Numbers Chapter 26

5Reuben, Israel's firstborn: The descendants of Reuben were: the family of the Hanochites from Hanoch; the family of the Paluites from Palu,   הרְאוּבֵ֖ן בְּכ֣וֹר יִשְׂרָאֵ֑ל בְּנֵ֣י רְאוּבֵ֗ן חֲנוֹךְ֙ מִשְׁפַּ֣חַת הַֽחֲנֹכִ֔י לְפַלּ֕וּא מִשְׁפַּ֖חַת הַפַּלֻּאִֽי:
the family of the Hanochites: Heb. מִשְׁפַּחַת הַחֲנֹכִי. Since the nations were denigrating them and saying, “How can they trace their lineage by their tribes? Do they think that the Egyptians did not exploit their mothers? If they mastered their bodies, all the more so [did they exercise authority over] their wives. Therefore, the Holy One, blessed is He, appended His Name to them, the [letter] ‘hey’ to one side and the ‘yud’ to the other side, as if to say, ”I bear witness for them, that these are the sons of their fathers.“ This is stated explicitly by David, ”the tribes of God, (יָהּ) testimony to Israel" (Ps. 122:4)-this Name (יָהּ) testifies for them regarding their tribes. For this reason, in each of them Scripture writes, הַחִנֹכִי, הַפַּלֻּאֵי [the Hanochites, the Paluites in which each name begins with a ‘hey’ and ends with a 'yud’] (Song Rabbah 4:12; Pesikta d’Rav Kahana p.82b, 93a), but in the case of Jimnah יִמְנָה, it is unnecessary for it to say [for the family of the Jimnites,] מִשְׁפַּחַת הַיִּמְנִי [only הַיִּמְנָה מִשְׁפַּחַת], since the Divine Name is already affixed to it-the ‘yud’ at the beginning and the ‘hey’ at the end. — [Mid. Aggadah]   משפחת החנכי: לפי שהיו האומות מבזין אותם ואומרים מה אלו מתיחסין על שבטיהם, סבורין הם שלא שלטו המצריים באמותיהם, אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם, לפיכך הטיל הקב"ה שמו עליהם, ה"א מצד זה ויו"ד מצד זה, לומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. וזהו הוא שמפורש ע"י דוד (תהלים קכב ד) שבטי יה עדות לישראל. השם הזה מעיד עליהם לשבטיהם, לפיכך בכולם כתיב החנכי הפלואי, אבל בימנה לא הוצרך לומר משפחת הימני, לפי שהשם קבוע בו יו"ד בראש וה"א בסוף:
6the family of the Hezronites from Hezron, and the family of the Carmites from Carmi.   ולְחֶצְרֹ֕ן מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶצְרוֹנִ֑י לְכַרְמִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַכַּרְמִֽי:
7These were the families of the Reubenites, and they numbered forty three thousand, seven hundred and thirty.   זאֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֣ת הָרֽאוּבֵנִ֑י וַיִּֽהְי֣וּ פְקֻֽדֵיהֶ֗ם שְׁלשָׁ֤ה וְאַרְבָּעִים֙ אֶ֔לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת וּשְׁלשִֽׁים:
8The sons of Palu were Eliab.   חוּבְנֵ֥י פַלּ֖וּא אֱלִיאָֽב:
9The sons of Eliab were Nemuel, Dathan and Abiram they are Dathan and Abiram, the chosen of the congregation who incited against Moses and Aaron in the assembly of Korah, when they incited against the Lord.   טוּבְנֵ֣י אֱלִיאָ֔ב נְמוּאֵ֖ל וְדָתָ֣ן וַֽאֲבִירָ֑ם הֽוּא־דָתָ֨ן וַֽאֲבִירָ֜ם קְרִיאֵ֣י (כתיב קרואי) הָֽעֵדָ֗ה אֲשֶׁ֨ר הִצּ֜וּ עַל־משֶׁ֤ה וְעַל־אַֽהֲרֹן֙ בַּֽעֲדַת־קֹ֔רַח בְּהַצֹּתָ֖ם עַל־יְהֹוָֽה:
who incited: Israel against Moses and Aaron.   אשר הצו: את ישראל על משה:
when they incited: The people against the Lord.   בהצתם: את העם על ה':
incited: Heb. הִצּוּ. They enticed Israel to quarrel with Moses, a causative term.   הצו: השיאו את ישראל לריב על משה, לשון הפעילו:
10And the earth opened its mouth and swallowed them and Korah, when that assembly died, and when fire destroyed two hundred and fifty men, and they became a sign.   יוַתִּפְתַּ֨ח הָאָ֜רֶץ אֶת־פִּ֗יהָ וַתִּבְלַ֥ע אֹתָ֛ם וְאֶת־קֹ֖רַח בְּמ֣וֹת הָֽעֵדָ֑ה בַּֽאֲכֹ֣ל הָאֵ֗שׁ אֵ֣ת חֲמִשִּׁ֤ים וּמָאתַ֨יִם֙ אִ֔ישׁ וַיִּֽהְי֖וּ לְנֵֽס:
and they became a sign: A sign and a reminder, “so that no outsider, who is not of the seed of Aaron, shall approach” (above 17:5) to dispute the kehunah any more.   ויהיו לנס: לאות ולזכרון (במדבר יז ה) למען אשר לא יקרב איש זר, לחלוק עוד על הכהונה:
11Korah's sons, however, did not die.   יאוּבְנֵי־קֹ֖רַח לֹא־מֵֽתוּ:
Korah’s sons, however, did not die: They were originally involved in the conspiracy, but during the dispute they contemplated repentance; therefore, an elevated area was set apart for them in Gehinnom, and they stayed there. — [Sanh. 110b]   ובני קרח לא מתו: הם היו בעצה תחלה, ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם, לפיכך נתבצר להם מקום גבוה בגיהנם וישבו שם:
12The descendants of Simeon according to their families: the family of the Nemuelites from Nemuel, the family of the Jaminites from Jamin, the family of the Jachinites from Jachin,   יבבְּנֵ֣י שִׁמְעוֹן֘ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לִנְמוּאֵ֗ל מִשְׁפַּ֨חַת֙ הַנְּמ֣וּאֵלִ֔י לְיָמִ֕ין מִשְׁפַּ֖חַת הַיָּֽמִינִ֑י לְיָכִ֕ין מִשְׁפַּ֖חַת הַיָּֽכִינִֽי:
13the family of the Zerahites from Zerah, the family of the Shaulites from Shaul.   יגלְזֶ֕רַח מִשְׁפַּ֖חַת הַזַּרְחִ֑י לְשָׁא֕וּל מִשְׁפַּ֖חַת הַשָּֽׁאוּלִֽי:
from Zerah: This was Zohar [see Exod. 6:15], a name derived from the word צֹהַר, which means shining [a synonym of זֶרַח, Zerah]. However, the family of Ohad [mentioned in Exodus] died out, as did five from the tribe of Benjamin. For he came to Egypt with ten sons, but only five are listed here. So it was with Ezbon of the tribe of Gad, so [altogether] seven families [no longer existed]. I found [the reason for this] in the Talmud Yerushlmi [Sotah 1:1]. When Aaron died, the clouds of glory withdrew, and the Canaanites came to fight against Israel. They [the Israelites] set their hearts on returning to Egypt, and they went back eight stages of their journey [compare 21:4], from Mount Hor to Moserah, as it says, “The children of Israel journeyed from the wells of Benei Yaakan to Moserah; there Aaron died” (Deut. 10:6). Now did he not die at Mount Hor? And [furthermore,] going back from Moserah to Mount Hor there are eight stages in the journey! However, they turned back, and the Levites pursued them to bring them back, killing seven of their families. The Levites lost four families [in the battle]: the families of the Shimeites and the Uzzielites, and of the three sons of Izhar, only the family of the Korahites is mentioned. I do not know [the identity of] the fourth one. R. Tanchuma expounds that they [the seven Israelite families] fell in the plague in connection with Balaam [see 25:9] (Mid. Tanchuma Pinchas 5), but [this cannot be, for] according to the number missing from the tribe of Simeon in this census compared with the first census [which took place] in the Sinai desert, it would appear that all twenty-four thousand who fell [in the plague] were from the tribe of Simeon. - [Mid. Tanchuma Vayechi 10]   לזרח: הוא צוחר, לשון צוהר. אבל משפחת אהד בטלה, וכן חמשה משבט בנימין, שהרי בעשרה בנים ירד למצרים וכאן לא מנה אלא חמשה, וכן אצבון לגד, הרי שבע משפחות. ומצאתי בגמ' ירושלמית, שכשמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו לאחוריהם ח' מסעות מהר ההר למוסרה, שנאמר (דברים י, ו) ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן, והלא בהר ההר מת, וממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע, אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם, והרגו מהם שבע משפחות, ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי, ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחת הקרחי, והרביעית לא ידעתי מה היא. ורבי תנחומא דרש שמתו במגפה בדבר בלעם, אבל לפי החסרון שחסר משבט שמעון במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני, נראה שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון:
14These were the families of the Simeonites twenty two thousand and two hundred.   ידאֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֣ת הַשִּׁמְעֹנִ֑י שְׁנַ֧יִם וְעֶשְׂרִ֛ים אֶ֖לֶף וּמָאתָֽיִם:
15The descendants of Gad according to their families: the family of the Zefonites from Zefon, the family of the Haggites from Haggi, the family of the Shunites from Shuni,   טובְּנֵ֣י גָד֘ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לִצְפ֗וֹן מִשְׁפַּ֨חַת֙ הַצְּפוֹנִ֔י לְחַגִּ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחַגִּ֑י לְשׁוּנִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַשּׁוּנִֽי:
16the family of the Oznites from Ozni, the family of the Erites from Eri,   טזלְאָזְנִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הָֽאָזְנִ֑י לְעֵרִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הָֽעֵרִֽי:
from Ozni: I believe that this was the family of Ezbon (see Gen. 46:16), but I do not know why his family was not called after him.   לאזני: אומר אני שזו משפחת אצבון, ואיני יודע למה לא נקראת משפחתו על שמו:
17the family of the Arodites from Arod, the family of the Arelites from Areli.   יזלַֽאֲר֕וֹד מִשְׁפַּ֖חַת הָֽאֲרוֹדִ֑י לְאַ֨רְאֵלִ֔י מִשְׁפַּ֖חַת הָֽאַרְאֵלִֽי:
18These were families of Gad according to those of them counted, forty thousand and five hundred.   יחאֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת בְּנֵי־גָ֖ד לִפְקֻֽדֵיהֶ֑ם אַרְבָּעִ֥ים אֶ֖לֶף וַֽחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת:
19The sons of Judah were Er and Onan, but Er and Onan died in the land of Canaan.   יטבְּנֵ֥י יְהוּדָ֖ה עֵ֣ר וְאוֹנָ֑ן וַיָּ֥מָת עֵ֛ר וְאוֹנָ֖ן בְּאֶ֥רֶץ כְּנָֽעַן:
20The descendants of Judah according to their families: the family of the Shelanites from Shelah, the family of the Perezites from Perez, the family of the Zerahites from Zerah.   כוַיִּֽהְי֣וּ בְנֵֽי־יְהוּדָה֘ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְשֵׁלָ֗ה מִשְׁפַּ֨חַת֙ הַשֵּׁ֣לָנִ֔י לְפֶ֕רֶץ מִשְׁפַּ֖חַת הַפַּרְצִ֑י לְזֶ֕רַח מִשְׁפַּ֖חַת הַזַּרְחִֽי:
21The descendants of Perez were: the family of the Hezronites from Hezron, the family of the Hamulites from Hamul.   כאוַיִּֽהְי֣וּ בְנֵי־פֶ֔רֶץ לְחֶצְרֹ֕ן מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶצְרֹנִ֑י לְחָמ֕וּל מִשְׁפַּ֖חַת הֶחָֽמוּלִֽי:
22These were the families of Judah according to those of them counted, seventy six thousand and five hundred.   כבאֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת יְהוּדָ֖ה לִפְקֻֽדֵיהֶ֑ם שִׁשָּׁ֧ה וְשִׁבְעִ֛ים אֶ֖לֶף וַֽחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת:
23The descendants of Issachar according to their families: the family of the Tolaites from Tola, the family of the Punites from Puvah,   כגבְּנֵ֤י יִשָּׂשכָר֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם תּוֹלָ֕ע מִשְׁפַּ֖חַת הַתּֽוֹלָעִ֑י לְפֻוָּ֕ה מִשְׁפַּ֖חַת הַפּוּנִֽי:
24the family of the Jashubites from Jashub, the family of the Shimronites from Shimron.   כדלְיָשׁ֕וּב מִשְׁפַּ֖חַת הַיָּֽשֻׁבִ֑י לְשִׁמְרֹ֕ן מִשְׁפַּ֖חַת הַשִּׁמְרֹנִֽי:
from Jashub: This is Iob listed among those who migrated to Egypt (Gen. 46:13), for all the families were named after those who migrated to Egypt, but as for those born from that time on, their families were not called after them except for the families of Ephraim and Manasseh-all of whom were born in Egypt-and Ard and Naaman, the sons of Bela the son of Benjamin. I found in the writings of R. Moshe Hadarshan [the preacher], that their [Ard and Naaman’s] mother migrated to Egypt while she was pregnant with them, and that is why they formed separate families just as did Hezron and Hamul-who were Judah’s grandsons-and Heber and Malchiel, who were Asher’s grandchildren. If this is an Aggadah, all well and good, [we must accept it,] but if not, I maintain that Bela had numerous grandchildren, and from two of them-Ard and Naaman-two large families issued, and the descendants of all the other children were called after Bela’s name, whereas the descendants of these two were called after them [i.e. Ard and Naaman]. Similarly, I maintain that the sons of Machir were divided into two families, one was called after him and one was called after his son Gilead. Five families are missing from the sons of Benjamin, and here the prophecy of his mother [Rachel] was partially fulfilled. She called him Ben Oni, the son of my mourning. As a result of the incident of the concubine at Gibeah (see Jud. 20: 35), it was completely fulfilled [as nearly the entire tribe was wiped out]. I found this in the writings of R. Moshe Hadarshan [the preacher].   לישוב: הוא יוב האמור ביורדי מצרים, כי כל המשפחות נקראו על שם יורדי מצרים. והנולדין משם והלאה לא נקראו המשפחות על שמם, חוץ ממשפחות אפרים ומנשה שנולדו כולם במצרים, וארד ונעמן בני בלע בן בנימין. ומצאתי ביסודו של רבי משה הדרשן שירדה אמן למצרים כשהיתה מעוברת מהם, לכך נחלקו למשפחות, כחצרון וחמול, שהיו בני בנים ליהודה, וחבר ומלכיאל שהיו בני בנים של אשר. ואם אגדה היא הרי טוב, ואם לאו, אומר אני, שהיו לבלע בני בנים הרבה, ומשנים הללו ארד ונעמן יצאה מכל אחד משפחה רבה ונקראו תולדות שאר הבנים על שם בלע, ותולדות השנים הללו נקראו על שמם. וכן אני אומר בבני מכיר, שנחלקו לשתי משפחות, אחת נקראת על שמו ואחת נקראת על שם גלעד בנו. חמש משפחות חסרו מבניו של בנימין, כאן נתקיימה מקצת נבואת אמו שקראתו בן אוני, בן אנינותי ובפלגש בגבעה נתקיימה כולה. זו מצאתי ביסודו של ר' משה הדרשן:
25These were the families of Issachar according to those of them counted: sixty four thousand and three hundred.   כהאֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת יִשָּׂשכָ֖ר לִפְקֻֽדֵיהֶ֑ם אַרְבָּעָ֧ה וְשִׁשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וּשְׁל֥שׁ מֵאֽוֹת:
26The descendants of Zebulun according to their families: the family of the Sardites from Sered, the family of the Elonites from Elon, the family of the Jahleelites from Jahleel.   כובְּנֵ֣י זְבוּלֻן֘ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְסֶ֗רֶד מִשְׁפַּ֨חַת֙ הַסַּרְדִּ֔י לְאֵל֕וֹן מִשְׁפַּ֖חַת הָאֵֽלֹנִ֑י לְיַ֨חְלְאֵ֔ל מִשְׁפַּ֖חַת הַיַּחְלְאֵלִֽי:
27These were the families of Zebulun according to those of them counted, sixty thousand and five hundred.   כזאֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת הַזְּבֽוּלֹנִ֖י לִפְקֻֽדֵיהֶ֑ם שִׁשִּׁ֥ים אֶ֖לֶף וַֽחֲמֵ֥שׁ מֵאֽוֹת:
28The descendants of Joseph according to their families: Manasseh and Ephraim.   כחבְּנֵ֥י יוֹסֵ֖ף לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם מְנַשֶּׁ֖ה וְאֶפְרָֽיִם:
29The descendants of Manasseh: the family of the Machirites from Machir and Machir's son was Gilead; the family of the Gileadites from Gilead.   כטבְּנֵ֣י מְנַשֶּׁ֗ה לְמָכִיר֙ מִשְׁפַּ֣חַת הַמָּֽכִירִ֔י וּמָכִ֖יר הוֹלִ֣יד אֶת־גִּלְעָ֑ד לְגִלְעָ֕ד מִשְׁפַּ֖חַת הַגִּלְעָדִֽי:
30These were the family of the descendants of Gilead: The family of the Iezerites from Iezer, the family of the Helekites from Helek,   לאֵ֚לֶּה בְּנֵ֣י גִלְעָ֔ד אִיעֶ֕זֶר מִשְׁפַּ֖חַת הָאִֽיעֶזְרִ֑י לְחֵ֕לֶק מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶלְקִֽי:
31the family of the Asrielites from Asriel, the family of the Shechemites from Shechem,   לאוְאַ֨שְׂרִיאֵ֔ל מִשְׁפַּ֖חַת הָֽאַשְׂרִֽאֵלִ֑י וְשֶׁ֕כֶם מִשְׁפַּ֖חַת הַשִּׁכְמִֽי:
32the family of the Shemidaites from Shemida, the family of the Hepherites from Hepher.   לבוּשְׁמִידָ֕ע מִשְׁפַּ֖חַת הַשְּׁמִֽידָעִ֑י וְחֵ֕פֶר מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶפְרִֽי:
33Now Zelophehad the son of Hepher had no sons, only daughters, and the names of Zelophehad's daughters were Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah and Tirzah.   לגוּצְלָפְחָ֣ד בֶּן־חֵ֗פֶר לֹא־הָ֥יוּ ל֛וֹ בָּנִ֖ים כִּ֣י אִם־בָּנ֑וֹת וְשֵׁם֙ בְּנ֣וֹת צְלָפְחָ֔ד מַחְלָ֣ה וְנֹעָ֔ה חָגְלָ֥ה מִלְכָּ֖ה וְתִרְצָֽה:
34These were families of Manasseh, and those of them counted were fifty two thousand and seven hundred.   לדאֵ֖לֶּה מִשְׁפְּחֹ֣ת מְנַשֶּׁ֑ה וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם שְׁנַ֧יִם וַֽחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וּשְׁבַ֥ע מֵאֽוֹת:
35These were the descendants of Ephraim according to their families: the family of the Shuthalhites from Shuthelah, the family of the Bachrites from Becher, the family of the Tahanites from Tahan.   להאֵ֣לֶּה בְנֵֽי־אֶפְרַ֘יִם֘ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְשׁוּתֶ֗לַח מִשְׁפַּ֨חַת֙ הַשֻּׁ֣תַלְחִ֔י לְבֶ֕כֶר מִשְׁפַּ֖חַת הַבַּכְרִ֑י לְתַ֕חַן מִשְׁפַּ֖חַת הַתַּֽחֲנִֽי:
36And these were the descendants of Shuthelah: the family of the Eranites from Eran.   לווְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י שׁוּתָ֑לַח לְעֵרָ֕ן מִשְׁפַּ֖חַת הָעֵֽרָנִֽי:
And these were the descendants of Shuthelah…: The descendants of the other sons of Shuthelah were called after Shuthelah. A large family issued from Eran, so they were called after him. Thus, the descendants of Shuthelah were considered two families. Go and figure it out and you will find that fifty-seven families [are listed] in this chapter, together with eight from the sons of Levi, totaling sixty-five. This is the meaning of what is said, “For you are the least (הַמְעַט) of all the peoples” (Deut. 7:7). [The word הַמְעַט denotes ‘five’ (ה) ‘less’ (מְעַט).] You are five less than the families of all the nations, since they are seventy [and you are sixty-five]. This too I expounded from the writings of R. Moshe Hadarshan [the preacher], but I had to delete some of his words and add to them. - [Mid. Aggadah.]   ואלה בני שותלח וגו': שאר בני שותלח נקראו תולדותיהם על שם שותלח. ומערן יצאה משפחה רבה ונקראת על שמו. ונחשבו בני שותלח לשתי משפחות. צא וחשוב ותמצא בפרשה זו חמשים ושבע משפחות, ומבני לוי שמונה, הרי ששים וחמש, וזהו שנאמר (דברים ז ז) כי אתם המעט וגו', ה"א מעט, חמשה אתם חסרים ממשפחות כל העמים, שהן שבעים, אף זה הבנתי מיסודו של ר' משה הדרשן. אך הוצרכתי לפחות ולהוסיף בדבריו:
37These were the families of the descendants of Ephraim according to those of them counted, thirty two thousand and five hundred; these were the descendants of Joseph according to their families.   לזאֵ֣לֶּה מִשְׁפְּחֹ֤ת בְּנֵֽי־אֶפְרַ֨יִם֙ לִפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם שְׁנַ֧יִם וּשְׁלשִׁ֛ים אֶ֖לֶף וַֽחֲמֵ֣שׁ מֵא֑וֹת אֵ֥לֶּה בְנֵֽי־יוֹסֵ֖ף לְמִשְׁפְּחֹתָֽם:
38The descendants of Benjamin according to their families: the family of the Belaites from Bela, the family of the Ashbelites from Ashbel, the family of the Ahiramites from Ahiram,   לחבְּנֵ֣י בִנְיָמִן֘ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְבֶ֗לַע מִשְׁפַּ֨חַת֙ הַבַּלְעִ֔י לְאַשְׁבֵּ֕ל מִשְׁפַּ֖חַת הָֽאַשְׁבֵּלִ֑י לַֽאֲחִירָ֕ם מִשְׁפַּ֖חַת הָֽאֲחִֽירָמִֽי:
from Ahiram: This is Ehi, who migrated to Egypt. Since he was named after Joseph, who was his [Benjamin’s] brother (אֲחִי), and greater (רָם) than he, he was called Ahiram (אֲחִירָם). - [Mid. Aggadah.]   לאחירם: היא אחי שירד למצרים, ולפי שנקרא על שם יוסף שהיה אחיו ורם ממנו נקרא אחירם:
39the family of the Shuphamites from Shupham, the family of the Huphamites from Hupham.   לטלִשְׁפוּפָ֕ם מִשְׁפַּ֖חַת הַשּֽׁוּפָמִ֑י לְחוּפָ֕ם מִשְׁפַּ֖חַת הַחֽוּפָמִֽי:
from Shupham: This is Muppim, so named because Joseph was humbled (שָׁפוּף) among the nations.   לשפופם: הוא מופים, על שהיה יוסף שפוף בין האומות:
40The sons of Bela were Ard and Naaman; the family of the Ardites [from Ard], the family of the Naamites from Naaman.   מוַיִּֽהְי֥וּ בְנֵי־בֶ֖לַע אַ֣רְדְּ וְנַֽעֲמָ֑ן מִשְׁפַּ֨חַת֙ הָֽאַרְדִּ֔י לְנַ֣עֲמָ֔ן מִשְׁפַּ֖חַת הַנַּֽעֲמִֽי:
41These were the descendants of Benjamin according to their families, and those of them counted were forty five thousand and six hundred.   מאאֵ֥לֶּה בְנֵֽי־בִנְיָמִ֖ן לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם חֲמִשָּׁ֧ה וְאַרְבָּעִ֛ים אֶ֖לֶף וְשֵׁ֥שׁ מֵאֽוֹת:
42The descendants of Dan according to their families: the family of the Shuhamites from Shuham. These were the families of Dan.   מבאֵ֤לֶּה בְנֵי־דָן֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם לְשׁוּחָ֕ם מִשְׁפַּ֖חַת הַשּֽׁוּחָמִ֑י אֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת דָּ֖ן לְמִשְׁפְּחֹתָֽם:
From Shuham: This is Hushim (see Gen. 46:23).   לשוחם: הוא חושים:
43All the Shuhamite families according to those of them counted, were sixty four thousand and four hundred.   מגכָּל־מִשְׁפְּחֹ֥ת הַשּֽׁוּחָמִ֖י לִפְקֻֽדֵיהֶ֑ם אַרְבָּעָ֧ה וְשִׁשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת:
44The descendants of Asher according to their families: the family of Jimnah from Jimnah, the family of the Ishvites from Ishvi, the family of the Beriites from Beriah.   מדבְּנֵ֣י אָשֵׁר֘ לְמִשְׁפְּחֹתָם֒ לְיִמְנָ֗ה מִשְׁפַּ֨חַת֙ הַיִּמְנָ֔ה לְיִשְׁוִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַיִּשְׁוִ֑י לִבְרִיעָ֕ה מִשְׁפַּ֖חַת הַבְּרִיעִֽי:
45The descendants of Beriah: the family of the Heberites from Heber, the family of the Malchielites from Malchiel.   מהלִבְנֵ֣י בְרִיעָ֔ה לְחֵ֕בֶר מִשְׁפַּ֖חַת הַֽחֶבְרִ֑י לְמַ֨לְכִּיאֵ֔ל מִשְׁפַּ֖חַת הַמַּלְכִּֽיאֵלִֽי:
46The name of Asher's daughter was Serah.   מווְשֵׁ֥ם בַּת־אָשֵׁ֖ר שָֽׂרַח:
The name of Asher’s daughter was Serah: Because she was still alive, she is mentioned here. — [Sotah 13a, Mid. Aggadah]   ושם בת אשר שרח: לפי שהיתה קיימת בחיים מנאה כאן:
47These were the families of the descendants of Asher according to those of them counted, fifty three thousand and four hundred.   מזאֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת בְּנֵֽי־אָשֵׁ֖ר לִפְקֻֽדֵיהֶ֑ם שְׁלשָׁ֧ה וַֽחֲמִשִּׁ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת:
48The descendants of Naphtali according to their families: the family of the Jahzeelites from Jahzeel, the family of the Gunites from Guni.   מחבְּנֵ֤י נַפְתָּלִי֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔ם לְיַ֨חְצְאֵ֔ל מִשְׁפַּ֖חַת הַיַּחְצְאֵלִ֑י לְגוּנִ֕י מִשְׁפַּ֖חַת הַגּוּנִֽי:
49The family of the Jezerites from Jezer, the family of the Shillemites from Shillem.   מטלְיֵ֕צֶר מִשְׁפַּ֖חַת הַיִּצְרִ֑י לְשִׁלֵּ֕ם מִשְׁפַּ֖חַת הַשִּׁלֵּמִֽי:
50These were the families of Naphtali according to their families, and those of them counted were forty five thousand and four hundred.   נאֵ֛לֶּה מִשְׁפְּחֹ֥ת נַפְתָּלִ֖י לְמִשְׁפְּחֹתָ֑ם וּפְקֻ֣דֵיהֶ֔ם חֲמִשָּׁ֧ה וְאַרְבָּעִ֛ים אֶ֖לֶף וְאַרְבַּ֥ע מֵאֽוֹת:
51These are those counted of the children of Israel: six hundred and one thousand and seven hundred and thirty.   נאאֵ֗לֶּה פְּקוּדֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל שֵֽׁשׁ־מֵא֥וֹת אֶ֖לֶף וָאָ֑לֶף שְׁבַ֥ע מֵא֖וֹת וּשְׁלשִֽׁים: