Deuteronomy Chapter 33

27which are the abode for the God Who precedes all, and below, are the mighty ones of the world. He expelled the enemy from before you, and said, 'Destroy!'   כזמְעֹנָה֙ אֱלֹ֣הֵי קֶ֔דֶם וּמִתַּ֖חַת זְרֹעֹ֣ת עוֹלָ֑ם וַיְגָ֧רֶשׁ מִפָּנֶ֛יךָ אוֹיֵ֖ב וַיֹּ֥אמֶר הַשְׁמֵֽד:
which are the abode for God Who precedes all: The skies are an abode for God who preceded (קֶדֶם) all other deities. He selected the skies [above] as His residence and abode, while all the strong men live below Him.   מענה אלהי קדם: למעון הם השחקים לאלהי קדם, שקדם לכל אלהים ובירר לו שחקים לשבתו ומעונתו, ומתחת מעונתו כל בעלי זרוע שוכנים:
are the mighty ones of the world: [Literally, “The arms of the world.” This refers to] Sihon, Og, and the kings of Canaan, who were [considered] the strength and might of the world. Therefore, despite themselves, they will tremble and quake, and their power will dwindle before God - the fear of one above always falls upon the one below, and thus, He to whom power and might belong is the one who helps you, and who...   זרעת עולם: סיחון ועוג ומלכי כנען, שהיו תקפו וגבורתו של עולם, לפיכך על כרחם יחרדו ויזועו וכחם חלש מפניו. לעולם אימת הגבוה על הנמוך, והוא שהכח והגבורה שלו בעזרך:
drove out the enemy from before you: And said to you, “Destroy them!”   ויגרש מפניך אויב: ואמר לך השמד אותם:
which are the abode: Heb. מְעֹנָה. Every word that requires a lamed as a prefix [meaning “for” or “to”] can instead have a hey as a suffix [and the meaning is identical. Thus, here, the word מְעֹנָה is equivalent to לַמָּעֹן, meaning “for an abode”]. — [Yev. 13b]   מענה: כל תיבה שצריכה למ"ד בתחלתה הטיל לה ה"א בסופה:
28And Israel dwelled safely and alone as Jacob [blessed them], in a land of grain and wine; also, their heavens will drip dew.   כחוַיִּשְׁכֹּן֩ יִשְׂרָאֵ֨ל בֶּ֤טַח בָּדָד֙ עֵ֣ין יַֽעֲקֹ֔ב אֶל־אֶ֖רֶץ דָּגָ֣ן וְתִיר֑וֹשׁ אַף־שָׁמָ֖יו יַֽעַרְפוּ־טָֽל:
safely and alone: Every single individual [will dwell safely]-each man under his own vine and his own fig tree. [And their security will be so sound, that] they will have no need to live together in one group, because of the enemy.   בטח בדד: כל יחיד ויחיד איש תחת גפנו ותחת תאנתו מפוזרין ואין צריכים להתאסף ולישב יחד מפני האויב:
as Jacob [blessed]: Heb. עֵין יַעִקֹב. [The word עֵין, has the same meaning here] like [referring to the manna], “And its appearance (וְעֵינוֹ) was like the appearance of (כְּעֵין) crystal” (Num. 11:7). [So, our verse comes to teach us that the blessing here, of Israel dwelling בָּדָד] is like the appearance of the blessing that Jacob blessed, and not like the [meaning of the word] בָּדָד used by Jeremiah, “I dwelled alone (בָּדָד)” (Jer. 15:17), but like the appearance of the promise [of secure dwelling] that Jacob made to them [Joseph and his brothers], “And God will be with you, and bring you back to the land of your forefathers” (Gen. 48:21). - [Sifrei 33:28]   עין יעקב: כמו (במדבר יא, ז) ועינו כעין הבדולח, כעין הברכה שברכם יעקב, לא כבדד שאמר ירמיה (ירמיה טו, יז) בדד ישבתי, אלא כעין הבטחה שהבטיחם יעקב (בראשית מח, כא) והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם:
will drip: Heb. יַעַרְפוּ [like] יִרְעִפוּ, will drip.   יערפו: יטיפו:
also, their heavens will drip dew: [Why does the verse say “also”? It means:] Also, Isaac’s blessing will be added to that of Jacob, which states, “And the God will give you from the dew of the heavens” (Gen. 27: 28). - [Sifrei 33:28]   אף שמיו יערפו טל: אף ברכתו של יצחק נוספת על ברכתו של יעקב (שם כז, כח) ויתן לך האלהים מטל השמים וגו':
29Fortunate are you, O Israel! Who is like you, O people whose salvation is through the Lord, the Shield Who helps you, your majestic Sword! Your enemies will lie to you, but you will tread upon their heights."   כטאַשְׁרֶ֨יךָ יִשְׂרָאֵ֜ל מִ֣י כָמ֗וֹךָ עַ֚ם נוֹשַׁ֣ע בַּֽיהֹוָ֔ה מָגֵ֣ן עֶזְרֶ֔ךָ וַֽאֲשֶׁר־חֶ֖רֶב גַּֽאֲוָתֶ֑ךָ וְיִכָּֽחֲשׁ֤וּ אֹֽיְבֶ֨יךָ֙ לָ֔ךְ וְאַתָּ֖ה עַל־בָּֽמוֹתֵ֥ימוֹ תִדְרֹֽךְ:
Fortunate are you, O Israel: After Moses specified the blessings to Israel, he said to them, “Why do I have to specify all the details? In general: Everything is yours!”   אשריך ישראל: לאחר שפרט להם הברכות אמר להם מה לי לפרוט לכם, כלל דבר, הכל שלכם:
Fortunate are you, O Israel. Who is like you…!: Your salvation depends on God, Who is the Shield that helps you and the Sword of your majesty.   אשריך ישראל מי כמוך: תשועתך בה' אשר הוא מגן עזרך (ואשר הוא) וחרב גאותך:
Your enemies will lie to you: Like, for instance, the Gibeonites, who said, “Your servants have come from a… distant land…” (Josh. 9:9).   ויכחשו אויביך לך: כגון הגבעונים שאמרו (יהושע ט, ט) מארץ רחוקה באו עבדיך וגו':
and you will tread upon their heights: [The meaning here is: “And you will crush their neck underfoot,”] similar to “Place your feet upon the necks of these kings!” (Josh. 10:24).   ואתה על במותימו תדרוך: כענין שנאמר (שם י, כד) שימו את רגליכם על צוארי המלכים האלה:

Deuteronomy Chapter 34

1And Moses went up from the plains of Moab to Mount Nebo, [to the] top of the summit facing Jericho. And the Lord showed him all the Land: The Gilead until Dan,   אוַיַּ֨עַל משֶׁ֜ה מֵֽעַרְבֹ֤ת מוֹאָב֙ אֶל־הַ֣ר נְב֔וֹ רֹ֚אשׁ הַפִּסְגָּ֔ה אֲשֶׁ֖ר עַל־פְּנֵ֣י יְרֵח֑וֹ וַיַּרְאֵ֨הוּ יְהֹוָ֧ה אֶת־כָּל־הָאָ֛רֶץ אֶת־הַגִּלְעָ֖ד עַד־דָּֽן:
from the plains of Moab to Mount Nebo: There were many levels [leading up from the plain to the summit], but Moses covered them with one step. — [Sotah 13b]   מערבות מואב אל הר נבו: כמה מעלות היו ופסען משה בפסיעה אחת:
all the Land: He showed him the entire Land of Israel in its tranquility, and the oppressors who were destined to oppress it. — [Sifrei 33:30]   את כל הארץ: הראהו את כל ארץ ישראל בשלותה והמציקין העתידים להיות מציקין לה:
until Dan: He showed him the children of Dan practicing idolatry, as Scripture states, “And the children of Dan set up for themselves the graven image” (Jud. 18:30), and He showed him Samson, who was destined to issue from him [Dan] as a savior [for Israel]. — [ibid.]   עד דן: הראהו בני דן עובדים עבודה זרה שנאמר (שופטים יח, ל) ויקימו להם בני דן את הפסל, והראהו שמשון שעתיד לצאת ממנו למושיע:
2and all [the land of] Naftali, and the land of Ephraim and Manasseh, and all the land of Judah, until the western sea,   בוְאֵת֙ כָּל־נַפְתָּלִ֔י וְאֶת־אֶ֥רֶץ אֶפְרַ֖יִם וּמְנַשֶּׁ֑ה וְאֵת֙ כָּל־אֶ֣רֶץ יְהוּדָ֔ה עַ֖ד הַיָּ֥ם הָאַֽחֲרֽוֹן:
And all [the land of] Naftali: He showed him his land in its tranquility and in its destruction, and He showed him Deborah and Barak of Kedesh-Naftali, waging war against Sisera and his troops. — [Sifrei 33:31]   ואת כל נפתלי: הראהו ארצו בשלותה וחורבנה, והראהו דבורה וברק מקדש נפתלי נלחמים עם סיסרא וחיילותיו:
and the land of Ephraim and Manasseh: He showed him their land in its tranquility and in its destruction; and He showed him Joshua, who was descended from Ephraim, waging war against the kings of Canaan, and Gideon, who was descended from Manasseh, waging war against Midian and Amalek. — [Sifrei 33:31]   ואת ארץ אפרים ומנשה: הראהו ארצם בשלותה ובחורבנה והראהו יהושע נלחם עם מלכי כנען שבא מאפרים, וגדעון שבא ממנשה נלחם עם מדין ועמלק:
and all the land of Judah: in its tranquility and in its destruction, and He showed him the kingdom of the house of David and their victories. — [Sifrei 33:31]   ואת כל ארץ יהודה: בשלותה ובחורבנה והראהו מלכות בית דוד ונצחונם:
until the western sea: Heb. עַד הַיָּם הָאַחֲרוֹן, the land in the west [of Israel], in its tranquillity and in its destruction. [Here, the sea referred to is the Mediterranean Sea, which represents the westernmost flank of the Land of Israel.] Another explanation: Do not understand the verse as stating הַיָּם הָאַחֲרוֹן, but read it as though it had said הַיּוֹם הָאַחֲרוֹן, “until the very last day,” meaning that the Holy One, blessed is He, showed Him all the incidents that were destined to happen to Israel [until “the last day,” namely,] until the time that the dead would return to life. — [Sifrei 33:31]   עד הים האחרון: ארץ המערב בשלותה ובחורבנה. דבר אחר אל תקרי הים האחרון אלא היום האחרון, הראהו הקב"ה כל המאורעות שעתידין לארע לישראל עד שיחיו המתים:
3and the south, and the plain, the valley of Jericho, the city of palm trees, until Zoar.   גוְאֶת־הַנֶּ֗גֶב וְאֶת־הַכִּכָּ֞ר בִּקְעַ֧ת יְרֵח֛וֹ עִ֥יר הַתְּמָרִ֖ים עַד־צֹֽעַר:
and the south: Heb. הַנֶּגֶב, the southland [of the Land of Israel]. Another explanation: the Machpelah Cave [which is in Hebron, in the south of Israel], as Scripture states, “And they went up to the south בַנֶּגֶב, and they came to Hebron” (Num. 13:22). - [Sifrei 33:32]   ואת הנגב: ארץ הדרום. דבר אחר מערת המכפלה, שנאמר (במדבר יג, כב) ויעלו בנגב ויבא עד חברון:
and the plain: He showed him Solomon molding the vessels of the Holy Temple, as Scripture states, “In the plain (כִּכָּר) of the Jordan, the king molded them in thick clay” (I Kings 7:46). - [Sifrei 33:31]   ואת הככר: הראהו שלמה יוצק כלי בית המקדש, שנאמר (מ"א א' ז, מו) בככר הירדן יצקם המלך במעבה האדמה:
4And the Lord said to him, "This is the Land I swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, 'I will give it to your offspring.' I have let you see it with your eyes, but you shall not cross over there."   דוַיֹּ֨אמֶר יְהֹוָ֜ה אֵלָ֗יו זֹ֤את הָאָ֨רֶץ֙ אֲשֶׁ֣ר נִ֠שְׁבַּ֠עְתִּי לְאַבְרָהָ֨ם לְיִצְחָ֤ק וּלְיַֽעֲקֹב֙ לֵאמֹ֔ר לְזַרְעֲךָ֣ אֶתְּנֶ֑נָּה הֶרְאִיתִ֣יךָ בְעֵינֶ֔יךָ וְשָׁ֖מָּה לֹ֥א תַֽעֲבֹֽר:
saying, ‘I will give it to your offspring,’ I have let you see it: so that you [Moses] can go and say to Abraham, to Isaac, and to Jacob, “The oath that the Holy One, blessed is He, swore to you-He has fulfilled it!” This is what is meant by the word “saying” [i.e., Moses should say this to them] (Ber. 18b).“For this reason,” [God says to Moses,] “I have shown it to you. However, a decree has been made before Me, that you shall not cross over there, for otherwise, I would keep you alive until you would see Israel implanted and settled in the Land, and then you would go and tell them [the forefathers].”   לאמר לזרעך אתננה הראיתיך: כדי שתלך ותאמר לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבע לכם הקב"ה קיימה, וזהו לאמר, לכך הראיתיה לך, אבל גזרה היא מלפני ששמה לא תעבור, שאלולי כך הייתי מקיימך עד שתראה אותם נטועים וקבועים בה ותלך ותגיד להם:
5And Moses, the servant of the Lord, died there, in the land of Moab, by the mouth of the Lord.   הוַיָּ֨מָת שָׁ֜ם משֶׁ֧ה עֶֽבֶד־יְהֹוָ֛ה בְּאֶ֥רֶץ מוֹאָ֖ב עַל־פִּ֥י יְהֹוָֽה:
And Moses… died there: Is it possible that Moses died, and [then] wrote, “And Moses… died there”? But [the answer is:] Moses wrote up to that juncture, and Joshua wrote from then on. Says Rabbi Meir: But is it possible that the Torah Scroll would be lacking anything at all, and yet Scripture states (Deut. 31:26),“Take this Torah Scroll” [and Moses commanded this to the Levites; so, according to the above opinion, is it possible that the Torah Scroll referred to there was an incomplete one, up to the juncture of Moses’s death? This cannot be!] Rather, [continues Rabbi Meir, we must say that] The Holy One, blessed is He, dictated this [i.e., the verse “And Moses… died there”], and Moses wrote it in tears. — [B.B. 15b, Sifrei 33:34]   וימת שם משה: אפשר משה מת וכתב וימת שם משה, אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. ר' מאיר אומר אפשר ספר התורה חסר כלום, והוא אומר (לעיל לא, כו) לקוח את ספר התורה הזה, אלא הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע:
by the mouth of the Lord: [i.e., Moses died] by a Divine kiss. — [B.B. 17a]   על פי ה': בנשיקה:
6And He buried him in the valley, in the land of Moab, opposite Beth Pe'or. And no person knows the place of his burial, unto this day.   ווַיִּקְבֹּ֨ר אֹת֤וֹ בַגַּי֙ בְּאֶ֣רֶץ מוֹאָ֔ב מ֖וּל בֵּ֣ית פְּע֑וֹר וְלֹֽא־יָדַ֥ע אִישׁ֙ אֶת־קְבֻ֣רָת֔וֹ עַ֖ד הַיּ֥וֹם הַזֶּֽה:
And He buried him: i.e., The Holy One, blessed is He, Himself, in His very glory [buried Moses]. — [Sotah 14a] Rabbi Ishmael, however, says that [the words “And he buried him” mean that] Moses buried himself. And this אֶת in the phrase here וַיִּקְבֹּר אוֹתוֹ is one of the three instances of the אֶת in Scripture which Rabbi Ishmael expounded on in this way [i.e., where the suffix attached אֶת is understood to be reflexive, meaning “to himself”, “to themselves”, and so on]. And similar to this case [are the following two instances]: “On the day when his Nazirite vow is completed, he must bring him (אֹתוֹ)” (Num. 6:13), which means, “he shall bring himself” [i.e., present himself]. And likewise, “And they cause them (אוֹתָם) to bear the sin of their guilt” (Lev. 22:16). Surely does this refer to others causing them to bear that sin? Rather, the verse must mean that they cause themselves to bear the sin. — [Sifrei Nasso 32:124]   ויקבר אותו: הקב"ה בכבודו. רבי ישמעאל אומר הוא קבר את עצמו, וזהו אחד משלשה אתין שהיה רבי ישמעאל דורש כן. כיוצא בו (במדבר ו, יג) ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו, הוא מביא את עצמו. כיוצא בו (ויקרא כב, טז) והשיאו אותם עון אשמה, וכי אחרים משיאים אותם, אלא הם משיאים את עצמם:
opposite Beth Pe’or: His burial site was ready there [at Beth Pe’or], since the six days of Creation, to atone for the [sinful] act of Pe’or. — [see Num. 25:1-8; Sotah 14a] This [Moses’s burial site] was one of the things created at twilight, on the eve of [the first] Sabbath. — [Avoth 5:6]   מול בית פעור: קברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית לכפר על מעשה פעור, וזה אחד מן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות:
7Moses was one hundred and twenty years old when he died. His eye had not dimmed, nor had he lost his [natural] freshness.   זוּמשֶׁ֗ה בֶּן־מֵאָ֧ה וְעֶשְׂרִ֛ים שָׁנָ֖ה בְּמֹת֑וֹ לֹא־כָֽהֲתָ֥ה עֵינ֖וֹ וְלֹא־נָ֥ס לֵחֹֽה:
His eye had not dimmed: Even after he died. — [see Sifrei 33:36]   לא כהתה עינו: אף משמת:
nor had he lost his [natural] freshness: [The word לֵחֹה refers to his [body’s] moisture. [Thus, the phrase means:] “[Even after his death,] decomposition did not take over his body, nor did the appearance of his face change.”   ולא נס לחה: לחלוחית שבו לא שלט בו רקבון ולא נהפך תואר פניו:
8And the sons of Israel wept for Moses in the plains of Moab for thirty days, and the days of weeping over the mourning for Moses came to an end.   חוַיִּבְכּוּ֩ בְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֧ל אֶת־משֶׁ֛ה בְּעַרְבֹ֥ת מוֹאָ֖ב שְׁלשִׁ֣ים י֑וֹם וַיִּתְּמ֔וּ יְמֵ֥י בְכִ֖י אֵ֥בֶל משֶֽׁה:
The sons of Israel: [ordinarily meaning the children of Israel, male and female. But here, it refers only to] the males [who wept for Moses]. However, concerning [the passing of] Aaron, since he used to pursue peace and bring peace between a man and his fellow and between a woman and her husband, it is said [at Aaron’s passing], “The whole house of Israel [wept for him]” (Num. 20:29), meaning both males and females. — [Pirkei d’Rabbi Eliezer 17]   בני ישראל: הזכרים, אבל באהרן מתוך שהיה רודף שלום ונותן שלום בין איש לרעהו ובין אשה לבעלה נאמר (במדבר כ, כט) כל בית ישראל, זכרים ונקבות:
9And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, because Moses had laid his hands upon him. And the children of Israel obeyed him, and they did as the Lord had commanded Moses.   טוִֽיהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־נ֗וּן מָלֵא֙ ר֣וּחַ חָכְמָ֔ה כִּֽי־סָמַ֥ךְ משֶׁ֛ה אֶת־יָדָ֖יו עָלָ֑יו וַיִּשְׁמְע֨וּ אֵלָ֤יו בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ וַיַּֽעֲשׂ֔וּ כַּֽאֲשֶׁ֛ר צִוָּ֥ה יְהֹוָ֖ה אֶת־משֶֽׁה:
10And there was no other prophet who arose in Israel like Moses, whom the Lord knew face to face,   יוְלֹא־קָ֨ם נָבִ֥יא ע֛וֹד בְּיִשְׂרָאֵ֖ל כְּמשֶׁ֑ה אֲשֶׁר֙ יְדָע֣וֹ יְהֹוָ֔ה פָּנִ֖ים אֶל־פָּנִֽים:
whom the Lord knew face to face: For he was quite familiar with Him, speaking with Him at any time he wished, as it is said, “So now I will go up to the Lord” (Exod. 32:30), and, “You stand still, and I will listen to what the Lord will command concerning you” (Num. 9:8).   אשר ידעו ה' פנים אל פנים: שהיה לבו גס בו ומדבר אליו בכל עת שרוצה, כענין שנאמר (שמות לב, ל) ועתה אעלה אל ה', (במדבר ט, ח) עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם:
11as manifested by all the signs and wonders, which the Lord had sent him to perform in the land of Egypt, to Pharaoh and all his servants, and to all his land,   יאלְכָל־הָֽ֨אֹתֹ֜ת וְהַמּֽוֹפְתִ֗ים אֲשֶׁ֤ר שְׁלָחוֹ֙ יְהֹוָ֔ה לַֽעֲשׂ֖וֹת בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לְפַרְעֹ֥ה וּלְכָל־עֲבָדָ֖יו וּלְכָל־אַרְצֽוֹ:
12and all the strong hand, and all the great awe, which Moses performed before the eyes of all Israel.   יבוּלְכֹל֙ הַיָּ֣ד הַֽחֲזָקָ֔ה וּלְכֹ֖ל הַמּוֹרָ֣א הַגָּד֑וֹל אֲשֶׁר֙ עָשָׂ֣ה משֶׁ֔ה לְעֵינֵ֖י כָּל־יִשְׂרָאֵֽל:
and all the strong hand: [This refers to] his receiving the Torah on the Tablets with his hands.   ולכל היד החזקה: שקבל את התורה בלוחות בידיו:
And all the great awe: [This refers to the] miracles and mighty deeds [that were performed for Israel] in the great and awesome wilderness. — [Sifrei 33:41]   ולכל המורא הגדול: נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא:
before the eyes of all Israel: [This expression alludes to the incident where] his heart stirred him up to smash the tablets before their eyes, as it is said, “and I shattered them before your eyes” (Deut. 9:17). - [Sifrei 33:41] And [regarding Moses shattering the Tablets,] the Holy One Blessed is He gave His approval, as Scripture states, “[the first Tablets] which you shattered” (Exod. 34:1); [God said to Moses:] “Well done for shattering them!” - [Shab. 87a]   לעיני כל ישראל: שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר (לעיל ט, יז) ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקב"ה לדעתו, שנאמר (שמות לד, א) אשר שברת, יישר כחך ששברת: