Photo: Shlomo Vishinsky | Courtesy Zev Markowitz / Chai Art Gallery
Photo: Shlomo Vishinsky | Courtesy Zev Markowitz / Chai Art Gallery