Parshat Acharei-Kedoshim

Explore Parshah Themes
Readings for Acharei-Kedoshim
Iyar 13, 5778
April 28, 2018


Haftarah:
Amos 9:7-15
Torah Portion: Acharei-Kedoshim