Leviticus Chapter 9

17And he brought forward the meal offering, filled his palm with it, and caused it to [go up in] smoke on the altar, in addition to the morning burnt offering.   יזוַיַּקְרֵב֘ אֶת־הַמִּנְחָה֒ וַיְמַלֵּ֤א כַפּוֹ֙ מִמֶּ֔נָּה וַיַּקְטֵ֖ר עַל־הַמִּזְבֵּ֑חַ מִלְּבַ֖ד עֹלַ֥ת הַבֹּֽקֶר:
and he filled his palm: I.e., the קְמִיצָה [i.e., the “fistful,” namely, scooping out three fingers-full of the meal offering]. — [Torath Kohanim 9:11]   וימלא כפו: היא קמיצה:
in addition to the morning burnt offering: All these sacrifices [Aaron] offered up [only] after [he had offered up the morning] continual burnt offering.   מלבד עלת הבקר: כל אלה עשה אחר עולת התמיד:
18And he slaughtered the ox and the ram, the people's peace offering, and Aaron's sons presented the blood to him, and he dashed it on the altar, around,   יחוַיִּשְׁחַ֤ט אֶת־הַשּׁוֹר֙ וְאֶת־הָאַ֔יִל זֶ֥בַֽח הַשְּׁלָמִ֖ים אֲשֶׁ֣ר לָעָ֑ם וַ֠יַּמְצִ֠אוּ בְּנֵ֨י אַֽהֲרֹ֤ן אֶת־הַדָּם֙ אֵלָ֔יו וַיִּזְרְקֵ֥הוּ עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ סָבִֽיב:
19and [they also presented] the fats from the ox and from the ram: the tail, the [fatty] covering, the kidneys and the diaphragm with the liver.   יטוְאֶת־הַֽחֲלָבִ֖ים מִן־הַשּׁ֑וֹר וּמִ֨ן־הָאַ֔יִל הָֽאַלְיָ֤ה וְהַֽמְכַסֶּה֙ וְהַכְּלָיֹ֔ת וְיֹתֶ֖רֶת הַכָּבֵֽד:
and the [fatty] covering: [I.e.,] the fat that covers the innards.   והמכסה: חלב המכסה את הקרב:
20And they placed the fats on top of the breasts, and he caused the fats to [go up in] smoke on the altar.   כוַיָּשִׂ֥ימוּ אֶת־הַֽחֲלָבִ֖ים עַל־הֶֽחָז֑וֹת וַיַּקְטֵ֥ר הַֽחֲלָבִ֖ים הַמִּזְבֵּֽחָה:
And they placed the [sacrificial] fats on top of the breasts: After the waving, the kohen who performed the waving gives [the portions] to another kohen to make them go up in smoke. The result is that [the portions] that were on the top are now on the bottom [due to the kohen’s inverting the portions to place them into the receiving hands of the next kohen. See Rashi on Lev. 7:30 for further explanation]. — [Men. 62a]   וישימו את החלבים על החזות: לאחר התנופה נתנן כהן המניף לכהן אחר להקטירם, נמצאו העליונים למטה:
21And Aaron had [already] waved the breasts and the right thigh as a wave offering before the Lord, as Moses had commanded.   כאוְאֵ֣ת הֶֽחָז֗וֹת וְאֵת֙ שׁ֣וֹק הַיָּמִ֔ין הֵנִ֧יף אַֽהֲרֹ֛ן תְּנוּפָ֖ה לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה כַּֽאֲשֶׁ֖ר צִוָּ֥ה משֶֽׁה:
22And Aaron lifted up his hands towards the people and blessed them. He then descended from preparing the sin offering, the burnt offering, and the peace offering.   כבוַיִּשָּׂ֨א אַֽהֲרֹ֧ן אֶת־יָדָ֛יו (כתיב את־ידו) אֶל־הָעָ֖ם וַיְבָֽרֲכֵ֑ם וַיֵּ֗רֶד מֵֽעֲשׂ֧ת הַֽחַטָּ֛את וְהָֽעֹלָ֖ה וְהַשְּׁלָמִֽים:
and blessed them: with the blessing of the kohanim [see Num. 6:2227]: יְבָרֶכְ -“May the Lord bless you”… יָאֵר -“May the Lord make His face shine”… יִשָָֹּא -“May the Lord lift His face….”- [Torath Kohanim 10:22]   ויברכם: ברכת כהנים יברכך, יאר, ישא:
He then descended: from the altar.   וירד: מעל המזבח:
23And Moses and Aaron went into the Tent of Meeting. Then they came out and blessed the people, and the glory of the Lord appeared to all the people.   כגוַיָּבֹ֨א משֶׁ֤ה וְאַֽהֲרֹן֙ אֶל־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד וַיֵּ֣צְא֔וּ וַיְבָֽרֲכ֖וּ אֶת־הָעָ֑ם וַיֵּרָ֥א כְבֽוֹד־יְהֹוָ֖ה אֶל־כָּל־הָעָֽם:
And Moses and Aaron went into [the Tent of Meeting]: Why did they enter [the Tent of Meeting]? In the section of the investitures, I found a baraitha added to our version of Torath Kohanim [which states the following]: Why did Moses enter with Aaron? To teach him about the procedure of [burning] the incense. Or did he perhaps enter only for another purpose? I can make a deduction: Descending [from the altar (verse 22)] and entering [the Tent of Meeting (this verse) both] required blessing [the people]. Just as descending [from the altar] is related to the service, so is entering [the Tent of Meeting] related to the service. Hence, you learn from here why Moses entered with Aaron, [namely] to teach him about the procedure of [burning] the incense [which is related to the service]. Another explanation [of why Moses entered with Aaron is]: When Aaron saw that all the sacrifices had been offered and all the procedures had been performed, and yet the Shechinah had not descended for Israel, he was distressed. He said, “I know that the Holy One, blessed is He, is angry with me, and on my account the Shechinah has not descended for Israel.” So he said to Moses, “My brother Moses, is this what you have done to me, that I have entered and been put to shame?” At once, Moses entered [the Tent of Meeting] with him, and they prayed for mercy. Then the Shechinah came down for Israel. — [Torath Kohanim 9:16]   ויבא משה ואהרן וגו': למה נכנסו, מצאתי בפרשת מלואים בברייתא הנוספת על תורת כהנים שלנו למה נכנס משה עם אהרן, ללמדו על מעשה הקטרת. או לא נכנס אלא לדבר אחר, הריני דן ירידה וביאה טעונות ברכה, מה ירידה מעין עבודה, אף ביאה מעין עבודה, הא למדת למה נכנס משה עם אהרן, ללמדו על מעשה הקטרת. דבר אחר כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל, היה מצטער ואמר יודע אני שכעס הקב"ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. אמר לו למשה משה אחי כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי. מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל:
Then they came out and blessed the people: They said: “May the pleasantness of the Lord, our God, be upon us (Ps. 90:17); May it be God’s will that the Shechinah rest in the work of your hands.” [And why did they choose this particular blessing?] Because throughout all seven days of the investitures, when Moses erected the Mishkan, performed the service in it, and then dismantled it daily, the Shechinah did not rest in it. The Israelites were humiliated, and they said to Moses, “Moses, our teacher, all the efforts we have taken were so that the Shechinah should dwell among us, so that we would know that we have been forgiven for the sin of the [golden] calf!” Therefore, Moses answered them (verse 6), “This is the thing the Lord has commanded; do [it], and the glory of the Lord will appear to you. My brother Aaron is more worthy and important than I, insofar as through his offerings and his service the Shechinah will dwell among you, and you will know that the Omnipresent has chosen him.”   ויצאו ויברכו את העם: אמרו ויהי נועם ה' אלהינו עלינו (תהלים צ יז), יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. לפי שכל שבעת ימי המלואים, שהעמידו משה למשכן ושמש בו ופרקו בכל יום, לא שרתה בו שכינה, והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה משה רבינו, כל הטורח שטרחנו, שתשרה שכינה בינינו ונדע שנתכפר לנו עון העגל. לכך אמר להם זה הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה' (פסוק ו), אהרן אחי כדאי וחשוב ממני שע"י קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם ותדעו שהמקום בחר בו: