Mah nishtanah halaylah hazeh mikol halaylot

1) She-bechol halaylot ain anu matbilin afilu pa’am echat, halaylah hazeh shtei pe’amim?

2) She-bechol halaylot anu ochlim chametz o matzah, halaylah hazeh kulo matzah?

3) She-bechol halaylot anu ochlim she’ar yerakot, halaylah hazeh maror?

4) She-bechol halaylot anu ochlim bain yoshvin u-vain mesubin, halaylah hazeh kulanu mesubin?