do not see and do not hear, when a failing comes [upon a man] through them, the Torah says, Destroy them! Burn them! Annihilate them!- how much more culpable is a human who leads his fellow astray from the path of life to the paths of death! - [Torath Kohanim 20:115]   ואת הבהמה תהרגו: אם אדם חטא בהמה מה חטאה, אלא מפני שבאה לאדם תקלה על ידה, לפיכך אמר הכתוב תסקל. קל וחומר לאדם שיודע להבחין בין טוב לרע וגורם רעה לחבירו לעבור עבירה. כיוצא בדבר אתה אומר (דברים יב ב) אבד תאבדון את כל המקומות, הרי דברים קל וחומר, מה אילנות שאינן רואין ואינן שומעין על שבאת תקלה על ידם אמרה תורה השחת שרוף וכלה, המטה את חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה על אחת כמה וכמה:
16And a woman who comes close to any animal so that it will mate with her you shall kill the woman and the animal; they shall surely be put to death; their blood is upon themselves.   טזוְאִשָּׁ֗ה אֲשֶׁ֨ר תִּקְרַ֤ב אֶל־כָּל־בְּהֵמָה֙ לְרִבְעָ֣ה אֹתָ֔הּ וְהָֽרַגְתָּ֥ אֶת־הָֽאִשָּׁ֖ה וְאֶת־הַבְּהֵמָ֑ה מ֥וֹת יוּמָ֖תוּ דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם:
17And a man who takes his sister, whether his father's daughter or his mother's daughter, and he sees her nakedness, and she sees his nakedness it is a disgraceful act, and they shall be cut off before the eyes of the members of their people; he uncovered his sister's nakedness; he shall bear his sin.   יזוְאִ֣ישׁ אֲשֶׁר־יִקַּ֣ח אֶת־אֲחֹת֡וֹ בַּת־אָבִ֣יו אֽוֹ־בַת־אִ֠מּ֠וֹ וְרָאָ֨ה אֶת־עֶרְוָתָ֜הּ וְהִֽיא־תִרְאֶ֤ה אֶת־עֶרְוָתוֹ֙ חֶ֣סֶד ה֔וּא וְנִ֨כְרְת֔וּ לְעֵינֵ֖י בְּנֵ֣י עַמָּ֑ם עֶרְוַ֧ת אֲחֹת֛וֹ גִּלָּ֖ה עֲו‍ֹנ֥וֹ יִשָּֽׂא:
it is a disgraceful act: The Aramaic term for “disgrace” is חִסוּדָא. - [see Onkelos on Gen. 34:14] Its Midrashic interpretation, however, is: If you [object and] say, “But Cain married his sister!” [the answer is:] the Omnipresent [in permitting this marriage,] performed an act of kindness (חֶסֶד), to build His world through him, as it is said: “the world is built on kindness (חֶסֶד) ” (Ps. 89:3). - [Torath Kohanim 20:116]   חסד הוא: לשון ארמי חרפה (בראשית לד יד) חסודא. ומדרשו אם תאמר קין נשא אחותו, חסד עשה המקום לבנות עולמו ממנו, שנאמר (תהלים פט ג) עולם חסד יבנה:
18And a man who lies with a woman who has a flow, and he uncovers her nakedness he has bared her fountain, and she has uncovered the fountain of her blood. Both of them shall be cut off from the midst of their people.   יחוְאִ֠ישׁ אֲשֶׁר־יִשְׁכַּ֨ב אֶת־אִשָּׁ֜ה דָּוָ֗ה וְגִלָּ֤ה אֶת־עֶרְוָתָהּ֙ אֶת־מְקֹרָ֣הּ הֶֽעֱרָ֔ה וְהִ֕וא גִּלְּתָ֖ה אֶת־מְק֣וֹר דָּמֶ֑יהָ וְנִכְרְת֥וּ שְׁנֵיהֶ֖ם מִקֶּ֥רֶב עַמָּֽם:
he has bared: Heb. הֶעֱרָה, he has uncovered. And likewise, every instance of the term עֶרְוָה [in Scripture], denotes “uncovering,” and the “vav” is inserted into the word [root ערה] for the noun form. Similarly, [the noun] זַעֲוָה, “trembling,” stems from the root [זָע, “tremble,” as in the verse], “and he did not rise, nor did he tremble (זָע) ” (Esther 5:9). Likewise, the noun אַחֲוָה, “brotherhood,” stems from the root אָח, “brother.” Now, regarding this הַעֲרָאָה, “uncovering” [in the context of illicit relations], our Rabbis differed [with respect to what constitutes “uncovering”]. Some say that it is the [mere] contact ofthe membrum, while others say that it is the insertion of the tip of the membrum. — [Yev. 55b]   הערה: גלה. וכן כל לשון ערוה גלוי הוא, והוי"ו יורדת בתיבה לשם דבר, כמו זעוה, מגזרת (אסתר ה ט) ולא קם ולא זע, וכן אחוה מגזרת אח. והעראה זו נחלקו בה רבותינו, יש אומרים זו נשיקת שמש, ויש אומרים זו הכנסת עטרה:
19And you shall not uncover the nakedness of your mother's sister or your father's sister, for he would be baring his close relative; they shall bear their sin.   יטוְעֶרְוַ֨ת אֲח֧וֹת אִמְּךָ֛ וַֽאֲח֥וֹת אָבִ֖יךָ לֹ֣א תְגַלֵּ֑ה כִּ֧י אֶת־שְׁאֵר֛וֹ הֶֽעֱרָ֖ה עֲו‍ֹנָ֥ם יִשָּֽׂאוּ:
the nakedness of your mother’s sister [or your father’s sister]: Scripture repeats the warning [already given in 18:12,13], to tell us that one is warned against [cohabiting with] these [specific relatives], whether it is with one’s father’s or mother’s sister from one father or whether it is their sisters from one mother. However, [concerning] the nakedness of the wife of his father’s brother, he is warned only if she is the wife of his father’s brother from one father. — [Torath Kohanim 20:118]   וערות אחות אמך וגו': שנה הכתוב באזהרתן, לומר שהוזהר עליהן בין על אחות אביו ואמו מן האב בין על אחיותיהן מן האם, אבל ערות אשת אחי אביו לא הוזהר אלא על אשת אחי אביו מן האב:
20And a man who lies with his aunt he has uncovered his uncle's nakedness; they shall bear their transgression; they shall die childless.   כוְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר יִשְׁכַּב֙ אֶת־דֹּ֣דָת֔וֹ עֶרְוַ֥ת דֹּד֖וֹ גִּלָּ֑ה חֶטְאָ֥ם יִשָּׂ֖אוּ עֲרִירִ֥ים יָמֻֽתוּ:
who lies with his aunt […they shall die childless]: This verse comes to teach us concerning the punishment of excision stated above, [“anyone who does any of these abominations… shall be cut off” (Lev. 18:29)] that it constitutes the punishment of going childless.   אשר ישכב את דדתו: המקרא הזה בא ללמד על כרת האמור למעלה, שהוא בעונש הליכת ערירי:
childless: Heb. עֲרִירִי, as the Targum renders: בְּלָא וְלָד, without child. Similar to this [is the verse], “for I am going childless (עֲרִירִי) ” (Gen. 15:2). If he has children, he will bury them [i.e., they will die during his lifetime]. And if he has no children [when he commits this sin], he will die childless. This is why Scripture varied the expression in these two verses: (a) they shall die without children (our verse), and (b) they shall be childless (next verse)-“they shall die childless” [means that] if he has children at the time of the sin, he will not have any when he dies, because he will bury them in his lifetime; and “they will be childless” [means that] if he has no children at the time of the sin, he will remain all his life as he is now. — [See Torath Kohanim 20:120; Yev. 55a]   ערירים: כתרגומו בלא ולד, ודומה לו (בראשית טו ב) ואנכי הולך ערירי, יש לו בנים קוברן, אין לו בנים מת בלא בנים, לכך שנה בשני מקראות אלו ערירים ימותו ערירים יהיו. ערירים ימותו, אם יהיו לו בשעת עבירה, לא יהיו לו כשימות לפי שקוברן בחייו. ערירים יהיו, שאם אין לו בשעת עבירה, יהיה כל ימיו כמו שהוא עכשיו:
21And a man who takes his brother's wife it is a repulsive act; he has uncovered his brother's nakedness; they shall be childless.   כאוְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֥ר יִקַּ֛ח אֶת־אֵ֥שֶׁת אָחִ֖יו נִדָּ֣ה הִ֑וא עֶרְוַ֥ת אָחִ֛יו גִּלָּ֖ה עֲרִירִ֥ים יִֽהְיֽוּ:
it is a repulsive act: Heb. נִדָּה הִוא. This cohabitation is [an act from which one should] separate himself (מְנוּדָה) and is disgusting. Our Rabbis, however, expounded [this verse, as follows] (Yev. 54b): Scripture comes to prohibit uncovering her [nakedness] just like [the prohibition of uncovering the nakedness of] a menstruant woman (נִדָּה), concerning whom “baring” is explicitly stated (verse 18 above),“he has bared (הֶערָה) her fountain.” [I.e., one is liable for sexual contact, as is defined in the commentary on verse 18.]   נדה הוא: השכיבה הזאת מנודה היא ומאוסה. ורבותינו דרשו לאסור העראה בה כנדה, שהעראה מפורשת בה (פסוק יח) את מקורה הערה (לעיל יח):
22And you shall observe all My statutes and all My ordinances, and fulfill them, then the Land, to which I am bringing you to dwell therein, will not vomit you out.   כבוּשְׁמַרְתֶּ֤ם אֶת־כָּל־חֻקֹּתַי֙ וְאֶת־כָּל־מִשְׁפָּטַ֔י וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם וְלֹֽא־תָקִ֤יא אֶתְכֶם֙ הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֨ר אֲנִ֜י מֵבִ֥יא אֶתְכֶ֛ם שָׁ֖מָּה לָשֶׁ֥בֶת בָּֽהּ:

Seventh Portion

Leviticus Chapter 20

23You shall not follow the practices of the nation that I am sending away from before you, for they committed all these [sins], and I was disgusted with them.   כגוְלֹ֤א תֵֽלְכוּ֙ בְּחֻקֹּ֣ת הַגּ֔וֹי אֲשֶׁר־אֲנִ֥י מְשַׁלֵּ֖חַ מִפְּנֵיכֶ֑ם כִּ֤י אֶת־כָּל־אֵ֨לֶּה֙ עָשׂ֔וּ וָֽאָקֻ֖ץ בָּֽם:
and so I was disgusted with them: Denotes “disgust,” just as [in the verse], “I am disgusted (קַצְתִּי) with my life” (Gen. 27:46), like a man who loathes (קָץ) his food [so God loathed those nations]. — [Torath Kohanim 20:125]   ואקץ: לשון מיאוס, כמו (בראשית כז מו) קצתי בחיי, כאדם שהוא קץ במזונו:
24So I said to you, You shall possess their land, and I shall give it to you to possess it a land flowing with milk and honey. I am the Lord your God, Who has distinguished you from the peoples.   כדוָֽאֹמַ֣ר לָכֶ֗ם אַתֶּם֘ תִּֽירְשׁ֣וּ אֶת־אַדְמָתָם֒ וַֽאֲנִ֞י אֶתְּנֶ֤נָּה לָכֶם֙ לָרֶ֣שֶׁת אֹתָ֔הּ אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב וּדְבָ֑שׁ אֲנִי֙ יְהוָֹ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־הִבְדַּ֥לְתִּי אֶתְכֶ֖ם מִן־הָֽעַמִּֽים:
25And you shall distinguish between clean animals and unclean ones, and between unclean birds and clean ones; thus you shall not make yourselves disgusting through [unclean] animals and birds and any [creature] which crawls on the earth, that I have distinguished for you to render unclean.   כהוְהִבְדַּלְתֶּ֞ם בֵּֽין־הַבְּהֵמָ֤ה הַטְּהֹרָה֙ לַטְּמֵאָ֔ה וּבֵֽין־הָע֥וֹף הַטָּמֵ֖א לַטָּהֹ֑ר וְלֹֽא־תְשַׁקְּצ֨וּ אֶת־נַפְשֹֽׁתֵיכֶ֜ם בַּבְּהֵמָ֣ה וּבָע֗וֹף וּבְכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר תִּרְמֹ֣שׂ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־הִבְדַּ֥לְתִּי לָכֶ֖ם לְטַמֵּֽא:
And you shall distinguish between clean animals and unclean ones: It is not necessary for Scripture to say [that we must distinguish] between a cow and a donkey, since they are easily distinguishable and identifiable. Rather, [the Torah means that we must distinguish] between [an animal that] is clean because of you [i.e., permissible for you to eat because of your slaughtering], and [one that is] unclean because of you [i.e., forbidden for you to eat because of your slaughtering. [When an animal is slaughtered, both “signs,” i.e., organs, must be severed, namely, the esophagus, (gullet) and the trachea (windpipe), or at least, the majority of each. Thus, our verse here is referring to the following: The distinction] between an animal of which [one organ was severed completely and] the majority of the [other] organ was severed, [thus rendering the animal kosher], and [an animal of which one organ was completely severed] whereas only half the [other] organ was severed [thus rendering that animal nonkosher]. And what is the difference between its majority and half of it [that would mean the difference between kosher and nonkosher]? A hairbreadth [and consequently, Scripture commands us to make a careful distinction]. — [Torath Kohanim 20:116]   והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה: אין צריך לומר בין פרה לחמור, שהרי מובדלין ונכרין הם, אלא בין טהורה לך לטמאה לך, בין שנשחט רובו של סימן לנשחט חציו. וכמה בין רובו לחציו, מלא שערה:
that I have distinguished for you to render unclean: [I.e.,] to render] forbidden [to eat, as above]. — [Torath Kohanim 20:116]   אשר הבדלתי לכם לטמא: לאסור:
26And you shall be holy to Me, for I, the Lord, am holy, and I have distinguished you from the peoples, to be Mine.   כווִֽהְיִ֤יתֶם לִי֙ קְדשִׁ֔ים כִּ֥י קָד֖וֹשׁ אֲנִ֣י יְהוָֹ֑ה וָֽאַבְדִּ֥ל אֶתְכֶ֛ם מִן־הָֽעַמִּ֖ים לִֽהְי֥וֹת לִֽי:
And I have distinguished you from the peoples, to be Mine: If you are separated from them [through your observance of Torah], you will be Mine, but if not, you will belong to Nebuchadnezzar and his ilk. Rabbi Eleazar ben Azariah says: How do we know that a person should not say, “I find pork disgusting,” or “It is impossible for me to wear a mixture [of wool and linen],” but rather, one should say, “I indeed wish to, but what can I do-my Father in heaven has imposed these decrees upon me?” Because Scripture says here, “And I have distinguished you from the peoples, to be Mine”-your very distinction from the other peoples must be for My Name, separating yourself from transgression and accepting upon yourself the yoke of the Kingdom of Heaven. — [Torath Kohanim 20:128]   ואבדל אתכם מן העמים להיות לי: אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו. רבי אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר, אי אפשי ללבוש כלאים, אבל יאמר אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי, תלמוד לומר ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, שתהא הבדלתכם מהם לשמי, פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים:
27And a man or a woman who has [the sorcery of] Ov or Yid'oni, shall surely be put to death; they shall pelt them with stones; their blood is upon themselves.   כזוְאִ֣ישׁ אֽוֹ־אִשָּׁ֗ה כִּי־יִֽהְיֶ֨ה בָהֶ֥ם א֛וֹב א֥וֹ יִדְּעֹנִ֖י מ֣וֹת יוּמָ֑תוּ בָּאֶ֛בֶן יִרְגְּמ֥וּ אֹתָ֖ם דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם:
[And a man or a woman] who has [the sorcery of] Ov or Yid’oni: Here, regarding those [who practice the sorcery of Ov or Yid’oni,] Scripture states death, while above (verse 6), Scripture states excision. [With] witnesses and warning [not to commit the sin], they incur [death by] stoning, but if [the perpetrators transgress] willfully but without warning, they incur excision; and if they transgress unintentionally, [they must bring] a sin-offering. And this [general principle regarding death, excision or sin-offering,] applies to all who are subject to the death penalty, about whom excision is also stated.   כי יהיה בהם אוב וגו': כאן נאמר בהם מיתה ולמעלה כרת. עדים והתראה בסקילה, מזיד בלא התראה בהכרת ושגגתם חטאת, וכן בכל חייבי מיתות שנאמר בהם כרת:

Maftir Portion

Leviticus Chapter 20

25And you shall distinguish between clean animals and unclean ones, and between unclean birds and clean ones; thus you shall not make yourselves disgusting through [unclean] animals and birds and any [creature] which crawls on the earth, that I have distinguished for you to render unclean.   כהוְהִבְדַּלְתֶּ֞ם בֵּֽין־הַבְּהֵמָ֤ה הַטְּהֹרָה֙ לַטְּמֵאָ֔ה וּבֵֽין־הָע֥וֹף הַטָּמֵ֖א לַטָּהֹ֑ר וְלֹֽא־תְשַׁקְּצ֨וּ אֶת־נַפְשֹֽׁתֵיכֶ֜ם בַּבְּהֵמָ֣ה וּבָע֗וֹף וּבְכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר תִּרְמֹ֣שׂ הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־הִבְדַּ֥לְתִּי לָכֶ֖ם לְטַמֵּֽא:
And you shall distinguish between clean animals and unclean ones: It is not necessary for Scripture to say [that we must distinguish] between a cow and a donkey, since they are easily distinguishable and identifiable. Rather, [the Torah means that we must distinguish] between [an animal that] is clean because of you [i.e., permissible for you to eat because of your slaughtering], and [one that is] unclean because of you [i.e., forbidden for you to eat because of your slaughtering. [When an animal is slaughtered, both “signs,” i.e., organs, must be severed, namely, the esophagus, (gullet) and the trachea (windpipe), or at least, the majority of each. Thus, our verse here is referring to the following: The distinction] between an animal of which [one organ was severed completely and] the majority of the [other] organ was severed, [thus rendering the animal kosher], and [an animal of which one organ was completely severed] whereas only half the [other] organ was severed [thus rendering that animal nonkosher]. And what is the difference between its majority and half of it [that would mean the difference between kosher and nonkosher]? A hairbreadth [and consequently, Scripture commands us to make a careful distinction]. — [Torath Kohanim 20:116]   והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה: אין צריך לומר בין פרה לחמור, שהרי מובדלין ונכרין הם, אלא בין טהורה לך לטמאה לך, בין שנשחט רובו של סימן לנשחט חציו. וכמה בין רובו לחציו, מלא שערה:
that I have distinguished for you to render unclean: [I.e.,] to render] forbidden [to eat, as above]. — [Torath Kohanim 20:116]   אשר הבדלתי לכם לטמא: לאסור:
26And you shall be holy to Me, for I, the Lord, am holy, and I have distinguished you from the peoples, to be Mine.   כווִֽהְיִ֤יתֶם לִי֙ קְדשִׁ֔ים כִּ֥י קָד֖וֹשׁ אֲנִ֣י יְהוָֹ֑ה וָֽאַבְדִּ֥ל אֶתְכֶ֛ם מִן־הָֽעַמִּ֖ים לִֽהְי֥וֹת לִֽי:
And I have distinguished you from the peoples, to be Mine: If you are separated from them [through your observance of Torah], you will be Mine, but if not, you will belong to Nebuchadnezzar and his ilk. Rabbi Eleazar ben Azariah says: How do we know that a person should not say, “I find pork disgusting,” or “It is impossible for me to wear a mixture [of wool and linen],” but rather, one should say, “I indeed wish to, but what can I do-my Father in heaven has imposed these decrees upon me?” Because Scripture says here, “And I have distinguished you from the peoples, to be Mine”-your very distinction from the other peoples must be for My Name, separating yourself from transgression and accepting upon yourself the yoke of the Kingdom of Heaven. — [Torath Kohanim 20:128]   ואבדל אתכם מן העמים להיות לי: אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו. רבי אלעזר בן עזריה אומר מנין שלא יאמר אדם נפשי קצה בבשר חזיר, אי אפשי ללבוש כלאים, אבל יאמר אפשי, ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי, תלמוד לומר ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, שתהא הבדלתכם מהם לשמי, פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמים:
27And a man or a woman who has [the sorcery of] Ov or Yid'oni, shall surely be put to death; they shall pelt them with stones; their blood is upon themselves.   כזוְאִ֣ישׁ אֽוֹ־אִשָּׁ֗ה כִּי־יִֽהְיֶ֨ה בָהֶ֥ם א֛וֹב א֥וֹ יִדְּעֹנִ֖י מ֣וֹת יוּמָ֑תוּ בָּאֶ֛בֶן יִרְגְּמ֥וּ אֹתָ֖ם דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם:
[And a man or a woman] who has [the sorcery of] Ov or Yid’oni: Here, regarding those [who practice the sorcery of Ov or Yid’oni,] Scripture states death, while above (verse 6), Scripture states excision. [With] witnesses and warning [not to commit the sin], they incur [death by] stoning, but if [the perpetrators transgress] willfully but without warning, they incur excision; and if they transgress unintentionally, [they must bring] a sin-offering. And this [general principle regarding death, excision or sin-offering,] applies to all who are subject to the death penalty, about whom excision is also stated.   כי יהיה בהם אוב וגו': כאן נאמר בהם מיתה ולמעלה כרת. עדים והתראה בסקילה, מזיד בלא התראה בהכרת ושגגתם חטאת, וכן בכל חייבי מיתות שנאמר בהם כרת:

Haftarah

Ezekiel Chapter 20

2Then came the word of the Lord to me, saying:   בוַיְהִ֥י דְבַר־יְהֹוָ֖ה אֵלַ֥י לֵאמֹֽר:
3"Son of man, speak to the elders of Israel and say to them: So says the Lord God, Have you come to inquire of Me? As true as I live, I will not be inquired of by you! says the Lord God.   גבֶּן־אָדָ֗ם דַּבֵּ֞ר אֶת־זִקְנֵ֚י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָֽמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם כֹּ֚ה אָמַר֙ אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִ֔ה הֲלִדְרֹ֥שׁ אֹתִ֖י אַתֶּ֣ם בָּאִ֑ים חַי־אָ֙נִי֙ אִם־אִדָּרֵ֣שׁ לָכֶ֔ם נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יֱהֹוִֽה:
I will not be inquired of by you!: in your request. Yet at the end of this Book (36:37): He says: “I will… be inquired of by the house of Israel.” This is one of the places that teach us that the Holy One, blessed be He, recants on evil. And regarding matters similar to this, it is said (Num. 23:19): “He says but He does not do.” Midrash of Rabbi Tanchuma (Vayera 13).  
4Will you contend with them? Will you contend, O son of man? Let them know the abominations of their fathers.   דהֲתִשְׁפֹּ֣ט אֹתָ֔ם הֲתִשְׁפּ֖וֹט בֶּן־אָדָ֑ם אֶת־תּֽוֹעֲבֹ֥ת אֲבוֹתָ֖ם הוֹדִיעֵֽם:
Will you contend with them: Heb. הֲתִישְׁפֹּט, an expression of contending.  
5And you shall say to them: So says the Lord God, On the day I chose Israel, then I lifted up My hand to the seed of the house of Jacob, and made Myself known to them in the land of Egypt, when I lifted up My hand to them, saying: I am the Lord your God.   הוְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵיהֶ֗ם כֹּֽה־אָמַר֘ אֲדֹנָ֣י יֱהֹוִה֒ בְּיוֹם֙ בָּֽחֳרִ֣י בְיִשְׂרָאֵ֔ל וָֽאֶשָּׂ֣א יָדִ֗י לְזֶ֙רַע֙ בֵּ֣ית יַֽעֲקֹ֔ב וָֽאִוָּדַ֥ע לָהֶ֖ם בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וָֽאֶשָּׂ֨א יָדִ֚י לָהֶם֙ לֵאמֹ֔ר אֲנִ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶֽם:
On the day I chose Israel: This hatred was pent up before the Omnipresent close to nine hundred years from [the days] that they were in Egypt until [those of] Ezekielbut His love had shielded them. Now that they had increased their transgressions, though, it was awakened, and concerning this it is stated (Prov. 10: 12): “Hatred arouses quarrels [but love covers up all transgressions].”  
6On that day I lifted up My hand to them to bring them out of the land of Egypt, to a land that I had sought out for them, flowing with milk and honey; it is the glory of all the lands.   ובַּיּ֣וֹם הַה֗וּא נָשָׂ֚אתִי יָדִי֙ לָהֶ֔ם לְהֽוֹצִיאָ֖ם מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם אֶל־אֶ֜רֶץ אֲשֶׁר־תַּ֣רְתִּי לָהֶ֗ם זָבַ֚ת חָלָב֙ וּדְבַ֔שׁ צְבִ֥י הִ֖יא לְכָל־הָֽאֲרָצֽוֹת:
7And I said to them: Every man cast away the despicable idols from before his eyes, and pollute not yourselves with the idols of Egypt; I am the Lord your God.   זוָֽאֹמַ֣ר אֲלֵיהֶ֗ם אִ֣ישׁ שִׁקּוּצֵ֚י עֵינָיו֙ הַשְׁלִ֔יכוּ וּבְגִלּוּלֵ֥י מִצְרַ֖יִם אַל־תִּטַּמָּ֑אוּ אֲנִ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹֽהֵיכֶֽם:
And I said to them: Aaron proclaimed this prophecy to them before the Holy One, blessed be He, revealed Himself to Moses in the thorn bush. This is what was said to Eli (I Sam. 2:27): “Did I appear to the house of your father when they were in Egypt, etc.?”  
8But they rebelled against Me and would not consent to hearken to Me; they did not cast away, every man, the despicable idols from before their eyes, neither did they forsake the idols of Egypt; and I said to pour out My wrath over them, to give My anger full rein over them, in the midst of the land of Egypt.   חוַיַּמְרוּ־בִ֗י וְלֹ֚א אָבוּ֙ לִשְׁמֹ֣עַ אֵלַ֔י אִ֣ישׁ אֶת־שִׁקּוּצֵ֚י עֵֽינֵיהֶם֙ לֹ֣א הִשְׁלִ֔יכוּ וְאֶת־גִּלּוּלֵ֥י מִצְרַ֖יִם לֹ֣א עָזָ֑בוּ וָֽאֹמַ֞ר לִשְׁפֹּ֧ךְ חֲמָתִ֣י עֲלֵיהֶ֗ם לְכַלּ֚וֹת אַפִּי֙ בָּהֶ֔ם בְּת֖וֹךְ אֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם:
But they rebelled against Me: They are the wicked, the majority of Israel, who died in the three days of darkness, as it is said (Exod. 13:18): “and the children of Israel went out of Egypt, (חֲמֻשִּׁים) ” one out of fifty, and some say, one out of five hundred.  
9But I wrought for the sake of My Name so that it should not be desecrated before the eyes of the nations in whose midst they were, before whose eyes I made Myself known to them, to bring them out of the land of Egypt.   טוָאַ֙עַשׂ֙ לְמַ֣עַן שְׁמִ֔י לְבִלְתִּ֥י הֵחֵ֛ל לְעֵינֵ֥י הַגּוֹיִ֖ם אֲשֶׁר־הֵ֣מָּה בְתוֹכָ֑ם אֲשֶׁ֨ר נוֹדַ֚עְתִּי אֲלֵיהֶם֙ לְעֵ֣ינֵיהֶ֔ם לְהֽוֹצִיאָ֖ם מֵאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם:
that it should not be desecrated: That My Name should not be desecrated; since I became known to them and I promised to take them out, and the Egyptians recognized that they are My people, if I were to destroy them their enemies would say, “Because He has not the ability to take them out.”  
10And I brought them out of the land of Egypt, and I brought them into the wilderness.   יוָֽאוֹצִיאֵ֖ם מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וָֽאֲבִאֵ֖ם אֶל־הַמִּדְבָּֽר:
11And I gave them My statutes, and My ordinances I made known to them, which, if a man perform, he shall live through them.   יאוָֽאֶתֵּ֚ן לָהֶם֙ אֶת־חֻקּוֹתַ֔י וְאֶת־מִשְׁפָּטַ֖י הוֹדַ֣עְתִּי אוֹתָ֑ם אֲשֶׁ֨ר יַֽעֲשֶׂ֥ה אוֹתָ֛ם הָֽאָדָ֖ם וָחַ֥י בָּהֶֽם:
12Moreover, I gave them My Sabbaths to be for a sign between Me and them, to know that I, the Lord, make them holy.   יבוְגַ֚ם אֶת־שַׁבְּתוֹתַי֙ נָתַ֣תִּי לָהֶ֔ם לִהְי֣וֹת לְא֔וֹת בֵּינִ֖י וּבֵֽינֵיהֶ֑ם לָדַ֕עַת כִּ֛י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה מְקַדְּשָֽׁם:
to be for a sign: It is a great sign for them, that I gave the day of My resting to them for a resting. Behold this is a phenomenal manifestation that I hallowed them to Myself.  
13But the house of Israel rebelled against Me in the wilderness; they walked not in My statutes, and they despised My ordinances, which, if a man keep, he will live through them, and My Sabbaths they desecrated exceedingly. Then I said to pour out My wrath upon them in the wilderness, to make an end to them.   יגוַיַּמְרוּ־בִ֨י בֵֽית־יִשְׂרָאֵ֜ל בַּמִּדְבָּ֗ר בְּחֻקּוֹתַ֨י לֹא־הָלָ֜כוּ וְאֶת־מִשְׁפָּטַ֣י מָאָ֗סוּ אֲשֶׁר֩ יַֽעֲשֶׂ֨ה אֹתָ֚ם הָֽאָדָם֙ וָחַ֣י בָּהֶ֔ם וְאֶת־שַׁבְּתֹתַ֖י חִלְּל֣וּ מְאֹ֑ד וָֽאֹמַ֞ר לִשְׁפֹּ֨ךְ חֲמָתִ֧י עֲלֵיהֶ֛ם בַּמִּדְבָּ֖ר לְכַלּוֹתָֽם:
they walked not in My statutes: They tested Me with the calf, and in Rephidim [i.e., showing unwillingness] to receive the Torah, and they left over some of the manna.  
and My Sabbaths they desecrated: Some of the people went out to gather manna.  
14And I wrought for the sake of My Name, so it should not be desecrated before the eyes of the nations before whose eyes I had brought them out.   ידוָאֶֽעֱשֶׂ֖ה לְמַ֣עַן שְׁמִ֑י לְבִלְתִּ֚י הֵחֵל֙ לְעֵינֵ֣י הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁ֥ר הֽוֹצֵאתִ֖ים לְעֵינֵיהֶֽם:
15But I also lifted up My hand to them in the wilderness, that I would not bring them into the land which I had given them, flowing with milk and honey; it is the glory of all lands.   טווְגַם־אֲנִ֗י נָשָׂ֧אתִי יָדִ֛י לָהֶ֖ם בַּמִּדְבָּ֑ר לְבִלְתִּי֩ הָבִ֨יא אוֹתָ֜ם אֶל־הָאָ֣רֶץ אֲשֶׁר־נָתַ֗תִּי זָבַ֚ת חָלָב֙ וּדְבַ֔שׁ צְבִ֥י הִ֖יא לְכָל־הָֽאֲרָצֽוֹת:
16Because they despised My ordinances, and in My statutes they did not walk, and My Sabbaths they desecrated- for their heart went constantly after their idols.   טזיַ֜עַן בְּמִשְׁפָּטַ֣י מָאָ֗סוּ וְאֶת־חֻקּוֹתַי֙ לֹא־הָֽלְכ֣וּ בָהֶ֔ם וְאֶת־שַׁבְּתוֹתַ֖י חִלֵּ֑לוּ כִּ֛י אַֽחֲרֵ֥י גִלּֽוּלֵיהֶ֖ם לִבָּ֥ם הֹלֵֽךְ:
17Nevertheless, My eye looked pityingly upon them, not to destroy them, and I did not make an end to them in the wilderness.   יזוַתָּ֧חָס עֵינִ֛י עֲלֵיהֶ֖ם מִשַּֽׁחֲתָ֑ם וְלֹֽא־עָשִׂ֧יתִי אוֹתָ֛ם כָּלָ֖ה בַּמִּדְבָּֽר:
18But I said to their children in the wilderness: 'In the statutes of your fathers do not walk and do not observe their ordinances, and do not defile yourselves with their idols.   יחוָֽאֹמַ֚ר אֶל־בְּנֵיהֶם֙ בַּמִּדְבָּ֔ר בְּחוּקֵּ֚י אֲבֽוֹתֵיכֶם֙ אַל־תֵּלֵ֔כוּ וְאֶת־מִשְׁפְּטֵיהֶ֖ם אַל־תִּשְׁמֹ֑רוּ וּבְגִלּֽוּלֵיהֶ֖ם אַל־תִּטַּמָּֽאוּ:
19I am the Lord your God: walk in My statutes, and keep My ordinances and fulfill them.   יטאֲנִי֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם בְּחֻקּוֹתַ֖י לֵ֑כוּ וְאֶת־מִשְׁפָּטַ֥י שִׁמְר֖וּ וַֽעֲשׂ֥וּ אוֹתָֽם:
20And keep My Sabbaths holy so that they be a sign between Me and you, that you may know that I am the Lord your God.'   כוְאֶת־שַׁבְּתוֹתַ֖י קַדֵּ֑שׁוּ וְהָי֚וּ לְאוֹת֙ בֵּינִ֣י וּבֵֽינֵיכֶ֔ם לָדַ֕עַת כִּ֛י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם:
The text on this page contains sacred literature. Please do not deface or discard.
Select a portion: