V'al ku-lam, yit-ba-rach v'yit-ro-mam shim-cha
Mal-kei-nu, ta-mid l'o-lam va-ed.
V'chol ha-cha-yim yo-du-cha se-la
vi-ha-l'lu shim-cha l’olam l'o-lam ki tov,
ha-eil y'shu-a-tei-nu v'ez-ra-tei-nu se-la. ha-Eil ha-tov.
Ba-ruch a-tah A-do-nai, ha-tov shim-cha ul'cha na-e l'ho-dot.