Get the best of Chabad.org content every week!
Find answers to fascinating Jewish questions, enjoy holiday tips and guides, read real-life stories and more!
ב"ה

Torah Reading for Vayeitzei

Parshat Vayeitzei
Shabbat, 9 Kislev, 5782
13 November, 2021
Select a portion:
Complete: (Genesis 28:10 - 32:3; Hosea 11:7 - 12:14)
Show content in:

First Portion

Genesis Chapter 28

10And Jacob left Beer sheba, and he went to Haran.   יוַיֵּצֵ֥א יַֽעֲקֹ֖ב מִבְּאֵ֣ר שָׁ֑בַע וַיֵּ֖לֶךְ חָרָֽנָה:
And Jacob left: Because, it was due to the fact that the daughters of Canaan were displeasing in the eyes of his father Isaac, that Esau went to Ishmael, Scripture interrupted the account dealing with Jacob and it is written (above verse 6): “When Esau saw that Isaac had blessed [Jacob], etc.” And as soon as Scripture finished [the account of Esau’s marriage], it returned to the previous topic.   ויצא יעקב: על ידי שבשביל שרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו הלך עשו אל ישמעאל, הפסיק הענין בפרשתו של יעקב וכתיב (לעיל כח ו) וירא עשו כי ברך וגו', ומשגמר חזר לענין הראשון:
And Jacob left: Scripture had only to write: “And Jacob went to Haran.” Why did it mention his departure? But this tells [us] that the departure of a righteous man from a place makes an impression, for while the righteous man is in the city, he is its beauty, he is its splendor, he is its majesty. When he departs from there, its beauty has departed, its splendor has departed, its majesty has departed. And likewise (Ruth 1:7): “And she went forth from the place,” stated in reference to Naomi and Ruth. - [From Gen. Rabbah 68:6]   ויצא יעקב מבאר שבע: לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו, אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה וכן (רות א ז) ותצא מן המקום, האמור בנעמי ורות:
and he went to Haran: He left in order to go to Haran. — [From Gen. Rabbah 68:8,]   וילך חרנה: יצא ללכת לחרן:
11And he arrived at the place and lodged there because the sun had set, and he took some of the stones of the place and placed [them] at his head, and he lay down in that place.   יאוַיִּפְגַּ֨ע בַּמָּק֜וֹם וַיָּ֤לֶן שָׁם֙ כִּי־בָ֣א הַשֶּׁ֔מֶשׁ וַיִּקַּח֙ מֵֽאַבְנֵ֣י הַמָּק֔וֹם וַיָּ֖שֶׂם מְרַֽאֲשֹׁתָ֑יו וַיִּשְׁכַּ֖ב בַּמָּק֥וֹם הַהֽוּא:
And he arrived at the place: Scripture does not mention which place, but [it means] the place mentioned elsewhere, which is Mount Moriah, concerning which it is said (Gen. 22:4): “And he saw the place from afar.” [From Pes. 88a]   ויפגע במקום: לא הזכיר הכתוב באיזה מקום אלא במקום הנזכר במקום אחר, הוא הר המוריה שנאמר בו (לעיל כב ד) וירא את המקום מרחוק:
And he arrived: Heb. וַיִפְגַע, as in (Josh. 16:7): “and it reached (וּפָגַע) Jericho;” (ibid. 19: 11): “and it reached (וּפָגַע) Dabbesheth.” Our Rabbis (Gen. Rabbah 68:9, Ber. 26b) interpreted it [the word וַיִפְגַע] as an expression of prayer, as in (Jer. 7:16): “And do not entreat (תִּפְגַּע) me,” and this teaches us that he [Jacob] instituted the evening prayer. [Scripture] did not write וַיִתְפַּלֵּל, [the usual expression for prayer], to teach that the earth sprang toward him [i.e., the mountain moved toward him], as is explained in the chapter entitled גִיד הַנָּשֶׁה (Chullin 91b).   ויפגע: כמו (יהושע טז ז) ופגע ביריחו, (שם יט יא) ופגע בדבשת. ורבותינו פירשו לשון תפלה כמו (ירמיה ז טז) ואל תפגע בי, ולמדנו שתקן תפלת ערבית. ושנה הכתוב ולא כתב ויתפלל, ללמדך שקפצה לו הארץ, כמו שמפורש בפרק גיד הנשה (חולין צא ב):
because the sun had set: Heb. כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ [Scripture] should have written [in reverse order]: “And the sun set (וַיָּבֹא), and he stayed there overnight.” [The expression] כִּי בָא הַשֶּׁמֶשׁ implies that the sun set suddenly for him, not at its usual time, so that he would have to stay there overnight. [From Gen. Rabbah 68:10, Chullin 91b]   כי בא השמש: היה לו לכתוב ויבא השמש וילן שם. כי בא השמש, משמע ששקעה לו חמה פתאום שלא בעונתה כדי שילין שם:
and placed [them] at his head: He arranged them in the form of a drainpipe around his head because he feared the wild beasts. They [the stones] started quarreling with one another. One said, “Let the righteous man lay his head on me,” and another one said, “Let him lay [his head] on me.” Immediately, the Holy One, blessed be He, made them into one stone. This is why it is stated (verse 18): “and he took the stone [in the singular] that he had placed at his head.” [From Chullin 91b]   וישם מראשותיו: עשאן כמין מרזב סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות. התחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עלי יניח, מיד עשאן הקב"ה אבן אחת, וזהו שנאמר (פסוק יח) ויקח את האבן אשר שם מראשותיו:
and he lay down in that place: [The word הַהוּא] is a restrictive expression, meaning that [only] in that place did he lie down, but during the fourteen years that he served in the house of Eber, he did not lie down at night, because he was engaged in Torah study. [From Gen. Rabbah 68:11]   וישכב במקום ההוא: לשון מיעוט באותו מקום שכב, אבל ארבע עשרה שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה, שהיה עוסק בתורה:
12And he dreamed, and behold! a ladder set up on the ground and its top reached to heaven; and behold, angels of God were ascending and descending upon it.   יבוַיַּֽחֲלֹ֗ם וְהִנֵּ֤ה סֻלָּם֙ מֻצָּ֣ב אַ֔רְצָה וְרֹאשׁ֖וֹ מַגִּ֣יעַ הַשָּׁמָ֑יְמָה וְהִנֵּה֙ מַלְאֲכֵ֣י אֱלֹהִ֔ים עֹלִ֥ים וְיֹֽרְדִ֖ים בּֽוֹ:
ascending and descending: Ascending first and afterwards descending. The angels who escorted him in the [Holy] Land do not go outside the Land, and they ascended to heaven, and the angels of outside the Holy Land descended to escort him.[From Gen. Rabbah 68:12]   עולים ויורדים: עולים תחלה ואחר כך יורדים, מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ ועלו לרקיע, וירדו מלאכי חוצה לארץ ללותו:
13And behold, the Lord was standing over him, and He said, "I am the Lord, the God of Abraham your father, and the God of Isaac; the land upon which you are lying to you I will give it and to your seed.   יגוְהִנֵּ֨ה יְהֹוָ֜ה נִצָּ֣ב עָלָיו֘ וַיֹּאמַר֒ אֲנִ֣י יְהֹוָ֗ה אֱלֹהֵי֙ אַבְרָהָ֣ם אָבִ֔יךָ וֵֽאלֹהֵ֖י יִצְחָ֑ק הָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ שֹׁכֵ֣ב עָלֶ֔יהָ לְךָ֥ אֶתְּנֶ֖נָּה וּלְזַרְעֶֽךָ:
And behold, the Lord was standing over him: to guard him.   נצב עליו: לשמרו:
and the God of Isaac: Although we do not find in Scripture that the Holy One, blessed be He, associates His name with that of the righteous during their lifetimes by writing “the God of so-and-so,” for it is said (Job 15:15): “Lo! He does not believe in His holy ones,” [i.e., God does not consider even His holy ones as righteous until after their deaths, when they are no longer subject to the evil inclination,] nevertheless, here He associated His name with Isaac because his eyes had become dim, and he was confined in the house, and he was like a dead person, the evil inclination having ceased from him (Tanchuma Toledoth 7).   ואלהי יצחק: אף על פי שלא מצינו במקרא שייחד הקב"ה שמו על הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי פלוני, משום שנאמר (איוב טו טו) הן בקדושיו לא יאמין, כאן ייחד שמו על יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא היה בבית, והרי הוא כמת, ויצר הרע פסק ממנו:
upon which you are lying: (Chullin ad loc.) The Holy One, blessed be He, folded the entire Land of Israel under him. He hinted to him that it would be as easily conquered by his children (as four cubits, which represent the area a person takes up [when lying down]). [From Chullin 91b]   שכב עליה: קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו, רמז לו שתהא נוחה ליכבש לבניו:
14And your seed shall be as the dust of the earth, and you shall gain strength westward and eastward and northward and southward; and through you shall be blessed all the families of the earth and through your seed.   ידוְהָיָ֤ה זַרְעֲךָ֙ כַּֽעֲפַ֣ר הָאָ֔רֶץ וּפָֽרַצְתָּ֛ יָ֥מָּה וָקֵ֖דְמָה וְצָפֹ֣נָה וָנֶ֑גְבָּה וְנִבְרְכ֥וּ בְךָ֛ כָּל־מִשְׁפְּחֹ֥ת הָֽאֲדָמָ֖ה וּבְזַרְעֶֽךָ:
and you shall gain strength: Heb. וּפָרַצ ְתָּ, as in יִפְרֹץ וְכֵן, “and so did they gain strength” (Exod. 1:12). [after targumim]   ופרצת: וחזקת, כמו (שמות א יב) וכן יפרוץ:
15And behold, I am with you, and I will guard you wherever you go, and I will restore you to this land, for I will not forsake you until I have done what I have spoken concerning you."   טווְהִנֵּ֨ה אָֽנֹכִ֜י עִמָּ֗ךְ וּשְׁמַרְתִּ֨יךָ֙ בְּכֹ֣ל אֲשֶׁר־תֵּלֵ֔ךְ וַֽהֲשִׁ֣בֹתִ֔יךָ אֶל־הָֽאֲדָמָ֖ה הַזֹּ֑את כִּ֚י לֹ֣א אֶֽעֱזָבְךָ֔ עַ֚ד אֲשֶׁ֣ר אִם־עָשִׂ֔יתִי אֵ֥ת אֲשֶׁר־דִּבַּ֖רְתִּי לָֽךְ:
And behold, I am with you: [God promised Jacob this] because he was afraid of Esau and Laban.   אנכי עמך: לפי שהיה ירא מעשו ומלבן:
until I have done: אִם is used in the sense of כִּי, [meaning that].   עד אשר אם עשיתי: אם משמש בלשון כי:
I have spoken concerning you: Heb. לך‏ָ, for your benefit and concerning you. What I promised to Abraham concerning his seed, I promised in reference to you and not in reference to Esau, for I did not say to him, “for Isaac will be called your seed,” [which would signify that all of Isaac’s descendants would be regarded as Abraham’s] but “for in Isaac,” [meaning part of Isaac’s descendants] but not all [the descendants] of Isaac (Nedarim 31a). Likewise, wherever לִי, לוֹ, לך‏ָ and לָהֶם are used in conjunction with a form of the verb “speaking” (דִּבּוּר) they are used in the sense of “concerning.” This [verse] proves it, because heretofore, He had not spoken to Jacob.   דברתי לך: לצרכך ועליך, מה שהבטחתי לאברהם על זרעו, לך הבטחתיו ולא לעשו, שלא אמרתי לו כי יצחק יקרא לך זרע, אלא כי ביצחק, ולא כל יצחק. וכן כל לי ולך ולו ולהם הסמוכים אצל דיבור, משמשים לשון על, וזה יוכיח, שהרי עם יעקב לא דיבר קודם לכן:
16And Jacob awakened from his sleep, and he said, "Indeed, the Lord is in this place, and I did not know [it]."   טזוַיִּיקַ֣ץ יַֽעֲקֹב֘ מִשְּׁנָתוֹ֒ וַיֹּ֗אמֶר אָכֵן֙ יֵ֣שׁ יְהֹוָ֔ה בַּמָּק֖וֹם הַזֶּ֑ה וְאָֽנֹכִ֖י לֹ֥א יָדָֽעְתִּי:
and I did not know [it]: For had I known, I would not have slept in such a holy place. [from Bereishith Rabbathi, attributed to Rabbi Moshe Hadarshan]   ואנכי לא ידעתי: שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה:
17And he was frightened, and he said, "How awesome is this place! This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven."   יזוַיִּירָא֙ וַיֹּאמַ֔ר מַה־נּוֹרָ֖א הַמָּק֣וֹם הַזֶּ֑ה אֵ֣ין זֶ֗ה כִּ֚י אִם־בֵּ֣ית אֱלֹהִ֔ים וְזֶ֖ה שַׁ֥עַר הַשָּׁמָֽיִם:
than the house of God: Said Rabbi Eleazar in the name of Rabbi Jose ben Zimra: This ladder stood in Beer-sheba and the middle of its incline reached opposite the Temple, for Beer-sheba is situated in the south of Judah, and Jerusalem [is situated] in its north, on the boundary between Judah and Benjamin, and Beth-el was in the north of the territory of Benjamin, on the boundary between Benjamin and the sons of Joseph. Consequently, a ladder whose foot is in Beer-sheba and whose top is in Beth-el-the middle of its slant is opposite Jerusalem. This accords with what our Sages said, that the Holy One, blessed be He, said, “This righteous man has come to My lodging place [i.e., the Temple Mount]. Shall he leave without lodging?” And furthermore, they said: Jacob called Jerusalem Beth-el. But this place [which he called Beth-el] was Luz, and not Jerusalem. So, from where did they learn to say this? [i.e., that Luz was Jerusalem.] I believe that Mount Moriah was uprooted from its place, and it came here, [to Luz, i.e., at that time, Luz, Jerusalem and Beth-el were all in the same place], and this is the “springing of the earth” mentioned in Tractate Chullin, i.e., that the [site of the] Temple came towards him until Beth-el. This is the meaning of ויפגע במקום “And he met the place.” Now if you ask, “When Jacob passed by the Temple, why did He not detain him there?” [The answer is:] If he did not put his mind to pray in the place where his forefathers had prayed, should they detain him from heaven? He went as far as Haran, as it is stated in the chapter entitled, “Gid HaNasheh” (Hullin 91b), and the text, “and he went to Haran” (verse 10) supports this. When he arrived in Haran, he said, “Is it possible that I have passed the place where my forefathers prayed, and I did not pray there?” He decided to return, and he went back as far as Beth-El, and the earth “sprang toward him.” [This Beth-El is not the one near Ai, but the one near Jerusalem, and because it was the city of God, he called it Beth-El, the house of God, and that is Mount Moriah where Abraham prayed, and that is the field where Isaac prayed, and so did they say in Sotah (sic.) (Pes.88a) [concerning the verse] (Micah 4:2): “Come, let us go up to the Mount of the Lord, to the House of God of Jacob.” [It is] not [called] as did Abraham, who called it a mountain, and not as did Isaac, who called it a field, but as did Jacob, who called it the House of God. An exact edition of Rashi.   כי אם בית א-להים: אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרא הסולם הזה עומד בבאר שבע ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש, שבאר שבע עומד בדרומה של יהודה, וירושלים בצפונה בגבול שבין יהודה ובנימין, ובית אל היה בצפון של נחלת בנימין בגבול שבין בנימין ובין בני יוסף, נמצא סולם שרגליו בבאר שבע וראשו בבית אל מגיע אמצע שיפועו נגד ירושלים. וכלפי שאמרו רבותינו שאמר הקב"ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, ועוד אמרו יעקב קראה לירושלים בית אל וזו לוז היא ולא ירושלים ומהיכן למדו לומר כן. אומר אני שנעקר הר המוריה ובא לכאן, וזהו היא קפיצת הארץ האמורה בשחיטת חולין (חולין צא ב), שבא בית המקדש לקראתו עד בית אל, וזהו ויפגע במקום. [ואם תאמר וכשעבר יעקב על בית המקדש מדוע לא עכבו שם, איהו לא יהיב לביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו, ומן השמים יעכבוהו, איהו עד חרן אזל כדאמרינן בפרק גיד הנשה (חולין צא ב), וקרא מוכיח וילך חרנה, כי מטא לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו, יהב דעתיה למהדר וחזר עד בית אל וקפצה לו הארץ]:
How awesome: The Targum renders: How awesome (דְּחִילוּ) is this place! דְּחִילוּ is a noun, as in (Targum Exodus 31:3): “understanding” סוּכְלָתָנוּ; (below verse 20): “a garment (וּכְסוּ) to wear.”   מה נורא: תרגום מה דחילו אתרא הדין. דחילו שם דבר הוא, כמו סוכלתנו, וכסו למלבש:
and this is the gate of heaven: A place of prayer, where their prayers ascend to heaven (Pirkei d’Rabbi Eliezer , ch. 35). And its midrashic interpretation is that the Heavenly Temple is directed exactly towards the earthly Temple. [From Gen. Rabbah 69:7]   וזה שער השמים: מקום תפלה לעלות תפלתם השמימה. ומדרשו שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה:  
18And Jacob arose early in the morning, and he took the stone that he had placed at his head, and he set it up as a monument, and he poured oil on top of it.   יחוַיַּשְׁכֵּ֨ם יַֽעֲקֹ֜ב בַּבֹּ֗קֶר וַיִּקַּ֤ח אֶת־הָאֶ֨בֶן֙ אֲשֶׁר־שָׂ֣ם מְרַֽאֲשֹׁתָ֔יו וַיָּ֥שֶׂם אֹתָ֖הּ מַצֵּבָ֑ה וַיִּצֹ֥ק שֶׁ֖מֶן עַל־רֹאשָֽׁהּ:
19And he named the place Beth El, but Luz was originally the name of the city.   יטוַיִּקְרָ֛א אֶת־שֵֽׁם־הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא בֵּֽית־אֵ֑ל וְאוּלָ֛ם ל֥וּז שֵֽׁם־הָעִ֖יר לָרִֽאשֹׁנָֽה:
20And Jacob uttered a vow, saying, "If God will be with me, and He will guard me on this way, upon which I am going, and He will give me bread to eat and a garment to wear;   כוַיִּדַּ֥ר יַֽעֲקֹ֖ב נֶ֣דֶר לֵאמֹ֑ר אִם־יִֽהְיֶ֨ה אֱלֹהִ֜ים עִמָּדִ֗י וּשְׁמָרַ֨נִי֙ בַּדֶּ֤רֶךְ הַזֶּה֙ אֲשֶׁ֣ר אָֽנֹכִ֣י הוֹלֵ֔ךְ וְנָֽתַן־לִ֥י לֶ֛חֶם לֶֽאֱכֹ֖ל וּבֶ֥גֶד לִלְבֹּֽשׁ:
If God will be with me: If He keeps these promises that he promised me to be with me, as He said to me, “And behold, I am with you.” [from Gen. Rabbah 70:4]   אם יהיה א-להים עמדי: אם ישמור לי הבטחות הללו שהבטיחני להיות עמדי, כמו שאמר לי (פסוק טו) והנה אנכי עמך:
and He will guard me: As He said to me, “and I will guard you wherever you go.”   ושמרני: כמו שאמר לי (פסוק טו) ושמרתיך בכל אשר תלך:
and He will give me bread to eat: As He said, “for I will not forsake you,” for if one must seek bread, he is called “forsaken,” as it is said, (Ps. 37:25): “and I have not seen a righteous man forsaken and his seed seeking bread.” [from Gen. Rabbah 69:6]   ונתן לי לחם לאכול: כמו שאמר (פסוק טו) כי לא אעזבך, והמבקש לחם הוא קרוי נעזב, שנאמר (תהלים לז כה) ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם:
21And if I return in peace to my father's house, and the Lord will be my God;   כאוְשַׁבְתִּ֥י בְשָׁל֖וֹם אֶל־בֵּ֣ית אָבִ֑י וְהָיָ֧ה יְהֹוָ֛ה לִ֖י לֵֽאלֹהִֽים:
And if I return: As He said to me, “and I will restore you to this land.”   ושבתי: כמו שאמר לי (פסוק טו) והשיבותיך אל האדמה:
in peace: Perfect from sin, that I will not learn from the ways of Laban.   בשלום: שלם מן החטא, שלא אלמד מדרכי לבן:
and the Lord will be my God: that His name will rest upon me from beginning to end, that no disqualification should be found among my seed, as it is written: “[I will do] that which I have spoken concerning you.” And this promise He promised to Abraham, as it is said (17: 7): “to be a God to you and to your seed after you.” (“Your seed” [means that they should be] of pure lineage, that no disqualification should be found in him.) [from Sifrei Va-etchanan 31]   והיה ה' לי לא-להים: שיחול שמו עלי מתחלה ועד סוף, שלא ימצא פסול בזרעי, כמו שנאמר (פסוק טו) אשר דברתי לך, והבטחה זו הבטיח לאברהם, שנאמר (שם יז ז) להיות לך לא-להים ולזרעך אחריך:
22Then this stone, which I have placed as a monument, shall be a house of God, and everything that You give me, I will surely tithe to You.   כבוְהָאֶ֣בֶן הַזֹּ֗את אֲשֶׁר־שַׂ֨מְתִּי֙ מַצֵּבָ֔ה יִֽהְיֶ֖ה בֵּ֣ית אֱלֹהִ֑ים וְכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר תִּתֶּן־לִ֔י עַשֵּׂ֖ר אֲעַשְּׂרֶ֥נּוּ לָֽךְ:
Then this stone: Heb. וְהָאֶבֶן הַזֹּאת, lit., and this stone. This “vav” of וְהָאֶבֶן is to be explained as follows: If You will do these things for me, I too will do this:   והאבן הזאת: כך תפרש וי"ו זו של והאבן, אם תעשה לי את אלה, אף אני אעשה זאת:
Then this stone, which I have placed as a monument, etc.: “And this stone, which I have placed as a monument, etc.” As the Targum paraphrases: “I will worship upon it before the Lord.” And so he did when he returned from Padan-aram, when He said to him, (35:1): “Arise, go up to Beth-el.” What is stated there? (ibid. verse 14): “And Jacob erected a monument, etc., and he poured a libation upon it.” [from Mishnath Rabbi Eliezer, ch. 14]   והאבן הזאת אשר שמתי מצבה וגו': כתרגומו אהי פלח עלה קדם ה' וכן עשה בשובו מפדן ארם, כשאמר לו (לקמן לה א) קום עלה בית אל, מה נאמר שם (שם יד) ויצב יעקב מצבה וגו' ויסך עליה נסך:

Second Portion

Genesis Chapter 29

1Now Jacob lifted his feet and went to the land of the people of the East.   אוַיִּשָּׂ֥א יַֽעֲקֹ֖ב רַגְלָ֑יו וַיֵּ֖לֶךְ אַ֥רְצָה בְנֵי־קֶֽדֶם:
Now Jacob lifted his feet: As soon as he was given the good tidings that he was assured protection, his heart lifted his feet, and he became fleet-footed. So it is explained in Gen. Rabbah (70:8).   וישא יעקב רגליו: משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה, נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת. כך מפורש בבראשית רבה (ע ח):
2And he looked, and behold! a well in the field, and behold! three flocks of sheep lying beside it, because from that well they would water the flocks, and a huge rock was upon the mouth of the well.   בוַיַּ֞רְא וְהִנֵּ֧ה בְאֵ֣ר בַּשָּׂדֶ֗ה וְהִנֵּה־שָׁ֞ם שְׁלשָׁ֤ה עֶדְרֵי־צֹאן֙ רֹֽבְצִ֣ים עָלֶ֔יהָ כִּ֚י מִן־הַבְּאֵ֣ר הַהִ֔וא יַשְׁק֖וּ הָֽעֲדָרִ֑ים וְהָאֶ֥בֶן גְּדֹלָ֖ה עַל־פִּ֥י הַבְּאֵֽר:
they would water the flocks: The shepherds would water the flocks. The verse is elliptical.   ישקו העדרים: משקים הרועים את העדרים, והמקרא דבר בלשון קצרה:
3And all the flocks would gather there, and they would roll the rock off the mouth of the well and water the sheep, and [then] they would return the rock onto the mouth of the well, to its place.   גוְנֶֽאֶסְפוּ־שָׁ֣מָּה כָל־הָֽעֲדָרִ֗ים וְגָֽלֲל֤וּ אֶת־הָאֶ֨בֶן֙ מֵעַל֙ פִּ֣י הַבְּאֵ֔ר וְהִשְׁק֖וּ אֶת־הַצֹּ֑אן וְהֵשִׁ֧יבוּ אֶת־הָאֶ֛בֶן עַל־פִּ֥י הַבְּאֵ֖ר לִמְקֹמָֽהּ:
would gather there: They were accustomed to gather because the rock was huge.   ונאספו: רגילים היו להאסף לפי שהיתה האבן גדולה:
and they would roll: Heb. וְגָלְלוּ [like] וְגוֹלְלִין. The Targum renders: וּמְגַנְדְרִין, and they would roll. Every present tense [i.e. every verb expressing continuous action] changes to speak [sometimes] in the future tense and [sometimes] in the past tense, because everything that occurs constantly has already transpired and is destined to transpire [again].   וגללו: וגוללין ותרגומו ומגנדרין, כל לשון הווה משתנה לדבר בלשון עתיד ובלשון עבר לפי שכל דבר ההוה תמיד כבר היה ועתיד להיות:
and [then] they would return: Heb. וְהֵשִׁיבוּ, which the Targum renders: וּמְתִיבִין, and they would return.   והשיבו: תרגומו ומתיבין:  
4And Jacob said to them, "My brothers, where are you from?" And they said, "We are from Haran."   דוַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ יַֽעֲקֹ֔ב אַחַ֖י מֵאַ֣יִן אַתֶּ֑ם וַיֹּ֣אמְר֔וּ מֵֽחָרָ֖ן אֲנָֽחְנוּ:
5And he said to them, "Do you know Laban the son of Nahor?" And they said, "We know [him]."   הוַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֔ם הַיְדַעְתֶּ֖ם אֶת־לָבָ֣ן בֶּן־נָח֑וֹר וַיֹּֽאמְר֖וּ יָדָֽעְנוּ:
6And he said to them, "[Are things going] well with him?" And they said, "[Things are going] well, and behold, his daughter Rachel is coming with the sheep."   ווַיֹּ֥אמֶר לָהֶ֖ם הֲשָׁל֣וֹם ל֑וֹ וַיֹּֽאמְר֣וּ שָׁל֔וֹם וְהִנֵּה֙ רָחֵ֣ל בִּתּ֔וֹ בָּאָ֖ה עִם־הַצֹּֽאן:
is coming with the sheep: Heb. בָּאָה. The accent is on the “aleph,” and the Targum renders אַתְיָא. [In verse 9,] “and Rachel came בָּאָה,” the accent is on the first syllable, on the “beth,” and the Targum renders. The former is in the present tense, whereas the latter is in the past tense.   באה עם הצאן: הטעם באל"ף, ותרגומו אתיא. (פסוק ט) ורחל באה, הטעם למעלה בבי"ת ותרגומו אתת. הראשון לשון עושה, והשני לשון עשתה:
7And he said, "The day is yet long; it is not the time to take in the livestock. Water the sheep and go, pasture."   זוַיֹּ֗אמֶר הֵ֥ן עוֹד֙ הַיּ֣וֹם גָּד֔וֹל לֹא־עֵ֖ת הֵֽאָסֵ֣ף הַמִּקְנֶ֑ה הַשְׁק֥וּ הַצֹּ֖אן וּלְכ֥וּ רְעֽוּ:
The day is yet long: Since he saw them lying down, he thought that they wished to gather the livestock to return home and that they would no longer graze. So he said to them, “The day is yet long,” i.e., if you have been hired for the day, you have not completed the day’s work, and if the animals are yours, it is, nevertheless, not the time to take in the livestock, etc. (Gen. Rabbah 70:11).   הן עוד היום גדול: לפי שראה אותם רובצים, כסבור שרוצים לאסוף המקנה הביתה ולא ירעו עוד, אמר להם הן עוד היום גדול, כלומר אם שכירים אתם לא שלמתם פעולת היום, ואם הבהמות שלכם אף על פי כן לא עת האסף המקנה וגו':
8And they said, "We cannot [do that], until all the flocks are gathered together, and they will roll the rock off the mouth of the well, and we shall [then] water the sheep."   חוַיֹּֽאמְרוּ֘ לֹ֣א נוּכַל֒ עַ֣ד אֲשֶׁ֤ר יֵאָֽסְפוּ֙ כָּל־הָ֣עֲדָרִ֔ים וְגָֽלֲלוּ֙ אֶת־הָאֶ֔בֶן מֵעַ֖ל פִּ֣י הַבְּאֵ֑ר וְהִשְׁקִ֖ינוּ הַצֹּֽאן:
We cannot: water [them] because the stone is huge.   לא נוכל: להשקות, לפי שהאבן גדולה:
and they will roll: Heb. וְגָלְלוּ. This is translated וִיגַנְדְרוּן, and they will roll, because it is the future tense.   וגללו: זה מתורגם ויגנדרון, לפי שהוא לשון עתיד:
9While he was still talking with them, Rachel came with her father's sheep, for she was a shepherdess.   טעוֹדֶ֖נּוּ מְדַבֵּ֣ר עִמָּ֑ם וְרָחֵ֣ל | בָּ֗אָה עִם־הַצֹּאן֙ אֲשֶׁ֣ר לְאָבִ֔יהָ כִּ֥י רֹעָ֖ה הִֽוא:
10And it came to pass, when Jacob saw Rachel, the daughter of Laban, his mother's brother and the sheep of Laban, his mother's brother, that Jacob drew near and rolled the rock off the mouth of the well, and he watered the sheep of Laban, his mother's brother.   יוַיְהִ֡י כַּֽאֲשֶׁר֩ רָאָ֨ה יַֽעֲקֹ֜ב אֶת־רָחֵ֗ל בַּת־לָבָן֙ אֲחִ֣י אִמּ֔וֹ וְאֶת־צֹ֥אן לָבָ֖ן אֲחִ֣י אִמּ֑וֹ וַיִּגַּ֣שׁ יַֽעֲקֹ֗ב וַיָּ֤גֶל אֶת־הָאֶ֨בֶן֙ מֵעַל֙ פִּ֣י הַבְּאֵ֔ר וַיַּ֕שְׁקְ אֶת־צֹ֥אן לָבָ֖ן אֲחִ֥י אִמּֽוֹ:
that Jacob drew near and rolled: As one who removes the stopper from a bottle, to let you know that he possessed great strength (Gen. Rabbah 70:12).   ויגש יעקב ויגל: כזה שמעביר את הפקק מעל פי צלוחית, להודיעך שכחו גדול:
11And Jacob kissed Rachel, and he raised his voice and wept.   יאוַיִּשַּׁ֥ק יַֽעֲקֹ֖ב לְרָחֵ֑ל וַיִּשָּׂ֥א אֶת־קֹל֖וֹ וַיֵּֽבְךְּ:
and wept: Since he foresaw with the holy spirit that she (Rachel) would not enter the grave with him. Another explanation: Since he came empty-handed, he said, “Eliezer, my grandfather’s servant, had nose rings, and bracelets and sweet fruits in his possession, and I am coming with nothing in my hands. [He had nothing] because Eliphaz the son of Esau had pursued him to kill him at his father’s orders; he (Eliphaz) overtook him, but since he had grown up in Isaac’s lap, he held back his hand. He said to him (Jacob), ”What shall I do about my father’s orders?“ Jacob replied,”Take what I have, for a poor man is counted as dead." - [from Bereishit Rabbathi by Rabbi Moshe Hadarshan]   ויבך: לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה. דבר אחר לפי שבא בידים ריקניות, אמר אליעזר עבד אבי אבא היו בידיו נזמים וצמידים ומגדנות, ואני אין בידי כלום. לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו אחריו להורגו והשיגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו. אמר לו מה אעשה לציווי של אבא, אמר לו יעקב טול מה שבידי, והעני חשוב כמת:
12And Jacob told Rachel that he was her father's kinsman and that he was Rebecca's son, and she ran and told her father.   יבוַיַּגֵּ֨ד יַֽעֲקֹ֜ב לְרָחֵ֗ל כִּ֣י אֲחִ֤י אָבִ֨יהָ֙ ה֔וּא וְכִ֥י בֶן־רִבְקָ֖ה ה֑וּא וַתָּ֖רָץ וַתַּגֵּ֥ד לְאָבִֽיהָ:
that he was her father’s kinsman: Heb. אִחִי אָבִיהָ, lit., her father’s brother. Related to her father, as (above 13:8): “we are kinsmen (אַחִים)” (Pirkei d’Rabbi Eliezer, ch. 36). Its midrashic interpretation is: If he (Laban) comes to deceive me, I, too, am his brother in deception, and if he is an honest man, I, too, am the son of his honest sister Rebecca. [from Gen. Rabbah 70:13]   כי אחי אביה הוא: קרוב לאביה, כמו (לעיל יג ח) אנשים אחים אנחנו. ומדרשו אם לרמאות הוא בא גם אני אחיו ברמאות, ואם אדם כשר הוא, גם אני בן רבקה אחותו הכשרה:
and told her father: Since her mother was dead, she had no one to tell but him.[from Gen. Rabbah 70:13]   ותגד לאביה: לפי שאמה מתה לא היה לה להגיד אלא לו:
13Now it came to pass when Laban heard the report of Jacob, his sister's son, that he ran towards him, and he embraced him, and he kissed him, and he brought him into his house. He told Laban all these happenings.   יגוַיְהִי֩ כִשְׁמֹ֨עַ לָבָ֜ן אֶת־שֵׁ֣מַע | יַֽעֲקֹ֣ב בֶּן־אֲחֹת֗וֹ וַיָּ֤רָץ לִקְרָאתוֹ֙ וַיְחַבֶּק־לוֹ֙ וַיְנַשֶּׁק־ל֔וֹ וַיְבִיאֵ֖הוּ אֶל־בֵּית֑וֹ וַיְסַפֵּ֣ר לְלָבָ֔ן אֵ֥ת כָּל־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵֽלֶּה:
that he ran towards him: He thought that he (Jacob) was laden with money, for the servant of the household (Eliezer) had come here with ten laden camels.[from Gen. Rabbah 70:13]   וירץ לקראתו: כסבור ממון הוא טעון, שהרי עבד הבית בא לכאן בעשרה גמלים טעונים:
and he embraced: When he (Laban) did not see anything with him (Jacob), he said, “Perhaps he has brought golden coins, and they are in his bosom.” [from Gen. Rabbah 70:13]   ויחבק: כשלא ראה עמו כלום אמר שמא זהובים הביא והנם בחיקו:
and he kissed him: He said, “Perhaps he has brought pearls, and they are in his mouth.” [from Gen. Rabbah 70:13]   וינשק לו: אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו:
He told Laban: that he had come only because he was compelled to do so because of his brother (Esau), and that they had taken his money from him. — [from Gen. Rabbah 70:13]   ויספר ללבן: שלא בא אלא מתוך אונס אחיו, ושנטלו ממונו ממנו:
14And Laban said to him, "Indeed, you are my bone and my flesh." And so he stayed with him a full month.   ידוַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ לָבָ֔ן אַ֛ךְ עַצְמִ֥י וּבְשָׂרִ֖י אָ֑תָּה וַיֵּ֥שֶׁב עִמּ֖וֹ חֹ֥דֶשׁ יָמִֽים:
Indeed, you are my bone and my flesh: “In view of this, I have no reason to take you into the house, because you have nothing. Because of kinship, however, I will put up with you for a month’s time.” And so he did, but this too was not gratis, for he (Jacob) pastured his sheep. — [from Gen. Rabbah 70:14]   אך עצמי ובשרי: מעתה אין לי לאספך הביתה הואיל ואין בידך כלום, אלא מפני קורבה אטפל בך חדש ימים, וכן עשה ואף זו לא לחנם שהיה רועה צאנו:
15And Laban said to Jacob, "Because you are my kinsman, should you work for me gratis? Tell me what your wages shall be."   טווַיֹּ֤אמֶר לָבָן֙ לְיַֽעֲקֹ֔ב הֲכִֽי־אָחִ֣י אַ֔תָּה וַֽעֲבַדְתַּ֖נִי חִנָּ֑ם הַגִּ֥ידָה לִּ֖י מַה־מַּשְׂכֻּרְתֶּֽךָ:
Because you are my kinsman: Heb. הִכִי, an interrogative expression: Because you are my kinsman, should you work for me gratis?- [from Targum Onkelos]   הכי אחי אתה: לשון תימה, וכי בשביל שאחי אתה תעבדני חנם:
should you work for me: Heb. וַעִבַדְתַּנִי like וְתַעַבְדֵנִי, and likewise, any word that is in the past tense, [Scripture] prefixes to it a “vav,” which converts the word to the future tense.   ועבדתני: כמו ותעבדני, וכן כל תיבה שהיא לשון עבר הוסיף וי"ו בראשה היא הופכת התיבה להבא:
16Now Laban had two daughters; the name of the elder was Leah, and the name of the younger was Rachel.   טזוּלְלָבָ֖ן שְׁתֵּ֣י בָנ֑וֹת שֵׁ֤ם הַגְּדֹלָה֙ לֵאָ֔ה וְשֵׁ֥ם הַקְּטַנָּ֖ה רָחֵֽל:
17Leah's eyes were tender, but Rachel had beautiful features and a beautiful complexion.   יזוְעֵינֵ֥י לֵאָ֖ה רַכּ֑וֹת וְרָחֵל֨ הָֽיְתָ֔ה יְפַת־תֹּ֖אַר וִיפַ֥ת מַרְאֶֽה:
tender: Because she expected to fall into Esau’s lot, and she wept, because everyone was saying, “Rebecca has two sons, and Laban has two daughters. The older [daughter] for the older [son], and the younger [daughter] for the younger [son]” (B.B. 123a).   ועיני לאה רכות: שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשו ובוכה שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן:
features: Heb. תֹּאַר. That is the form of the countenance, an expression similar to (Isa. 44: 13) “he fixes it (יְתָאִרֵהוּ) with planes (בַשֶׂרֶד),” conpas in Old French, outline, shape.   תאר: הוא צורת הפרצוף לשון (ישעיה מד יג) יתארהו בשרד, קונפ"ס בלע"ז [מחוגה]:
complexion: That is the shine of the countenance.   מראה: הוא זיו קלסתר:

Third Portion

Genesis Chapter 29

18And Jacob loved Rachel, and he said, "I will work for you seven years for Rachel, your younger daughter."   יחוַיֶּֽאֱהַ֥ב יַֽעֲקֹ֖ב אֶת־רָחֵ֑ל וַיֹּ֗אמֶר אֶֽעֱבָדְךָ֙ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֔ים בְּרָחֵ֥ל בִּתְּךָ֖ הַקְּטַנָּֽה:
I will work for you seven years: (Gen. Rabbah 67:10, 70:17) They are the few days of which his mother said, “And you shall dwell with him for a few days.” (27:44 above) You should know that this is so, because it is written: “and they appeared to him like a few days.” (verse 20)   אעבדך שבע שנים: הם ימים אחדים שאמרה לו אמו (לעיל כז מד) וישבת עמו ימים אחדים. ותדע שכן הוא, שהרי כתיב (להלן פסוק כ) ויהיו בעיניו כימים אחדים:
for Rachel, your younger daughter: Why were all these signs necessary? Since he (Jacob) knew that he (Laban) was a deceiver, he said to him, “I will work for you for Rachel,” and lest you say [that I meant] another Rachel from the street, Scripture states: “Your daughter.” Now, lest you say, “I will change her name to Leah, and I will name her (Leah) Rachel,” Scripture states: “[your] younger [daughter].” Nevertheless, it did not avail him, for he (Laban) deceived him. — [from Gen. Rabbah 70:17]   ברחל בתך הקטנה: כל הסימנים הללו למה, לפי שיודע בו שהוא רמאי אמר לו אעבדך ברחל, ושמא תאמר רחל אחרת מן השוק, תלמוד לומר בתך, ושמא תאמר אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל, תלמוד לומר הקטנה ואף על פי כן לא הועיל לו שהרי רמהו:  
19And Laban said, "It is better that I give her to you than I should give her to another man. Stay with me."   יטוַיֹּ֣אמֶר לָבָ֗ן ט֚וֹב תִּתִּ֣י אֹתָ֣הּ לָ֔ךְ מִתִּתִּ֥י אֹתָ֖הּ לְאִ֣ישׁ אַחֵ֑ר שְׁבָ֖ה עִמָּדִֽי:
20So Jacob worked for Rachel seven years, but they appeared to him like a few days because of his love for her.   כוַיַּֽעֲבֹ֧ד יַֽעֲקֹ֛ב בְּרָחֵ֖ל שֶׁ֣בַע שָׁנִ֑ים וַיִּֽהְי֤וּ בְעֵינָיו֙ כְּיָמִ֣ים אֲחָדִ֔ים בְּאַֽהֲבָת֖וֹ אֹתָֽהּ:
21And Jacob said to Laban, "Give me my wife, for my days are completed, that I may come to her."   כאוַיֹּ֨אמֶר יַֽעֲקֹ֤ב אֶל־לָבָן֙ הָבָ֣ה אֶת־אִשְׁתִּ֔י כִּ֥י מָֽלְא֖וּ יָמָ֑י וְאָב֖וֹאָה אֵלֶֽיהָ:
for my days are completed: [The days] of which my mother told me. Moreover, my days are completed, for I am already eighty-four years old. When will I raise up twelve tribes? This is what he [meant when he] said, “that I may come to her.” Now, isn’t it true that even the most degenerate person would not say this? But he (Jacob) meant [that he intended] to beget generations. — [from Gen. Rabbah 70:18]   מלאו ימי: שאמרה לי אמי. ועוד מלאו ימי, שהרי אני בן שמונים וארבע שנה ואימתי אעמיד שנים עשר שבטים, וזהו שאמר ואבואה אליה, והלא קל שבקלים אינו אומר כן, אלא להוליד תולדות אמר כן: 
22So Laban gathered all the people of the place, and he made a feast.   כבוַיֶּֽאֱסֹ֥ף לָבָ֛ן אֶת־כָּל־אַנְשֵׁ֥י הַמָּק֖וֹם וַיַּ֥עַשׂ מִשְׁתֶּֽה:
23And it came to pass in the evening that Laban took his daughter Leah, and he brought her to him, and he came to her.   כגוַיְהִ֣י בָעֶ֔רֶב וַיִּקַּח֙ אֶת־לֵאָ֣ה בִתּ֔וֹ וַיָּבֵ֥א אֹתָ֖הּ אֵלָ֑יו וַיָּבֹ֖א אֵלֶֽיהָ:
24And Laban gave Zilpah his maidservant to his daughter Leah as a maidservant.   כדוַיִּתֵּ֤ן לָבָן֙ לָ֔הּ אֶת־זִלְפָּ֖ה שִׁפְחָת֑וֹ לְלֵאָ֥ה בִתּ֖וֹ שִׁפְחָֽה:
25And it came to pass in the morning, and behold she was Leah! So he said to Laban, "What is this that you have done to me? Did I not work with you for Rachel? Why have you deceived me?"   כהוַיְהִ֣י בַבֹּ֔קֶר וְהִנֵּה־הִ֖וא לֵאָ֑ה וַיֹּ֣אמֶר אֶל־לָבָ֗ן מַה־זֹּאת֙ עָשִׂ֣יתָ לִּ֔י הֲלֹ֤א בְרָחֵל֨ עָבַ֣דְתִּי עִמָּ֔ךְ וְלָ֖מָּה רִמִּיתָֽנִי:
And it came to pass in the morning, and behold she was Leah: But at night, she was not Leah, because Jacob had given signs to Rachel, but when she saw that they were bringing Leah, she (Rachel) said, “Now, my sister will be put to shame. So she readily transmitted those signs to her.” - [from Meg. 13b]   ויהי בבקר והנה היא לאה: אבל בלילה לא היתה לאה, לפי שמסר יעקב לרחל סימנים, וכשראתה רחל שמכניסין לו לאה אמרה עכשיו תכלם אחותי, עמדה ומסרה לה אותן סימנים:
26And Laban said, "It is not done so in our place to give the younger one before the firstborn.   כווַיֹּ֣אמֶר לָבָ֔ן לֹא־יֵֽעָשֶׂ֥ה כֵ֖ן בִּמְקוֹמֵ֑נוּ לָתֵ֥ת הַצְּעִירָ֖ה לִפְנֵ֥י הַבְּכִירָֽה:
27Complete the [wedding] week of this one, and we will give you this one too, for the work that you will render me for another seven years."   כזמַלֵּ֖א שְׁבֻ֣עַ זֹ֑את וְנִתְּנָ֨ה לְךָ֜ גַּם־אֶת־זֹ֗את בַּֽעֲבֹדָה֙ אֲשֶׁ֣ר תַּֽעֲבֹ֣ד עִמָּדִ֔י ע֖וֹד שֶֽׁבַע־שָׁנִ֥ים אֲחֵרֽוֹת:
Complete the [wedding] week of this one: Heb. שְׁבֻעַ. This is the construct state, because it is vocalized with a chataf (a sheva), [and means] the week of this one, which are the seven days of feasting [celebrated by a newly wedded couple]. [This appears in the] Talmud Yerushalmi, Mo’ed Katan (1:7). It is impossible to say [that it means] really a week [in the absolute state and should be rendered: this week,] because, if so, the “shin” would have to be vowelized with a “patach,” (he means to say a “kamatz” שָׁבֻעַ). Furthermore, שָׁבֻעַ is in the masculine gender, for it is written: (Deut. 16:9) “You shall count seven weeks (שִׁבְעָה שָׁבֻעֹת).” Therefore, it does not signify a week but seven [days], septaine in Old French.   מלא שבוע זאת: דבוק הוא שהרי נקוד בחטף שבוע של זאת, והן שבעת ימי המשתה בתלמוד ירושלמי במועד קטן (א ז). ואי אפשר לומר שבוע ממש, שאם כן היה צריך לינקד בפתח השין. ועוד ששבוע לשון זכר, כדכתיב (דברים טז ט) שבעה שבועות תספר לך, לפיכך אין משמע שבוע אלא שבעה שייטיינ"א בלע"ז [קבוצה של שבעה]:
and we will give to you: [This is] a plural expression, similar to (above 11;3, 7), “Let us descend and confuse;” “and let us fire them.” This, too, is an expression of giving.   ונתנה לך: לשון רבים, כמו (לעיל יא ז) נרדה ונבלה, (שם ג) ונשרפה, אף זה לשון וניתן:
this one too: immediately after the seven days of feasting, and you will work after her marriage. — [from Pirkei d’Rabbi Eliezer , ch. 36]   גם את זאת: [מיד לאחר שבעת ימי המשתה] ותעבוד לאחר נשואיה:  
28And Jacob did so, and he completed the week of this one, and he gave his daughter Rachel to him as a wife.   כחוַיַּ֤עַשׂ יַֽעֲקֹב֙ כֵּ֔ן וַיְמַלֵּ֖א שְׁבֻ֣עַ זֹ֑את וַיִּתֶּן־ל֛וֹ אֶת־רָחֵ֥ל בִּתּ֖וֹ ל֥וֹ לְאִשָּֽׁה:
29And Laban gave his daughter Rachel his maidservant Bilhah, for a maidservant.   כטוַיִּתֵּ֤ן לָבָן֙ לְרָחֵ֣ל בִּתּ֔וֹ אֶת־בִּלְהָ֖ה שִׁפְחָת֑וֹ לָ֖הּ לְשִׁפְחָֽה:
30And he came also to Rachel, and he also loved Rachel more than Leah; and he worked with him yet another seven years.   לוַיָּבֹא֙ גַּ֣ם אֶל־רָחֵ֔ל וַיֶּֽאֱהַ֥ב גַּם־אֶת־רָחֵ֖ל מִלֵּאָ֑ה וַיַּֽעֲבֹ֣ד עִמּ֔וֹ ע֖וֹד שֶֽׁבַע־שָׁנִ֥ים אֲחֵרֽוֹת:
yet another seven years: (Gen. Rabbah 70:20) Scripture compares the other ones to the first ones. Just as [he worked for him during] the first ones faithfully, so [did he work for him during] the other ones faithfully, although he (Laban) had dealt with him deceitfully.   ויעבוד עמו עוד שבע שנים אחרות: הקישן לראשונות, מה ראשונות באמונה אף האחרונות באמונה, ואף על פי שברמאות בא עליו:
31And the Lord saw that Leah was hated, so He opened her womb; but Rachel was barren.   לאוַיַּ֤רְא יְהֹוָה֙ כִּֽי־שְׂנוּאָ֣ה לֵאָ֔ה וַיִּפְתַּ֖ח אֶת־רַחְמָ֑הּ וְרָחֵ֖ל עֲקָרָֽה:
32And Leah conceived and bore a son, and she named him Reuben, for she said, "Because the Lord has seen my affliction, for now my husband will love me."   לבוַתַּ֤הַר לֵאָה֙ וַתֵּ֣לֶד בֵּ֔ן וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ רְאוּבֵ֑ן כִּ֣י אָֽמְרָ֗ה כִּֽי־רָאָ֤ה יְהֹוָה֙ בְּעָנְיִ֔י כִּ֥י עַתָּ֖ה יֶֽאֱהָבַ֥נִי אִישִֽׁי:
and she named him Reuben: (Ber. 7b) Our Sages explained: She said, “Look at the difference between my son and the son of my father-in-law, who sold the birthright to Jacob (above 25:33). This one (Reuben) did not sell it to Joseph, and he did not contend against him but even sought to take him out of the pit.”   ותקרא שמו ראובן: רבותינו פירשו, אמרה ראו מה בין בני לבן חמי שמכר הבכורה ליעקב, וזה לא מכרה ליוסף ולא ערער עליו, ולא עוד שלא ערער עליו אלא שביקש להוציאו מן הבור:
33And she conceived again and bore a son, and she said, "Since the Lord has heard that I am hated, He gave me this one too." So she named him Simeon.   לגוַתַּ֣הַר עוֹד֘ וַתֵּ֣לֶד בֵּן֒ וַתֹּ֗אמֶר כִּֽי־שָׁמַ֤ע יְהֹוָה֙ כִּֽי־שְׂנוּאָ֣ה אָנֹ֔כִי וַיִּתֶּן־לִ֖י גַּם־אֶת־זֶ֑ה וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ שִׁמְעֽוֹן:
34And she conceived again and bore a son, and she said, "Now this time my husband will be attached to me, for I have borne him three sons; therefore, He named him Levi.   לדוַתַּ֣הַר עוֹד֘ וַתֵּ֣לֶד בֵּן֒ וַתֹּ֗אמֶר עַתָּ֤ה הַפַּ֨עַם֙ יִלָּוֶ֤ה אִישִׁי֙ אֵלַ֔י כִּֽי־יָלַ֥דְתִּי ל֖וֹ שְׁלשָׁ֣ה בָנִ֑ים עַל־כֵּ֥ן קָֽרָא־שְׁמ֖וֹ לֵוִֽי:
this time my husband will be attached: Heb. יִלָּוֶה. Since the Matriarchs were prophetesses, they knew that twelve tribes would emanate from Jacob, and that he would marry four wives, she said, “From now on, he will find no fault with me for I have contributed my share in (producing) sons.” - [from Bereishith Rabbathi, attributed to Rabbi Moshe Hadarshan, Midrash Aggadah] [I.e., three sons were thought to be each wife’s share of the twelve.]   הפעם ילוה אשי: לפי שהאמהות נביאות היו ויודעות ששנים עשר שבטים יוצאים מיעקב וארבע נשים ישא, אמרה מעתה אין לו פתחון פה עלי, שהרי נטלתי כל חלקי בבנים:
therefore: Whoever is referred to with the expression עַל-כֵּן had a large population, except Levi, because the Ark destroyed many of them. — [from Gen. Rabbah 71:4]   על כן: כל מי שנאמר בו על כן מרובה באוכלוסין, חוץ מלוי שהארון היה מכלה בהם:
He named him Levi: [I wondered why] it is written concerning this one, “and he named,” while concerning all [the others], it is written, “and she named.” There is an aggadic midrash in Deuteronomy Rabbah, [which relates] how the Holy One, blessed be He, sent Gabriel and he brought him (Levi) before Him, and He gave him this name, and He gave him the twenty-four priestly gifts; and because he accompanied him (לִוָּהוּ) with gifts, he named him Levi.   קרא שמו לוי: תמהתי שבכולם כתיב ותקרא, וזה כתב בו קרא, ויש מדרש אגדה באלה הדברים רבה ששלח הקב"ה גבריאל והביאו לפניו וקרא לו שם זה ונתן לו עשרים וארבע מתנות כהונה, ועל שם שלוהו במתנות קראו לוי:
35And she conceived again and bore a son, and she said, "This time, I will thank the Lord! Therefore, she named him Judah, and [then] she stopped bearing.   להוַתַּ֨הַר ע֜וֹד וַתֵּ֣לֶד בֵּ֗ן וַתֹּ֨אמֶר֙ הַפַּ֨עַם֙ אוֹדֶ֣ה אֶת־יְהֹוָ֔ה עַל־כֵּ֛ן קָֽרְאָ֥ה שְׁמ֖וֹ יְהוּדָ֑ה וַתַּֽעֲמֹ֖ד מִלֶּֽדֶת:
This time, I will thank: since I have taken more than my share. Consequently, I must offer up thanks. — [from Gen. Rabbah 71:4]   הפעם אודה: שנטלתי יותר מחלקי, מעתה יש לי להודות:

Genesis Chapter 30

1And Rachel saw that she had not borne [any children] to Jacob, and Rachel envied her sister, and she said to Jacob, "Give me children, and if not, I am dead."   אוַתֵּ֣רֶא רָחֵ֗ל כִּ֣י לֹ֤א יָֽלְדָה֙ לְיַֽעֲקֹ֔ב וַתְּקַנֵּ֥א רָחֵ֖ל בַּֽאֲחֹתָ֑הּ וַתֹּ֤אמֶר אֶל־יַֽעֲקֹב֙ הָֽבָה־לִּ֣י בָנִ֔ים וְאִם־אַ֖יִן מֵתָ֥ה אָנֹֽכִי:
and Rachel envied her sister: She envied her good deeds. She said, “If she had not been more righteous than I, she would not have merited children” (Gen. Rabbah 71:5).   ותקנא רחל באחותה: קנאה במעשיה הטובים, אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים:
Give me: Did your father [not] do that for your mother? Did he not pray for her?- [from Gen. Rabbah 71:7]   הבה לי: וכי כך עשה אביך לאמך, והלא התפלל עליה:
I am dead: From here [we learn] that whoever has no children is counted as dead. — [from Gen. Rabbah 71:6]   מתה אנכי: מכאן למי שאין לו בנים שחשוב כמת:
2And Jacob became angry with Rachel, and he said, "Am I instead of God, Who has withheld from you the fruit of the womb?"   בוַיִּֽחַר־אַ֥ף יַֽעֲקֹ֖ב בְּרָחֵ֑ל וַיֹּ֗אמֶר הֲתַ֤חַת אֱלֹהִים֙ אָנֹ֔כִי אֲשֶׁר־מָנַ֥ע מִמֵּ֖ךְ פְּרִי־בָֽטֶן:
Am I instead of God: Am I in His place?   התחת א-להים אנכי: וכי במקומו אני:
Who has withheld from you: You say that I should do as my father did. I am not like my father. My father had no sons [at the time he prayed], but I have sons. [It is thus apparent that] He has withheld [children] from you, not from me. — [from Gen. Rabbah 71:7]   אשר מנע ממך: את אמרת שאעשה כאבא, אני איני כאבא, אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים, ממך מנע ולא ממני:
3So she said, "Here is my maidservant Bilhah; come to her, and she will bear [children] on my knees, so that I, too, will be built up from her."   גוַתֹּ֕אמֶר הִנֵּ֛ה אֲמָתִ֥י בִלְהָ֖ה בֹּ֣א אֵלֶ֑יהָ וְתֵלֵד֙ עַל־בִּרְכַּ֔י וְאִבָּנֶ֥ה גַם־אָֽנֹכִ֖י מִמֶּֽנָּה:
on my knees: As the Targum renders: and I will rear [them].   על ברכי: כתרגומו ואנא ארבי:
so that I, too, will be built up: What is [the meaning of] “too” ? She said to him, “Your grandfather Abraham had sons from Hagar; yet he girded his loins (he prayed fervently) on Sarah’s behalf.” He replied, “My grandmother brought her rival into her house.” She said, “If this matter is holding things up (prevents me from having children), here is my maidservant.” - [from Gen. Rabbah 71:7]   ואבנה גם אנכי: מהו גם, אמרה לו זקנך אברהם היו לו בנים מהגר, וחגר מתניו כנגד שרה, אמר לה זקנתי הכניסה צרתה לביתה, אמרה לו אם הדבר הזה מעכב, הנה אמתי בלהה:  
so that I, too, will be built up from her: like Sarah. — [from Gen. Rabbah 71:7]   ואבנה גם אנכי ממנה: כשרה:
4So she gave him her maidservant Bilhah for a wife, and Jacob came to her.   דוַתִּתֶּן־ל֛וֹ אֶת־בִּלְהָ֥ה שִׁפְחָתָ֖הּ לְאִשָּׁ֑ה וַיָּבֹ֥א אֵלֶ֖יהָ יַֽעֲקֹֽב:
5And Bilhah conceived, and she bore Jacob a son.   הוַתַּ֣הַר בִּלְהָ֔ה וַתֵּ֥לֶד לְיַֽעֲקֹ֖ב בֵּֽן:
6And Rachel said, "God has judged me, and He has also hearkened to my voice and has given me a son"; so she named him Dan.   ווַתֹּ֤אמֶר רָחֵל֨ דָּנַ֣נִּי אֱלֹהִ֔ים וְגַם֙ שָׁמַ֣ע בְּקֹלִ֔י וַיִּתֶּן־לִ֖י בֵּ֑ן עַל־כֵּ֛ן קָֽרְאָ֥ה שְׁמ֖וֹ דָּֽן:
God has judged me: He judged me, declared me guilty, and then declared me innocent. — [from Gen. Rabbah 71:7].   דנני א-להים: דנני וחייבני וזכני:
7And Bilhah, Rachel's maidservant, conceived again and bore Jacob a second son.   זוַתַּ֣הַר ע֔וֹד וַתֵּ֕לֶד בִּלְהָ֖ה שִׁפְחַ֣ת רָחֵ֑ל בֵּ֥ן שֵׁנִ֖י לְיַֽעֲקֹֽב:
8And Rachel said, "[With] divine bonds I have been joined to my sister; I have also prevailed"; so she named him Naftali.   חוַתֹּ֣אמֶר רָחֵ֗ל נַפְתּוּלֵ֨י אֱלֹהִ֧ים | נִפְתַּ֛לְתִּי עִם־אֲחֹתִ֖י גַּם־יָכֹ֑לְתִּי וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ נַפְתָּלִֽי:
divine bonds: Heb. נַפְתּוּלֵי אֱלֹהִים. Menachem ben Saruk (p. 147) classified it in the grouping of Num. 19:15, “a cover bound (פָּתִיל).” With bonds from the Omnipresent, I have joined my sister to merit children. But I interpret it as an expression of “perverse and crooked (וּפְתַלְתֹּל).” (Deut. 32:5). I have stubbornly pleaded many tortuous pleas to the Omnipresent to be equal to my sister.   נפתולי א-להים: מנחם בן סרוק פירשו במחברת (במדבר יט טו) צמיד פתיל, חבורים, מאת המקום נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים. ואני מפרשו לשון (דברים לב ה) עקש ופתלתול, נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום להיות שוה לאחותי:
I have also prevailed: He yielded to my importunities. Onkelos, however, rendered it as an expression of prayer (תְּפִלָּה): נַפְתּוּלֵי אֱלֹהִים נִפְתַּלְתִּי. Requests beloved to Him were accepted on my behalf, and I was answered like my sister.   גם יכלתי: הסכים על ידי. ואונקלוס תרגם לשון תפילה, כמו נפתולי א-להים, נתפללתי בקשות החביבות לפניו, נתקבלתי ונעתרתי כאחותי:
נִפְתַּלְתִּי: means my prayer was accepted. There are many aggadic midrashim that interpret this phrase with the method of notarikon, (i.e., each group of letters represents a word).   נפתלתי: נתקבלה תפלתי. ומדרש אגדה יש רבים בלשון נוטריקון:
9When Leah saw that she had stopped bearing [children], she took her maidservant Zilpah, and gave her to Jacob for a wife.   טוַתֵּ֣רֶא לֵאָ֔ה כִּ֥י עָֽמְדָ֖ה מִלֶּ֑דֶת וַתִּקַּח֙ אֶת־זִלְפָּ֣ה שִׁפְחָתָ֔הּ וַתִּתֵּ֥ן אֹתָ֛הּ לְיַֽעֲקֹ֖ב לְאִשָּֽׁה:
10And Zilpah, Leah's maidservant, bore Jacob a son.   יוַתֵּ֗לֶד זִלְפָּ֛ה שִׁפְחַ֥ת לֵאָ֖ה לְיַֽעֲקֹ֥ב בֵּֽן:
And Zilpah…bore: In the case of all of them (i.e., all Jacob’s wives), conception is mentioned, except for Zilpah, because she was the youngest of them all and so young in years that her pregnancy was not noticed. In order to deceive Jacob, Laban gave her to Leah, so that he would not perceive that they were bringing in Leah, for this was their custom, to give the older maidservant to the older [daughter] and the younger [maidservant] to the younger [daughter]. — [from Gen. Rabbah 71: 9]   ותלד זלפה: בכולן נאמר הריון חוץ מזלפה לפי שהיתה בחורה מכולן ותינוקת בשנים ואין הריון ניכר בה, וכדי לרמות ליעקב נתנה לבן ללאה שלא יבין שמכניסין לו את לאה, שכך מנהג ליתן שפחה גדולה לגדולה וקטנה לקטנה:
11And Leah said, "Luck has come"; so she named him Gad.   יאוַתֹּ֥אמֶר לֵאָ֖ה בָּ֣א גָ֑ד (כתיב בגד) וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ גָּֽד:
“Luck has come”: Heb. בָּא גָּד. Good luck has come [Targum Jonathan ben Uzziel] similar to (Shab. 67b) “May my fate be lucky (גָד גַדִּי) and not fatigued,” and similar to this (Isa. 65:11), “who set a table for Gad.” According to the Aggadah [Midrash Aggadah in the name of “some say”], he was born circumcised גָּד, meaning “cut off”), like Dan. 4:11, “cut down (גֹּדוּ) the tree,” but I do not know why it is written as one word (בָּגָד) [in our verse]. Another explanation: Why is it read as one word? בָּגָד is like בָּגַדְתּ ָבִּי, you betrayed me when you came to my handmaid, as a man who has betrayed (בָּגַד) the wife of his youth.   בא גד: בא מזל טוב, כמו (שבת סז ב) גד גדי וסנוק לא, ודומה לו (ישעיה סה יא) העורכים לגד שלחן. ומדרש אגדה שנולד מהול, כמו (דניאל ד כ) גדו אילנא, ולא ידעתי על מה נכתבה תיבה אחת. דבר אחר למה נקראת תיבה אחת בגד, כמו בגדת בי כשבאת אל שפחתי, כאיש שבגד באשת נעורים:  
12And Zilpah, Leah's maidservant, bore Jacob a second son.   יבוַתֵּ֗לֶד זִלְפָּה֙ שִׁפְחַ֣ת לֵאָ֔ה בֵּ֥ן שֵׁנִ֖י לְיַֽעֲקֹֽב:
13And Leah said, "Because of my good fortune, for women have declared me fortunate"; so she named him Asher.   יגוַתֹּ֣אמֶר לֵאָ֔ה בְּאָשְׁרִ֕י כִּ֥י אִשְּׁר֖וּנִי בָּנ֑וֹת וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ אָשֵֽׁר:

Fourth Portion

Genesis Chapter 30

14Reuben went in the days of the wheat harvest, and he found dudaim in the field and brought them to Leah, his mother, and Rachel said to Leah, "Now give me some of your son's dudaim."   ידוַיֵּ֨לֶךְ רְאוּבֵ֜ן בִּימֵ֣י קְצִֽיר־חִטִּ֗ים וַיִּמְצָ֤א דֽוּדָאִים֙ בַּשָּׂדֶ֔ה וַיָּבֵ֣א אֹתָ֔ם אֶל־לֵאָ֖ה אִמּ֑וֹ וַתֹּ֤אמֶר רָחֵל֨ אֶל־לֵאָ֔ה תְּנִי־נָ֣א לִ֔י מִדּֽוּדָאֵ֖י בְּנֵֽךְ:
in the days of the wheat harvest: [This is] to tell the praise of the [progenitors of] the tribes. It was harvest time, and he did not stretch out his hand upon stolen property, to bring wheat or barley, but only upon an ownerless thing, which no one cares about. — [from Gen. Rabbah 72: 2]   בימי קציר חטים: להגיד שבחן של שבטים, שעת הקציר היה ולא פשט ידו בגזל להביא חטים ושעורים אלא דבר ההפקר שאין אדם מקפיד בו:
dudaim: (Sanh. 99b) Sigli. This is an herb, [called] jasmine in Arabic.   דודאים: סיגלי, עשב הוא ובלשון ישמעאל יסמי"ן:
15And she said to her, "Is it a small matter that you have taken my husband, that [you wish] also to take my son's dudaim?" So Rachel said, "Therefore, he shall sleep with you tonight as payment for your son's dudaim."   טווַתֹּ֣אמֶר לָ֗הּ הַֽמְעַט֙ קַחְתֵּ֣ךְ אֶת־אִישִׁ֔י וְלָקַ֕חַת גַּ֥ם אֶת־דּֽוּדָאֵ֖י בְּנִ֑י וַתֹּ֣אמֶר רָחֵ֗ל לָכֵן֙ יִשְׁכַּ֤ב עִמָּךְ֙ הַלַּ֔יְלָה תַּ֖חַת דּֽוּדָאֵ֥י בְנֵֽךְ:
that [you wish] also to take my son’s dudaim?: This is a question: and [do you wish] to do this also, to take also my son’s dudaim? The Targum for this is וּלְמֵיסַב, and to take.   ולקחת גם את דודאי בני: בתמיה, ולעשות עוד זאת ליקח גם את דודאי בני ותרגומו ולמיסב:
Therefore, he shall sleep with you tonight: Tonight’s cohabitation belonged to me, but I will give it to you in lieu of your son’s dudaim. Since she treated the cohabitation of the righteous man lightly, she did not merit to be buried with him. — [from Gen. Rabbah 72:3]   לכן ישכב עמך הלילה: שלי היתה שכיבת לילה זו ואני נותנה לך תחת דודאי בנך. ולפי שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה להקבר עמו:
16When Jacob came from the field in the evening, and Leah came forth toward him, and she said, "You shall come to me, because I have hired you with my son's dudaim," and he slept with her on that night.   טזוַיָּבֹ֨א יַֽעֲקֹ֥ב מִן־הַשָּׂדֶה֘ בָּעֶ֒רֶב֒ וַתֵּצֵ֨א לֵאָ֜ה לִקְרָאת֗וֹ וַתֹּ֨אמֶר֙ אֵלַ֣י תָּב֔וֹא כִּ֚י שָׂכֹ֣ר שְׂכַרְתִּ֔יךָ בְּדֽוּדָאֵ֖י בְּנִ֑י וַיִּשְׁכַּ֥ב עִמָּ֖הּ בַּלַּ֥יְלָה הֽוּא:
I have hired you: I gave Rachel her payment. — [from Targum Jonathan]   שכר שכרתיך: נתתי לרחל שכרה:
on that night: Heb. בָּלַיְלָה הוּא. The Holy One, blessed be He, assisted that Issachar should be born from that union. — [from Niddah 31a]   בלילה הוא: הקב"ה סייע שיצא משם יששכר:
17And God hearkened to Leah, and she conceived and bore Jacob a fifth son.   יזוַיִּשְׁמַ֥ע אֱלֹהִ֖ים אֶל־לֵאָ֑ה וַתַּ֛הַר וַתֵּ֥לֶד לְיַֽעֲקֹ֖ב בֵּ֥ן חֲמִישִֽׁי:
And God hearkened to Leah: That she desired and was seeking means to increase the number of tribes. — [from Gen. Rabbah 72:5]   וישמע א-להים אל לאה: שהיתה מתאוה ומחזרת להרבות שבטים:  
18And Leah said, "God has given [me] my reward for I have given my maidservant to my husband"; so she named him Issachar.   יחוַתֹּ֣אמֶר לֵאָ֗ה נָתַ֤ן אֱלֹהִים֙ שְׂכָרִ֔י אֲשֶׁר־נָתַ֥תִּי שִׁפְחָתִ֖י לְאִישִׁ֑י וַתִּקְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יִשָּׂשכָֽר:
19And Leah conceived again, and she bore Jacob a sixth son.   יטוַתַּ֥הַר ע֖וֹד לֵאָ֑ה וַתֵּ֥לֶד בֵּֽן־שִׁשִּׁ֖י לְיַֽעֲקֹֽב:
20And Leah said, "God has given me a good portion. This time, my husband will live with me, for I have borne him six sons"; so she named him Zebulun.   כוַתֹּ֣אמֶר לֵאָ֗ה זְבָדַ֨נִי אֱלֹהִ֥ים | אֹתִי֘ זֶ֣בֶד טוֹב֒ הַפַּ֨עַם֙ יִזְבְּלֵ֣נִי אִישִׁ֔י כִּֽי־יָלַ֥דְתִּי ל֖וֹ שִׁשָּׁ֣ה בָנִ֑ים וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמ֖וֹ זְבֻלֽוּן:
a good portion: Heb. זֶבֶד טוֹב. [To be interpreted] according to its Aramaic translation [חוּלַק טַב, a good portion].   זבד טוב: כתרגומו:
will live with me: An expression of a dwelling place; herberjerie in O.F.; lodging, abode, home. From now on, his principal dwelling will be only with me, because I have as many sons as all his [other] wives have.   יזבלני: לשון (מלכים א' ח יג) בית זבול הירבירייריא"ה בלע"ז [לינה] בית מדור. מעתה לא תהא עיקר דירתו אלא עמי שיש לי בנים כנגד כל נשיו:
21And afterwards, she bore a daughter, and she named her Dinah.   כאוְאַחַ֖ר יָ֣לְדָה בַּ֑ת וַתִּקְרָ֥א אֶת־שְׁמָ֖הּ דִּינָֽה:
Dinah: Our Sages explained that Leah pronounced judgment (דָּנָה) upon herself. [She reasoned:] If this is a male, my sister Rachel will not be [esteemed even] as one of the handmaids. So she prayed over him, and he was turned into a female (Ber. 60a).   דינה: פירשו רבותינו שדנה לאה דין בעצמה אם זה זכר לא תהא רחל אחותי כאחת השפחות, והתפללה עליו ונהפך לנקבה:
22And God remembered Rachel, and God hearkened to her, and He opened her womb.   כבוַיִּזְכֹּ֥ר אֱלֹהִ֖ים אֶת־רָחֵ֑ל וַיִּשְׁמַ֤ע אֵלֶ֨יהָ֙ אֱלֹהִ֔ים וַיִּפְתַּ֖ח אֶת־רַחְמָֽהּ:
And God remembered Rachel: (Gen. Rabbah 73:4) He remembered for her that she gave over her signs to her sister [Leah] and that she was troubled lest she fall into Esau’s lot, perhaps Jacob would divorce her because she had no children. The wicked Esau also got that idea when he heard that she had no children. This is what the paytan incorporated [into his poem for the first day of Rosh Hashanah, entitled אֶבֶן חוּג]: When the ruddy one (Esau) saw that she (Rachel) had not experienced birth pangs, he wished to take her for himself, and she was terrified.   ויזכר א-להים את רחל: זכר לה שמסרה סימניה לאחותה, ושהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשו שמא יגרשנה יעקב לפי שאין לה בנים, ואף עשו הרשע כך עלה בלבו כששמע שאין לה בנים. הוא שייסד הפייט (קרובות דר"ה שחרית) האדמון כבט שלא חלה, צבה לקחתה לו ונתבהלה:
23And she conceived and bore a son, and she said, "God has taken away my reproach."   כגוַתַּ֖הַר וַתֵּ֣לֶד בֵּ֑ן וַתֹּ֕אמֶר אָסַ֥ף אֱלֹהִ֖ים אֶת־חֶרְפָּתִֽי:
has taken away: Heb. אָסַף He took it into a place where it would not be seen, and similarly (Isa. 4:1): “take away (אֱסֹף) our reproach;” (Ex. 9:19): “and will not be taken in (יֵאָסֵף) the house;” (Joel 4:15): “have withdrawn (אָסְפוּ) their shining;” (Isa. 60: 20): “shall your moon be gathered in (יֵאָסֵף),” [meaning that] it will not be hidden.   אסף: הכניסה במקום שלא תראה וכן (ישעיה ד א) אסף חרפתנו, (שמות ט יט) ולא יאסף הביתה, (יואל ד טו) אספו נגהם, (ישעיה ס כ) וירחך לא יאסף, לא יטמן:
my reproach: For I was put to shame, having been barren, and [people] were saying about me that I would fall to the lot of the wicked Esau (Tan. Buber, Vayetze 20). The Aggadah (Gen. Rabbah 73:5) [explains it thus:] As long as a woman has no child, she has no one to blame for her faults. As soon as she has a child, she blames him. “Who broke this dish?” “Your child!” “Who ate these figs?” “Your child!”   חרפתי: שהייתי לחרפה שאני עקרה, והיו אומרים עלי שאעלה לחלקו של עשו הרשע. ומדרש אגדה כל זמן שאין לאשה בן אין לה במי לתלות סרחונה, משיש לה בן תולה בו. מי שבר כלי זה, בנך, מי אכל תאנים אלו, בנך:
24So she named him Joseph, saying, "May the Lord grant me yet another son!"   כדוַתִּקְרָ֧א אֶת־שְׁמ֛וֹ יוֹסֵ֖ף לֵאמֹ֑ר יֹסֵ֧ף יְהֹוָ֛ה לִ֖י בֵּ֥ן אַחֵֽר:
May the Lord grant me yet another son: She knew through prophecy that Jacob was destined to establish only twelve tribes. She said, “May it be His will that the one he is destined to establish be from me.” Therefore, she prayed only for another son [and no more]. — [from Gen. Rabbah 72:6]   יוסף ה' לי בן אחר: יודעת היתה בנבואה שאין יעקב עתיד להעמיד אלא שנים עשר שבטים, אמרה יהי רצון שאותו שהוא עתיד להעמיד יהא ממני, לכך לא נתפללה אלא על בן אחר:
25It came to pass when Rachel had borne Joseph, that Jacob said to Laban, "Send me away, and I will go to my place and to my land.   כהוַיְהִ֕י כַּֽאֲשֶׁ֛ר יָֽלְדָ֥ה רָחֵ֖ל אֶת־יוֹסֵ֑ף וַיֹּ֤אמֶר יַֽעֲקֹב֙ אֶל־לָבָ֔ן שַׁלְּחֵ֨נִי֙ וְאֵ֣לְכָ֔ה אֶל־מְקוֹמִ֖י וּלְאַרְצִֽי:
when Rachel had borne Joseph: When the adversary of Esau was born, as it is said (Obadiah 1:18): “And the house of Jacob shall be fire and the house of Joseph a flame, and the house of Esau shall become stubble.” Fire without a flame does not burn anything a distance away. As soon as Joseph was born, Jacob trusted in the Holy One, blessed be He and desired to return [to Canaan]. — [from B.B. 123b, Targum Jonathan ben Uzziel, Gen. Rabbah 73:7]   כאשר ילדה רחל את יוסף: משנולד שטנו של עשו, שנאמר (עובדיה א יח) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, אש בלא להבה אינו שולט למרחוק, משנולד יוסף בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב:
26Give [me] my wives and my children for whom I worked for you, and I will go, for you know my work, which I have worked for you."   כותְּנָ֞ה אֶת־נָשַׁ֣י וְאֶת־יְלָדַ֗י אֲשֶׁ֨ר עָבַ֧דְתִּי אֹֽתְךָ֛ בָּהֵ֖ן וְאֵלֵ֑כָה כִּ֚י אַתָּ֣ה יָדַ֔עְתָּ אֶת־עֲבֹֽדָתִ֖י אֲשֶׁ֥ר עֲבַדְתִּֽיךָ:
Give [me] my wives, etc.: I do not wish to leave without permission. — [from Zohar vol. 1, 158b]   תנה את נשי וגו': איני רוצה לצאת כי אם ברשות:
27And Laban said to him, "If only I have now found favor in your eyes! I have divined, and the Lord has blessed me for your sake."   כזוַיֹּ֤אמֶר אֵלָיו֙ לָבָ֔ן אִם־נָ֛א מָצָ֥אתִי חֵ֖ן בְּעֵינֶ֑יךָ נִחַ֕שְׁתִּי וַיְבָֽרֲכֵ֥נִי יְהֹוָ֖ה בִּגְלָלֶֽךָ:
I have divined: He was a diviner. [He said:] I ascertained with my divination that a blessing came to me through you. When you came here, I had no sons, as it is said (above, 29:6): “and behold, his daughter Rachel is coming with the sheep” (is it possible that he has sons, yet sends his daughter along with the shepherds?). Now, however, he had sons, as it is said (31:1): “And he heard the words of Laban’s sons.” - [from Tanchuma Shemoth 16]   נחשתי: מנחש היה, נסיתי בנחוש שלי שעל ידך באה לי ברכה, כשבאת לכאן לא היו לי בנים, שנאמר (לעיל כט ו) והנה רחל בתו באה עם הצאן, אפשר יש לו בנים והוא שולח בתו אצל הרועים, ועכשיו היו לו בנים שנאמר (להלן לא א) וישמע את דברי בני לבן:

Fifth Portion

Genesis Chapter 30

28Then he said, "Specify your wages for me, and I will give [them]."   כחוַיֹּאמַ֑ר נָקְבָ֧ה שְׂכָֽרְךָ֛ עָלַ֖י וְאֶתֵּֽנָה:
Specify your wages: Heb. נָקְבָה, [to be interpreted] as the Targum renders: פָּרֵישׁ אגרך‏, specify your wages.   נקבה שכרך: כתרגומו פריש אגרך:
29And he said to him, "You know how I have worked for you and how your livestock was with me.   כטוַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֔יו אַתָּ֣ה יָדַ֔עְתָּ אֵ֖ת אֲשֶׁ֣ר עֲבַדְתִּ֑יךָ וְאֵ֛ת אֲשֶׁר־הָיָ֥ה מִקְנְךָ֖ אִתִּֽי:
and how your livestock was with me: The small amount of your livestock that came into my hands-how many were they?   ואת אשר היה מקנך אתי: את חשבון מעוט מקנך שבא לידי מתחלה כמה היו:
30For the little that you had before me has increased in multitude, and the Lord blessed you upon my arrival; but now, when will I, too, provide [something] for my household?"   לכִּ֡י מְעַט֩ אֲשֶׁר־הָיָ֨ה לְךָ֤ לְפָנַי֙ וַיִּפְרֹ֣ץ לָרֹ֔ב וַיְבָ֧רֶךְ יְהֹוָ֛ה אֹֽתְךָ֖ לְרַגְלִ֑י וְעַתָּ֗ה מָתַ֛י אֶֽעֱשֶׂ֥ה גַם־אָֽנֹכִ֖י לְבֵיתִֽי:
upon my arrival: lit., to my foot, with my foot; because of the arrival of my foot, the blessing came to you, like (Exod. 11:8): “the people that follow you (בְּרַגְלֶי‏);” (Jud. 8:5): “to the people that follow me (בְּרַגְלִי),” who come with me. — [from Gen. Rabbah 73:8]   לרגלי: עם רגלי, בשביל ביאת רגלי באת אצלך הברכה, כמו (שמות יא ח) העם אשר ברגלך, (שופטים ח ה) לעם אשר ברגלי, הבאים עמי:
when will I, too, provide [something] for my household: For the needs of my household. Now only my children work for my needs, and I too must work with them to assist them. This is the meaning of “too.”   גם אנכי לביתי: לצורך ביתי, עכשיו אין עושין לצרכי אלא בני וצריך אני להיות עושה גם אני עמהם לסמכן, וזהו גם:
31And he said, "What shall I give you?" And Jacob said, "You shall give me nothing; if you do this thing for me, I will return, I will pasture your flocks, [and] I will watch [them].   לאוַיֹּ֖אמֶר מָ֣ה אֶתֶּן־לָ֑ךְ וַיֹּ֤אמֶר יַֽעֲקֹב֙ לֹֽא־תִתֶּן־לִ֣י מְא֔וּמָה אִם־תַּֽעֲשֶׂה־לִּי֙ הַדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה אָשׁ֛וּבָה אֶרְעֶ֥ה צֹֽאנְךָ֖ אֶשְׁמֹֽר:
32I will pass throughout all your flocks today, removing from there every speckled and spotted kid, and every brown lamb among the sheep, and [every] spotted and speckled [one from] among the goats, and this shall be my wages.   לבאֶֽעֱבֹ֨ר בְּכָל־צֹֽאנְךָ֜ הַיּ֗וֹם הָסֵ֨ר מִשָּׁ֜ם כָּל־שֶׂ֣ה | נָקֹ֣ד וְטָל֗וּא וְכָל־שֶׂה־חוּם֙ בַּכְּשָׂבִ֔ים וְטָל֥וּא וְנָקֹ֖ד בָּֽעִזִּ֑ים וְהָיָ֖ה שְׂכָרִֽי:
speckled: Heb. נָקֹד, spotted with small patches like dots, poynture in Old French, speckled.   נקד: מנומר בחברבורות דקות, כמו נקודות, פוינטור"א בלעז [ניקוד]:
spotted: Heb. טָלוּא, an expression of patches, wide spots.   טלוא: לשון טלאים חברבורות רחבות:
brown: Heb. חוּם, [Onkelos renders] שְׁחוּם, somewhat reddish, rosso in Italian, reddish brown, russet. In the language of the Mishnah (B.B. 83b): “[If someone purchases] red (שְׁחַמְתִּית) [wheat] and it was found to be white,” regarding grain.   חום: שחום דומה לאדום, רוש בלעז [אדום] לשון משנה שחמתית ונמצאת לבנה, לענין התבואה:
and this shall be my wages: Those that will be born from now on speckled or spotted among the goats or brown among the sheep shall be mine. Those that are here now, separate from them and entrust them with your sons, so that you do not say to me concerning those born from now on, “These were there from the beginning,” and furthermore, so that you should not say to me, “Through the males that are speckled and spotted, the females will give birth to similar animals from now on.”   והיה שכרי: אותן שיולדו מכאן ולהבא נקודים וטלאים בעזים ושחומים בכשבים יהיו שלי ואותן שישנן עכשיו הפרש מהם והפקידם ביד בניך, שלא תאמר לי על הנולדים מעתה אלו היו שם מתחלה, ועוד שלא תאמר לי על ידי הזכרים שהן נקודים וטלואים תלדנה הנקבות דוגמתן מכאן ואילך:
33And my righteousness will testify for me at a future date for it will come upon my wages before you. Whatever is not speckled or spotted among the goats or brown among the sheep [shall be counted as] stolen with me."   לגוְעָֽנְתָה־בִּ֤י צִדְקָתִי֙ בְּי֣וֹם מָחָ֔ר כִּֽי־תָב֥וֹא עַל־שְׂכָרִ֖י לְפָנֶ֑יךָ כֹּ֣ל אֲשֶׁר־אֵינֶ֩נּוּ֩ נָקֹ֨ד וְטָל֜וּא בָּֽעִזִּ֗ים וְחוּם֙ בַּכְּשָׂבִ֔ים גָּנ֥וּב ה֖וּא אִתִּֽי:
And my righteousness will testify for me, etc.: If you suspect me of taking anything of yours, my righteousness will testify for me. My righteousness will come and testify about my wages before you, that you will find in my flock only speckled and spotted ones, and whatever you find among them that is not speckled or spotted or brown, I have obviously stolen from you, and [only] through theft is it in my possession.   וענתה בי וגו': אם תחשדני שאני נוטל משלך כלום, תענה בי צדקתי, כי תבא צדקתי ותעיד על שכרי לפניך, שלא תמצא בעדרי כי אם נקודים וטלואים, וכל שתמצא בהן שאינו נקוד או טלוא או חום בידוע שגנבתיו לך, ובגניבה הוא שרוי אצלי:
34And Laban said, "Very well! If only it would be as you say!"   לדוַיֹּ֥אמֶר לָבָ֖ן הֵ֑ן ל֖וּ יְהִ֥י כִדְבָרֶֽךָ:
Very well!: Heb. הֵן, an expression denoting the acceptance of terms.   הן: לשון הן, קבלת דברים:
If only it would be as you say: If only you would want this!   לו יהי כדברך: הלואי שתחפוץ בכך:
35And he removed on that day the ringed and the spotted male goats and all the speckled and spotted female goats, whichever had white on it, and all the brown [from] among the sheep, and he gave [them] into the hands of his sons.   להוַיָּ֣סַר בַּיּוֹם֩ הַה֨וּא אֶת־הַתְּיָשִׁ֜ים הָֽעֲקֻדִּ֣ים וְהַטְּלֻאִ֗ים וְאֵ֤ת כָּל־הָֽעִזִּים֙ הַנְּקֻדּ֣וֹת וְהַטְּלֻאֹ֔ת כֹּ֤ל אֲשֶׁר־לָבָן֙ בּ֔וֹ וְכָל־ח֖וּם בַּכְּשָׂבִ֑ים וַיִּתֵּ֖ן בְּיַד־בָּנָֽיו:
And he removed: [I.e.,] Laban [removed] on that day, etc.   ויסר: לבן ביום ההוא וגו':
the male goats: Heb. הַתְּיָשִׁים, male goats.   התישים: עזים זכרים:
whichever had white on it: whichever had white patches on it.   כל אשר לבן בו: כל אשר היתה בו חברבורת לבנה:
and he gave [them]: [I.e.] Laban [gave them] into the hands of his sons.   ויתן: לבן ביד בניו:
36And he set three days' journey between himself and Jacob, and Jacob tended Laban's remaining animals.   לווַיָּ֗שֶׂם דֶּ֚רֶךְ שְׁל֣שֶׁת יָמִ֔ים בֵּינ֖וֹ וּבֵ֣ין יַֽעֲקֹ֑ב וְיַֽעֲקֹ֗ב רֹעֶ֛ה אֶת־צֹ֥אן לָבָ֖ן הַנּֽוֹתָרֹֽת:
Laban’s remaining animals: The weakest among them, the sick and the barren, which are only leftovers, he gave over to him.   הנותרת: הרעועות שבהן החולות והעקרות, שאינן אלא שירים, אותן מסר לו:
37And Jacob took himself moist rod[s] of trembling poplar and hazelnut, and chestnut, and he peeled white streaks upon them, baring the white that was on the rods.   לזוַיִּקַּח־ל֣וֹ יַֽעֲקֹ֗ב מַקַּ֥ל לִבְנֶ֛ה לַ֖ח וְל֣וּז וְעַרְמ֑וֹן וַיְפַצֵּ֤ל בָּהֵן֙ פְּצָל֣וֹת לְבָנ֔וֹת מַחְשׂף֙ הַלָּבָ֔ן אֲשֶׁ֖ר עַל־הַמַּקְלֽוֹת:
rod[s] of trembling poplar: This is a tree named לִבְנֶה, as it is said (Hosea 4:13): “under oaks and trembling poplars (וְלִבְנֶה)” and I believe that לבנה is the one called trenble in Old French, trembling poplar and aspen, which is white (לָבָן).   מקל לבנה: עץ הוא ושמו לבנה, כמה דתימא (הושע ד יג) תחת אלון ולבנה, ואומר אני הוא שקורין טרינבל"א בלע"ז שהוא לבן [צפצפה עצנית]:
moist: When it was moist.   לח: כשהוא רטוב:
and hazelnut: And he took also a rod of לוּז, a tree upon which small nuts grow, coldre in Old French, hazelnut.   לוז: ועוד לקח מקל לוז, עץ שגדלין בו אגוזים דקים קולדר"א בלע"ז [אלסר]:
and chestnut: c(h)astanyer in Old French, chestnut.   וערמון: קשטיניי"ר בלע"ז [עץ ערמון]:
streaks: Many peelings, for it made it spotted.   פצלות: קלופים קלופים, שהיה עושהו מנומר:
baring the white: When he peeled it, its white appeared and was bared in the place where it was peeled.   מחשף הלבן: גלוי לובן של מקל. כשהיה קולפו היה נראה ונגלה לובן שלו במקום הקילוף:
38And he thrust the rods that he had peeled, into the gutters in the watering troughs where the animals would come to drink opposite the [other] animals, and they would come into heat when they came to drink.   לחוַיַּצֵּ֗ג אֶת־הַמַּקְלוֹת֙ אֲשֶׁ֣ר פִּצֵּ֔ל בָּֽרְהָטִ֖ים בְּשִֽׁקֲת֣וֹת הַמָּ֑יִם אֲשֶׁר֩ תָּבֹ֨אןָ הַצֹּ֤אן לִשְׁתּוֹת֙ לְנֹ֣כַח הַצֹּ֔אן וַיֵּחַ֖מְנָה בְּבֹאָ֥ן לִשְׁתּֽוֹת:
And he thrust: Heb. וַּיַּצֵג. The Targum renders וְדָעִיץ, an Aramaic term denoting thrusting and sticking in, of which there are many [examples] in the Talmud, [e.g.] (Shab. 50b): “he inserted it (דָּצָהּ) and pulled it out;” and (Chul. 93b): “If he thrust (דָץ) something into it.” [The word] דָּצָהּ is like דְּעָצָהּ, but it is a contracted form.   ויצג: תרגומו ודעיץ, לשון תחיבה ונעיצה הוא בלשון ארמית, והרבה יש בתלמוד (שבת נ ב) דצה ושלפה, (חולין צג ב) דץ ביה מידי. דצה כמו דעצה, אלא שמקצר את לשונו:
into the gutters: Where the water was running, in pools made in the ground in which to water the flocks. — [from Mishnath Rabbi Eliezer, ch. 7]   ברהטים: במרוצת המים, בבריכות העשויות בארץ, להשקות שם הצאן:
where…would come, etc.: In the gutters where the animals would come to drink, he thrust the rods opposite the animals. — [from Targumim]   אשר תבאן וגו': ברהטים, אשר תבאנה הצאן לשתות, שם הציג המקלות לנכח הצאן:
and they would come into heat, etc.: (Gen. Rabbah 73:10) The animal would see the rods, and she would be startled backwards. Then the male would mount her and she would give birth to offspring similar to him. Rabbi Hoshaya says: The water would become sperm in their innards, and they did not require a male, and that is the meaning of וַיֵחַמְנָה וגוֹ. (I.e, in this word, there is a combination of masculine and feminine forms, as mentioned by Rabbi Abraham Ibn Ezra.)   ויחמנה: הבהמה רואה את המקלות והיא נרתעת לאחוריה, והזכר רובעה ויולדת כיוצא בו. ר' הושעיא אומר המים נעשין זרע במעיהן ולא היו צריכות לזכר, וזהו ויחמנה וגו':
39And the flocks came into heat by the rods, and the animals bore ringed, spotted, and striped [young].   לטוַיֶּֽחֱמ֥וּ הַצֹּ֖אן אֶל־הַמַּקְל֑וֹת וַתֵּלַ֣דְןָ הַצֹּ֔אן עֲקֻדִּ֥ים נְקֻדִּ֖ים וּטְלֻאִֽים:
by the rods: At the sight of the rods.   אל המקלות: אל מראות המקלות:
ringed: Unusual in the place where they are bound. Those are the joints of their forelegs and hind legs.   עקדים: משונים במקום עקידתן, הם קרסולי ידיהן ורגליהן:
40And Jacob separated the sheep, and he turned the faces of the animals toward the ringed one[s] and every brown one among Laban's animals, and he made himself flocks by himself, and he did not place them with Laban's animals.   מוְהַכְּשָׂבִים֘ הִפְרִ֣יד יַֽעֲקֹב֒ וַ֠יִּתֵּ֠ן פְּנֵ֨י הַצֹּ֧אן אֶל־עָקֹ֛ד וְכָל־ח֖וּם בְּצֹ֣אן לָבָ֑ן וַיָּ֨שֶׁת ל֤וֹ עֲדָרִים֙ לְבַדּ֔וֹ וְלֹ֥א שָׁתָ֖ם עַל־צֹ֥אן לָבָֽן:
And Jacob separated the sheep: Those born ringed or speckled he divided and separated for himself, and he made them [in a formation of] each flock separately, and he led the ringed flock ahead of the [ordinary] animals, and the faces of the animals following them gazed at them. This is what Scripture says [further]: “and he turned the faces of the animals toward the ringed one[s],” that the faces of the animals were directed toward the ringed ones and toward every brown one that he found in Laban’s flocks.   והכשבים הפריד יעקב: הנולדים עקודים נקודים הבדיל והפריד לעצמן ועשה אותן עדר עדר לבדו, והוליך אותו העדר העקוד לפני הצאן, ופני הצאן ההולכות אחריהם צופות אליהם, וזהו שנאמר ויתן פני הצאן אל עקוד, שהיו פני הצאן אל העקודים, ואל כל חום שמצא בצאן לבן:
and he made himself flocks: As I explained.   וישת לו עדרים: כמו שפרשתי:
41And it came to pass, that whenever the animals that were bearing their first would come into heat, Jacob would place the rods in the troughs, before the eyes of the animals, [in order] to bring them into heat by [means of] the rods.   מאוְהָיָ֗ה בְּכָל־יַחֵם֘ הַצֹּ֣אן הַֽמְקֻשָּׁרוֹת֒ וְשָׂ֨ם יַֽעֲקֹ֧ב אֶת־הַמַּקְל֛וֹת לְעֵינֵ֥י הַצֹּ֖אן בָּֽרְהָטִ֑ים לְיַחֲמֵ֖נָּה בַּמַּקְלֽוֹת:
that were bearing their first: הַמְקֻשָּׁרוֹת. [To be interpreted] according to the Targum: Those who were giving birth to their first, but [for this interpretation] there is no evidence in Scripture. (Machbereth Menachem p. 160), however, associated it with (II Sam. 15:31): “Ahithophel is among the conspirators (בַּקּוֹשְׁרִים);” (ibid. 12): “And the conspiracy (הַקֶּשֶׁר) was strong.” Those who bind themselves together to hasten their conception.   המקשרות: כתרגומו הבכירות ואין לו עד במקרא להוכיח עליו. ומנחם חברו עם (שמואל ב' טו לא) אחיתופל בקושרים, (שם טו י) ויהי הקשר אמיץ, אותן המתקשרות יחד למהר עיבורן:
42But if the animals would delay, he would not place them, so that the ones that delayed were Laban's, and the ones that bore their first became Jacob's.   מבוּבְהַֽעֲטִ֥יף הַצֹּ֖אן לֹ֣א יָשִׂ֑ים וְהָיָ֤ה הָֽעֲטֻפִים֙ לְלָבָ֔ן וְהַקְּשֻׁרִ֖ים לְיַֽעֲקֹֽב:
But if…would delay: Heb. וּבְהַעִטִיף, a term denoting delay, as the Targum renders וּבְלַקְשׁוּת, but Menachem (Machbereth Menachem p. 132) associated it with (Isa. 3:22): “the tunics and the wraps (וְהַמַּעִטָפוֹת),” a term denoting a wrap, meaning that they enwrapped themselves in their skin and their wool, and they did not desire to come into heat through the males.   ובהעטיף: לשון איחור, כתרגומו ובלקישות. ומנחם חברו עם (ישעיה ג כג) המחלצות והמעטפות, לשון עטיפת כסות, כלומר מתעטפות בעורן וצמרן ואינן מתאוות להתיחם על ידי הזכרים:
43And the man became exceedingly wealthy, and he had prolific animals, and maidservants and manservants, and camels and donkeys.   מגוַיִּפְרֹ֥ץ הָאִ֖ישׁ מְאֹ֣ד מְאֹ֑ד וַֽיְהִי־לוֹ֙ צֹ֣אן רַבּ֔וֹת וּשְׁפָחוֹת֙ וַֽעֲבָדִ֔ים וּגְמַלִּ֖ים וַֽחֲמֹרִֽים:
prolific animals: Heb רַבּוֹת. They were fruitful and multiplied more than other animals. — [from Tanchuma Buber, Vayetze 24]   צאן רבות: פרות ורבות יותר משאר צאן:
and maidservants and manservants: He would sell his animals at a high price and purchase all these for himself. — [from Gen. Rabbah 74:5]   ושפחות ועבדים: מוכר צאנו בדמים יקרים ולוקח לו כל אלה:

Genesis Chapter 31

1And he heard the words of Laban's sons, saying, "Jacob has taken all that belonged to our father, and from what belonged to our father, he has amassed this entire fortune."   אוַיִּשְׁמַ֗ע אֶת־דִּבְרֵ֤י בְנֵֽי־לָבָן֙ לֵאמֹ֔ר לָקַ֣ח יַֽעֲקֹ֔ב אֵ֖ת כָּל־אֲשֶׁ֣ר לְאָבִ֑ינוּ וּמֵֽאֲשֶׁ֣ר לְאָבִ֔ינוּ עָשָׂ֕ה אֵ֥ת כָּל־הַכָּבֹ֖ד הַזֶּֽה:
he has amassed: Heb. עָשָׂה, lit., made, acquired, like (I Sam. 14:48) “And he gathered (וַיַעַשׂ) an army, and he smote Amalek.”   עשה: כנס, כמו (ש"א יד מח) ויעש חיל ויך את עמלק:
2And Jacob saw Laban's countenance, that he was not disposed toward him as [he had been] yesterday and the day before.   בוַיַּ֥רְא יַֽעֲקֹ֖ב אֶת־פְּנֵ֣י לָבָ֑ן וְהִנֵּ֥ה אֵינֶ֛נּוּ עִמּ֖וֹ כִּתְמ֥וֹל שִׁלְשֽׁוֹם:
3And the Lord said to Jacob, "Return to the land of your forefathers and to your birthplace, and I will be with you."   גוַיֹּ֤אמֶר יְהֹוָה֙ אֶל־יַֽעֲקֹ֔ב שׁ֛וּב אֶל־אֶ֥רֶץ אֲבוֹתֶ֖יךָ וּלְמֽוֹלַדְתֶּ֑ךָ וְאֶֽהְיֶ֖ה עִמָּֽךְ:
Return to the land of your forefathers: And there I will be with you, but as long as you are still attached to the unclean one, it is impossible to cause My presence to rest upon you. — [from Pirkei d’Rabbi Eliezer , ch. 36]   שוב אל ארץ אבותיך: ושם אהיה עמך, אבל בעודך מחובר לטמא אי אפשר להשרות שכינתי עליך:
4So Jacob sent and called Rachel and Leah to the field, to his flocks.   דוַיִּשְׁלַ֣ח יַֽעֲקֹ֔ב וַיִּקְרָ֖א לְרָחֵ֣ל וּלְלֵאָ֑ה הַשָּׂדֶ֖ה אֶל־צֹאנֽוֹ:
and called Rachel and Leah: First Rachel and then Leah, because she (Rachel) was the mainstay of the household, because, on her account, Jacob had joined Laban. Even Leah’s children acknowledged this matter, for Boaz and his tribunal of the tribe of Judah say, “like Rachel and like Leah, both of whom built, etc.” (Ruth 4:11). They place Rachel before Leah. — [from Tanchuma Buber, Vayetze 15]   ויקרא לרחל וללאה: לרחל תחלה ואחר כך ללאה שהיא היתה עיקר הבית, שבשבילה נזדווג יעקב עם לבן, ואף בניה של לאה מודים בדבר, שהרי בועז ובית דינו משבט יהודה אומרים (רות ד יא) כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם וגו', הקדימו רחל ללאה:  
5And he said to them, "I see your father's countenance, that he is not disposed toward me [as he was] yesterday and the day before, but the God of my father was with me.   הוַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֗ן רֹאֶ֤ה אָֽנֹכִי֙ אֶת־פְּנֵ֣י אֲבִיכֶ֔ן כִּֽי־אֵינֶ֥נּוּ אֵלַ֖י כִּתְמֹ֣ל שִׁלְשֹׁ֑ם וֵֽאלֹהֵ֣י אָבִ֔י הָיָ֖ה עִמָּדִֽי:
6And you know that with all my might I served your father.   ווְאַתֵּ֖נָה יְדַעְתֶּ֑ן כִּ֚י בְּכָל־כֹּחִ֔י עָבַ֖דְתִּי אֶת־אֲבִיכֶֽן:
7But your father mocked me and changed my wages ten times, but God did not permit him to harm me.   זוַֽאֲבִיכֶן֙ הֵ֣תֶל בִּ֔י וְהֶֽחֱלִ֥ף אֶת־מַשְׂכֻּרְתִּ֖י עֲשֶׂ֣רֶת מֹנִ֑ים וְלֹֽא־נְתָנ֣וֹ אֱלֹהִ֔ים לְהָרַ֖ע עִמָּדִֽי:
ten times ten times: Heb. עִשֶׂרֶת מֹנִים. מֹנִים is not less than ten.   עשרת מנים: אין מונים פחות מעשרה:
ten times: Heb. מֹנִים, a term denoting the base number, which is ten. We learn that he (Laban) changed his stipulation a hundred times.   מנים: לשון סכום כלל החשבון, והן עשיריות, למדנו שהחליף תנאו מאה פעמים:  
8If he would say thus, 'Speckled ones shall be your wages,' all the animals would bear speckled ones, and if he would say thus, 'Ringed ones shall be your wages,' all the animals would bear ringed ones.   חאִם־כֹּ֣ה יֹאמַ֗ר נְקֻדִּים֙ יִֽהְיֶ֣ה שְׂכָרֶ֔ךָ וְיָֽלְד֥וּ כָל־הַצֹּ֖אן נְקֻדִּ֑ים וְאִם־כֹּ֣ה יֹאמַ֗ר עֲקֻדִּים֙ יִֽהְיֶ֣ה שְׂכָרֶ֔ךָ וְיָֽלְד֥וּ כָל־הַצֹּ֖אן עֲקֻדִּֽים:
9Thus, God separated your father's livestock and gave it to me.   טוַיַּצֵּ֧ל אֱלֹהִ֛ים אֶת־מִקְנֵ֥ה אֲבִיכֶ֖ם וַיִּתֶּן־לִֽי:
10And it came to pass at the time the animals came into heat, that I lifted my eyes and saw in a dream, and behold, the he goats that mounted the animals were ringed, speckled, and striped.   יוַיְהִ֗י בְּעֵת֙ יַחֵ֣ם הַצֹּ֔אן וָֽאֶשָּׂ֥א עֵינַ֛י וָאֵ֖רֶא בַּֽחֲל֑וֹם וְהִנֵּ֤ה הָֽעֲתֻּדִים֙ הָֽעֹלִ֣ים עַל־הַצֹּ֔אן עֲקֻדִּ֥ים נְקֻדִּ֖ים וּבְרֻדִּֽים:
and behold, the he-goats: Although Laban had separated them all, so that the animals would not conceive their likeness, the angels were bringing them from the flock that had been given over into the hands of Laban’s sons to the flock that was in Jacob’s hands. — [from Gen. Rabbah 73:10]   והנה העתודים: אף על פי שהבדילם לבן כולם שלא יתעברו הצאן דוגמתן, היו המלאכים מביאין אותן מעדר המסור ביד בני לבן לעדר שביד יעקב:
and striped: Heb. וּבְרֻדָּים [To be explained] as the Targum renders: וּפְצִיחִין and open, faissie in Old French, striped. A white thread encircles his body all around, and its stripes are open and penetrating from one to the other, but I have no evidence from Scripture.   וברדים: כתרגומו ופציחין פיישי"ד בלע"ז [מנומש], חוט של לבן מקיף את גופו סביב, חברבורת שלו פתוחה ומפולשת מזן אל זן, ואין לי להביא עד מן המקרא:  
11And an angel of God said to me in a dream, 'Jacob!' And I said, 'Here I am.'   יאוַיֹּ֨אמֶר אֵלַ֜י מַלְאַ֧ךְ הָֽאֱלֹהִ֛ים בַּֽחֲל֖וֹם יַֽעֲקֹ֑ב וָֽאֹמַ֖ר הִנֵּֽנִי:
12And he said, 'Now lift your eyes and see [that] all the he goats mounting the animals are ringed, speckled, and striped, for I have seen all that Laban is doing to you.   יבוַיֹּ֗אמֶר שָׂא־נָ֨א עֵינֶ֤יךָ וּרְאֵה֙ כָּל־הָֽעֲתֻּדִים֙ הָֽעֹלִ֣ים עַל־הַצֹּ֔אן עֲקֻדִּ֥ים נְקֻדִּ֖ים וּבְרֻדִּ֑ים כִּ֣י רָאִ֔יתִי אֵ֛ת כָּל־אֲשֶׁ֥ר לָבָ֖ן עֹ֥שֶׂה לָּֽךְ:
13I am the God of Beth el, where you anointed a monument, where you pronounced to Me a vow. Now, arise, go forth from this land and return to the land of your birth.'"   יגאָֽנֹכִ֤י הָאֵל֙ בֵּֽית־אֵ֔ל אֲשֶׁ֨ר מָשַׁ֤חְתָּ שָּׁם֙ מַצֵּבָ֔ה אֲשֶׁ֨ר נָדַ֥רְתָּ לִּ֛י שָׁ֖ם נֶ֑דֶר עַתָּ֗ה ק֥וּם צֵא֙ מִן־הָאָ֣רֶץ הַזֹּ֔את וְשׁ֖וּב אֶל־אֶ֥רֶץ מֽוֹלַדְתֶּֽךָ:
I am the God of Beth-el: Heb. הָאֵל בֵּית-אֵל, like אֵל בֵּית-אֵל. The “hey” is superfluous, and it is the way of the Scriptures to speak this way, like “For you are coming to the land of (הָאָרֶץ) Canaan” (Num. 34:2).   האל בית אל: כמו אל בית אל, הה"א יתירה, ודרך מקראות לדבר כן, כמו (במדבר לד ב) כי אתם באים אל הארץ כנען:
where you anointed: This is an expression of grandeur and greatness, just as one is anointed king. So [is the meaning of] “and he poured oil on top of it” (above, 28:18), to be anointed as an altar. — [following Targum Jonathan ben Uzziel]   משחת שם: לשון רבוי וגדולה כשנמשח למלכות, כך (לעיל כח יח) ויצק שמן על ראשה, להיות משוחה למזבח:
where you pronounced to Me a vow: And you must pay it up, for you said, “it shall be the house of God” (Gen. 28:22), that you would offer up sacrifices there. — [from Pirkei d’Rabbi Eliezer, ch. 35]   אשר נדרת לי: וצריך אתה לשלמו, שאמרת (שם כב) יהיה בית א-להים, שתקריב שם קרבנות:
14And Rachel and Leah replied and said to him, "Do we still have a share or an inheritance in our father's house?   ידוַתַּ֤עַן רָחֵל֨ וְלֵאָ֔ה וַתֹּאמַ֖רְנָה ל֑וֹ הַע֥וֹד לָ֛נוּ חֵ֥לֶק וְנַֽחֲלָ֖ה בְּבֵ֥ית אָבִֽינוּ:
Do we still have: Why should we stop you from returning? Do we still hope to inherit anything of our father’s property among the males?   העוד לנו חלק: למה נעכב על ידך מלשוב, כלום אנו מיחלות לירש בנכסי אבינו כלום בין הזכרים:
15Are we not considered by him as strangers, for he sold us and also consumed our money?   טוהֲל֧וֹא נָכְרִיּ֛וֹת נֶחְשַׁ֥בְנוּ ל֖וֹ כִּ֣י מְכָרָ֑נוּ וַיֹּ֥אכַל גַּם־אָכ֖וֹל אֶת־כַּסְפֵּֽנוּ:
Are we not considered by him as strangers: Even at a time when people usually give a dowry to their daughters, viz. at the time of marriage, he behaved toward us as [one behaves toward] strangers, for he sold us to you (for you served him fourteen years for us, and he gave us to you only) as wages for labor.   הלא נכריות נחשבנו לו: אפילו בשעה שדרך בני אדם לתת נדוניא לבנותיו בשעת נשואין, נהג עמנו כנכריות, כי מכרנו לך בשכר הפעולה:
our money: For he kept the wages for your labor.   את כספנו: שעכב דמי שכר פעולתך:
16But all the wealth that God separated from our father is ours and our children's. So now, all that God said to you, do."   טזכִּ֣י כָל־הָעֹ֗שֶׁר אֲשֶׁ֨ר הִצִּ֤יל אֱלֹהִים֙ מֵֽאָבִ֔ינוּ לָ֥נוּ ה֖וּא וּלְבָנֵ֑ינוּ וְעַתָּ֗ה כֹּל֩ אֲשֶׁ֨ר אָמַ֧ר אֱלֹהִ֛ים אֵלֶ֖יךָ עֲשֵֽׂה:
But all the wealth: Heb. כִּי. This כִּי here means“but.” That is, we have nothing of our father’s, but what the Holy One, blessed be He, separated from our father is ours.   כי כל העשר: כי זה משמש בלשון אלא, כלומר משל אבינו אין לנו כלום אלא מה שהציל הקדוש ברוך הוא מאבינו שלנו הוא:
separated: Heb. הִצִיל, a term meaning that he separated, and so every expression of הַצָלָה in Scripture means separation, that one separates another from harm or from the enemy.   הציל: לשון הפריש, וכן כל לשון הצלה שבמקרא לשון הפרשה, שמפרישו מן הרעה ומן האויב:

Sixth Portion

Genesis Chapter 31

17So Jacob rose, and he lifted up his sons and his wives upon the camels.   יזוַיָּ֖קָם יַֽעֲקֹ֑ב וַיִּשָּׂ֛א אֶת־בָּנָ֥יו וְאֶת־נָשָׁ֖יו עַל־הַגְּמַלִּֽים:
his sons and his wives: He put the males before the females, but Esau put the females before the males, as it is said (below, 36:6): “And Esau took his wives and his sons, etc.” - [from Gen. Rabbah 74:5].   את בניו ואת נשיו: הקדים זכרים לנקבות, ועשו הקדים נקבות לזכרים, שנאמר (לקמן לו ו) ויקח עשו את נשיו ואת בניו וגו':
18And he led all his livestock and all his possessions that he had acquired, the purchase of his acquisition, which he had acquired in Padan aram, to come to Isaac his father, to the land of Canaan.   יחוַיִּנְהַ֣ג אֶת־כָּל־מִקְנֵ֗הוּ וְאֶת־כָּל־רְכֻשׁוֹ֙ אֲשֶׁ֣ר רָכָ֔שׁ מִקְנֵה֙ קִנְיָנ֔וֹ אֲשֶׁ֥ר רָכַ֖שׁ בְּפַדַּ֣ן אֲרָ֑ם לָב֛וֹא אֶל־יִצְחָ֥ק אָבִ֖יו אַ֥רְצָה כְּנָֽעַן:
the purchase of his acquisition: What he had purchased from [the sale of] his animals, viz. manservants, maidservants, camels, and donkeys. — [from Gen. Rabbah 74:5]   מקנה קנינו: מה שקנה מצאנו עבדים ושפחות וגמלים וחמורים:
19Now Laban had gone to shear his sheep, and [meanwhile] Rachel stole her father's teraphim.   יטוְלָבָ֣ן הָלַ֔ךְ לִגְזֹ֖ז אֶת־צֹאנ֑וֹ וַתִּגְנֹ֣ב רָחֵ֔ל אֶת־הַתְּרָפִ֖ים אֲשֶׁ֥ר לְאָבִֽיהָ:
to shear his sheep: that he had given into the hands of his sons, a journey of three days between him and Jacob.   לגזוז את צאנו: שנתן ביד בניו דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב:
and [meanwhile] Rachel stole her father’s teraphim: She intended to separate her father from idolatry. — [from Gen. Rabbah 74: 5]   ותגנב רחל את התרפים: להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה:  
20And Jacob concealed from Laban the Aramean by not telling him that he was fleeing.   כוַיִּגְנֹ֣ב יַֽעֲקֹ֔ב אֶת־לֵ֥ב לָבָ֖ן הָֽאֲרַמִּ֑י עַל־בְּלִי֙ הִגִּ֣יד ל֔וֹ כִּ֥י בֹרֵ֖חַ הֽוּא:
21So he and all that were his fled, and he arose and crossed the river, and he directed his face toward Mount Gilead.   כאוַיִּבְרַ֥ח הוּא֙ וְכָל־אֲשֶׁר־ל֔וֹ וַיָּ֖קָם וַיַּֽעֲבֹ֣ר אֶת־הַנָּהָ֑ר וַיָּ֥שֶׂם אֶת־פָּנָ֖יו הַ֥ר הַגִּלְעָֽד:
22On the third day, Laban was informed that Jacob had fled.   כבוַיֻּגַּ֥ד לְלָבָ֖ן בַּיּ֣וֹם הַשְּׁלִישִׁ֑י כִּ֥י בָרַ֖ח יַֽעֲקֹֽב:
On the third day: For there was a three-day journey between them.   ביום השלישי: שהרי דרך שלשת ימים היה ביניהם:
23So he took his kinsmen with him, and he pursued him seven days' journey, and he overtook him at Mount Gilead.   כגוַיִּקַּ֤ח אֶת־אֶחָיו֙ עִמּ֔וֹ וַיִּרְדֹּ֣ף אַֽחֲרָ֔יו דֶּ֖רֶךְ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים וַיַּדְבֵּ֥ק אֹת֖וֹ בְּהַ֥ר הַגִּלְעָֽד:
his kinsmen: Heb. אֶחָיו, lit., his brothers, his kinsmen.   את אחיו: קרוביו:
seven-days’ journey: All those three days [during the time] the reporter went to tell Laban, Jacob went on his way. We find that Jacob was six days distant from Laban, and on the seventh day, Laban overtook him. We find that the entire distance that Jacob had traversed in seven days, Laban traversed in one day (as it is said: “and he pursued him seven-days’ journey,” but it does not say: “and he pursued him seven days.”) - [from Gen. Rabbah 74:6]   דרך שבעת ימים: כל אותן שלשה ימים שהלך המגיד להגיד ללבן הלך יעקב לדרכו. נמצא יעקב רחוק מלבן ששה ימים, ובשביעי השיגו לבן, למדנו שכל מה שהלך יעקב בשבעה ימים הלך לבן ביום אחד (שנאמר וירדוף אחריו דרך שבעת ימים, ולא נאמר וירדוף אחריו שבעת ימים):
24And God came to Laban the Aramean in a dream of the night, and He said to him, "Beware lest you speak with Jacob either good or evil."   כדוַיָּבֹ֧א אֱלֹהִ֛ים אֶל־לָבָ֥ן הָֽאֲרַמִּ֖י בַּֽחֲלֹ֣ם הַלָּ֑יְלָה וַיֹּ֣אמֶר ל֗וֹ הִשָּׁ֧מֶר לְךָ֛ פֶּן־תְּדַבֵּ֥ר עִם־יַֽעֲקֹ֖ב מִטּ֥וֹב עַד־רָֽע:
either good or evil: All the good of the wicked is considered evil to the righteous. — [from Yev. 103]   מטוב ועד רע: כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים:
25And Laban overtook Jacob, and Jacob pitched his tent on the mountain, and Laban pitched with his kinsmen on Mount Gilead.   כהוַיַּשֵּׂ֥ג לָבָ֖ן אֶת־יַֽעֲקֹ֑ב וְיַֽעֲקֹ֗ב תָּקַ֤ע אֶת־אָֽהֳלוֹ֙ בָּהָ֔ר וְלָבָ֛ן תָּקַ֥ע אֶת־אֶחָ֖יו בְּהַ֥ר הַגִּלְעָֽד:
26And Laban said to Jacob, "What have you done, that you concealed from me, and led away my daughters like prisoners of war?   כווַיֹּ֤אמֶר לָבָן֙ לְיַֽעֲקֹ֔ב מֶ֣ה עָשִׂ֔יתָ וַתִּגְנֹ֖ב אֶת־לְבָבִ֑י וַתְּנַהֵג֙ אֶת־בְּנֹתַ֔י כִּשְׁבֻי֖וֹת חָֽרֶב:
like prisoners of war: lit., like captives of a sword. Every army that goes to war is called חָרֶב, sword.   כשביות חרב: כל חיל הבא למלחמה קרוי חרב:
27Why have you fled secretly, and concealed from me, and not told me? I would have sent you away with joy and with songs, and with drum and with harp.   כזלָ֤מָּה נַחְבֵּ֨אתָ֙ לִבְרֹ֔חַ וַתִּגְנֹ֖ב אֹתִ֑י וְלֹֽא־הִגַּ֣דְתָּ לִּ֔י וָֽאֲשַׁלֵּֽחֲךָ֛ בְּשִׂמְחָ֥ה וּבְשִׁרִ֖ים בְּתֹ֥ף וּבְכִנּֽוֹר:
and concealed from me: [lit., you stole me, meaning] you concealed from me.   ותגנב אתי: גנבת את דעתי:
28And you did not allow me to kiss my sons and daughters. Now, you have acted foolishly.   כחוְלֹ֣א נְטַשְׁתַּ֔נִי לְנַשֵּׁ֥ק לְבָנַ֖י וְלִבְנֹתָ֑י עַתָּ֖ה הִסְכַּ֥לְתָּ עֲשֽׂוֹ:
29I have the power to inflict harm upon you, but the God of your father spoke to me last night, saying, 'Beware of speaking with Jacob either good or bad.'   כטיֶשׁ־לְאֵ֣ל יָדִ֔י לַֽעֲשׂ֥וֹת עִמָּכֶ֖ם רָ֑ע וֵֽאלֹהֵ֨י אֲבִיכֶ֜ם אֶ֣מֶשׁ | אָמַ֧ר אֵלַ֣י לֵאמֹ֗ר הִשָּׁ֧מֶר לְךָ֛ מִדַּבֵּ֥ר עִם־יַֽעֲקֹ֖ב מִטּ֥וֹב עַד־רָֽע:
I have the power: There is strength and power in my hand to inflict harm upon you. Also, every אל that refers to the Deity means that He is mighty and has much strength.   יש לאל ידי: יש כח וחיל בידי לעשות עמכם רע. וכל אל שהוא לשון קדש על שם עזוז ורוב אונים הוא:
30But now, you have gone away, for you longed for your father's house, [but]why have you stolen my gods?"   לוְעַתָּה֙ הָלֹ֣ךְ הָלַ֔כְתָּ כִּֽי־נִכְסֹ֥ף נִכְסַ֖פְתָּה לְבֵ֣ית אָבִ֑יךָ לָ֥מָּה גָנַ֖בְתָּ אֶת־אֱלֹהָֽי:
you longed: You wished. There are many words in Scripture (Ps. 84:3): “My soul yearns, yea, yea, it pines” ; (Job:14:15) “You desire the work of Your hands.”   נכספתה: חמדת, והרבה יש במקרא (תהלים פד ג) נכספה וגם כלתה נפשי, (איוב יד טו) למעשה ידך תכסוף:
31And Jacob replied, and he said to Laban, "Because I was afraid, because I said, 'Lest you steal your daughters from me.'   לאוַיַּ֥עַן יַֽעֲקֹ֖ב וַיֹּ֣אמֶר לְלָבָ֑ן כִּ֣י יָרֵ֔אתִי כִּ֣י אָמַ֔רְתִּי פֶּן־תִּגְזֹ֥ל אֶת־בְּנוֹתֶ֖יךָ מֵֽעִמִּֽי:
Because I was afraid, etc: He answered him the first [question] first, that he said to him (verse 26), “and you led away my daughters, etc.” - [from Avoth d’Rabbi Nathan , 37:11-13]   כי יראתי וגו': השיבו על ראשון ראשון, שאמר לו (פסוק כו) ותנהג את בנותי וגו':
32The one with whom you find your gods shall not live. In the presence of our brothers, recognize for yourself what is with me, and take [it] for yourself." For Jacob did not know that Rachel had stolen them.   לבעִ֠ם אֲשֶׁ֨ר תִּמְצָ֣א אֶת־אֱלֹהֶ֘יךָ֘ לֹ֣א יִֽחְיֶה֒ נֶ֣גֶד אַחֵ֧ינוּ הַכֶּר־לְךָ֛ מָ֥ה עִמָּדִ֖י וְקַח־לָ֑ךְ וְלֹֽא־יָדַ֣ע יַֽעֲקֹ֔ב כִּ֥י רָחֵ֖ל גְּנָבָֽתַם:
shall not live: And from that curse, Rachel died on the way (Gen. Rabbah 74:4).   לא יחיה: ומאותה קללה מתה רחל בדרך:
what is with me: of yours. — [from Targum Jonathan]   מה עמדי: משלך:
33So Laban entered Jacob's tent and Leah's tent and the tent[s] of the two handmaids, but he did not find [them]; and he had come out of Leah's tent and entered Rachel's tent.   לגוַיָּבֹ֨א לָבָ֜ן בְּאֹֽהֶל־יַֽעֲקֹ֣ב | וּבְאֹ֣הֶל לֵאָ֗ה וּבְאֹ֛הֶל שְׁתֵּ֥י הָֽאֲמָהֹ֖ת וְלֹ֣א מָצָ֑א וַיֵּצֵא֙ מֵאֹ֣הֶל לֵאָ֔ה וַיָּבֹ֖א בְּאֹ֥הֶל רָחֵֽל:
Jacob’s tent: That is, Rachel’s tent, for Jacob was usually with her, and so Scripture states: (below, 46:19): “The sons of Rachel, Jacob’s wife.” In reference to all of them, however, it does not say, “Jacob’s wife.” - [from Gen. Rabbah 74:9]   באהל יעקב: הוא אהל רחל, שהיה יעקב תדיר אצלה, וכן הוא אומר (להלן מו יט) בני רחל אשת יעקב, ובכולן לא נאמר אשת יעקב:
and entered Rachel’s tent: when he came out of Leah’s tent, he went back into Rachel’s tent before he searched the tent[s] of the handmaids. Why [did he bother to do] all this? Because he was aware that she was one who touches everything. — [from Gen. Rabbah 74:9]   ויבא באהל רחל: כשיצא מאהל לאה חזר לו לאהל רחל קודם שחיפש באהל האמהות. וכל כך למה, לפי שהיה מכיר בה שהיא משמשנית:
34But Rachel had taken the teraphim and placed them into the camel saddle and sat upon them; so Laban felt about the entire tent but did not find [them].   לדוְרָחֵ֞ל לָֽקְחָ֣ה אֶת־הַתְּרָפִ֗ים וַתְּשִׂמֵ֛ם בְּכַ֥ר הַגָּמָ֖ל וַתֵּ֣שֶׁב עֲלֵיהֶ֑ם וַיְמַשֵּׁ֥שׁ לָבָ֛ן אֶת־כָּל־הָאֹ֖הֶל וְלֹ֥א מָצָֽא:
into the camel saddle: Heb. בְּכַר, an expression of pillows (כָּרִים) and cushions וּכְסָתוֹת, as the Targum renders: בָּעִבִיטָא דְגַמְלָא, which is a saddle, made like a pillow, and in Eruvin 15b, 16a) we learned: “If they encircled it with pillows (עִבִיטִין).” These are the pack-saddles of the camels, bastel in French, pack-saddle.   בכר הגמל: לשון כרים וכסתות כתרגומו בעביטא דגמלא, והיא מרדעת העשויה כמין כר ובעירובין (דף טז א) הקיפוה בעביטין, והן עביטי גמלים, בשטי"ל בלע"ז [אוכף]:
35And she said to her father, "Let my lord not be annoyed, for I cannot rise before you, for the way of women is upon me." So he searched, but did not find the teraphim.   להוַתֹּ֣אמֶר אֶל־אָבִ֗יהָ אַל־יִ֨חַר֙ בְּעֵינֵ֣י אֲדֹנִ֔י כִּ֣י ל֤וֹא אוּכַל֙ לָק֣וּם מִפָּנֶ֔יךָ כִּי־דֶ֥רֶךְ נָשִׁ֖ים לִ֑י וַיְחַפֵּ֕שׂ וְלֹ֥א מָצָ֖א אֶת־הַתְּרָפִֽים:
36And Jacob was annoyed, and he quarreled with Laban, and he said to Laban, "What is my transgression? What is my sin, that you have pursued me?   לווַיִּ֥חַר לְיַֽעֲקֹ֖ב וַיָּ֣רֶב בְּלָבָ֑ן וַיַּ֤עַן יַֽעֲקֹב֙ וַיֹּ֣אמֶר לְלָבָ֔ן מַה־פִּשְׁעִי֙ מַ֣ה חַטָּאתִ֔י כִּ֥י דָלַ֖קְתָּ אַֽחֲרָֽי:
that you have pursued: Heb. דָלַקְתָּ, you pursued, like (Lam. 4:19): “they chased us (דָּלָקֻנוּ) on the mountains,” and like (I Sam. 17:53):“from pursuing (מִדְּלוֹק) the Philistines.” - [from Targum Onkelos]   דלקת: רדפת, כמו (איכה ד יט) על ההרים דלקונו, וכמו (ש"א יז נג) מדלוק אחרי פלשתים:
37For you have felt about all my things. What have you found of all the utensils of your house? Put it here, in the presence of my kinsmen and your kinsmen, and let them decide between the two of us.   לזכִּֽי־מִשַּׁ֣שְׁתָּ אֶת־כָּל־כֵּלַ֗י מַה־מָּצָ֨אתָ֙ מִכֹּ֣ל כְּלֵֽי־בֵיתֶ֔ךָ שִׂ֣ים כֹּ֔ה נֶ֥גֶד אַחַ֖י וְאַחֶ֑יךָ וְיוֹכִ֖יחוּ בֵּ֥ין שְׁנֵֽינוּ:
and let them decide: Let them clarify who is right, aprover in Old French, prove, clarify. — [from Targum Jonathan ben Uzziel]   ויוכיחו: ויבררו עם מי הדין, אפרובי"ר בלע"ז [לברר]:
38Already twenty years have I been with you, and your ewes and she goats have not aborted, neither have I eaten the rams of your flocks.   לחזֶה֩ עֶשְׂרִ֨ים שָׁנָ֤ה אָֽנֹכִי֙ עִמָּ֔ךְ רְחֵלֶ֥יךָ וְעִזֶּ֖יךָ לֹ֣א שִׁכֵּ֑לוּ וְאֵילֵ֥י צֹֽאנְךָ֖ לֹ֥א אָכָֽלְתִּי:
have not aborted: They have not aborted their fetuses, like: (Hos. 9:14): “a miscarrying (מַשְׁכִּיל) womb” (Job 21:10): “his cow bears young and does not abort (תְּשַׁכֵּל).”   לא שכלו: לא הפילו עיבורם, כמו (הושע ט יד) רחם משכיל, (איוב כא י) תפלט פרתו ולא תשכל:
the rams of your flocks: From here they deduced that even a one-day-old ram is called a ram. Otherwise, what is his boast? He did not eat rams, but he ate lambs. If so, he is a thief. — [from B.K. 65b] 39.   ואילי צאנך: מכאן אמרו איל בן יומו קרוי איל, שאם לא כן מה שבחו, אילים לא אכל אבל כבשים אכל, אם כן גזלן הוא:
39I have not brought home to you anything torn [by other animals]; I would suffer its loss; from my hand you would demand it, what was stolen by day and what was stolen at night.   לטטְרֵפָה֙ לֹֽא־הֵבֵ֣אתִי אֵלֶ֔יךָ אָֽנֹכִ֣י אֲחַטֶּ֔נָּה מִיָּדִ֖י תְּבַקְשֶׁ֑נָּה גְּנֻֽבְתִ֣י י֔וֹם וּגְנֻֽבְתִ֖י לָֽיְלָה:
anything torn: By a lion or a wolf. — [from Targum Jonathan ben Uzziel]   טרפה: על ידי ארי או זאב:
I would suffer its loss: Heb. אִחַטֶּנָה, an expression similar to (Jud. 20:16): “and not miss (יַחֲטִיא);” (I Kings 1: 21): “My son Solomon and I will be lacking (חַטָּאִים).” I would suffer the loss; if it was missing, it was missing to me, for you would demand it from my hand.   אנכי אחטנה: לשון (שופטים כ טז) קולע באבן אל השערה ולא יחטיא, (מ"א א כא) אני ובני שלמה חטאים, חסרים, אנכי אחסרנה, אם חסרה חסרה לי, שמידי תבקשנה:
I would suffer its loss: The Targum renders: דַּהִוַת שַׁגְיָא מִמִנְיָנָא, what was missing (נִפְקֶדֶת) and lacking from the count, like (Num. 31:49): “and no man was missing (נִפְקַד) from us,” which the Targum renders: לָא שְׁגָא.   אנכי אחטנה: תרגומו דהות שגיא ממנינא שהיתה נפקדת ומחוסרת, כמו (במדבר לא מט) ולא נפקד ממנו איש, תרגומו ולא שגא:
what was stolen by day and what was stolen at night: לַיְלָה גְנֻבְתִי יוֹם וּגְנֻבְתִי, [similar to] גְנוּבַת יוֹם או ֹגְנוּבַת לַיְלָה, what was stolen by day and what was stolen at night, I paid all.   גנבתי יום וגנבתי לילה: גנובת יום או גנובת לילה הכל שלמתי:
what was stolen: Heb. גְּנֻבְתִי Similar to (Lam. 1:1): “great (רַבָּתִי) among the nations, a princess (שָׂרָתִי) among the provinces;” (Isa. 1:21): “full (מְלֵאִתִי) of justice;” (Hos. 10:11): “that loves (אוֹהַבְתִּי) to thresh.”   גנבתי: כמו (איכה א א) רבתי בגוים שרתי במדינות, (ישעיה א כא) מלאתי משפט, (הושע י יא) אוהבתי לדוש:
40I was [in the field] by day when the heat consumed me, and the frost at night, and my sleep wandered from my eyes.   מהָיִ֧יתִי בַיּ֛וֹם אֲכָלַ֥נִי חֹ֖רֶב וְקֶ֣רַח בַּלָּ֑יְלָה וַתִּדַּ֥ד שְׁנָתִ֖י מֵֽעֵינָֽי:
the heat consumed me: An expression of (Deut. 4:24): “a consuming (אֹכְלָה) fire.”   אכלני חרב: לשון (דברים ד כד) אש אוכלה:
and the frost: Heb. וְקֶרַח, like (Ps. 147:17): “He hurls His ice (קַרְחוֹ).” The Targum renders: גְלִידא, ice, or frost.   וקרח: כמו (תהלים קמז יז) משליך קרחו, תרגומו גלידא:
my sleep: Heb. שְׁנָתִי. An expression of שֵׁנָה, sleep.   שנתי: לשון שינה:
41This is twenty years that I have spent in your house. I served you fourteen years for your two daughters and six years for your animals, and you changed my wages ten times.   מאזֶה־לִּ֞י עֶשְׂרִ֣ים שָׁנָה֘ בְּבֵיתֶ֒ךָ֒ עֲבַדְתִּ֜יךָ אַרְבַּע־עֶשְׂרֵ֤ה שָׁנָה֙ בִּשְׁתֵּ֣י בְנֹתֶ֔יךָ וְשֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים בְּצֹאנֶ֑ךָ וַתַּֽחֲלֵ֥ף אֶת־מַשְׂכֻּרְתִּ֖י עֲשֶׂ֥רֶת מֹנִֽים:
and you changed my wages: You would change the stipulation between us from speckled to spotted and from ringed to striped.   ותחלף את משכרתי: היית משנה תנאי שבינינו מנקוד לטלוא ומעקודים לברודים:
42Had not the God of my father, the God of Abraham and the Fear of Isaac, been for me, you would now have sent me away empty handed. God has seen my affliction and the toil of my hands, and He reproved [you] last night."   מבלוּלֵ֡י אֱלֹהֵ֣י אָבִי֩ אֱלֹהֵ֨י אַבְרָהָ֜ם וּפַ֤חַד יִצְחָק֙ הָ֣יָה לִ֔י כִּ֥י עַתָּ֖ה רֵיקָ֣ם שִׁלַּחְתָּ֑נִי אֶת־עָנְיִ֞י וְאֶת־יְגִ֧יעַ כַּפַּ֛י רָאָ֥ה אֱלֹהִ֖ים וַיּ֥וֹכַח אָֽמֶשׁ:
and the Fear of Isaac: He did not wish to say, “the God of Isaac,” because the Holy One, blessed be He, does not associate His name with the righteous while they are alive. Although He said to him upon his departure from Beer-sheba (above, 28:13): “I am the Lord, the God of Abraham your father, and the God of Isaac,” since his eyes had become dim and a blind man is like a dead man, Jacob was afraid to say, “the God of,” and said, “and the Fear of.”   ופחד יצחק: לא רצה לומר אלהי יצחק, שאין הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, ואף על פי שאמר לו בצאתו מבאר שבע (לעיל כח יג) אני ה' אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק, בשביל שכהו עיניו והרי הוא כמת, יעקב נתיירא לומר אלהי ואמר ופחד:
and He reproved [you] last night: Heb. וַיוֹכַח, an expression of reproof, but it is not an expression of clarification.   ויוכח: לשון תוכחה הוא ולא לשון הוכחה:

Seventh Portion

Genesis Chapter 31

43And Laban answered and said to Jacob, "The daughters are my daughters, and the sons are my sons, and the animals are my animals, and all that you see is mine. Now, what would I do to these daughters of mine today, or to their children, whom they have borne?   מגוַיַּ֨עַן לָבָ֜ן וַיֹּ֣אמֶר אֶל־יַֽעֲקֹ֗ב הַבָּנ֨וֹת בְּנֹתַ֜י וְהַבָּנִ֤ים בָּנַי֙ וְהַצֹּ֣אן צֹאנִ֔י וְכֹ֛ל אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה רֹאֶ֖ה לִי־ה֑וּא וְלִבְנֹתַ֞י מָה־אֶֽעֱשֶׂ֤ה לָאֵ֨לֶּה֙ הַיּ֔וֹם א֥וֹ לִבְנֵיהֶ֖ן אֲשֶׁ֥ר יָלָֽדוּ:
Now, what would I do there?: How could I entertain the thought of harming them?   מה אעשה לאלה: איך תעלה על לבי להרע להן:
44So now, come, let us form a covenant, you and I, and may He be a witness between me and you."   מדוְעַתָּ֗ה לְכָ֛ה נִכְרְתָ֥ה בְרִ֖ית אֲנִ֣י וָאָ֑תָּה וְהָיָ֥ה לְעֵ֖ד בֵּינִ֥י וּבֵינֶֽךָ:
may He be a witness: [I.e.] the Holy One, blessed be He [will be a witness].   והיה לעד: הקב"ה:
45So Jacob took a stone and set it up [as] a monument.   מהוַיִּקַּ֥ח יַֽעֲקֹ֖ב אָ֑בֶן וַיְרִימֶ֖הָ מַצֵּבָֽה:
46And Jacob said to his kinsmen, "Gather stones," and they took stones and made a pile, and they ate there by the pile.   מווַיֹּ֨אמֶר יַֽעֲקֹ֤ב לְאֶחָיו֙ לִקְט֣וּ אֲבָנִ֔ים וַיִּקְח֥וּ אֲבָנִ֖ים וַיַּֽעֲשׂוּ־גָ֑ל וַיֹּ֥אכְלוּ שָׁ֖ם עַל־הַגָּֽל:
to his kinsmen: [lit., to his brothers.] They are his sons, who were to him like brothers, drawing near him for trouble or for war (Gen. Rabbah 74:13).   לאחיו: הם בניו, שהיו לו אחים נגשים אליו לצרה ולמלחמה:
47And Laban called it Yegar Sahadutha, but Jacob called it Gal ed.   מזוַיִּקְרָא־ל֣וֹ לָבָ֔ן יְגַ֖ר שָֽׂהֲדוּתָ֑א וְיַ֣עֲקֹ֔ב קָ֥רָא ל֖וֹ גַּלְעֵֽד:
Yegar Sahadutha: The Aramaic translation of Gal-ed.   יגר שהדותא: תרגומו של גלעד:
48And Laban said, "This pile is a witness between me and you today." Therefore, he called it Gal ed.   מחוַיֹּ֣אמֶר לָבָ֔ן הַגַּ֨ל הַזֶּ֥ה עֵ֛ד בֵּינִ֥י וּבֵֽינְךָ֖ הַיּ֑וֹם עַל־כֵּ֥ן קָֽרָא־שְׁמ֖וֹ גַּלְעֵֽד:
Therefore, he called it Gal-ed: The pile is a witness.   גלעד: גלעד:
49And Mizpah, because he said, "May the Lord look between me and you when we are hidden from each other.   מטוְהַמִּצְפָּה֙ אֲשֶׁ֣ר אָמַ֔ר יִ֥צֶף יְהֹוָ֖ה בֵּינִ֣י וּבֵינֶ֑ךָ כִּ֥י נִסָּתֵ֖ר אִ֥ישׁ מֵֽרֵעֵֽהוּ:
And Mizpah, because he said, etc.: And Mizpah, which is on Mount Gilead, as it is written (Jud. 11:29): “and he passed over Mizpeh of Gilead.” Now, why was it named Mizpah? Because each one said to the other, “May the Lord look (יִצֶף) between me and you if you transgress the covenant.”   והמצפה אשר אמר וגו': והמצפה אשר בהר הגלעד, כמו שכתוב (שופטים יא כט) ויעבר את מצפה גלעד. ולמה נקרא שמה מצפה, לפי שאמר כל אחד מהם לחברו יצף ה' ביני ובינך אם תעבור את הברית:
when we are hidden: And we do not see each other.   כי נסתר: ולא נראה איש את רעהו:
50If you afflict my daughters, or if you take wives in addition to my daughters when no one is with us, behold! God is a witness between me and you."   נאִם־תְּעַנֶּ֣ה אֶת־בְּנֹתַ֗י וְאִם־תִּקַּ֤ח נָשִׁים֙ עַל־בְּנֹתַ֔י אֵ֥ין אִ֖ישׁ עִמָּ֑נוּ רְאֵ֕ה אֱלֹהִ֥ים עֵ֖ד בֵּינִ֥י וּבֵינֶֽךָ:
…my daughters…my daughters: Twice. Bilhah and Zilpah were also his daughters from a concubine. — [from Pirkei d’Rabbi Eliezer, ch. 36]   בנתי בנתי: שתי פעמים, אף בלהה וזלפה בנותיו היו מפלגש:
If you afflict my daughters: By depriving them of their conjugal rights (Yoma 77).   אם תענה את בנתי: למנוע מהם עונת תשמיש:
51And Laban said to Jacob, "Behold this pile and behold this monument, which I have cast between me and you.   נאוַיֹּ֥אמֶר לָבָ֖ן לְיַֽעֲקֹ֑ב הִנֵּ֣ה | הַגַּ֣ל הַזֶּ֗ה וְהִנֵּה֙ הַמַּצֵּבָ֔ה אֲשֶׁ֥ר יָרִ֖יתִי בֵּינִ֥י וּבֵינֶֽךָ:
which I have cast: Heb. יָרִיתִי, similar to (Exod. 15:4): “He cast (יָרָה) into the sea,” like one who shoots an arrow. — [from Gen. Rabbah 74:15]   יריתי: כמו (שמות טו ד) ירה בים, כזה שהוא יורה חנית:
52This pile is a witness, and this monument is a witness, that I will not pass this pile [to go] to you and that you shall not pass this pile and this monument to [come to] me to [do] harm.   נבעֵ֚ד הַגַּ֣ל הַזֶּ֔ה וְעֵדָ֖ה הַמַּצֵּבָ֑ה אִם־אָ֗נִי לֹא־אֶֽעֱבֹ֤ר אֵלֶ֨יךָ֙ אֶת־הַגַּ֣ל הַזֶּ֔ה וְאִם־אַ֠תָּ֠ה לֹא־תַֽעֲבֹ֨ר אֵלַ֜י אֶת־הַגַּ֥ל הַזֶּ֛ה וְאֶת־הַמַּצֵּבָ֥ה הַזֹּ֖את לְרָעָֽה:
that I: Heb. אִם. Here אִם is used as an expression of אִשֶׁר, that, like (above 24:33): “until (אִם) I have spoken my words.”   אם אני: הרי אם משמש בלשון אשר, כמו (לעיל כד לג) עד אם דברתי דברי:
to [do] harm: To do harm you may not pass, but you may pass to do business. — [from Gen. Rabbah 74:15]   לרעה: לרעה אי אתה עובר, אבל אתה עובר לפרקמטיא:
53May the God of Abraham and the god of Nahor judge between us, the god of their father." And Jacob swore by the Fear of his father Isaac.   נגאֱלֹהֵ֨י אַבְרָהָ֜ם וֵֽאלֹהֵ֤י נָחוֹר֙ יִשְׁפְּט֣וּ בֵינֵ֔ינוּ אֱלֹהֵ֖י אֲבִיהֶ֑ם וַיִּשָּׁבַ֣ע יַֽעֲקֹ֔ב בְּפַ֖חַד אָבִ֥יו יִצְחָֽק:
the God of Abraham: This is holy. [I.e., it refers to the Deity.]- [from Gen. Rabbah 74:16]   אלהי אברהם: קדש:
and the god of Nahor: Profane. [I.e., it refers to pagan deities.]- [from Gen. Rabbah 74:16]   ואלהי נחור: חול:
the god of their father: Profane. [I.e., it refers to pagan deities.]   אלהי אביהם: חול:
54And Jacob slaughtered a slaughtering on the mountain, and he invited his friends to eat a meal, and they ate bread and lodged on the mountain.   נדוַיִּזְבַּ֨ח יַֽעֲקֹ֥ב זֶ֨בַח֙ בָּהָ֔ר וַיִּקְרָ֥א לְאֶחָ֖יו לֶֽאֱכָל־לָ֑חֶם וַיֹּ֣אכְלוּ לֶ֔חֶם וַיָּלִ֖ינוּ בָּהָֽר:
And Jacob slaughtered a slaughtering: He slaughtered animals for a feast.   ויזבח יעקב זבח: שחט בהמות למשתה:
his friends: [Heb. לְאֶחָיו, lit., to his brothers.] To his friends who were with Laban.   לאחיו: לאוהביו שעם לבן:
to eat a meal: Heb. לָחֶם. Any kind of foodstuff is called לֶחֶם [not only bread], like (Dan. 5:1): “made a great feast (לֶחֶם);” (Jer. 11:19): “Let us destroy his food (בְּלַחְמוֹ) with wood.”   לאכל לחם: כל דבר מאכל קרוי לחם, כמו (דניאל ה א) עבד לחם רב, (ירמיה יא יט) נשחיתה עץ בלחמו:

Genesis Chapter 32

1And Laban arose early in the morning and kissed his sons and daughters and blessed them, and Laban went and returned to his place.   אוַיַּשְׁכֵּ֨ם לָבָ֜ן בַּבֹּ֗קֶר וַיְנַשֵּׁ֧ק לְבָנָ֛יו וְלִבְנוֹתָ֖יו וַיְבָ֣רֶךְ אֶתְהֶ֑ם וַיֵּ֛לֶךְ וַיָּ֥שָׁב לָבָ֖ן לִמְקֹמֽוֹ:
2And Jacob went on his way, and angels of God met him.   בוְיַֽעֲקֹ֖ב הָלַ֣ךְ לְדַרְכּ֑וֹ וַיִּפְגְּעוּ־ב֖וֹ מַלְאֲכֵ֥י אֱלֹהִֽים:
and angels of God met him: Angels of Israel came to greet him to escort him to the land.   ויפגעו בו מלאכי א-להים: מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ:
3And Jacob said when he saw them, "This is the camp of God," and he named the place Mahanaim.   גוַיֹּ֤אמֶר יַֽעֲקֹב֙ כַּֽאֲשֶׁ֣ר רָאָ֔ם מַֽחֲנֵ֥ה אֱלֹהִ֖ים זֶ֑ה וַיִּקְרָ֛א שֵֽׁם־הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא מַֽחֲנָֽיִם:
Mahanaim: Two camps, [one of the angels] outside the land, who came with him up to here, and [one of the angels] of Israel, who came to greet him. — [from Tanchuma Vayishlach 3]   מחנים: שתי מחנות, של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו:

Maftir Portion

Genesis Chapter 32

1And Laban arose early in the morning and kissed his sons and daughters and blessed them, and Laban went and returned to his place.   אוַיַּשְׁכֵּ֨ם לָבָ֜ן בַּבֹּ֗קֶר וַיְנַשֵּׁ֧ק לְבָנָ֛יו וְלִבְנוֹתָ֖יו וַיְבָ֣רֶךְ אֶתְהֶ֑ם וַיֵּ֛לֶךְ וַיָּ֥שָׁב לָבָ֖ן לִמְקֹמֽוֹ:
2And Jacob went on his way, and angels of God met him.   בוְיַֽעֲקֹ֖ב הָלַ֣ךְ לְדַרְכּ֑וֹ וַיִּפְגְּעוּ־ב֖וֹ מַלְאֲכֵ֥י אֱלֹהִֽים:
and angels of God met him: Angels of Israel came to greet him to escort him to the land.   ויפגעו בו מלאכי א-להים: מלאכים של ארץ ישראל באו לקראתו ללוותו לארץ:
3And Jacob said when he saw them, "This is the camp of God," and he named the place Mahanaim.   גוַיֹּ֤אמֶר יַֽעֲקֹב֙ כַּֽאֲשֶׁ֣ר רָאָ֔ם מַֽחֲנֵ֥ה אֱלֹהִ֖ים זֶ֑ה וַיִּקְרָ֛א שֵֽׁם־הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא מַֽחֲנָֽיִם:
Mahanaim: Two camps, [one of the angels] outside the land, who came with him up to here, and [one of the angels] of Israel, who came to greet him. — [from Tanchuma Vayishlach 3]   מחנים: שתי מחנות, של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו:

Haftarah

Hosea Chapter 11

7And My people waver whether to return to Me, and to the matter concerning which they call them, together they do not uphold [it].   זוְעַמִּ֥י תְלוּאִ֖ים לִמְשֽׁוּבָתִ֑י וְאֶל־עַל֙ יִקְרָאֻ֔הוּ יַ֖חַד לֹ֥א יְרוֹמֵֽם:
And My people waver whether to return to Me: When the prophets teach them to return to Me, they are in doubt whether to return or not to return; it is with difficulty that they return to Me.  
and to the matter concerning which they call them, together they do not uphold it: And to the matter concerning which the prophets call them, together My people will not uphold it and will not agree to do it. Some explain וְאֶל-עַל יִקְרָאֻהוּ to mean: Harsh happenings shall befall them. The word וְאֶל means the same as (Gen. 31:29) “My hand has power (לְאֵל),” [and the word עַל means the same as עֲלִילוֹת, deeds (Kara). But this is not so since אֶל is vowelized with a “pattah.” [I.e. with a “segol,” called “pattah katan” by the early grammarians.] Were אֶל a noun, it would be vowelized with a “tseireh,” [i.e., אֵל]. Jonathan, however, renders: A harsh happening will befall them. He interprets וְאֶל as an expression of harshness, but it appears to me that I have interpreted it properly.  
together they do not uphold [it]: [Jonathan renders:] Together they shall not walk erect.  
8How shall I give you, Ephraim? [How] deliver you, O Israel? How shall I make you as Admah, make you as Zeboyim? My heart is turned within Me, together My remorse has been kindled.   חאֵ֞יךְ אֶתֶּנְךָ֣ אֶפְרַ֗יִם אֲמַגֶּנְךָ֙ יִשְׂרָאֵ֔ל אֵיךְ אֶתֶּנְךָ֣ כְאַדְמָ֔ה אֲשִֽׂימְךָ֖ כִּצְבֹאיִ֑ם נֶהְפַּ֚ךְ עָלַי֙ לִבִּ֔י יַ֖חַד נִכְמְר֥וּ נִֽחוּמָֽי:
deliver you: Heb. אֲמַגֶּנְ. Comp. (Gen. 14: 20) “Who delivered (מִגֵן) your adversaries.”  
My remorse has been kindled: Heb. נִכְרְמוּ, are heated. This is an Aramaic expression. Comp. (Lam. 5:10) “Our skin is heated (נִכְמָרוּ) like an oven.”  
9I will not execute the kindling of My anger, I will not return to destroy Ephraim, for I am God and not a man. In your midst is the Holy One, and I will not enter a city.   טלֹ֚א אֶֽעֱשֶׂה֙ חֲר֣וֹן אַפִּ֔י לֹ֥א אָשׁ֖וּב לְשַׁחֵ֣ת אֶפְרָ֑יִם כִּ֣י אֵ֚ל אָֽנֹכִי֙ וְלֹֽא־אִ֔ישׁ בְּקִרְבְּךָ֣ קָד֔וֹשׁ וְלֹ֥א אָב֖וֹא בְּעִֽיר:
I will not return: from My good word, which I said. (Lev. 26:44) “I have not rejected them nor have I abhorred them,” to destroy Ephraim.  
for I am God: Who keeps His favorable word, and I do not retract the good.  
I will not enter a city: I.e., another city. I have already promised to cause My Shechinah to rest in your midst in Jerusalem, and I will never again cause it to rest on another city. Others explain it as an expression of hatred. Comp. (I Sam. 28: 16) “And has become your adversary (וַיְהִי עָרֶ).”  
10They shall follow the Lord, He shall roar like a lion; for He shall roar, and the children shall hasten from the west.   יאַֽחֲרֵ֧י יְהֹוָ֛ה יֵֽלְכ֖וּ כְּאַרְיֵ֣ה יִשְׁאָ֑ג כִּי־ה֣וּא יִשְׁאַ֔ג וְיֶֽחֶרְד֥וּ בָנִ֖ים מִיָּֽם:
He shall roar like a lion: He will yet roar to them like a lion that they leave the exile and follow Him.  
and the children shall hasten from the west: And the exiles shall be gathered from the west. [from Jonathan]  
11They shall hasten like a bird from Egypt and like a dove from the land of Assyria; and I will place them in their houses, says the Lord.   יאיֶֽחֶרְד֚וּ כְצִפּוֹר֙ מִמִּצְרַ֔יִם וּכְיוֹנָ֖ה מֵאֶ֣רֶץ אַשּׁ֑וּר וְהֽוֹשַׁבְתִּ֥ים עַל־בָּֽתֵּיהֶ֖ם נְאֻם־יְהֹוָֽה:

Hosea Chapter 12

1Ephraim has surrounded me with lies, and the house of Israel with deceit, but Judah still rules with God, and with the Holy One he is faithful.   אסְבָבֻ֚נִי בְכַ֙חַשׁ֙ אֶפְרַ֔יִם וּבְמִרְמָ֖ה בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֑ל וִֽיהוּדָ֗ה עֹ֥ד רָד֙ עִם־אֵ֔ל וְעִם־קְדוֹשִׁ֖ים נֶֽאֱמָֽן:
has surrounded Me: Ephraim and the house of Israel have already surrounded Me with lies and deceit, i.e., the kings of the Ten Tribes and all the people, but Judah still…  
rules with God: Still rules with fear of God.  
rules: Heb. רָד. Comp. (Num. 24:19) “And there shall rule (וְיֵרְדְּ) out of Jacob.” Their kings are still with the Holy One, blessed be He.  
2Ephraim joins the wind and chases the east wind; all day he increases deceit and plunder, and they make a treaty with Assyria, and oil is brought to Egypt.   באֶפְרַ֜יִם רֹעֶ֥ה ר֙וּחַ֙ וְרֹדֵ֣ף קָדִ֔ים כָּל־הַיּ֕וֹם כָּזָ֥ב וָשֹׁ֖ד יַרְבֶּ֑ה וּבְרִית֙ עִם־אַשּׁ֣וּר יִכְרֹ֔תוּ וְשֶׁ֖מֶן לְמִצְרַ֥יִם יוּבָֽל:
joins the wind: Heb. רֹעֵה. An expression of רֵעַ, a friend. He joins words of the wind, viz. idolatry.  
and oil: Their oil they carry to Egypt to give a bribe to Egypt to aid them.  
3Now the Lord has a contention with Judah, and to visit upon Jacob according to his ways; according to his deeds He shall recompense him.   גוְרִ֥יב לַֽיהֹוָ֖ה עִם־יְהוּדָ֑ה וְלִפְקֹ֚ד עַל־יַֽעֲקֹב֙ כִּדְרָכָ֔יו כְּמַֽעֲלָלָ֖יו יָשִׁ֥יב לֽוֹ:
Now the Lord has a contention with Judah: He relates to them the matters of His contention which their brethren, the house of Israel, have done to Him, so that they should not wonder when He visits retribution on Jacob according to his ways.  
4In the womb, he seized his brother's heel, and with his strength he strove with an angel.   דבַּבֶּ֖טֶן עָקַ֣ב אֶת־אָחִ֑יו וּבְאוֹנ֖וֹ שָׂרָ֥ה אֶת־אֱלֹהִֽים:
In the womb, he seized his brother’s heel: All this I did for him, he held him by the heel, as a sign that he would be a master over him.  
5He strove with an angel and prevailed; he wept and beseeched him; In Bethel he shall find Him, and there He shall speak with us.   הוַיָּ֚שַׂר אֶל־מַלְאָךְ֙ וַיֻּכָ֔ל בָּכָ֖ה וַיִּתְחַנֶּן־ל֑וֹ בֵּֽית־אֵל֙ יִמְצָאֶ֔נּוּ וְשָׁ֖ם יְדַבֵּ֥ר עִמָּֽנוּ:
he wept: i.e., the angel wept. [from Chullin 92a]  
and beseeched him: When he said to him, “I will not let you go unless you bless me” (Gen. 32: 26), and the angel was begging him, “Let me go now. Eventually, the Holy One, blessed be He, will reveal Himself to you in Bethel, and there you will find Him, and there He will speak with us, and He and I will agree with you concerning the blessings that Isaac blessed you.” Now that angel was Esau’s genius, and he was contesting the blessings.  
6And the Lord is the God of the hosts; the Lord is His Name.   ווַֽיהֹוָ֖ה אֱלֹהֵ֣י הַצְּבָא֑וֹת יְהֹוָ֖ה זִכְרֽוֹ:
And the Lord is the God of the hosts: Just as I was then, so am I now, and had you walked with Me wholeheartedly, like Jacob your father, I would have acted toward you as I acted toward him.  
7And you shall return by your God: keep loving-kindness and justice, and hope to your God always.   זוְאַתָּ֖ה בֵּֽאלֹהֶ֣יךָ תָשׁ֑וּב חֶ֚סֶד וּמִשְׁפָּט֙ שְׁמֹ֔ר וְקַוֵּ֥ה אֶל־אֱלֹהֶ֖יךָ תָּמִֽיד:
And you shall return by your God: On His promise and His support, which He promises you, you can rely, and return to Him. Only…  
keep loving-kindness and justice: and you may be assured to hope for His salvation always.  
8A trafficker who has deceitful scales in his hand; he loves to oppress.   חכְּנַ֗עַן בְּיָד֛וֹ מֹֽאזְנֵ֥י מִרְמָ֖ה לַֽעֲשֹׁ֥ק אָהֵֽב:
A trafficker who has deceitful scales in his hand: You rely on your gain, for you are traffickers and deceivers, and concerning your wealth you say…  
9And Ephraim said: Surely I have become rich; I have found power for myself; all my toils shall not suffice for my iniquity which is sin.   טוַיֹּ֣אמֶר אֶפְרַ֔יִם אַ֣ךְ עָשַׁ֔רְתִּי מָצָ֥אתִי א֖וֹן לִ֑י כָּל־יְגִיעַ֕י לֹ֥א יִמְצְאוּ־לִ֖י עָו‍ֹ֥ן אֲשֶׁר־חֵֽטְא:
Surely I have become rich: Now why should I worship the Holy One, blessed be He?  
I have found power for myself: Heb. אוֹן, meaning strength. Rabbi Simon, however, explained it homiletically as follows: I found אוֹן for myself: I found a deed of indebtedness for myself, that I possess kingship over Israel. (Gen. 50:18) “And his brothers too wept and fell etc. ‘Behold we are slaves to you etc.’” אוֹן means the laws of a deed. Comp. (Gittin 43b) “They may write his deed (אוֹנוֹ) for it.” Comp. (Gittin 43b) “They may write his deed אוֹנוֹ for it.” Comp. also (Gen. Rabbah 2:2) With one deed (אוֹנוֹ) and with one price. "And this is its explanation:  
“And Ephraim said: Surely I have become rich; I have found a deed for myself.”: Jeroboam son of Nebat, who was of the tribe of Ephraim, boasts and declares: Surely I have become rich, I have found a deed for myself, one deed, that all Israel are my slaves, for my father acquired them, as it is written: And his brothers too went and fell before him, and said: Behold we are your slaves. And whatever a slave acquires belongs to his master. Hence, all their property is mine. Therefore, I have no sin if I take all that is theirs, for they are my slaves. What is written after this? And I am the Lord your God from the land of Egypt. The greatness that came to your father in Egypt was from Me. Said the Holy One, blessed be He. ‘Behold we are your slaves,’ you have not forgotten, but ‘I am the Lord your God,’ which was stated in the Decalogue, you have forgotten, for you have erected two calves, one in Bethel and one in Dan. And according to the simple meaning of the verse, you say, “I have found power for myself through oppression and deceitful scales.” And I am the Lord your God from the land of Egypt. There I distinguished between a droplet [of seed] of a firstborn and a droplet which was not of a firstborn. I also know and exact retribution from deceitful scales made without understanding and from one who hides his weights in salt in order to deceive.  
all my toils shall not suffice for my etc.: It would have been better for you had you said to yourself: All my money shall not suffice to atone for my iniquity which I have sinned. In this manner Jonathan renders it: The prophet said to them: All your wealth will not remain with you on the day of the retribution of your sins.  
shall not suffice: Heb. לֹא יִמְצְאוּ, usually translated ‘shall not find.’ They shall not suffice. Comp. (Num. 11: 22) “and suffice (וּמָצָא) for them.” But it cannot be explained: יְגִיעַי כֹּל-, all those who toil to seek my iniquity shall not find any iniquity with me, for, were that the case, it should be spelled יְגֵעַי without a “yud,” and it should be vowelized with a “tseireh,” but now it is not an expression of one who toils but an expression of toil.  
10And I am the Lord your God from the land of Egypt; I will yet make you dwell in tents as in the days of the [early] times.   יוְאָֽנֹכִ֛י יְהֹוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם עֹ֛ד אוֹשִֽׁיבְךָ֥ בָֽאֳהָלִ֖ים כִּימֵ֥י מוֹעֵֽד:
I will yet make you dwell in tents: I will cut off from your midst deceitful traffickers, and I will cause you to dwell in tents. I will set up from among you students engaging in the Torah.  
as in the days of the [early] times: As in the days of the early times, when Jacob, the unpretentious man, was sitting in tents.  
11And I spoke to the prophets, and I increased their visions; and to the prophets I assumed likenesses.   יאוְדִבַּ֙רְתִּי֙ עַל־הַנְּבִיאִ֔ים וְאָֽנֹכִ֖י חָז֣וֹן הִרְבֵּ֑יתִי וּבְיַ֥ד הַנְּבִיאִ֖ים אֲדַמֶּֽה:
And I spoke to the prophets: to admonish you and to bring you back to do good.  
and to the prophets I assumed likenesses: I appeared to them in many likenesses. Another explanation. I gave My words likenesses to them through allegories in order to make them comprehensible to their listeners.  
12If there is violence in Gilead, it is because they were but vanity; in Gilgal they sacrificed oxen; also their altars were like heaps on the furrows of the field.   יבאִם־גִּלְעָ֥ד אָ֙וֶן֙ אַךְ־שָׁ֣וְא הָי֔וּ בַּגִּלְגָּ֖ל שְׁוָרִ֣ים זִבֵּ֑חוּ גַּ֚ם מִזְבְּחוֹתָם֙ כְּגַלִּ֔ים עַ֖ל תַּלְמֵ֥י שָׂדָֽי:
If there is violence in Gilead: If they suffered from destruction and violence, they caused it to themselves, for they were but vanity in Gilgal, and they sacrificed oxen to pagan deities.  
also their altars: were as numerous as heaps which are on the furrows of the field.  
the furrows of the field: The furrow made by the plowshare is called תֶלֶם.  
13And Jacob fled to the field of Aram; and Israel worked for a wife, and for a wife he guarded.   יגוַיִּבְרַ֥ח יַֽעֲקֹ֖ב שְׂדֵ֣ה אֲרָ֑ם וַיַּֽעֲבֹ֚ד יִשְׂרָאֵל֙ בְּאִשָּׁ֔ה וּבְאִשָּׁ֖ה שָׁמָֽר:
And Jacob fled to the field of Aram etc.: Like a person who says, “Let us return to the previous topic,” for we spoke above (verse 5): And he strove with an angel, and moreover, I did this for him; when he was forced to flee to the field of Aram, you know how I guarded him.  
and for a wife he guarded: the flocks.  
14And, through a prophet, the Lord brought up Israel from Egypt, and through a prophet they were guarded.   ידוּבְנָבִ֕יא הֶֽעֱלָ֧ה יְהֹוָ֛ה אֶת־יִשְׂרָאֵ֖ל מִמִּצְרָ֑יִם וּבְנָבִ֖יא נִשְׁמָֽר:
And, through a prophet, the Lord brought up etc.: And, insofar as you disgrace the prophets and mock their words, is it not so that through a prophet God brought us etc.?  
The text on this page contains sacred literature. Please do not deface or discard.
Select a portion: