Leviticus Chapter 1

14And if his sacrifice to the Lord, is a burnt offering from birds, he shall bring [it] from turtle doves or from young doves.   ידוְאִ֧ם מִן־הָע֛וֹף עֹלָ֥ה קָרְבָּנ֖וֹ לַֽיהֹוָ֑ה וְהִקְרִ֣יב מִן־הַתֹּרִ֗ים א֛וֹ מִן־בְּנֵ֥י הַיּוֹנָ֖ה אֶת־קָרְבָּנֽוֹ:
from birds: But not all birds. Since it is stated: “an unblemished male, from cattle, from sheep, or from goats” (Lev. 22:19), [denoting that the requirement of] perfection and maleness apply [only] to animals, but [the requirement of] perfection and maleness does not apply to birds. One might think that even a bird that lacks a limb [may be brought for this offering]. Scripture, therefore, says [here]: “from birds” [but not all birds, excluding a bird lacking a limb]. — [Torath Kohanim 1:71]   מן העוף: ולא כל העוף, לפי שנאמר (ויק' כב יט) תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים, תמות וזכרות בבהמה, ואין תמות וזכרות בעופות, יכול אף מחוסר אבר, תלמוד לומר מן העוף:
turtle-doves: [Because the verse specifies “young” doves, whereas it simply says “turtle-doves” without stating “young, ” it must refer to] adult ones [only that may be offered], and not young ones.   התרים: גדולים ולא קטנים:
young doves: young ones [only may be offered], and not adult ones. - [Torath Kohanim 1:74]   בני היונה: קטנים ולא גדולים:
from turtle-doves or from young doves: [The word “from” occurring twice in this verse comes] to exclude [birds] whose feathers have just begun to become reddish in both species, that they are unfit [for sacrifice], for they are too old to be qualified as “young doves,” and they are too young to be qualified as [adult] “turtle-doves.” - [Torath Kohanim 1:75]   מן התרים או מן בני היונה: פרט לתחלת הציהוב, שבזה ושבזה שהוא פסול, שגדול הוא אצל בני יונה וקטן אצל תורים:
15And the kohen shall bring it near to the altar, and nip off its head, and cause it to [go up in] smoke on the altar, and its [the bird's] blood shall be pressed out upon the wall of the altar.   טווְהִקְרִיב֤וֹ הַכֹּהֵן֙ אֶל־הַמִּזְבֵּ֔חַ וּמָלַק֙ אֶת־רֹאשׁ֔וֹ וְהִקְטִ֖יר הַמִּזְבֵּ֑חָה וְנִמְצָ֣ה דָמ֔וֹ עַ֖ל קִ֥יר הַמִּזְבֵּֽחַ:
shall bring it: One may bring even a single bird. - [Torath Kohanim 1:77]   והקריבו: אפילו פרידה אחת יביא:
the kohen shall nip off: The nipping [of the bird’s head] must not be done with anything but with the body of kohen. He would cut with his [thumb]nail adjacent to the back of the head, cutting right through its spine, until he reached the simanim [literally, “the signs”; in the context of slaughtering, this refers to the esophagus (gullet) and the trachea (wind-pipe)], and cuts through them [see Rashi on Lev. 5:8].   הכהן ומלק: אין מליקה בכלי אלא בעצמו של כהן. קוצץ בצפרנו ממול העורף וחותך מפרקתו עד שמגיע לסימנין וקוצצן:
and its [the bird’s] blood shall be pressed out: [The word וְנִמְצָה] an expression similar to “the pressing out (מִיץ) of wrath” (Prov. 30:33); and, “for the milking (הַמֵּץ) has come to an end” (Isa. 16:4). He presses the slaughtering area [of the bird’s neck] against the wall of the altar, and thereby, the blood is pressed out and runs down [the wall].   ונמצה דמו: לשון מיץ אפים (משלי ל לג), כי אפס המץ (ישעיה טז ד), כובש בית השחיטה על קיר המזבח והדם מתמצה ויורד:
and cut…and cause it to go up in smoke…shall be pressed out: [According to the sequence of these terms, one would think that Scripture is commanding the kohen to first cut the bird’s neck, send the bird up in smoke, and only then to press out its blood. But] is it possible to suggest this? Since [the kohen] has already caused the bird to go up in smoke, he presses its blood out? Rather, [the meaning is clearly not so, and the procedure of causing the bird to go up in smoke appears in the verse after that of nipping off the head, to teach us that] just as with the procedure of causing it to go up in smoke, the bird’s head [is smoked] separately and its body separately, so is it with the procedure of nipping [the bird’s head, i.e., the head is cut at the neck, to become virtually separate from its body-even though it is still attached to the body by the skin] (Torath Kohanim 1:81). According to the simple meaning of the verse, it is transposed [and is to be understood as]: and nip off its head, and cause it to [go up in] smoke on the altar, and its [the bird’s] blood shall already have been pressed out.   ומלק, והקטיר, ונמצה: אפשר לומר כן, מאחר שהוא מקטיר הוא מוצה, אלא מה הקטרה הראש בעצמו והגוף בעצמו, אף מליקה כן. ופשוטו של מקרא מסורס הוא ומלק והקטיר, וקודם הקטרה, ונמצה דמו כבר:
16And he shall remove its crop along with its entrails, and cast it next to the altar on the east side, to the place of the ashes.   טזוְהֵסִ֥יר אֶת־מֻרְאָת֖וֹ בְּנֹֽצָתָ֑הּ וְהִשְׁלִ֨יךְ אֹתָ֜הּ אֵ֤צֶל הַמִּזְבֵּ֨חַ֙ קֵ֔דְמָה אֶל־מְק֖וֹם הַדָּֽשֶׁן:
its crop: Heb. מֻרְאָתוֹ, the place of the רְעִי, the digested food or waste, i.e., the crop, [known in the Talmud as זֶפֶק The word מֻרְאָתוֹ stems from רְאִי, which is equivalent to רְעִי, since an “aleph” is sometimes interchangeable with an “ayin.”]- [Torath Kohanim 1:84]   מראתו: מקום הראי וזה הזפק:
with its entrails: Heb. בְּנֹצָתָהּ, with its entrails (Zev. 64b). The word נוֹצָה denotes something disgusting, as [in the verse], “for they are foul (נָצוּ), even slipping” (Lam. 4:15). And this is what Onkelos means [when he translates this word as]: בְּאוּכְלֵיהּ, “with its digested food” [i.e., the excrement found in its entrails]. This is the explanation given by Abba Yose ben Hanan, who states: The kohen removes the gizzard with it. But our Rabbis, of blessed memory, [understanding נוֹצָה to mean “feathers,”] explain [the verse as follows]: With a knife, he cuts an opening around the crop, like a window, and takes it [together] with the feathers (נוֹצָה) that are on the skin (Zev. 65a). In the case of the burnt offering of an animal, which eats exclusively from the feeding trough of its owner, it says, “And the innards and the legs, he shall wash with water. … and cause it to [go up in] smoke [on the altar]” (verse 13). However, regarding birds, which feed themselves on things stolen [from other people’s property], the verse says here, “And he shall [remove its crop]…and cast” the entrails, which ate from stolen property. — [Vayikra Rabbah 3:4]   בנצתה: עם בני מעיה. ונוצה לשון דבר המאוס, כמו כי נצו גם נעו (איכה ד טו) וזה שתרגם אנקלוס באוכליה. וזהו מדרשו של אבא יוסי בן חנן, שאמר נוטל את הקורקבן עמה. ורז"ל אמרו קודר סביב הזפק בסכין כעין ארובה ונוטלו עם הנוצה שעל העור. בעולת בהמה, שאינה אוכלת אלא באבוס בעליה, נאמר (פסוק יג) והקרב והכרעים ירחץ במים והקטיר, ובעוף, שנזון מן הגזל, נאמר והשליך, את המעים, שאכל מן הגזל:
next to the altar on the east side: At the eastern side of the כֶּבֶשׁ [the ramp leading up to the altar]. — [Torath Kohanim 1:86]   אצל המזבח קדמה: במזרחו של כבש:
to the place of the ashes: I.e., the place where each morning they deposit the ashes removed [from the outer altar], and the ashes removed from the inner altar and the menorah. All these were [miraculously] absorbed there in their place. — [Yoma 21a]   אל מקום הדשן: מקום שנותנין שם תרומת הדשן בכל בוקר ודישון מזבח הפנימי והמנורה. וכולם נבלעים שם במקומן:
17And he shall split it open with its wing feathers [intact], but he shall not tear it completely apart. The kohen shall then cause it to [go up in] smoke on the altar, on top of the wood which is on the fire. It is a burnt offering, a fire offering [with] a pleasing fragrance to the Lord.   יזוְשִׁסַּ֨ע אֹת֣וֹ בִכְנָפָיו֘ לֹ֣א יַבְדִּיל֒ וְהִקְטִ֨יר אֹת֤וֹ הַכֹּהֵן֙ הַמִּזְבֵּ֔חָה עַל־הָֽעֵצִ֖ים אֲשֶׁ֣ר עַל־הָאֵ֑שׁ עֹלָ֣ה ה֗וּא אִשֵּׁ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָֽה:
And he shall split it open: Heb. וְשִׁסַּע. The term שִׁסּוּעַ refers only to [splitting open] with the hand. Similarly, [Scripture] says regarding Samson: “and he split it open (וַיְשַׁסְּעֵהוּ) as he would have split open (כְּשַׁסַּע) a kid” (Jud. 14:6). - [Zev. 65b]   ושסע: אין שיסוע אלא ביד, וכן הוא אומר בשמשון (שופטים יד ו) וישסעהו כשסע הגדי:
with its wing feathers: [I.e.,] with its wings; he need not pluck out its wing feathers.   בכנפיו: עם כנפיו, אינו צריך למרוט כנפי נוצתו:
with its wing feathers: [Lit., “its wings.” Here, it refers to] the actual feathers [of its wings]. But surely you will not find even the simplest of people [i.e., even a person who is not particular,] who, when smelling the odor of burnt feathers, does not find it repulsive. Why then does Scripture command us to send [the feathers] up in smoke? [The feathers are left intact] so that the altar should appear sated and adorned with the sacrifice of the poor man [who could afford only a bird]. — [Vayikra Rabbah 3:5]   בכנפיו: נוצה ממש. והלא אין לך הדיוט שמריח ריח רע של כנפים נשרפים ואין נפשו קצה עליו, ולמה אמר הכתוב והקטיר, כדי שיהא המזבח שבע ומהודר בקרבנו של עני:
but he shall not tear it completely apart: [Although the kohen splits open the bird,] he must not tear it apart completely into two [separate] pieces. Rather, he must tear it along its back. Now, regarding a bird [offering], it says here: “a pleasing fragrance [to the Lord],” and regarding animals, it says, “a pleasing fragrance [to the Lord]” (verse 9) [as well. From here we see that both in the case of a large animal or a small bird, the fragrance is pleasing to God]. This teaches us: Whether one offers much or little, [it is equally pleasing to God,] provided that he directs his heart to Heaven. — [Toroth Kohanim 1:91]   לא יבדיל: אינו מפרקו לגמרי לשתי חתיכות, אלא קורעו מגבו. נאמר בעוף ריח ניחוח, ונאמר בבהמה ריח ניחוח, לומר לך אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוין את לבו לשמים:

Leviticus Chapter 2

1And if a person brings a meal offering to the Lord, his offering shall be of fine flour. He shall pour oil over it and place frankincense upon it.   אוְנֶ֗פֶשׁ כִּֽי־תַקְרִ֞יב קָרְבַּ֤ן מִנְחָה֙ לַֽיהֹוָ֔ה סֹ֖לֶת יִֽהְיֶ֣ה קָרְבָּנ֑וֹ וְיָצַ֤ק עָלֶ֨יהָ֙ שֶׁ֔מֶן וְנָתַ֥ן עָלֶ֖יהָ לְבֹנָֽה:
And if a person brings: [literally, “And if a soul brings.”] Regarding all the sacrifices which were donated voluntarily, the only instance where Scripture states the word נֶפֶשׁ “soul” is in the case of the meal-offering. Now, who usually donates a meal-offering? A poor man [because flour is less expensive than birds or animals]. [Hence,] the Holy One Blessed is He, says: “I account if for him as if he has sacrificed his very soul!” - [Men. 104b]   ונפש כי תקריב: לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה, מי דרכו להתנדב מנחה, עני, אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאלו הקריב נפשו:
his offering shall be from fine flour: If a person says, “I hereby take upon myself to bring a meal-offering,” without specifying which type of meal-offering, then he shall bring מִנְחַת סֹלֶת, a meal-offering of fine flour, which is the first of the meal-offerings [mentioned in this chapter] (Men. 104b), and קֹמֶץ [fistful of the offering] is scooped out while it is [still in the form of] flour, as is explained in this passage. Since five kinds of meal-offerings are enumerated here, all of which had to be brought ready-baked before the קְמִיצָה [scooping took place], with the exception of this one, it is, therefore, called מִנְחַת סֹלֶת, “a meal-offering of fine flour.”   סלת יהיה קרבנו: האומר הרי עלי מנחה סתם, מביא מנחת סלת, שהיא הראשונה שבמנחות ונקמצת כשהיא סלת, כמו שמפורש בענין. לפי שנאמרו כאן חמשה מיני מנחות, וכולן באות אפויות קודם קמיצה חוץ מזו, לכך קרויה מנחת סלת:
fine flour: סֹלֶת. [The term] סֹלֶת always denotes [fine flour of] wheat, as the verse says, “fine flour (סֹלֶת) of wheat” (Exod. 29:2). - [Torath Kohanim 2:96] No meal-offering consists of less than one עִשָּׂרוֹן [“one tenth” of an ephah of flour], as it is said, “one tenth measure for a meal-offering (עִשָּׂרוֹן)” (Lev.14:21), [implying that] one tenth measure [shall be used] for each meal-offering. — [see Men. 89a]   סלת: אין סלת אלא מן החטין, שנאמר (שמות כט ב) סלת חטים, ואין מנחה פחותה מעשרון, שנאמר (ויק' יד כא) ועשרון סלת למנחה, עשרון לכל מנחה:
He shall pour oil over it: Over all of it. [However,]   ויצק עליה שמן: על כולה:
and place frankincense upon it: Upon part of it; the kohen places a fistful of frankincense upon it at one side [of the offering]. Now what makes you say this? Because an inclusion after an inclusion in the Torah means only to exclude. [Now, here, the expression עָלֶיהָ, upon it or over it, is inclusive in nature, for its assumed meaning is “upon all of it,” i.e., the kohen shall pour the oil over all of the offering. In the continuation of the verse, “and place frankincense upon it (עָלֶיה),” however, the second mention of the word עָלֶיה represents a רִבָּוי after a רִבָּוי, and so, the second עָלֶיה becomes preclusive, meaning that the frankincense is to be placed only upon part of the offering.] Another explanation: Oil [is poured] over all of it, because it [the oil] has to be mixed with it and scooped with it, as it is said, “[scoop out a fistful] from its fine flour and its oil.” However, the frankincense because it is neither mixed nor scooped with it, as it is said, “in addition to] all its frankincense” (verse 2), for, after he has completed the קְמִיצָה procedure, he collects all the frankincense from the meal-offering and makes it go up in smoke. — [Torath Kohanim 2:98]   ונתן עליה לבנה: על מקצתה, מניח קומץ לבונה עליה לצד אחד. ומה ראית לומר כן, שאין ריבוי אחר ריבוי בתורה אלא למעט. דבר אחר שמן על כולה, מפני שהוא נבלל עמה ונקמץ עמה, כמו שנאמר (פסוק ב) מסלתה ומשמנה, ולבונה על מקצתה, שאינה נבללת עמה ולא נקמצת עמה, שנאמר (פסוק ב) על כל לבונתה, שלאחר שקמץ מלקט את הלבונה כולה מעליה ומקטירה:
He shall pour [oil]…and place [frankincense] …and he shall bring [it to…the kohanim]: [Because Scripture mentions the “pouring” of the oil before the individual “brings” it to the kohanim ,] this teaches [us] that pouring and mixing may be performed [even] by a non- kohen. [And how do we know this concerning the mixing? Because in verses 5-6 below, Scripture states of a meal-offering, “mixed with oil,” before the pouring procedure is to take place, thus, if pouring may be performed by a non- kohen, then mixing, which precedes pouring, may surely be performed by a non- kohen]. — [Torath Kohanim 2:100] [However,]   ויצק, ונתן, והביאה: מלמד שיציקה ובלילה כשרים בזר:
2And he shall bring it to Aaron's descendants, the kohanim, and from there, he [the kohen] shall scoop out his fistful of its fine flour and its oil, in addition to all its frankincense. Then, the kohen shall cause its reminder to [go up in] smoke on the altar; [it is] a fire offering [with] a pleasing fragrance to the Lord.   בוֶֽהֱבִיאָ֗הּ אֶל־בְּנֵ֣י אַֽהֲרֹן֘ הַכֹּֽהֲנִים֒ וְקָמַ֨ץ מִשָּׁ֜ם מְלֹ֣א קֻמְצ֗וֹ מִסָּלְתָּהּ֙ וּמִשַּׁמְנָ֔הּ עַ֖ל כָּל־לְבֹֽנָתָ֑הּ וְהִקְטִ֨יר הַכֹּהֵ֜ן אֶת־אַזְכָּֽרָתָהּ֙ הַמִּזְבֵּ֔חָה אִשֵּׁ֛ה רֵ֥יחַ נִיחֹ֖חַ לַֽיהֹוָֽה:
[And he shall bring it to…] the kohanim, and he [the kohen] shall scoop out: From the קְמִיצָה scooping procedure and onwards, it is exclusively the priesthood who is commanded [to perform these remaining procedures]. — [Torath Kohanim 2:100]   הכהנים וקמץ: מקמיצה ואילך מצות כהונה:
And from there, he [the kohen] shall scoop out: [From where?] From the place where the feet of the non- kohen were standing. — [Torath Kohanim 2:104] This teaches us that scooping may be performed any place within the courtyard of the Holy Temple, even within the eleven cubits [span of courtyard grounds] in which ordinary Israelites [i.e., non- kohanim were permitted] to walk. — [Yoma 16b]   וקמץ משם: ממקום שרגלי הזר עומדות, ללמדך שהקמיצה כשרה בכל מקום בעזרה, אף בי"א אמה של מקום דריסת רגלי ישראל:
his fistful: One might think [that the fistful may be] full to overflowing, bursting through his fist and coming out on every side! Scripture, therefore, states in another passage, “And from it, he shall lift up in his fist” (Lev. 6:8), [i.e., only what is contained within his fist is valid to be burnt]. But since [we now know that the amount shall be only] what is contained within his fist, one might suggest that it means less than a fistful. Scripture, therefore, states here, מְלֹא, “full” [i.e., it shall be a full fist]. How then [does the kohen scoop out exactly a fistful, not more and not less]? He covers the palm of his hand with his three fingers, [and then, with the remaining thumb from above and little finger from below, he levels off any overflowing mixture, so that exactly a full measure of “three fingers” is attained]. — [Torath Kohanim 2:105; Men. 11a] This is the definition of קֹמֶץ, a “fistful” in the Hebrew language [while in other languages, a “fistful” of something might mean four fingers full of something].   מלא קמצו: יכול מבורץ, מבצבץ ויוצא לכל צד, תלמוד לומר במקום אחר (ויק' ו ח) והרים ממנו בקמצו, אין לך כשר אלא מה שבתוך הקומץ. אי בקמצו יכול חסר, תלמוד לומר מלא. הא כיצד, חופה שלש אצבעותיו על פס ידו, וזהו קומץ במשמע לשון העברית:
in addition to all its frankincense: In addition to all the frankincense, the fist shall be full.   על כל לבונתה: לבד כל הלבונה יהא הקומץ מלא:
its frankincense. Then, [the kohen] shall cause…to [go up in] smoke: The frankincense is also to be burnt. — [Torath Kohanim 2:107]   לבונתה והקטיר: אף הלבונה בהקטרה:
his fistful of its fine flour and its oil: but if he scooped, and a grain of salt or a particle of frankincense went up into his hand, it is unfit. - [Torath Kohanim 2:107]   מלא קמצו מסלתה ומשמנה: הא אם קמץ ועלה בידו גרגיר מלח או קורט לבונה פסולה:
its reminder: The fistful offered up to the Most High [God], is the “reminder” of the meal-offering, because through it, its owner [who brought that sacrifice] is remembered for the good, [causing God] contentment.   אזכרתה: הקומץ העולה לגבוה הוא זכרון המנחה, שבו נזכר בעליה לטובה ולנחת רוח:
3And what remains of the meal offering shall belong to Aaron and to his descendants; [it is] holy of holies from the fire offerings of the Lord.   גוְהַנּוֹתֶ֨רֶת֙ מִן־הַמִּנְחָ֔ה לְאַֽהֲרֹ֖ן וּלְבָנָ֑יו קֹ֥דֶשׁ קָֽדָשִׁ֖ים מֵֽאִשֵּׁ֥י יְהֹוָֽה:
to Aaron and his descendants: The Kohen Gadol [signified by “Aaron” here,] takes a portion [of what remains of the meal-offering] first, without having to take part in the equal division of the meal offering, while [after this,] the ordinary kohen [signified by “and his descendants” here,] takes his share in the equal division of the meal-offering. — [Torath Kohanim 2:112]   לאהרן ולבניו: כהן גדול נוטל חלק בראש שלא במחלוקת, וההדיוט במחלוקת:
[it is] holy of holies: for the Kohanim.   קדש קדשים: היא להם:
from the fire-offerings of the Lord: They may take their share in it only after the offerings to the fire [i.e., only after the fistful has been scooped out and burnt, thereby becoming a fire-offering to God. Before this, however, they may not partake of the meal-offering]. — [Torath Kohanim 2: 113]   מאשי ה': אין להם חלק בה אלא לאחר מתנות האישים:
4And if one brings a meal offering baked in an oven, it shall consist of [either] unleavened loaves [made] of fine flour mixed with oil, or unleavened wafers anointed with oil.   דוְכִ֥י תַקְרִ֛ב קָרְבַּ֥ן מִנְחָ֖ה מַֽאֲפֵ֣ה תַנּ֑וּר סֹ֣לֶת חַלּ֤וֹת מַצֹּת֙ בְּלוּלֹ֣ת בַּשֶּׁ֔מֶן וּרְקִיקֵ֥י מַצּ֖וֹת מְשֻׁחִ֥ים בַּשָּֽׁמֶן:
And if you bring [a meal-offering which was baked in an oven]: [Namely: If a person] said, “I hereby take upon myself to bring a meal-offering baked in an oven.” Scripture teaches [us] that he may bring either loaves or wafers. — [Torath Kohanim 2:115] The loaves are to be mixed up (בְּלוּלֹת) [with olive oil], while the wafers are to be anointed (מְשֻׁחִים) [with olive oil]. — [Torath Kohanim 2:117; Men. 74b] Now, our Rabbis (Men. 75a) differ regarding the anointing procedure (מְשִׁיחָה) [for the wafers]: Some say that one must anoint them and again anoint them until all the oil in the log [a volume of liquid] has been used up, for all meal-offerings require one log of oil [each]. Others say that [some of] the oil was smeared [on the wafer] in the form of a Greek “chi” [shaped like the Hebrew נ, see Rashi Exod. 29:2], while the remaining oil was eaten separately by the kohanim. [Now, the verse here says, “mixed with oil…anointed with oil.”] What does the repetition of the word “oil” come to teach us? [It teaches us that for meal-offerings, oil used need not be only from the initial extract from the olives, but] may also be from the second and third extract out of the olives. The only case where the initial extract of oil is required, is the menorah, because regarding it, Scripture says (Exod. 27:20), שֶׁמֶן זַיִת זָ‏, “clear olive oil.” - [Torath Kohanim 2:118] And we learned in Men. (76a): All meal-offerings baked before the קְמִיצָה [scooping out] procedure, and consequently whose קְמִיצָה is performed by breaking the offering into pieces (see verse 6), all shall be offered in [parcels of] ten loaves [regarding those about which Scripture says חַלוֹת, “loaves,” and parcels of] ten wafers, for those offerings about which Scripture says רְקִיקִין, “wafers.”   וכי תקרב וגו': שאמר הרי עלי מנחת מאפה תנור, ולימד הכתוב שיביא או חלות או רקיקין, החלות בלולות, והרקיקין משוחין. ונחלקו רבותינו במשיחתן יש אומרים, מושחן וחוזר ומושחן עד שיכלה כל השמן שבלוג, שכל המנחות טעונות לוג שמן. ויש אומרים מושחן כמין כי יונית ושאר השמן נאכל בפני עצמו לכהנים. מה תלמוד לומר בשמן בשמן שתי פעמים, להכשיר שמן שני ושלישי היוצא מן הזיתים, ואין צריך שמן ראשון אלא למנורה, שנאמר בו (שמות כז כ) זך. ושנינו במנחות (עו א) כל המנחות האפויות לפני קמיצתן ונקמצות ע"י פתיתה, כולן באות עשר עשר חלות, והאמור בה רקיקין, באה עשרה רקיקין:
5And if a meal offering on a pan is your sacrifice, it shall be [made] of fine flour, mixed with oil; it shall be unleavened.   הוְאִם־מִנְחָ֥ה עַל־הַמַּֽחֲבַ֖ת קָרְבָּנֶ֑ךָ סֹ֛לֶת בְּלוּלָ֥ה בַשֶּׁ֖מֶן מַצָּ֥ה תִֽהְיֶֽה:
And if a meal-offering on a pan [is your sacrifice]: מִנְחָה עַל הַמַּחֲבַת Namely: If one said, “I hereby take upon myself to bring מִנְחַת הַמַּחֲבַת, a pan-fried meal offering.” [מַחִבַת] was a vessel in the Holy Temple, in which [certain] meal-offerings were baked in oil upon the fire. This vessel is not deep, but shallow. And therefore, meal-offerings made in it were hard, for since the pan was shallow, [the oil spread thin and consequently,] the fire consumed the oil [causing the product to become hard]. — [Men. 63a] And all [meal-offerings] require three applications of oil: יְצִיקָה [pouring], בְּלִילָה [mixing] and placing oil in the vessel before their preparation. — [Torath Kohanim 2: 121, Men. 75a]   ואם מנחה על המחבת: שאמר הרי עלי מנחת מחבת. וכלי הוא שהיה במקדש, שאופין בו מנחה על האור בשמן, והכלי אינו עמוק אלא צף, ומעשה המנחה שבתוכו קשין, שמתוך שהיא צפה, האור שורף את השמן. וכולן טעונות שלש מתנות שמן יציקה, ובלילה, ומתן שמן בכלי קודם עשייתן:
fine flour, mixed with oil: [This] teaches [us] that he must mix them while they are [still] fine flour [and not mixing the oil with the already-fried cakes]. — [Torath Kohanim 2:122]   סלת בלולה בשמן: מלמד שבוללן בעודן סלת:
6Break it into pieces, and you shall [then] pour oil over it. It is a meal offering.   ופָּת֤וֹת אֹתָהּ֙ פִּתִּ֔ים וְיָֽצַקְתָּ֥ עָלֶ֖יהָ שָׁ֑מֶן מִנְחָ֖ה הִֽוא:
Break it into pieces, […It is a meal-offering]: [The clause at the end of this verse, “It is a meal-offering,” appears superfluous. However, it] comes to include all meal-offerings baked before the קְמִיצָה procedure, to [have their קְמִיצָה performed by] פְּתִיתָה, breaking them into pieces. — [Men. 75a]   פתות אתה פתים: לרבות כל המנחות, הנאפות קודם קמיצה, לפתיתה:
and you shall [then] pour oil over it. It is a meal-offering: This includes all meal-offerings for יְצִיקָה, “pouring of the oil.” One might think that this applies also to a meal-offering baked in an oven. Scripture, therefore, says, “[You shall then pour oil] עָלֶיהָ, over it, ” [but not over that baked in an oven.] Perhaps we should exclude חַות, loaves [of oven-baked meal-offerings only], while not excluding the רְקִיקִין wafers [of oven baked meal-offerings]? Scripture, therefore, says, הִיא [i.e., “It,” to have both cases of loaves and wafers of an oven-baked meal-offering excluded from יְצִיקָה]. — [Men. 75a]   ויצקת עליה שמן מנחה הוא: לרבות כל המנחות ליציקה. יכול אף מנחת מאפה תנור כן, תלמוד לומר עליה, אוציא את החלות ולא אוציא את הרקיקין, תלמוד לומר הוא: