לזכות הרה״ת חיים שאול בן חנה שי׳ וכל השלוחים ואנ״ש שיחיו ברחבי תבל בתוככי כל חולי עמך בית ישראל הזקוקים לישועה מיוחדת ורפואה שלימה וקרובה