Et tse-mach Da-vid av-d'cha m'hei-rah tats-mi-ach,
v'kar-no ta-rum bi-shu-a-te-cha,
ki li-shu-a-t'cha ki-vi-nu kawl ha-yom
Ba-ruch a-tah A-do-nai,
mats-mi-ach ke-ren y'shu-ah.