Deuteronomy Chapter 12

11And it will be, that the place the Lord, your God, will choose in which to establish His Name there you shall bring all that I am commanding you: Your burnt offerings, and your sacrifices, your tithes, and the separation by your hand, and the choice of vows which you will vow to the Lord.   יאוְהָיָ֣ה הַמָּק֗וֹם אֲשֶׁר־יִבְחַר֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹֽהֵיכֶ֥ם בּוֹ֙ לְשַׁכֵּ֤ן שְׁמוֹ֙ שָׁ֔ם שָׁ֣מָּה תָבִ֔יאוּ אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר אָֽנֹכִ֖י מְצַוֶּ֣ה אֶתְכֶ֑ם עוֹלֹֽתֵיכֶ֣ם וְזִבְחֵיכֶ֗ם מַעְשְׂרֹֽתֵיכֶם֙ וּתְרֻמַ֣ת יֶדְכֶ֔ם וְכֹל֙ מִבְחַ֣ר נִדְרֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר תִּדְּר֖וּ לַֽיהֹוָֽה:
It will be, that the place [which the Lord your God will choose… there you shall bring all that I am commanding you]: [At that time,] build for yourselves the Temple in Jerusalem. And so [Scripture] states concerning David, “And it was, when the king sat in his house and the Lord had given him rest from all his enemies surrounding him, that the king said to Nathan the prophet, 'See now, I dwell in a house of cedars, but the Ark of God dwells within the curtain’” (II Sam. 7:1, 2) [i.e., the temporary Mishkan].   והיה המקום וגו': בנו לכם בית הבחירה בירושלים. וכן הוא אומר בדוד (שמואל ב' ז, א - ב) ויהי כי ישב המלך בביתו, וה' הניח לו מכל אויביו מסביב. ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים, וארון האלהים יושב בתוך היריעה:
there you shall bring [all that I am commanding you]: Above (verse 6), [the same expression] is stated referring to Shiloh, but here it is stated referring to Jerusalem. Accordingly, Scripture separates the two to permit [sacrificing on a bamah during the intermediate period] between the existence of] one [sanctuary] and the other. After Shiloh was destroyed, and they came to Nob [and erected the Mishkan there], and then again, when Nob was destroyed and they came to Gibeon, [sacrificing on] a bamah was permitted-until they [finally] arrived in Jerusalem. — [Zev. 119a]   שמה תביאו וגו': למעלה אמרו (פסוק ו) לענין שילה וכאן אמור לענין ירושלים, ולכך חלקם הכתוב, ליתן היתר בין זו לזו, משחרבה שילה ובאו לנוב, וחרבה נוב ובאו לגבעון, היו הבמות מותרות עד שבאו לירושלים:
the choice of your vows: This teaches that one should bring [offerings] from the choicest. — [Sifrei]   מבחר נדריכם: מלמד שיביאו מן המובחר:
12And you shall rejoice before the Lord, your God you and your sons and your daughters and your menservants and your maidservants, and the Levite who is within your cities, for he has no portion or inheritance with you.   יבוּשְׂמַחְתֶּ֗ם לִפְנֵי֘ יְהֹוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶם֒ אַתֶּ֗ם וּבְנֵיכֶם֙ וּבְנֹ֣תֵיכֶ֔ם וְעַבְדֵיכֶ֖ם וְאַמְהֹֽתֵיכֶ֑ם וְהַלֵּוִי֙ אֲשֶׁ֣ר בְּשַֽׁעֲרֵיכֶ֔ם כִּ֣י אֵ֥ין ל֛וֹ חֵ֥לֶק וְנַֽחֲלָ֖ה אִתְּכֶֽם:
13Beware, lest you offer up your burnt offerings any place you see.   יגהִשָּׁ֣מֶר לְךָ֔ פֶּן־תַּֽעֲלֶ֖ה עֹֽלֹתֶ֑יךָ בְּכָל־מָק֖וֹם אֲשֶׁ֥ר תִּרְאֶֽה:
Beware, [lest you offer up your burnt-offerings any place you see]: [This negative form of the positive command in verse 11 is repeated in order] to attach a negative commandment to this matter.   השמר לך: ליתן לא תעשה על הדבר.
any place you see: [i.e.,] that enters your mind. However, you may offer [anywhere] by the bidding of a prophet, for example, as Elijah [did] on Mount Carmel (I Kings 18: 22). - [Sifrei]   בכל מקום אשר תראה: - אשר יעלה בלבך, אבל אתה מקריב על פי נביא, כגון אליהו בהר הכרמל:
14But only in the place the Lord will choose in one of your tribes; there you shall offer up your burnt offerings, and there you shall do all that I command you.   ידכִּ֣י אִם־בַּמָּק֞וֹם אֲשֶׁר־יִבְחַ֤ר יְהֹוָה֙ בְּאַחַ֣ד שְׁבָטֶ֔יךָ שָׁ֖ם תַּֽעֲלֶ֣ה עֹֽלֹתֶ֑יךָ וְשָׁ֣ם תַּֽעֲשֶׂ֔ה כֹּ֛ל אֲשֶׁ֥ר אָֽנֹכִ֖י מְצַוֶּֽךָּ:
[But only in the place the Lord will choose] in one of your tribes: in the territory of Benjamin. But above (verse 5), it says, “[the place which the Lord… will choose] from all your tribes.” How can these be reconciled? When David purchased the threshing-floor [later to become the Temple site] from Araunah the Jebusite (II Sam. 24:24), he collected the [required] gold from all the tribes; however, the threshing-floor itself was [situated] in the territory of Benjamin. — [Sifrei]   באחד שבטיך: בחלקו של בנימין. ולמעלה הוא אומר (פסוק ה) מכל שבטיכם. הא כיצד, כשקנה דוד את הגורן מארונה היבוסי גבה הזהב מכל השבטים, ומכל מקום הגורן בחלקו של בנימין היה:
15However, in every desire of your soul, you may slaughter and eat meat in all your cities, according to the blessing of the Lord, your God, which He gave you; the unclean and the clean may eat thereof, as of the deer, and as of the gazelle.   טורַק֩ בְּכָל־אַוַּ֨ת נַפְשְׁךָ֜ תִּזְבַּ֣ח | וְאָֽכַלְתָּ֣ בָשָׂ֗ר כְּבִרְכַּ֨ת יְהֹוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ אֲשֶׁ֥ר נָֽתַן־לְךָ֖ בְּכָל־שְׁעָרֶ֑יךָ הַטָּמֵ֤א וְהַטָּהוֹר֙ יֹֽאכְלֶ֔נּוּ כַּצְּבִ֖י וְכָֽאַיָּֽל:
However, [you may slaughter and eat meat in all your gates,] in every desire of your soul: What is the text speaking about? If [you think that] it [is speaking] about [non-sacrificial] meat eaten to satisfy the appetite, to permit it for them without offering up any sacrificial portions, [we already have a reference to this, for Scripture] says elsewhere: “When the Lord, your God, expands your boundary… and you say, 'I will eat meat… [you may eat meat…]’” (verse 20). So what is this [verse] speaking about? It is [referring to] animals designated for holy [sacrificial] purposes that had [subsequently] become blemished, that they are to be redeemed [that is, replaced by their equivalent value in money] and they may [then] be eaten anywhere. Now one might think that [this rule applies] even if the blemish is a temporary one. Therefore, Scripture says: רַק -“However” [lit., “only.” This limits the permission to that of a permanent blemish]. — [Sifrei]   רק בכל אות נפשך: במה הכתוב מדבר, אם בבשר תאוה להתירה להם בלא הקרבת אימורים, הרי הוא אומר במקום אחר (פסוק כ) כי ירחיב ה' אלהיך את גבולך וגו' ואמרת אוכלה בשר וגו', במה זה מדבר, בקדשים שנפל בהם מום, שיפדו ויאכלו בכל מקום. יכול יפדו על מום עובר, תלמוד לומר רק:
you may slaughter and eat [meat]: You have no permission to shear or milk [the blemished animals], but only to eat the [meat] after their ritual slaughter. — [Bech. 15b]   תזבח ואכלת: אין לך בהם היתר גיזה וחלב, אלא אכילה על ידי זביחה:
the unclean and the clean [may eat thereof]: Since they formerly had holy status, about which it is stated: “And the flesh that touches any unclean thing shall not be eaten” (Lev. 7:19), it is necessary to give explicit permission for both the unclean and clean person alike to eat [from the meat, even] from the same dish…   הטמא והטהור: לפי שבאו מכח קדשים, שנאמר בהם (ויקרא ז, יט) והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, הוצרך להתיר בו, שטמא וטהור אוכלין בקערה אחת:
as of the deer and as of the gazelle: of which no sacrifice is [ever] brought.   כצבי וכאיל: שאין קרבן בא מהם:
as of the deer, and as of the gazelle: This [comparison to a deer and a gazelle] exempts these [redeemed animals] from [the obligation of] “the foreleg, the jaws, and the maw” (see Deut. 18:3) [just as the deer and the gazelle are exempt from these gifts to the kohen]. — [Chul. 130a; Sifrei]   כצבי וכאיל: לפוטרן מן הזרוע והלחיים והקיבה:
16However, you shall not eat the blood; you shall spill it on the ground like water.   טזרַ֥ק הַדָּ֖ם לֹ֣א תֹאכֵ֑לוּ עַל־הָאָ֥רֶץ תִּשְׁפְּכֶ֖נּוּ כַּמָּֽיִם:
However, you shall not eat the blood: Although I said that these [animals] do not require sprinkling the blood on the altar, you shall not eat it.   רק הדם לא תאכלו: אף על פי שאמרתי שאין לך בו זריקת דם במזבח לא תאכלנו:
you shall spill it [on the ground] like water: [This comes] to tell you that it does not require covering [with earth (see Lev. 17:13)] (Sifrei ; Chul. 84a). Another explanation: [The phrase, “like water,” teaches us that] it is like water insofar as it renders seeds susceptible [for receiving ritual uncleanness (Lev. 11:38).] - [Chul. 35b]   תשפכנו כמים: לומר לך שאין צריך כסוי. דבר אחר הרי הוא כמים להכשיר את הזרעים:
17You may not eat within your cities the tithe of your grain, or of your wine, or of your oil, or the firstborn of your cattle or of your sheep, or any of your vows that you will vow, or your donations, or the separation by your hand.   יזלֹֽא־תוּכַ֞ל לֶֽאֱכֹ֣ל בִּשְׁעָרֶ֗יךָ מַעְשַׂ֤ר דְּגָֽנְךָ֙ וְתִירֽשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֔ךָ וּבְכֹרֹ֥ת בְּקָֽרְךָ֖ וְצֹאנֶ֑ךָ וְכָל־נְדָרֶ֨יךָ֙ אֲשֶׁ֣ר תִּדֹּ֔ר וְנִדְבֹתֶ֖יךָ וּתְרוּמַ֥ת יָדֶֽךָ:
You may not eat within your cities the tithe of your grain: Scripture comes to attach a negative commandment to this matter [i.e., eating the firstborn, tithes, etc., outside the walls of Jerusalem, in addition to the positive command (stated in verse 6)]. You may not [eat] [Heb. לֹא תוּכַל lit., “you cannot eat.”] Rabbi Joshua the son of Korchah said: You are able, but you are not permitted [to do so]. Similar to this, in the verse “As to the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah could not drive them out” (Josh. 15:63), they were [physically] able to do so but they were not so permitted, since Abraham had made a [non-aggression] treaty with them when he bought the cave of Machpelah from them. [In fact,] they were not Jebusites [of the Jebusite nation] but Hittites. They were, however, called Jebusites after the city, named Jebus. So it is explained in Pirkei d’Rabbi Eliezer (chapter 36). And this is what is stated [when David was about to drive out the Jebusites. They said to him], “Unless you take away the blind and the lame [you shall not come in here]” (II Sam. 5:6), [referring to] the images [that stood at the gates] upon which the oath [that Abraham had taken regarding the Jebusites] was written.   לא תוכל: בא הכתוב ליתן לא תעשה על הדבר. רבי יהושע בן קרחה אומר יכול אתה, אבל אינך רשאי, כיוצא בו (יהושע טו, סג) ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם, יכולים היו, אלא שאינן רשאין, לפי שכרת להם אברהם ברית כשלקח מהם מערת המכפלה. ולא יבוסים היו אלא חתיים היו, אלא על שם העיר ששמה יבוס [נקראים יבוסים]. כך מפורש בפרקי דרבי אליעזר. והוא שנאמר (שמואל ב' ה, ו) כי אם הסירך העורים והפסחים, צורות שכתבו עליהם את השבועה:
[You may not eat within your gates…] the firstborn of your cattle: This prohibition is addressed to the kohanim [in contrast to “the tithe of your grain,” since Israelites were never permitted to eat the firstborn, even within the walls of Jerusalem].   ובכורות בקרך: אזהרה לכהנים:
or the separation by your hand: This refers to the first fruits (see above on verse 6). - [Sifrei , Mak. 17a]   ותרומת ידך: אלו הבכורים:
18But you shall eat them before the Lord, your God, in the place the Lord, your God, will choose you, your son, your daughter, your manservant, your maidservant, and the Levite who is in your cities, and you shall rejoice before the Lord, your God, in all your endeavors.   יחכִּ֡י אִם־לִפְנֵי֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ תֹּֽאכְלֶ֗נּוּ בַּמָּקוֹם֙ אֲשֶׁ֨ר יִבְחַ֜ר יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֘יךָ֘ בּוֹ֒ אַתָּ֨ה וּבִנְךָ֤ וּבִתֶּ֨ךָ֙ וְעַבְדְּךָ֣ וַֽאֲמָתֶ֔ךָ וְהַלֵּוִ֖י אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֑יךָ וְשָֽׂמַחְתָּ֗ לִפְנֵי֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל מִשְׁלַ֥ח יָדֶֽךָ:
[But you shall eat them] before the Lord: [i.e.,] within the walls [of Jerusalem].   לפני ה': לפנים מן החומה:
and the Levite who is in your cities: If you have nothing to give him from his portion, such as the first tithes, then give him the tithe of the poor. And if you have no tithe of the poor, invite him [to partake of] your peace offering. — [Sifrei]   והלוי אשר בשעריך: אם אין לך לתת לו מחלקו, כגון מעשר ראשון, תן לו מעשר עני. אין לך מעשר עני, הזמינהו על שלמיך:
19Beware, lest you forsake the Levite all your days upon your land.   יטהִשָּׁ֣מֶר לְךָ֔ פֶּן־תַּֽעֲזֹ֖ב אֶת־הַלֵּוִ֑י כָּל־יָמֶ֖יךָ עַל־אַדְמָתֶֽךָ:
Beware, lest you forsake the Levite: This [in addition to the positive command expressed in the previous verse,] is to attach a negative commandment to the matter.   השמר לך: ליתן לא תעשה על הדבר:
[Beware, lest you forsake the Levite…] upon your land: But in exile, you are not admonished regarding him more than poor Israelites. — [Sifrei]   על אדמתך: אבל בגולה אינך מוזהר עליו יותר מעניי ישראל:
20When the Lord, your God, expands your boundary, as He has spoken to you, and you say, "I will eat meat," because your soul desires to eat meat, you may eat meat, according to every desire of your soul.   ככִּֽי־יַרְחִיב֩ יְהֹוָ֨ה אֱלֹהֶ֥יךָ אֶת־גְּבֻֽלְךָ֘ כַּֽאֲשֶׁ֣ר דִּבֶּר־לָךְ֒ וְאָֽמַרְתָּ֙ אֹֽכְלָ֣ה בָשָׂ֔ר כִּֽי־תְאַוֶּ֥ה נַפְשְׁךָ֖ לֶֽאֱכֹ֣ל בָּשָׂ֑ר בְּכָל־אַוַּ֥ת נַפְשְׁךָ֖ תֹּאכַ֥ל בָּשָֽׂר:
When [the Lord your God] expands [your boundary… and you say, “I will eat meat,”… you may eat meat]: The Torah teaches proper conduct, that one should not desire to eat meat unless [one lives] in abundance and wealth. — [Chul. 84a.]   כי ירחיב וגו': למדה תורה דרך ארץ, שלא יתאוה אדם לאכול בשר, אלא מתוך רחבת ידים ועושר:
[you may eat meat,] according to every desire of your soul: In the desert, however, the meat of a non-consecrated animal was forbidden to them, unless one first consecrated it and offered it up as a peace offering. — [Sifrei : Chul. 16b]   בכל אות נפשך וגו': אבל במדבר נאסר להם בשר חולין, אלא אם כן מקדישה ומקריבה שלמים:
21If the place the Lord, your God, chooses to put His Name there, will be distant from you, you may slaughter of your cattle and of your sheep, which the Lord has given you, as I have commanded you, and you may eat in your cities, according to every desire of your soul.   כאכִּֽי־יִרְחַ֨ק מִמְּךָ֜ הַמָּק֗וֹם אֲשֶׁ֨ר יִבְחַ֜ר יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֘יךָ֘ לָשׂ֣וּם שְׁמ֣וֹ שָׁם֒ וְזָֽבַחְתָּ֞ מִבְּקָֽרְךָ֣ וּמִצֹּֽאנְךָ֗ אֲשֶׁ֨ר נָתַ֤ן יְהֹוָה֙ לְךָ֔ כַּֽאֲשֶׁ֖ר צִוִּיתִ֑ךָ וְאָֽכַלְתָּ֙ בִּשְׁעָרֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל אַוַּ֥ת נַפְשֶֽׁךָ:
If the place the Lord, your God, chooses to put His Name there, will be distant from you: And you will [consequently] be unable to come and make peace-offerings every day, as [you do] now when the Mishkan goes along with you.   כי ירחק ממך המקום: ולא תוכל לבוא ולעשות שלמים בכל יום כמו עכשיו שהמשכן הולך עמכם:
you may slaughter… as I have commanded you: We learn [from here] that there is a commandment regarding slaughtering, how one must slaughter. [Since this commandment is not written in the Torah we deduce that] these are the laws of ritual slaughtering given orally to Moses on [Mount] Sinai. — [Sifrei ; Chul. 28a]   וזבחת וגו' כאשר צויתך: למדנו שיש צווי בזביחה היאך ישחוט, והן הלכות שחיטה שנאמרו למשה בסיני:
22But as the deer and the gazelle are eaten, so may you eat them; the unclean and the clean alike may eat of them.   כבאַ֗ךְ כַּֽאֲשֶׁ֨ר יֵֽאָכֵ֤ל אֶת־הַצְּבִי֙ וְאֶת־הָ֣אַיָּ֔ל כֵּ֖ן תֹּֽאכְלֶ֑נּוּ הַטָּמֵא֙ וְהַטָּה֔וֹר יַחְדָּ֖ו יֹֽאכְלֶֽנּוּ:
But as the deer [and the gazelle] are eaten, [so you may eat them]: You are not admonished to eat them in a state of ritual purity; if, however, [you will reason:] Just as the fat of the deer and the gazelle is permitted [as food], so too should the fat of non-consecrated animals be permitted. Therefore [to counter this] Scripture says, “but” (אַךְ).   אך כאשר יאכל את הצבי וגו': אינך מוזהר לאכלן בטהרה. אי מה צבי ואיל חלבן מותר, אף חולין חלבן מותר, תלמוד לומר אך:
23However, be strong not to eat the blood, for the blood is the soul; and you shall not eat the soul with the flesh.   כגרַ֣ק חֲזַ֗ק לְבִלְתִּי֙ אֲכֹ֣ל הַדָּ֔ם כִּ֥י הַדָּ֖ם ה֣וּא הַנָּ֑פֶשׁ וְלֹֽא־תֹאכַ֥ל הַנֶּ֖פֶשׁ עִם־הַבָּשָֽׂר:
However, be strong not to eat the blood: Since it is stated “be strong” [i.e., resist temptation], you learn that the [Israelites] were inclined to eating blood. Therefore, it is necessary to state, “be strong.” [These are] the words of Rabbi Judah. Rabbi Simeon the son of Azzai, however, says: Scripture comes only to caution you and to instruct you as to what extent you must be steadfast in [fulfilling] the commandments: If regarding blood, which is easy to watch out for, since a person has no desire for it, [the Torah] needed to strengthen you with its admonition, how much more so [must one strengthen oneself] for all other commandments! - [Sifrei]   רק חזק לבלתי אכל הדם: ממה שנאמר חזק אתה למד שהיו שטופים בדם לאכלו, לפיכך הוצרך לומר חזק, דברי רבי יהודה. רבי שמעון בן עזאי אומר, לא בא הכתוב אלא להזהירך וללמדך עד כמה אתה צריך להתחזק במצות, אם הדם, שהוא קל להשמר ממנו, שאין אדם מתאוה לו, הוצרך לחזקך באזהרתו, קל וחומר לשאר מצות:
and you shall not eat the soul with the flesh: This is an admonition against אֵבֵר מִן הַחַי, [the eating of] a limb from a live animal. — [Sifrei; Chul. 102a]   ולא תאכל הנפש עם הבשר: אזהרה לאבר מן החי:
24You shall not eat it, you shall spill it on the ground, like water.   כדלֹ֖א תֹּֽאכְלֶ֑נּוּ עַל־הָאָ֥רֶץ תִּשְׁפְּכֶ֖נּוּ כַּמָּֽיִם:
You shall not eat it: This is an admonition against the eating (דָם הַתַּמְצִית), (the last blood oozing [from the incision of slaughtering]). — [Ker. 4b]   לא תאכלנו: אזהרה לדם התמצית:
25You shall not eat it, in order that it be good for you, and for your children after you, when you do what is proper in the eyes of the Lord.   כהלֹ֖א תֹּֽאכְלֶ֑נּוּ לְמַ֨עַן יִיטַ֤ב לְךָ֙ וּלְבָנֶ֣יךָ אַֽחֲרֶ֔יךָ כִּי־תַֽעֲשֶׂ֥ה הַיָּשָׁ֖ר בְּעֵינֵ֥י יְהֹוָֽה:
You shall not eat it: This is an admonition against the eating of the blood contained in the limbs [of the animal]. — [Ker. 4b]   לא תאכלנו: אזהרה לדם האיברים:
in order that it be good for you…: Go forth and learn the [magnitude of] the reward for [observing] the commandments: If [in the case of] blood, which disgusts a person, he who abstains from it earns merit [both] for himself and for his children after him, how much more so [does this apply] to abstaining from theft and immorality, after which man’s soul of does lust. — [Mak. 23b]   למען ייטב לך וגו': צא ולמד מתן שכרן של מצות, אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו, הפורש ממנו זוכה לו ולבניו אחריו, קל וחומר לגזל ועריות שנפשו של אדם מתאוה להם:
26However, your holy offerings which you will have, and your vows, you shall carry, and come to the place that the Lord chooses.   כורַ֧ק קָֽדָשֶׁ֛יךָ אֲשֶׁר־יִֽהְי֥וּ לְךָ֖ וּנְדָרֶ֑יךָ תִּשָּׂ֣א וּבָ֔אתָ אֶל־הַמָּק֖וֹם אֲשֶׁר־יִבְחַ֥ר יְהֹוָֽה:
However, your holy offerings [… you shall carry, and come to the place which the Lord chooses]: Although you are permitted to slaughter unconsecrated animals, I did not permit you to slaughter consecrated animals and eat them in your cities without offering [them] up [on the altar]; rather, you must bring them to the Temple.   רק קדשיך: אף על פי שאתה מותר לשחוט חולין, לא התרתי לך לשחוט את הקדשים ולאכלן בשעריך בלא הקרבה, אלא להביאם לבית הבחירה:
27And you shall make your burnt offerings the flesh and the blood upon the altar of the Lord, your God, and the blood of your sacrifices shall be poured upon the altar of the Lord, your God, and you shall eat the flesh.   כזוְעָשִׂ֤יתָ עֹֽלֹתֶ֨יךָ֙ הַבָּשָׂ֣ר וְהַדָּ֔ם עַל־מִזְבַּ֖ח יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְדַם־זְבָחֶ֗יךָ יִשָּׁפֵךְ֙ עַל־מִזְבַּח֙ יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְהַבָּשָׂ֖ר תֹּאכֵֽל:
And you shall make your burnt-offerings: If [your sacrifices] are burnt-offerings, place the flesh and the blood on the altar [as it says: הַבָּשָׂר וְהַדָּם עַל-מִזְבַּח - “the flesh and the blood on the altar of the Lord,” with respect to burnt offerings]. But if they are peace-offerings, “the blood of your sacrifices shall be poured upon the altar” first, and afterwards “you shall eat the flesh.” Our Rabbis further deduced that [the words] “However, your holy offerings… [you shall carry]” (verse 26) come to instruct us regarding consecrated animals that are outside the Land [of Israel], as well as to instruct us regarding animals that have been exchanged for other consecrated animals, and regarding the offspring of consecrated animals, that [all of] these must [also] be offered up [in Jerusalem]. — [Sifrei; Bech. 14b]   ועשית עלתיך: אם עולות הם תן הבשר והדם על גבי המזבח, ואם זבחי שלמים הם, דם זבחיך ישפך על המזבח תחלה ואחר כך והבשר תאכל. ועוד דרשו רבותינו (פסוק כו), רק קדשיך בא ללמד על הקדשים שבחוצה לארץ וללמד על התמורות ועל ולדות קדשים שיקריבו:
28Keep and hearken to all these words that I command you, that it may benefit you and your children after you, forever, when you do what is good and proper in the eyes of the Lord, your God.   כחשְׁמֹ֣ר וְשָֽׁמַעְתָּ֗ אֵ֚ת כָּל־הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֔לֶּה אֲשֶׁ֥ר אָֽנֹכִ֖י מְצַוֶּ֑ךָּ לְמַ֩עַן֩ יִיטַ֨ב לְךָ֜ וּלְבָנֶ֤יךָ אַֽחֲרֶ֨יךָ֙ עַד־עוֹלָ֔ם כִּ֤י תַֽעֲשֶׂה֙ הַטּ֣וֹב וְהַיָּשָׁ֔ר בְּעֵינֵ֖י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ:
Keep [and hearken to all these words that I command you]: This [term שְׁמֹר, “keep”] refers to the studying of the Oral Law. [Since it is not written down,] you must “guard” it “in your innards,” so that it should not be forgotten, as it is said, “For it is pleasant that you guard them (תִּשְׁמְרָם) in your innards” (Prov. 22:18). And if you studied, you may understand and fulfill [the commandments], but one who is not [immersed] in study, cannot be [immersed] in practice. — [Sifrei]   שמור: זו משנה שאתה צריך לשמרה בבטנך שלא תשכח. כענין שנאמר (משלי כב, יח) כי נעים כי תשמרם בבטנך, ואם שנית אפשר שתשמע ותקיים, הא כל שאינו בכלל משנה אינו בכלל מעשה:
[Keep…] all these words [that I command you]: This means that a light commandment should be as precious to you as a difficult commandment. — [Sifrei]   את כל הדברים: שתהא חביבה עליך מצוה קלה כמצוה חמורה:
[That it may benefit you…when you do] what is good: in the eyes of Heaven.   הטוב: בעיני השמים:
and proper: in the eyes of man. — [Sifrei]   והישר: בעיני אדם: