Exodus Chapter 30

1You shall make an altar for bringing incense up in smoke; you shall make it out of acacia wood.   אוְעָשִׂ֥יתָ מִזְבֵּ֖חַ מִקְטַ֣ר קְטֹ֑רֶת עֲצֵ֥י שִׁטִּ֖ים תַּֽעֲשֶׂ֥ה אֹתֽוֹ:
for bringing incense up in smoke: Heb. מִקְטַר קְטֹרֶת, to raise smoke up on it, namely the smoke of incense.   מקטר קטרת: להעלות עליו קטור עשן סמים:
2It shall be one cubit long and one cubit wide, a square, and two cubits high; its horns shall be [one piece] with it.   באַמָּ֨ה אָרְכּ֜וֹ וְאַמָּ֤ה רָחְבּוֹ֙ רָב֣וּעַ יִֽהְיֶ֔ה וְאַמָּתַ֖יִם קֹֽמָת֑וֹ מִמֶּ֖נּוּ קַרְנֹתָֽיו:
3You shall overlay it with pure gold, its top, its walls all around, and its horns; and you shall make for it a golden crown all around.   גוְצִפִּיתָ֨ אֹת֜וֹ זָהָ֣ב טָה֗וֹר אֶת־גַּגּ֧וֹ וְאֶת־קִֽירֹתָ֛יו סָבִ֖יב וְאֶת־קַרְנֹתָ֑יו וְעָשִׂ֥יתָ לּ֛וֹ זֵ֥ר זָהָ֖ב סָבִֽיב:
its top: This one [altar] had a top. The altar for burnt offerings [i.e., the copper altar], however, did not have a top, but the hollow space within it was filled with earth whenever they camped.   את גגו: זה היה לו גג, אבל מזבח העולה לא היה לו גג, אלא ממלאים חללו אדמה בכל חנייתן:
a golden crown: This symbolized the crown of the kehunah.   זר זהב: סימן הוא לכתר כהונה:
4You shall make two golden rings for it underneath its crown on its two corners, you shall make [them] on its two sides, so that it should serve as holders for poles with which to carry it.   דוּשְׁתֵּי֩ טַבְּעֹ֨ת זָהָ֜ב תַּֽעֲשֶׂה־לּ֣וֹ | מִתַּ֣חַת לְזֵר֗וֹ עַ֚ל שְׁתֵּ֣י צַלְעֹתָ֔יו תַּֽעֲשֶׂ֖ה עַל־שְׁנֵ֣י צִדָּ֑יו וְהָיָה֙ לְבָתִּ֣ים לְבַדִּ֔ים לָשֵׂ֥את אֹת֖וֹ בָּהֵֽמָּה:
its… corners: Heb. צַלְעֹתָיו. Here it is a term meaning corners, as the Targum [Onkelos] renders, [unlike in Exod. 25:12, 26:20, 26, 27, where צֶלַע means a side,] because it says [further in the verse]: “on its two sides,” [meaning] on its two corners that are on its two sides.   צלעותיו: כאן הוא לשון זויות, כתרגומו, לפי שנאמר על שני צדיו, על שתי זויותיו שבשני צדיו:
it should serve: Heb. וְהָיָה, lit., and it shall be [in the singular, referring to] the making of these rings.   והיה: מעשה הטבעות האלה:
as holders for the poles: The ring [itself] shall be a holder for a pole.   לבתים לבדים: לכל בית תהיה הטבעת לבד:
5You shall make the poles out of acacia wood and overlay them with gold.   הוְעָשִׂ֥יתָ אֶת־הַבַּדִּ֖ים עֲצֵ֣י שִׁטִּ֑ים וְצִפִּיתָ֥ אֹתָ֖ם זָהָֽב:
6And you shall place it in front of the dividing curtain, which is upon the Ark of Testimony, in front of the ark cover, which is upon the testimony, where I will arrange to meet with you.   ווְנָֽתַתָּ֤ה אֹתוֹ֙ לִפְנֵ֣י הַפָּרֹ֔כֶת אֲשֶׁ֖ר עַל־אֲרֹ֣ן הָֽעֵדֻ֑ת לִפְנֵ֣י הַכַּפֹּ֗רֶת אֲשֶׁר֙ עַל־הָ֣עֵדֻ֔ת אֲשֶׁ֛ר אִוָּעֵ֥ד לְךָ֖ שָֽׁמָּה:
in front of the dividing curtain: Perhaps you will say [that the altar should be] removed or at a distance opposite the ark, either to the north or to the south. Therefore, the Torah says: “in front of the ark cover,” meaning directly opposite the ark on the outside [of the Holy of Holies]. -[from Baraitha Melecheth HaMishkan, ch. 4,]   לפני הפרכת: שמא תאמר משוך מכנגד הארון לצפון או לדרום, תלמוד לומר לפני הכפרת, מכוון כנגד הארון מבחוץ:
7Aaron shall make incense of spices go up in smoke upon it; every morning when he sets the lamps in order, he shall make it go up in smoke.   זוְהִקְטִ֥יר עָלָ֛יו אַֽהֲרֹ֖ן קְטֹ֣רֶת סַמִּ֑ים בַּבֹּ֣קֶר בַּבֹּ֗קֶר בְּהֵֽיטִיב֛וֹ אֶת־הַנֵּרֹ֖ת יַקְטִירֶֽנָּה:
when he sets… in order: Heb. בְּהֵיטִיבוֹ, a word referring to the cleaning of the cups of the menorah from the ashes of the wicks that burned at night. He would clean them every morning.   בהיטיבו: לשון נקוי הבזיכין של המנורה מדשן הפתילות שנשרפו בלילה, והיה מטיבן בכל בקר ובקר:
the lamps: Heb. הַנֵּרֹת. luzes, lozes, luses, luces in Old French, [i.e.,] lamps. This is true of all נֵרוֹת mentioned in the context of the menorah, except where הַעִלָאָה, which is an expression of kindling, is mentioned.   הנרות: לוצי"ש בלעז [מנורות] וכן כל נרות האמורות במנורה, חוץ ממקום שנאמר שם העלאה, שהוא לשון הדלקה:
8And when Aaron kindles the lights in the afternoon, he shall make it go up in smoke, continual incense before the Lord for your generations.   חוּבְהַֽעֲלֹ֨ת אַֽהֲרֹ֧ן אֶת־הַנֵּרֹ֛ת בֵּ֥ין הָֽעַרְבַּ֖יִם יַקְטִירֶ֑נָּה קְטֹ֧רֶת תָּמִ֛יד לִפְנֵ֥י יְהֹוָ֖ה לְדֹרֹֽתֵיכֶֽם:
And when… kindles: Heb. וּבְהַעִלֹת, lit., and when… causes to ascend. When he will kindle them to cause their flame to ascend.   ובהעלות: כשידליקם להעלות להבתן:
he shall make it go up in smoke: Every day, one pras in the morning and [one] pras in the afternoon. -[from Ker. 6b]   יקטירנה: בכל יום פרס מקטיר שחרית ופרס מקטיר בין הערבים:
9You shall offer up on it no alien incense, burnt offering, or meal offering, and you shall pour no libation upon it.   טלֹא־תַֽעֲל֥וּ עָלָ֛יו קְטֹ֥רֶת זָרָ֖ה וְעֹלָ֣ה וּמִנְחָ֑ה וְנֵ֕סֶךְ לֹ֥א תִסְּכ֖וּ עָלָֽיו:
You shall offer up on it: On this [golden] altar.   לא תעלו עליו: על מזבח זה:
alien incense: Any donated incense; they are all alien except for this one. -[from Men. 50a, b]   קטרת זרה: שום קטורת של נדבה. כולן זרות לו חוץ מזו:
burnt offering, or meal offering: Neither burnt offerings nor meal offerings. A burnt offering is one of an animal or fowl. A meal offering is one of bread.   ועולה ומנחה: ולא עולה ומנחה, עולה של בהמה ועוף, ומנחה היא של מין לחם:
10But Aaron shall make atonement upon its horns once a year; with the blood of the sin offering of the atonements, once a year he shall effect atonement upon it for your generations; it is a holy of holies to the Lord.   יוְכִפֶּ֤ר אַֽהֲרֹן֙ עַל־קַרְנֹתָ֔יו אַחַ֖ת בַּשָּׁנָ֑ה מִדַּ֞ם חַטַּ֣את הַכִּפֻּרִ֗ים אַחַ֤ת בַּשָּׁנָה֙ יְכַפֵּ֤ר עָלָיו֙ לְדֹרֹ֣תֵיכֶ֔ם קֹֽדֶשׁ־קָֽדָשִׁ֥ים ה֖וּא לַֽיהֹוָֽה:
But Aaron shall make atonement: [This refers to] applications of blood [on the horns of the altar].   וכפר אהרן: מתן דמים:
once a year: On Yom Kippur. This is what is stated in [parshath] “Acharei Moth” : “And he shall go out to the altar that is before the Lord and make atonement upon it” (Lev. 16:18).   אחת בשנה: ביום הכפורים, הוא שנאמר באחרי מות (ויקרא טז יח) ויצא אל המזבח אשר לפני ה' וכפר עליו:
the sin offering of the atonements: They are the bull and the kid of Yom Kippur, which atone for ritual contamination regarding the sanctuary and its holy things. -[from Shevuoth 2b]   חטאת הכפורים: הם פר ושעיר של יום הכפורים המכפרים על טומאת מקדש וקדשיו:
a holy of holies: Heb. קֹדֶשׁ-קָדָשִׁים. The altar is sanctified for these things only, and for no other service.   קדש קדשים: המזבח מקודש לדברים הללו בלבד ולא לעבודת אחרת: